Studieaansoeke vir 2025 is reeds oop

Search
Close this search box.

BESTAANSREDE

Akademia is ʼn Christelike, klassieke en onafhanklike hoëronderwysinstelling
vanuit en vir Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskappe.

VISIE

Akademia streef daarna om ʼn akademiese tuiste te bied waar denke én hart gevorm word met die oog op ʼn vrye toekoms.

Akademia se waardes

Waarheid, goedheid en skoonheid

In aansluiting by die klassieke universiteitswese strewe Akademia na die ware, die goeie en die skone op elke terrein van die akademiese lewe. Dié strewe word ondersteun deur die verbintenis tot betekenisvolle kennis en die verdieping van wysheid.

Geloof, hoop en liefde

Akademia is ʼn universitêre ruimte wat in die Christelike geloof geanker is, en wat prakties uitgeleef word deur liefde vir God en medemens, asook die hoop op ʼn beter lewe nou en tot in ewigheid.

Rentmeesterskap

Akademia bou voort op die goeie en die skone wat ons vanuit die verlede ontvang het met die doel om dit aan toekomstige geslagte oor te gee.

Pionierskap

Akademia word gekenmerk deur die deurlopende pionierswerk wat deur die studente en personeel van die instelling gelewer word.

Verbondenheid

Akademia is as gemeenskapsinstelling in die hoër onderwys verbonde aan die eie gemeenskappe. Tegelyk strewe dit goeie verhoudinge met ander gemeenskappe na. Sowel die “verbondenheid aan die eie” as die “goeie verhoudinge met ander” word deur vriendskap, geregtigheid en ʼn oop gesprek gekenmerk.

Terwyl Akademia ’n moderne, toekomsgerigte hoëronderwysinstelling is

sluit ons tegelyk by die klassieke universiteitswese en die opvoedingsideale ten grondslag daarvan aan.

’n Christelike hoëronderwysinstelling

Akademia speel op ’n oop, onbevange en kritiese wyse ’n leidinggewende rol binne die hedendaagse universiteitswese.

Vanuit Christelike vertrekpunte aanvaar Akademia dat daar nie ’n onoorbrugbare kloof tussen geloof en rede bestaan nie. Sonder geloof verskraal die rede tot ’n blote instrument van kontrole en magsuitoefening (terwyl die geloof sonder die denke tot ’n irrasionele saak verskraal word).

In positiewe terme geformuleer: Met sy ankers in die geloof word die rede in staat gestel om na die aard van die ganse skeppingswerklikheid in sy onpeilbare goedheid, waarheid en skoonheid te vra.

Klassieke universiteitswese

Akademia is tot die ideale van die klassieke universiteitswese verbind soos wat dit vanuit ou Griekeland en die Middeleeue gevorm en binne die moderne Europese universiteitswese gestalte gekry het.

Tot die wese van die klassieke universiteitswese staan die gedagte dat die denke tot sy reg kom wanneer dit a) oopstaan vir die wonder van die werklikheid as geheel en dit b) op ’n krities-dialogiese wyse na die aard en wese daarvan vra.

Afrikaans

Akademia is ’n Afrikaanse instelling. Dit beteken dat Akademia uitnemende opleiding en uitstaande opvoeding in Afrikaans – een van die mees ontwikkelde universitêre tale van die moderne era – aanbied.

Gemeenskapsinstelling

Akademia is ’n gemeenskapsinstelling wat, in aansluiting by die voorbeeld van vooraanstaande gemeenskapsuniversiteite elders in die wêreld, daarop gerig is om die universitêre ideale van ’n spesifieke taal- en kultuurgemeenskap te dien.

As gemeenskapsinstelling strewe Akademia tegelyk goeie verhoudinge en wedersydse samewerking met universiteite in Suid-Afrika en elders in die universitêre wêreld na. Die terme “gemeenskap” en “globaal” staan nie by Akademia in spanning met mekaar nie. Inteendeel, die spesifieke gemeenskap en die globale wêreld word by Akademia eerder in onderlinge samehang raakgesien.

Privaat hoëronderwysinstelling

Akademia is ’n privaat en selfstandige instelling. As sodanig is dit nie van die staat, sy veelheid van semi-staatlike filiale en heersende politieke neigings afhanklik nie. Ingevolge ekonomiese filosofie word Akademia met behulp van die beste moontlike praktyke binne die konteks van die vrye mark bestuur.

Uitnemende professionele en beroepsgerigte opleiding

Akademia is daartoe verbind om op ’n uitnemende wyse aan die behoefte van professionele opleiding te voorsien. Akademia sien toe dat Afrikaanse studente die arbeidsmark in sy veelheid van segmente suksesvol betree.

Ten grondslag van Akademia se verbintenis tot uitnemende opleiding staan sy roepingsbesef – en in die besonder die ideaal dat studente ook in en deur die beroepslewe geroepe sal wees om ’n Bybelse “lig vir die wêreld” te wees.

Die klassieke ideaal van opvoeding

Akademia is eweneens verbind tot die klassieke ideaal van opvoeding soos wat dit in tradisionele universiteitswese na vore getree het.

In die hart van die klassieke opvoedingsideaal staan die gedagte dat studente nie net spesialiste binne ’n bepaalde dissipline sal wees nie, maar dat hulle tegelyk insig in die geheel van dinge sal hê. Ingevolge die klassieke opvoedingsideaal word dié insig met die strewe na wysheid geïdentifiseer.

Akademia stel ondersoek in na wyses waarop die sogenaamde “groot boeke-tradisie” uit die Westerse kultuurgeskiedenis (onder meer die groot boeke in die letterkunde, die geskiedenis, die teologie, die filosofie, die ekonomie, die wiskunde, die fisika en chemie) ’n integrale plek in sy taak as opvoedingsuniversiteit sal inneem.

Laasgenoemde vooruitsig word onderlê deur die verwagting dat opleiding en opvoeding vanaf die grondfase gelyktydig en met toenemende klem op spesialisering en beroepsgerigtheid sal geskied.

Net soos met sy verbintenis tot opleiding word Akademia se verbintenis tot uitstaande opvoeding gemotiveer deur die roeping om ’n “lig vir die wêreld” te wees.

Navorsing en dosering

Universiteite wêreldwyd word deur ’n spanning tussen navorsing (die teoretiese werk van universiteite) en dosering (die praktiese werk van universiteite) gekenmerk. Navorsing word toenemend ’n selfstandige rol toegeken, met die gevolg dat dosering ten koste van die studente ’n mindere waarde toegeken word. So kom teorie en praktyk op ’n ekstrinsieke grondslag los van mekaar te staan.

Akademia is nie net tot uitnemende navorsing en dosering verbind nie, maar ook tot die noodsaak om beide in hul intrinsieke samehang uit te bou en te ontwikkel. By Akademia ondersteun die belangrike werk van navorsing die ewe belangrike werk van dosering.

Kultuur van openheid en die rol van die vraag

Ondanks die aansprake van bestaande universiteite dat hulle forums van openheid, verdraagsaamheid en kritiese gesprek is, word hulle ironies genoeg toenemend deur politiek-korrekte voorskrifte en ideologies gedrewe programme gekenmerk.

Akademia verstaan homself as ’n forum wat ’n onbevange en kritiese gesprek bemiddel en moontlik maak. In die hart van dié oogmerk staan die sentrale rol wat Akademia en die dosente aan die ‘vraag’ in hul dosering toeken. In aansluiting by gemeenskapsuniversiteite in die VSA soos Baylor Universiteit en Hillsdale Kollege gaan Akademia uit van die gedagte dat die sentrale plek wat die vraag in die dosering beklee ’n belangrike rede is waarom laasgenoemde deur ’n jeugdige lewenskragtigheid, ’n sin vir die eksperiment en die avontuurlike soeke na die waarheid gekenmerk word.

Kortom, in en deur die sentrale plek wat die vraag beklee en die gesprek wat dit uitlok, oefen die dosering aan Akademia ’n magnetiese krag op die studente uit.

Universiteitsargitektuur

Akademia gaan uit van die standpunt dat die wyse waarop sy in die universiteitsargitektuur beliggaam word, nie maar net ’n sekondêre verskynsel is wat as ’n blote aanhangsel tot die wese van die universiteit self gesien kan word nie.

Inteendeel, net soos wat daar tussen teorie (navorsing) en praktyk (dosering) ’n onbreekbare band bestaan, net so is daar ook ’n onbreekbare band tussen die innerlike (die wese van die universiteit) en die uiterlike (onder meer versinnebeeld deur die argitektuur van die universiteitswese).

Akademia strewe daarna om in die toekoms sy Christelike en klassieke aard in die beste moontlike praktyke van die universiteitsargitektuur te beliggaam.

Akademia-tydlyn

2024
21-22 Mei

Die Fakulteit Opvoedkunde het ʼn openbare lesing deur dr. Pierre Edwards, bekleër van die ereleerstoel in onderwysleierskap, aangebied, gevolg deur ʼn simposium oor die kernaspekte van afstandsonderrig in die digitale era.

15 Mei

Prof. Basie von Solms, navorsingsprofessor in kubersekuriteit aan die Universiteit van Johannesburg se Sentrum vir Kubersekuriteit het as gasspreker opgetree tydens ʼn openbare lesing wat deur Akademia se Fakulteit Natuurwetenskappe aangebied is.

10-11 Mei

Akademia se kampusopedag was ʼn groot sukses met 1 500 persone wat die kampusse in Centurion besoek het.

9 Mei

Akademia het die nuus ontvang dat die Nagraadse Diploma in Belasting-program voortaan akkreditasie van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Belasting (SAIT) sal geniet.

8 Mei

Akademia vier Afrikaans as die goue draad wat denke én hart verbind op Afrikaansdag.

8 Mei

Dr. Ernst Roets, beleidshoof van die Solidariteit Beweging, het tydens een van die NP van Wyk Louw-sentrum se maandelikse openbare lesings op die Gerhardstraat-kampus verskeie temas in die Dune-reeks vir studente, akademici en die publiek kom uitpak. Sy tema vir die openbare lesing was: “Hoe om Dune tussen die lyne te lees.”

2 Mei

Akademia se 2025-studieaansoeke vir die nauurse afstandsmodel en die voltydse kampusmodel het geopen.

26 April

Prof. Jerzy Koch, bekende Poolse akademikus en letterkundige van die Adam Mickiewicz-Universiteit in Pole het vroeër vandeesmaand as ʼn gas van Akademia se nuutgevonde Taalsentrum met eerstejaarstudente in Afrikaans van die Fakulteit Opvoedkunde oor letterkunde en tale in kontak gesels.

24 April

Akademia se nuwe dames- en mansdaghuise, Huis Daglelie en Huis Karoo, het onlangs hul nuwe handelsmerke bekendgestel.

18 April

Akademia se koffiewinkel, Sowel As, vier eerste verjaarsdag.

16 April

Die Departement Tale en Kultuurwetenskappe het ʼn Joernalistieksimposium aangebied waar die rol van die media tydens verkiesings bespreek is.

11 April

464 kwalifikasies word by die jaarlikse kwalifikasieplegtigheid oorhandig.

11 April

Akademia vier sy studente se akademiese en leierskapsprestasies by die jaarlikse prestigefunksie.

11 April

Jean-mari Cornelius (48) is die eerste dowe student wat die BCom (Ekonomie en Regte)-kwalifikasie aan Akademia behaal het.

8 April

Akademia maak die nuus bekend dat die instelling sy voltydse kampusmodel na die Wes-Kaap gaan uitbrei.

26 Maart

Die Akademia-mediasentrum huisves voortaan ook die Nongqai-argief.

14 Maart

Akademia het die splinternuwe program, BA (Taalstudies), bekendgestel wat vanaf 2025 op die voltydse kampusmodel aangebied sal word, asook die instelling se nuwe Taalsentrum.

13 Maart

Twee Akademia-kundiges het ʼn nuwe handboek oor kurrikulumstudies bekendgestel.

29 Februarie

Carel Boshoff het die eerste ereleerstoellesing vir 2024 vanuit die NP van Wyk Louw-sentrum op die Gerhardstraat-kampus gelewer.

24 Februarie

Die Fakulteit Regsgeleerdheid het, in samewerking met die Solidariteit Regsnetwerk, ʼn studentesimposium en netwerkgeleentheid aangebied

22 Februarie

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het ʼn paneelgesprek in reaksie op die begrotingsrede aangebied

12 Februarie

Akademia-studente draf nou ook klas by die Leriba-kampus in Centurion

10 Februarie

Deur die Spore-projek reik Fonties uit na kwesbare gemeenskappe

27 Januarie

Twee bykomende koshuise vir Akademia-studente, Huis Magalies en Huis Daglelie, is bekendgestel.

26 Januarie

Akademia se 2024-eerstejaarskamp – grootste en beste nóg.

18 Januarie

Akademia bied ʼn aanlyn inligtingsessie oor studie in 2024 aan.

2023
16 November

Akademici, regslui en taalkundiges het op 16 November in Centurion, Gauteng, byeengekom om gesprekke te voer oor die stand van Afrikaans in die Suid-Afrikaanse regswese.

15 November

Akademia bied ʼn aanlyn inligtingsessie aan oor die nagraadse diplomas in onderskeidelik Belasting en Bestuursrekeningkunde.

13 November

ʼn Afvaardiging van Akademia het vanaf 13 tot 16 November aan ʼn jaarlikse internasionale samewerkingsweek van die Artevelde Universiteit vir Toegepaste Wetenskappe in Gent, België, deelgeneem.

11 November

Fonties in Akademia se eerste honneursprogram, BComHons (Ondernemingsbestuur), het die geleentheid gehad om hul nuutgevonde navorsingskennis en -vaardighede tydens ʼn spesiale voorleggingsgeleentheid ten toon te stel.

10 en 11 November

Akademia hou ʼn netwerkgeleentheid en sentrumopedag by die Moot-sentrum in Pretoria.

7 November

Akademia, Bo-Karoo Opleiding en Sol-Tech het kragte saamgespan en ʼn nasionale ouerveldtog, gemik op ouers van kinders in graad 7-12,  van stapel gestuur.

2 November

Akademia hou ʼn aanlyn inligtingsessie oor die Gevorderde Diploma in Projekbestuur.

1 November 2023

Akademia het Zydèlia Venter as die nuwe hoof vir Bemarking en Kommunikasie aangestel.

13 en 14 Oktober

Akademia hou ʼn netwerkgeleentheid en sentrumopedag in onderskeidelik Bloemfontein en George.

6 Oktober

Akademia het op 6 Oktober 2023 die wenner van die gewilde BCom (Ondernemingsbestuur): Sakeplankompetisie aangewys. Die wenner is Abigail Fourie en haar besigheid, Perfect Moments.

20 September

Akademia het onlangs die topdriesakeplanne aangewys vir vanjaar se BCom (Ondernemingsbestuur): Sakeplankompetisie.

8 September

Aktuele verwikkelinge in verskeie areas van Verbruikersbeskermingsreg was die onderwerp van bespreking tydens ʼn onlangse simposium vanuit Akademia se Fakulteit Regsgeleerdheid.

7 September

Die Fakulteit Opvoedkunde het ʼn openbare lesing en oop gesprek by Leriba in Centurion aangebied oor klassieke onderwys.

1 September

Akademia se hande versterk met nuwe hoof van Studentesake, Heleen Coetzee.

30 Augustus

Akademia het op Woensdag 30 Augustus sy tweede koorfees by die NG Universiteitsoord in Pretoria aangebied.

28 Augustus

Akademia tree as gasheer op vir ʼn konferensie deur die Discovery Institute vanuit die VSA.

24 Augustus

Akademia se gholf- en rolbaldag help studente om studies te voltooi.

21 Augustus

Akademia verwelkom dr. André Van Zyl van die Universiteit van Johannesburg (UJ) om die NP Van Wyk Louw-sentrum se maandelikse openbare lesing te lewer.

17 Augustus

Die Fakulteit Opvoedkunde aan Akademia bied ʼn openbare lesing deur prof. Tobie van Dyk, ʼn kenner op die gebied van Toegepaste Taalkunde en Akademiese Geletterdheid, aan.

14 Augustus

Akademia Uitgewery stel opnuut met trots die boek Middeleeuse filosofie bekend as deel van ʼn opwindende ooptoegangsinisiatief.

13 Augustus

Akademia maak die musiekvideo van hul universiteitslied bekend.

3 Augustus

Akademia se studenteraad (SR) vir die 2023/2024-termyn is amptelik ingehuldig op die instelling se Centurion-kampus.

2 Augustus

Akademia tree as gasheer op vir internasionale filosofiese NAWG-kongres.

25 Julie

Ariana Venus Behr-Greeff is ʼn eerstejaar BSc (Rekenaarwetenskappe)-student wat onlangs aangewys is as deel van die top 24-deelnemers van Die Kontrak.

20 Julie

Die NP van Wyk Louw-sentrum ontvang vir prof. Johann Rossouw van die Universiteit van die Vrystaat (UV) om ʼn openbare lesing te lewer.

13 Julie

Akademia se eerste internasionale Teologie en Filosofie-konferensie het vanjaar vanaf 13 tot 15 Julie in Centurion plaasgevind.

10 Julie

Akademia het onlangs ʼn loopbaanskou op die Centurion-kampus aangebied waar verskeie instellings die kans gehad om hul loopbaangeleenthede aan Akademia-studente, oftewel Fonties, te bemark.

3 Julie

Fonties op die Centurion-kampus het deelgeneem aan Omgeeweek waar nie-bederfbare voedselprodukte, huishoudelike items en méér as 312 kg se voorheen geliefde klerasie ook ingesamel is.

28 Junie

Mariska Wannenburg, ʼn dosent in Ekonomiese en Finansiële Wetenskappe by Akademia, was een van slegs 22 akademici wêreldwyd wat die geleentheid gebied is om ʼn referaat te lewer tydens die tweejaarlikse internasionale konferensie van die Suider-Afrikaanse Rekeningkundige Vereniging (SAAA) wat vanaf 28 tot 30 Junie by Sun City aangebied is.

26 Junie

Akademia huisves boekversameling van baanbrekertaalhistorikus, prof. Edith Raidt.

19 Junie

Johann Smith, bied ʼn werkswinkel aan oor verhoudings vir Hoërskool Zwartkop in Centurion se beraderspan.

12 Junie

Akademia-dosent, dr. Nic de Jager, is een van sestien kenners wat Multimodaliteit-kollokwium bywoon.

9 Junie

Akademia vier Wêreldakkreditasiedag met antwoorde op gereelde vrae rakende akkreditasie en erkenning van kwalifikasies wat aan die instelling gerig word.

2 Junie

Die Afrikaanse vertaling vanuit Grieks van die boek, Plato se dialoogtrilogie uit die laaste dae van Sokrates, is onlangs bespreek by ʼn Akademia-paneelgesprek.

01 Junie

Eerste BComHons (Ondernemingsbestuur)-studente voltooi ʼn opwindende eerste semester.

25 Mei

Akademia bied weer ʼn suksesvolle vakkeuseaand vir graad 9’s en hul ouers aan.

25 Mei

Akademia stel NP van Wyk Louw-sentrum bekend.

17 Mei

Akademia Uitgewery stel pret-aktiwiteitsboek vir kinders, Fontieland, bekend.

17 Mei

Akademia-simposium bou aan die laerskoolonderwys-legkaart vir die toekoms.

12 Mei

Akademia-kampusopedag rigtingaanwyser vir talle voornemende Fonties.

9 Mei

Eerste openbare lesing vanuit die NP van Wyk Louw-sentrum deur prof. Reitze Rodseth vind plaas.

8 Mei

Akademia vier Afrikaansdag as trotse Afrikaanse hoëronderwysinstelling.

25 April

Akademia lewer 384 studente af by jaarlikse kwalifikasieplegtigheid.

24 April

Akademia vereer studente en personeel se uitnemende prestasies by akademiese prestigefunksie.

18 April

Akademia stel Loopbaansentrum vir studente bekend.

17 April

Akademia stel eerste koffiewinkel Sowel As bekend.

15 April

Akademia-boekrakke kreun onder ryke literêre skenking van dr. Natie van Vuuren.

15 April

Akademia bied inligtingsessie oor nauurse afstandstudie aan.

13 April

Boeiende boek oor Afrikaanse media verskyn by Akademia Uitgewery.

13 April

Akademia-simposium bespreek geleenthede en uitdagings in die Afrikaanse media.

12 April

Akademia koop “professor” ter viering van akademiese hoof se 70ste verjaarsdag.

11 April

Akademia koop die woord Fontie in die WAT.

3 April

Akademia-studieaansoeke vir 2024 is oop.

29 Maart

Akademia-konferensie bespreek uitwerking van nuwe energiebelange op die Suid-Afrikaanse staat.

28 Maart

Akademia stel ereleerstoel in veiligheidstudies bekend.

23 Maart

Akademia stel navorsingsuitslae van #Studentelewe-veldtog bekend.

1 Maart

Akademia-dekaan aangestel as hoofredakteur van Natuurwetenskappe-vaktydskrif.

27 Februarie

Akademia belê verder in moedertaalonderrig met Afrikaanse handboekvertaling.

22 Februarie

Akademia-paneelgesprek reflekteer oor begrotingsrede.

18 Februarie

Akademia bied eerste Primus Chorum aan vir eerstejaarstudente.

17 Februarie

Akademia bied heel eerste eerstejaarskonsert aan.

16 Februarie

Akademia stel ereleerstoel in onderwysleierskap bekend.

15 Februarie

Akademia-dekaan verkies tot Nasionale Wetenskap- en Tegnologieforum-beoordelingspaneel.

8 Februarie

Plato se dialoogtrilogie uit die laaste dae van Sokrates verskyn by die Akademia Uitgewery.

6 Februarie

Eerste klasse skop af vir BSc (Rekenaarwetenskappe) en LLB op die voltydse kampusmodel.

31 Januarie

Akademia teken samewerkingsooreenkoms met Hongaarse universiteit.

31 Januarie

2023-eerstejaarskamp maak ongelooflike energie los onder studente.

26 Januarie

Akademia-dosent wen CIMA-toekenning vir tweede keer.

24 Januarie

Akademia stig vanjaar die NP van Wyk Louw-sentrum.

5-7 Januarie

Akademia skop 2023 af met ʼn suksesvolle STEAM-kongres.

4 Januarie

Akademia se eerste honneurskwalifikasie in Ondernemingsbestuur word bekendgestel vir 2023.

2022
7-11 November

Akademia se navorsingsweek wat by Leriba in Centurion plaasgevind het was nog ʼn hoogtepunt tydens die instelling se tiende jaar van klasgee.

3-4 November

Die Fakulteit Natuurwetenskappe by Akademia het as gasheer opgetree vir die 21ste jaarlikse studentesimposium vir die natuurwetenskappe van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK).

3 November

Die Fakulteit Natuurwetenskappe by Akademia het die tweede WL Grant-gedenklesing in die Hemingways-lokaal by Leriba in Centurion, aangebied.

18 Oktober

Akademia het op 18 Oktober 2022 tydens ʼn bekendstellingsfunksie by Leriba in Centurion die nuus bekendgemaak dat die instelling ʼn opwindende kortkursusplatform genaamd Akademia et al. van stapel stuur.

18 Oktober

Die Akademia-gedenkboek is op 10 Oktober 2022 amptelik aan Marthinus Visser, besturende direkteur van Akademia, oorhandig.

18 Oktober

Tydens Akademia se prestige-tienjaarfunksie wat op 10 Oktober 2022 gehou is, is die universiteitslied van dié instelling vir die eerste maal deur die Akademia-koor gesing.

10 Oktober

Akademia het op die tiende dag van die tiende maand (10 Oktober) tien jaar van klasgee gevier tydens ʼn glansfunksie wat by die Sol-Tech-kampus in Pretoria gehou is.

5 Oktober

Akademia se Fakulteit Regsgeleerdheid is op 5 Oktober bekendgestel by die instelling se Centurion-kampus.

1 Oktober

Akademia stel Die Pionier, ʼn spesiale ontbytkoffiemengsel, bekend ter viering van ʼn dekade se pionierswerk.

17 September

Huiskomitees vir 2022/23 aangewys om koshuislewe by Akademia te bevorder.

01 September

Akademia hou Bestuurswetenskappe-simposium ter voorbereiding van vyfde industriële revolusie.

01 September

Carami van der Vyver en haar besigheid, Heart of Courage, is aangewys as die 2022-wenner van die BCom (Ondernemingsbestuur): Sakeplankompetisie.

25 Augustus

Nuwe studenteraad aangewys om studentelewe by Akademia verder uit te bou.

28 Julie

Akademia stuur op 28 Julie 2022 ʼn navorsingsveldtog genaamd #Studentelewe van stapel om ʼn nasionale gesprek te begin oor hoe ʼn gesonde en gebalanseerde studentelewe behoort te lyk.

26 Julie

Akademia het aangekondig dat professor Hermie Coetzee, gesoute akademikus en toegelate prokureur, as die dekaan van die Fakulteit Regsgeleerdheid aangestel is.

20 Julie

Akademia stel op 20 Julie Loopbaanlens bekend om skoliere, studente en werkendes te help met onsekerheid oor vak- en loopbaankeuses.

20 Julie

André Pienaar, stigter en voorsitter van C5 Capital, het op 19 Julie ʼn gaslesing by Akademia se Centurion-kampus vir Akademia-studente en personeel aangebied.

13 Julie

Akademia het op 13 Julie sy heel eerste sêrgroep aangekondig wat uit vyftien dames bestaan.

7 Julie

Solidariteit Finansiële Dienste (SFD) het op 7 Julie ʼn praatjie vir Akademia se Fonties aangebied waar praktiese spaarwenke met die studente gedeel is ter viering van Spaarmaand.

30 Junie

Akademia het op Donderdag 30 Junie amptelik die instelling se Fakulteit Natuurwetenskappe tydens ʼn spoggeleentheid by die WNNR in Pretoria bekendgestel.

25 Mei

Akademia het die skenking van die N. P. Van Wyk Louw-versameling, bekendgestel wat deur Peter Louw, seun van hierdie bekende Afrikaanse digter en filosoof, aan Akademia geskenk is.

13 Mei

Akademia het ʼn heel eerste koorfees aangebied en dié geleentheid was ʼn reusesukses. Die koorfees het uit vyf kore bestaan: Die Hoërskool Menlopark, Hoërskool Eldoraigne, Hoërskool Zwartkop, Hoërskool Garsfontein en die Akademia-koor.

12 Mei

Akademia het die nuus aangekondig dat LLB vanaf 2023 ook voltyds via die kampusmodel by die Centurion-kampus aangebied gaan word.

6 Mei

Een van Akademia se BA (Kommunikasie en Joernalistiek)-student, Raino Botha, is as ʼn ambassadeur van Solidariteit Jeug se #StudenteStem-veldtog by die Solidariteit-hoofkantoor aangewys.

21 en 22 April

Akademia ken die meeste kwalifikasies nog toe tydens die jaarlikse kwalifikasieplegtigheid. ʼn Totaal van 339 kwalifikasies is by die Atterbury Teater in Pretoria toegeken.

13 April

Die Fakulteit Opvoedkunde het by koshuis@Leriba ʼn onderwysleierskapsimposium aangebied met die tema “Terug na die toekoms”.

8 April

Akademia se Departement Regsgeleerdheid het ʼn simposium gehou oor regsvaardighede in die LLB-kurrikulum.

4 April

Die drie koshuise, Huis Valorem, Huis Hennops en Huis Strelitzia, se handelsmerke is amptelik bekendgestel.

24 Maart

Akademia se 10-jaarwyn is amptelik bekendgestel by ʼn wynproefunksie saam met Die Wynboer.

3 Maart

Akademia vier ʼn dekade van pionierswerk.

25 Februarie

Studente hou ʼn eerste koshuisinblynaweek by koshuis@Leriba.

24 Februarie

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe hou ʼn begrotingsrede-funksie waar kenners die 2022-begrotingsrede bespreek.

21 Februarie

Die eerste taalkonferensie met die tema – Afrikaans, ʼn taal met ʼn toekoms – vind by koshuis@Leriba plaas.

14 Februarie

Akademia koop die woord “alumni” by die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT)

5 Februarie

Die eerste koshuisinwoners trek in by koshuis@Leriba

1-4 Februarie

Die derde Akademia-eerstejaarskamp vind plaas by Zwartkop Natuurreservaat

2021
20 November

Die eerste statige direkteursbal word vir Akademia-studente en -personeel aangebied.

19 November

Splinternuwe privaat studenteverblyf is bekendgestel vir Akademia-studente, genaamd koshuis@Leriba.

11 November

Akademia het die nuus aangekondig dat ʼn BEd (Grondslagfase-onderwys)-program vanaf 2022 voltyds by die Gerhardstraatkampus in Centurion aangebied gaan word.

05 Oktober

Akademia het op Wêreldonderwysersdag die Fakulteit Opvoedkunde amptelik by die AfriForum Teater bekendgestel.

27 September

Die splinternuwe studenteraad (SR) vir 2021/2022 is op die Centurion-kampus tydens ʼn spoggeleentheid ingehuldig.

9 September

Akademia plant “Vlam van die Vlakte” ter viering van boomplantweek.

4 September

Akademia bied eerste groot kampusopedag aan sowel as suksesvolle Elite-Fontiedag op die Centurion-kampus.

26 Augustus

Akademia het onlangs ʼn splinternuwe podsendingsreeks oor neutvars nuustemas bekendgestel met die naam #KennersPraat

25 Augustus

Akademia kondig aan dat BEd (Intermediêre Fase-onderwys) vanaf 2022 by die Centurion-kampus voltyds deur topakademici aangebied gaan word.

30 Julie

Akademia het ʼn suksesvolle eerste groot gholfdag gehou en R80 000 is vir die Akademia Skenkingsfonds ingesamel.

27 Julie

Akademia stel die wêreldbekende koordirigent, Franco Prinsloo, aan.

8 Junie

Akademia het ʼn splinternuwe herwinningsprojek op die Centurion-kampus geloods.

28 April

Akademia het op 28 April die netbalspan ingehuldig, waar die spanlede, gaste en borge mekaar kon leer ken en bande kon smee.

22 April

Helpende Hand het ʼn nasionale tak vir Akademia-studente, genaamd die Akademia Helde, gestig en die dagbestuur is ook aangekondig.

12 Maart

Akademia ken welverdiende kwalifikasies in absentia toe. Hierdie kwalifikasietoekennings is die meeste wat Akademia nóg toegeken het!

9 Maart

Akademia verwelkom eerstejaarstudente in BA (Kommunikasie en Joernalistiek) en BSc (Wiskundige Wetenskappe) tydens die oriëntering wat op die Centurion-kampus plaasvind.

8 Maart

Akademia verwelkom eerstejaarstudente in BCom (Finansiële en Bestuursrekeningkunde) tydens die oriëntering wat op die Centurion-kampus plaasvind.

6 Maart

Akademia hou vir die eerste keer ooit ʼn kampusdeurry ter viering van die kampusopening.

26 Februarie

Die nuut-ingerigte Centurion-kampus word aanlyn bekendgestel.

25 Februarie

Akademia kondig met trots aan dat die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe versterk het met die aanstelling van dr. Rachel Maritz.

8 Februarie

Die instelling kondig aan dat ʼn CIMA-toekenning vir onderriguitnemendheid tydens ʼn virtuele toekenningsplegtigheid ontvang is.

30 Januarie

Akademia verwelkom die eerste studente vir die nagraadse diplomas in onderskeidelik Belasting en Bestuursrekeningkunde tydens hulle oriëntering.

26 Januarie

Eerste studente in die Fakulteit Opvoedkunde word tydens oriëntering verwelkom. Die Nagraadse Onderwyssertifikaat (Senior Fase- en VOO-onderwys) word vanaf 2021 vir die eerste keer aangebied.

2020
25 November

ʼn Opwindende nuwe kwalifikasie, BA (Kommunikasie en Joernalistiek), word tydens ʼn spoggeleentheid bekendgestel.

7 Augustus

Akademia publiseer sy eerste oorspronklike werk, opgevolg met ʼn monumentale boek oor die Middeleeuse filosofie.

30 Junie

Akademia kondig aan dat BSc (Wiskundige Wetenskappe), ʼn eerste in die Fakulteit Natuurwetenskappe, vanaf 2021 op die Centurion-kampus aangebied gaan word.

25 Junie

Akademia het ʼn baanbrekersprestasie behaal met die publikasie van sy eerste oorspronklike boek, Knooppunte: Opstelle vir en oor Danie Goosen.

12 Junie

Akademia stel ʼn gratis Afrikaanse verwysingsgids vir skole beskikbaar.

2 Junie

Akademia stel ʼn voltydse kampusmodel aanlyn bekend. Studente sal bedags kan klas draf op die Centurion-kampus.

23 April

Akademia kondig aan dat klasse ongeag die pandemie ononderbroke voortgaan.

8 April

Akademia maak bekend dat die instelling se eerste nagraadse kwalifikasies, en ʼn eerste programaanbod vanuit die Fakulteit Opvoedkunde, vanaf 2021 op die nauurse afstandmodel aangebied sal word.

3 Februarie

Akademia hou die heel eerste amptelike akademiese opening.

1 Februarie

Akademia verwelkom die eerste studente in Baccalaureus Legum (LLB).

24-26 Januarie

Een en veertig eerstejaarstudente reis van heinde en verre om Akademia se heel eerste eerstejaarskamp by Camp Discovery, buite Pretoria, by te woon.

2019
12 April

Akademia se eerste Prestige-aand word gehou, waar die eerste Futurum-toekenning oorhandig word.

24 Februarie

Die Winkel, Akademia se aanlyn winkel, word bekendgestel.

24 Februarie

Akademia publiseer sy eerste boek, ’n Afrikaanse vertaling van Plato se Verdediging van Sokrates.

2 Februarie

Akademia se nuwe blokrooster neem aanvang.

2 Februarie

Akademia verwelkom die eerste studente in BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie).

14 Januarie

Akademia kondig die aanstellings van die akademiese hoof en drie dekane aan. Die dekane is getaak met die oprigting van fakulteite in die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe en Opvoedkundige Wetenskappe.

2018
1 Oktober

Akademia ontvang die nuus dat die BCom (Bestuursrekeningkunde)-kwalifikasie deur CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) erken word – boonop met die grootste vrystelling van CIMA-eksamens in Suid-Afrika.

11 April

Akademia onthul sy nuwe visuele identiteit tydens ’n glansgeleentheid.

16 Maart

Akademia ken eerste grade in BCom (Bestuursrekeningkunde) toe.

10 Februarie

Die studiesentrums in Port Elizabeth en Windhoek verwelkom eerste studente.

9 Februarie

Akademia-studente woon eerste JOOL by.

18 Januarie

Akademia kondig die aanstelling van die Dekaan: Onderrig en leer aan.

2017
30 Mei

Akademia word ten volle as hoëronderwysinstelling deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHET) geakkrediteer.

7 April

In April het Akademia by sy vyfde jaarlikse plegtigheid vir die eerste maal grade toegeken, toe dertien studente wat in 2014 ingeskryf het hulle grade in BCom (Ondernemingsbestuur) ontvang het.

11 Februarie

Akademia verwelkom eerste studente by die studiesentrums in Bloemfontein, George en Paarl, asook die eerste studente vir BCom (Ekonomie en Regte) en BCom (Finansiële Beplanning).

2016
20 Julie

Akademia stel die nuwe kwalifikasie, BCom (Ekonomie en Regte) tydens ’n dinee in Pretoria bekend. Hierdie graad word vanaf 2017 aangebied.

12 Mei

Akademia ontvang die literêre versameling van die digter, vertaler, letterkundige en radioman dr. Daniel Hugo tydens ’n spesiale dinee.

5 Maart

Akademia verwelkom eerste studente vir die Gevorderde Diploma in Projekbestuur.

11 Januarie

Akademia verhuis na ’n nuwe perseel in Centurion.

2015
5 Februarie

Akademia se eerste BCom (Bestuursrekeningkunde)-studente word tydens oriëntering verwelkom.

2014
10 Februarie

Akademia se eerste BCom (Ondernemingsbestuur)-studente word tydens oriëntering verwelkom.

2013
28 Januarie

Akademia verwelkom eerste studente by die Bellville-studiesentrum.

2012
9 Mei

Akademia stel ses onderrigleersentrums (Boksburg, Centurion, Die Moot, Roodepoort, Stellenbosch en Vanderbijlpark) regoor Suid-Afrika bekend.

3 Maart

Akademia verwelkom 42 studente in vyf programme tydens die instelling se eerste kontaksessies.

3 Januarie

Ontvang die nuus dat Akademia as hoëronderwysinstelling geregistreer is. Die instelling word op 19 Januarie 2012 aan media en akademici bekendgestel.

2011
Die Begin

Akademia maak sy deure vir die eerste keer op die Solidariteit-perseel oop.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE