BESTAANSREDE

Akademia is ʼn Christelike, klassieke en onafhanklike hoëronderwysinstelling
vanuit en vir Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskappe.

VISIE

Akademia streef daarna om ʼn akademiese tuiste te bied waar sowel die denke
as die hart gevorm word met die oog op ʼn betekenisvolle en vrye toekoms.

 

Akademia se waardes

Geloof, hoop en liefde

Akademia is ʼn universitêre ruimte waar die vrug van die Christelike geloof uitgeleef word deur liefde vir God en medemens. Die geloof in God Drie-enig bied hoop op ʼn beter lewe nou en tot in ewigheid.

Rentmeesterskap

Ons bou voort op wat ons vanuit die verlede ontvang het om dit in ʼn beter toestand aan die geslag wat kom oor te gee.

Pionierskap

Akademia word gekenmerk deur die deurlopende pionierswerk wat deur die studente en personeel van die instelling gelewer word.

Verbondenheid

Akademia is verbonde aan die gemeenskappe. Dit is ʼn verbondenheid wat deur vriendskap en geregtigheid, in die konteks van elke individu wat tot sy of haar reg kom, gekenmerk word.

Die strewe na kennis en wysheid

Akademia strewe na die uitbouing van kennis en wysheid. Die strewe na kennis en wysheid word nie afgesluit nie, maar dui in aansluiting by die klassieke universiteitswese op ʼn eindelose avontuur en opgawe.

Terwyl Akademia ’n moderne, toekomsgerigte hoëronderwysinstelling is

Terwyl Akademia ’n moderne, toekomsgerigte hoëronderwys-instelling is

sluit sy tegelyk by die klassieke universiteitswese en die opvoedingsideale ten grondslag daarvan aan.

’n Christelike hoëronderwysinstelling

Akademia speel op ’n oop, onbevange en kritiese wyse ’n leidinggewende rol binne die hedendaagse universiteitswese.

Vanuit Christelike vertrekpunte aanvaar Akademia dat daar nie ’n onoorbrugbare kloof tussen geloof en rede bestaan nie. Sonder geloof verskraal die rede tot ’n blote instrument van kontrole en magsuitoefening (terwyl die geloof sonder die denke tot ’n irrasionele saak verskraal word).

In positiewe terme geformuleer: Met sy ankers in die geloof word die rede in staat gestel om na die aard van die ganse skeppingswerklikheid in sy onpeilbare goedheid, waarheid en skoonheid te vra.

Klassieke universiteitswese

Akademia is tot die ideale van die klassieke universiteitswese verbind soos wat dit vanuit ou Griekeland en die Middeleeue gevorm en binne die moderne Europese universiteitswese gestalte gekry het.

Tot die wese van die klassieke universiteitswese staan die gedagte dat die denke tot sy reg kom wanneer dit a). oopstaan vir die wonder van die werklikheid as geheel en dit b). op ’n krities-dialogiese wyse na die aard en wese daarvan vra.

Afrikaans

Akademia is ’n Afrikaanse instelling. Dit beteken dat Akademia uitnemende opleiding en uitstaande opvoeding in Afrikaans – een van die mees ontwikkelde universitêre tale van die moderne era – aanbied.

Gemeenskapsinstelling

Akademia is ’n gemeenskapsinstelling wat, in aansluiting by die voorbeeld van vooraanstaande gemeenskapsuniversiteite elders in die wêreld, daarop gerig is om die universitêre ideale van ’n spesifieke taal- en kultuurgemeenskap te dien.

As gemeenskapsinstelling strewe Akademia tegelyk goeie verhoudinge en wedersydse samewerking met universiteite in Suid-Afrika en elders in die universitêre wêreld na. Die terme “gemeenskap” en “globaal” staan nie by Akademia in spanning met mekaar nie. Inteendeel, die spesifieke gemeenskap en die globale wêreld word by Akademia eerder in onderlinge samehang raakgesien.

Privaat hoëronderwysinstelling

Akademia is ’n privaat en selfstandige instelling. As sodanig is dit nie van die staat, sy veelheid van semi-staatlike filiale en heersende politieke neigings afhanklik nie. Ingevolge ekonomiese filosofie word Akademia met behulp van die beste moontlike praktyke binne die konteks van die vrye mark bestuur.

Uitnemende professionele en beroepsgerigte opleiding

Akademia is daartoe verbind om op ’n uitnemende wyse aan die behoefte van professionele opleiding te voorsien. Akademia sien toe dat Afrikaanse studente die arbeidsmark in sy veelheid van segmente suksesvol betree.

Ten grondslag van Akademia se verbintenis tot uitnemende opleiding staan sy roepingsbesef – en in die besonder die ideaal dat studente ook in en deur die beroepslewe geroepe sal wees om ’n Bybelse “lig vir die wêreld” te wees.

Die klassieke ideaal van opvoeding

Akademia is eweneens verbind tot die klassieke ideaal van opvoeding soos wat dit in tradisionele universiteitswese na vore getree het.

In die hart van die klassieke opvoedingsideaal staan die gedagte dat studente nie net spesialiste binne ’n bepaalde dissipline sal wees nie, maar dat hulle tegelyk insig in die geheel van dinge sal hê. Ingevolge die klassieke opvoedingsideaal word dié insig met die strewe na wysheid geïdentifiseer.

Akademia stel ondersoek in na wyses waarop die sogenaamde “groot boeke-tradisie” uit die Westerse kultuurgeskiedenis (onder meer die groot boeke in die letterkunde, die geskiedenis, die teologie, die filosofie, die ekonomie, die wiskunde, die fisika en chemie) ’n integrale plek in sy taak as opvoedingsuniversiteit sal inneem.

Laasgenoemde vooruitsig word onderlê deur die verwagting dat opleiding en opvoeding vanaf die grondfase gelyktydig en met toenemende klem op spesialisering en beroepsgerigtheid sal geskied.

Net soos met sy verbintenis tot opleiding word Akademia se verbintenis tot uitstaande opvoeding gemotiveer deur die roeping om ’n “lig vir die wêreld” te wees.

Navorsing en dosering

Universiteite wêreldwyd word deur ’n spanning tussen navorsing (die teoretiese werk van universiteite) en dosering (die praktiese werk van universiteite) gekenmerk. Navorsing word toenemend ’n selfstandige rol toegeken, met die gevolg dat dosering ten koste van die studente ’n mindere waarde toegeken word. So kom teorie en praktyk op ’n ekstrinsieke grondslag los van mekaar te staan.

Akademia is nie net tot uitnemende navorsing en dosering verbind nie, maar ook tot die noodsaak om beide in hul intrinsieke samehang uit te bou en te ontwikkel. By Akademia ondersteun die belangrike werk van navorsing die ewe belangrike werk van dosering.

Kultuur van openheid en die rol van die vraag

Ondanks die aansprake van bestaande universiteite dat hulle forums van openheid, verdraagsaamheid en kritiese gesprek is, word hulle ironies genoeg toenemend deur politiek-korrekte voorskrifte en ideologies gedrewe programme gekenmerk.

Akademia verstaan homself as ’n forum wat ’n onbevange en kritiese gesprek bemiddel en moontlik maak. In die hart van dié oogmerk staan die sentrale rol wat Akademia en die dosente aan die ‘vraag’ in hul dosering toeken. In aansluiting by gemeenskapsuniversiteite in die VSA soos Baylor Universiteit en Hillsdale Kollege gaan Akademia uit van die gedagte dat die sentrale plek wat die vraag in die dosering beklee ’n belangrike rede is waarom laasgenoemde deur ’n jeugdige lewenskragtigheid, ’n sin vir die eksperiment en die avontuurlike soeke na die waarheid gekenmerk word.

Kortom, in en deur die sentrale plek wat die vraag beklee en die gesprek wat dit uitlok, oefen die dosering aan Akademia ’n magnetiese krag op die studente uit.

Universiteitsargitektuur

Akademia gaan uit van die standpunt dat die wyse waarop sy in die universiteitsargitektuur beliggaam word, nie maar net ’n sekondêre verskynsel is wat as ’n blote aanhangsel tot die wese van die universiteit self gesien kan word nie.

Inteendeel, net soos wat daar tussen teorie (navorsing) en praktyk (dosering) ’n onbreekbare band bestaan, net so is daar ook ’n onbreekbare band tussen die innerlike (die wese van die universiteit) en die uiterlike (onder meer versinnebeeld deur die argitektuur van die universiteitswese).

Akademia strewe daarna om in die toekoms sy Christelike en klassieke aard in die beste moontlike praktyke van die universiteitsargitektuur te beliggaam.

Akademia Tydlyn

2022

17 September

Huiskomitees vir 2022/23 aangewys om koshuislewe by Akademia te bevorder

01 September

Carami van der Vyver en haar besigheid, Heart of Courage, is aangewys as die 2022-wenner van die BCom (Ondernemingsbestuur): Sakeplankompetisie

01 September

Akademia hou Bestuurswetenskappe-simposium ter voorbereiding van vyfde industriële revolusie

25 Augustus

Nuwe studenteraad aangewys om studentelewe by Akademia verder uit te bou

28 Julie

Akademia stuur op 28 Julie 2022 ʼn navorsingsveldtog genaamd #Studentelewe van stapel om ʼn nasionale gesprek te begin oor hoe ʼn gesonde en gebalanseerde studentelewe behoort te lyk.

26 Julie

Akademia het aangekondig dat professor Hermie Coetzee, gesoute akademikus en toegelate prokureur, as die dekaan van die Fakulteit Regsgeleerdheid aangestel is.

20 Julie

André Pienaar, stigter en voorsitter van C5 Capital, het op 19 Julie ʼn gaslesing by Akademia se Centurion-kampus vir Akademia-studente en personeel aangebied.

20 Julie

Akademia stel op 20 Julie Loopbaanlens bekend om skoliere, studente en werkendes te help met onsekerheid oor vak- en loopbaankeuses.

13 Julie

Akademia het op 13 Julie sy heel eerste sêrgroep aangekondig wat uit vyftien dames bestaan.

7 Julie

Solidariteit Finansiële Dienste (SFD) het op 7 Julie ʼn praatjie vir Akademia se Fonties aangebied waar praktiese spaarwenke met die studente gedeel is ter viering van Spaarmaand.

30 Junie

Akademia het op Donderdag 30 Junie amptelik die instelling se Fakulteit Natuurwetenskappe tydens ʼn spoggeleentheid by die WNNR in Pretoria bekendgestel.

25 Mei

Akademia het die skenking van die N. P. Van Wyk Louw-versameling, bekendgestel wat deur Peter Louw, seun van hierdie bekende Afrikaanse digter en filosoof, aan Akademia geskenk is.

13 Mei

Akademia het ʼn heel eerste koorfees aangebied en dié geleentheid was ʼn reusesukses. Die koorfees het uit vyf kore bestaan: Die Hoërskool Menlopark, Hoërskool Eldoraigne, Hoërskool Zwartkop, Hoërskool Garsfontein en die Akademia-koor.

12 Mei

Akademia het die nuus aangekondig dat LLB vanaf 2023 ook voltyds via die kampusmodel by die Centurion-kampus aangebied gaan word.

6 Mei

Een van Akademia se BA (Kommunikasie en Joernalistiek)-student, Raino Botha, is as ʼn ambassadeur van Solidariteit Jeug se #StudenteStem-veldtog by die Solidariteit-hoofkantoor aangewys.

21 en 22 April

Akademia ken die meeste kwalifikasies nog toe tydens die jaarlikse kwalifikasieplegtigheid. ʼn Totaal van 339 kwalifikasies is by die Atterbury Teater in Pretoria toegeken.

13 April

Die Fakulteit Opvoedkunde het by koshuis@Leriba ʼn onderwysleierskapsimposium aangebied met die tema “Terug na die toekoms”.

8 April

Akademia se Departement Regsgeleerdheid het ʼn simposium gehou oor regsvaardighede in die LLB-kurrikulum.

4 April

Die drie koshuise, Huis Valorem, Huis Hennops en Huis Strelitzia, se handelsmerke is amptelik bekendgestel.

24 Maart

Akademia se 10-jaarwyn is amptelik bekendgestel by ʼn wynproefunksie saam met Die Wynboer.

3 Maart

Akademia vier ʼn dekade van pionierswerk.

25 Februarie

Studente hou ʼn eerste koshuisinblynaweek by koshuis@Leriba.

24 Februarie

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe hou ʼn begrotingsrede-funksie waar kenners die 2022-begrotingsrede bespreek.

21 Februarie

Die eerste taalkonferensie met die tema – Afrikaans, ʼn taal met ʼn toekoms – vind by koshuis@Leriba plaas.

14 Februarie

Akademia koop die woord “alumni” by die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT)

5 Februarie

Die eerste koshuisinwoners trek in by koshuis@Leriba

1-4 Februarie

Die derde Akademia-eerstejaarskamp vind plaas by Zwartkop Natuurreservaat

2021

20 November

Die eerste statige direkteursbal word vir Akademia-studente en -personeel aangebied.

19 November

Splinternuwe privaat studenteverblyf is bekendgestel vir Akademia-studente, genaamd koshuis@Leriba.

11 November

Akademia het die nuus aangekondig dat ʼn BEd (Grondslagfase-onderwys)-program vanaf 2022 voltyds by die Gerhardstraatkampus in Centurion aangebied gaan word.

05 Oktober

Akademia het op Wêreldonderwysersdag die Fakulteit Opvoedkunde amptelik by die AfriForum Teater bekendgestel.

27 September

Die splinternuwe studenteraad (SR) vir 2021/2022 is op die Centurion-kampus tydens ʼn spoggeleentheid ingehuldig.

9 September

Akademia plant “Vlam van die Vlakte” ter viering van boomplantweek.

4 September

Akademia bied eerste groot kampusopedag aan sowel as suksesvolle Elite-Fontiedag op die Centurion-kampus.

26 Augustus

Akademia het onlangs ʼn splinternuwe podsendingsreeks oor neutvars nuustemas bekendgestel met die naam #KennersPraat

25 Augustus

Akademia kondig aan dat BEd (Intermediêre Fase-onderwys) vanaf 2022 by die Centurion-kampus voltyds deur topakademici aangebied gaan word.

30 Julie

Akademia het ʼn suksesvolle eerste groot gholfdag gehou en R80 000 is vir die Akademia Skenkingsfonds ingesamel.

27 Julie

Akademia stel die wêreldbekende koordirigent, Franco Prinsloo, aan.

8 Junie

Akademia het ʼn splinternuwe herwinningsprojek op die Centurion-kampus geloods.

28 April

Akademia het op 28 April die netbalspan ingehuldig, waar die spanlede, gaste en borge mekaar kon leer ken en bande kon smee.

22 April

Helpende Hand het ʼn nasionale tak vir Akademia-studente, genaamd die Akademia Helde, gestig en die dagbestuur is ook aangekondig.

12 Maart

Akademia ken welverdiende kwalifikasies in absentia toe. Hierdie kwalifikasietoekennings is die meeste wat Akademia nóg toegeken het!

9 Maart

Akademia verwelkom eerstejaarstudente in BA (Kommunikasie en Joernalistiek) en BSc (Wiskundige Wetenskappe) tydens die oriëntering wat op die Centurion-kampus plaasvind.

8 Maart

Akademia verwelkom eerstejaarstudente in BCom (Finansiële en Bestuursrekeningkunde) tydens die oriëntering wat op die Centurion-kampus plaasvind.

6 Maart

Akademia hou vir die eerste keer ooit ʼn kampusdeurry ter viering van die kampusopening.

26 Februarie

Die nuut-ingerigte Centurion-kampus word aanlyn bekendgestel.

25 Februarie

Akademia kondig met trots aan dat die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe versterk het met die aanstelling van dr. Rachel Maritz.

8 Februarie

Die instelling kondig aan dat ʼn CIMA-toekenning vir onderriguitnemendheid tydens ʼn virtuele toekenningsplegtigheid ontvang is.

30 Januarie

Akademia verwelkom die eerste studente vir die nagraadse diplomas in onderskeidelik Belasting en Bestuursrekeningkunde tydens hulle oriëntering.

26 Januarie

Eerste studente in die Fakulteit Opvoedkunde word tydens oriëntering verwelkom. Die Nagraadse Onderwyssertifikaat (Senior Fase- en VOO-onderwys) word vanaf 2021 vir die eerste keer aangebied.

2020

25 November

ʼn Opwindende nuwe kwalifikasie, BA (Kommunikasie en Joernalistiek), word tydens ʼn spoggeleentheid bekendgestel.

7 Augustus

Akademia publiseer sy eerste oorspronklike werk, opgevolg met ʼn monumentale boek oor die Middeleeuse filosofie.

30 Junie

Akademia kondig aan dat BSc (Wiskundige Wetenskappe), ʼn eerste in die Fakulteit Natuurwetenskappe, vanaf 2021 op die Centurion-kampus aangebied gaan word.

25 Junie

Akademia het ʼn baanbrekersprestasie behaal met die publikasie van sy eerste oorspronklike boek, Knooppunte: Opstelle vir en oor Danie Goosen.

12 Junie

Akademia stel ʼn gratis Afrikaanse verwysingsgids vir skole beskikbaar.

2 Junie

Akademia stel ʼn voltydse kampusmodel aanlyn bekend. Studente sal bedags kan klas draf op die Centurion-kampus.

23 April

Akademia kondig aan dat klasse ongeag die pandemie ononderbroke voortgaan.

8 April

Akademia maak bekend dat die instelling se eerste nagraadse kwalifikasies, en ʼn eerste programaanbod vanuit die Fakulteit Opvoedkunde, vanaf 2021 op die nauurse afstandmodel aangebied sal word.

3 Februarie

Akademia hou die heel eerste amptelike akademiese opening.

1 Februarie

Akademia verwelkom die eerste studente in Baccalaureus Legum (LLB).

24-26 Januarie

Een en veertig eerstejaarstudente reis van heinde en verre om Akademia se heel eerste eerstejaarskamp by Camp Discovery, buite Pretoria, by te woon.

2019

12 April

Akademia se eerste Prestige-aand word gehou, waar die eerste Futurum-toekenning oorhandig word.

24 Februarie

Akademia publiseer sy eerste boek, ’n Afrikaanse vertaling van Plato se Verdediging van Sokrates.

24 Februarie

Die Winkel, Akademia se aanlyn winkel, word bekendgestel.

2 Februarie

Akademia se nuwe blokrooster neem aanvang.

2 Februarie

Akademia verwelkom die eerste studente in BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie).

14 Januarie

Akademia kondig die aanstellings van die akademiese hoof en drie dekane aan. Die dekane is getaak met die oprigting van fakulteite in die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe en Opvoedkundige Wetenskappe.

2018

1 Oktober

Akademia ontvang die nuus dat die BCom (Bestuursrekeningkunde)-kwalifikasie deur CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) erken word – boonop met die grootste vrystelling van CIMA-eksamens in Suid-Afrika.

11 April

Akademia onthul sy nuwe visuele identiteit tydens ’n glansgeleentheid.

16 Maart

Akademia ken eerste grade in BCom (Bestuursrekeningkunde) toe.

10 Februarie

Die studiesentrums in Port Elizabeth en Windhoek verwelkom eerste studente.

9 Februarie

Akademia-studente woon eerste JOOL by.

18 Januarie

Akademia kondig die aanstelling van die Dekaan: Onderrig en leer aan.

2017

30 Mei

Akademia word ten volle as hoëronderwysinstelling deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHET) geakkrediteer.

7 April

In April het Akademia by sy vyfde jaarlikse plegtigheid vir die eerste maal grade toegeken, toe dertien studente wat in 2014 ingeskryf het hulle grade in BCom (Ondernemingsbestuur) ontvang het.

11 Februarie

Akademia verwelkom eerste studente by die studiesentrums in Bloemfontein, George en Paarl, asook die eerste studente vir BCom (Ekonomie en Regte) en BCom (Finansiële Beplanning).

2016

20 Julie

Akademia het stel die nuwe kwalifikasie, BCom (Ekonomie en Regte) tydens ’n dinee in Pretoria bekend. Hierdie graad word vanaf 2017 aangebied.

12 Mei

Akademia ontvang die literêre versameling van die digter, vertaler, letterkundige en radioman dr. Daniel Hugo tydens ’n spesiale dinee.

5 Maart

Akademia verwelkom eerste studente vir die Gevorderde Diploma in Projekbestuur.

11 Januarie

Akademia verhuis na ’n nuwe perseel in Centurion.

2015

5 Februarie

Akademia se eerste BCom (Bestuursrekeningkunde)-studente word tydens oriëntering verwelkom.

2014

10 Februarie

Akademia se eerste BCom (Ondernemingsbestuur)-studente word tydens oriëntering verwelkom.

2013

28 Januarie

Akademia verwelkom eerste studente by die Bellville-studiesentrum.

2012

9 Mei

Akademia stel ses onderrigleersentrums (Boksburg, Centurion, Die Moot, Roodepoort, Stellenbosch en Vanderbijlpark) regoor Suid-Afrika bekend.

3 Maart

Akademia verwelkom 42 studente in vyf programme tydens die instelling se eerste kontaksessies.

3 Januarie

Ontvang die nuus dat Akademia as hoëronderwysinstelling geregistreer is. Die instelling word op 19 Januarie 2012 aan media en akademici bekendgestel.

2011

Die Begin

Akademia maak sy deure vir die eerste keer op die Solidariteit-perseel oop.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE