Wat kan ek studeer?

Akademia bied ’n verskeidenheid hoëronderwyskwalifikasies aan om jou loopbaan te verseker.

FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

NAUURSE ONDERRIGMODEL

Die Nagraadse Diploma in Belasting is bedoel vir studente wat ʼn loopbaan in belasting beoog. Die student kry die kennis en vaardighede wat benodig word om ʼn belastingkenner te word wat in staat is om organisatoriese en individuele nakoming van die vereistes van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Nasionale Tesourie te verseker. Die suksesvolle student is in staat om ontwikkelinge in die verskillende velde van belasting te ontleed.

LEES MEER

Die doel van die Nagraadse Diploma in Bestuursrekeningkunde is om studente voor te berei as bestuursrekenmeesters in die werkplek. Die kwalifikasie sal studente toerus met insig in die wêreld van finansiële bestuur vanuit ʼn korporatiewe en individuele perspektief, met die klem op die verbetering van besluitneming in ʼn mededingende omgewing.

LEES MEER

Die Baccalaureusgraad in Bestuursrekeningkunde bemagtig die student om die beginsels van bestuursrekeningkunde te verstaan en in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van bestuursrekeningkunde, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek en korporatiewe bestuur.

LEES MEER

Die Baccalaureusgraad in Ekonomie en Regte bemagtig die student om die beginsels van Ekonomie en Regte te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van regswetenskap, die Suid-Afrikaanse regstelsel, en toepassing in die praktyk. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of regte.

LEES MEER

Die Baccalaureusgraad in Finansiële Beplanning bemagtig die student om die beginsels van ekonomie, beleggingsbestuur en finansiële beplanning te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van sakebestuur en beleggingsbestuur, en verwante dissiplines. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of finansiële bestuur.

LEES MEER

Die BCom-graad in Ondernemingsbestuur stel die student in staat om die beginsels van bestuur in alle afdelings van ’n onderneming te verstaan en in die praktyk toe te pas. Dit is dus ’n omvattende program wat vir die student ’n breër insig sal gee oor elke aspek van ’n sakeonderneming en ook hoe om hulle eie sakeonderneming op te rig en suksesvol te bestuur.

Die uniekheid van die program lê in die feit dat dit vir jou deure in elke afdeling van ’n onderneming kan oop maak weens die aard van die vakke waaruit dit saamgestel is.

LEES MEER
Die Gevorderde Diploma in Projekbestuur bemagtig die student om die beginsels van projekbestuur te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas, sodat projekte suksesvol ontwikkel en bestuur kan word. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in projekbestuur, projekuitvoering en beheer, tydsbeplanning, kostebestuur en projekkwaliteit en -risikobestuur.
LEES MEER
Die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie bemagtig die student om kantooradministrasiepraktyk te verstaan en om administratiewe funksies effektief te kan uitvoer. Kennis van administratiewe praktyk stel studente in staat om ’n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel van die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir skedulering en koördinering, kantoorstelsels, verslaghouding, organisasie en dataversekering in die toepaslike omgewing.
LEES MEER
Die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde bemagtig die student om rekeningkundige praktyk te verstaan en om rekeningkundige funksies suksesvol te kan uitvoer. Kennis van rekeningkundige praktyk stel studente in staat om ’n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel van die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir eenvoudige finansiële en kosteberekeningsprosesse en die gepaardgaande omgewing.
LEES MEER

FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

VOLTYDSE KONTAKMODEL

Die Baccalaureusgraad in Ekonomie en Regte bemagtig die student om die beginsels van Ekonomie en Regte te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van regswetenskap, die Suid-Afrikaanse regstelsel, en toepassing in die praktyk. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of regte.

LEES MEER

Die program bied die teorie en toepassing van rekeningkundige beginsels en bestuur om te verseker dat studente die vermoë het om intellektueel te ontwikkel en te groei. Die hoofdoel van die kwalifikasie is om aan studente spesifieke, toegepaste vaardighede in finansiële en bestuursrekeningkunde en verwante dissiplines te bied, wat geleenthede bied vir winsgewende indiensnemingsaktiwiteit en lonende bydraes tot die samelewing. Die program stel studente dus in staat om ʼn waardevolle bydrae te lewer tot die wêreld van finansiële en bestuursrekeningkundige praktyke en stel hulle in die proses in staat om dissiplinegebaseerde studies voort te sit.

LEES MEER

Die BCom-graad in Ondernemingsbestuur stel die student in staat om die beginsels van bestuur in alle afdelings van ’n onderneming te verstaan en in die praktyk toe te pas. Dit is dus ’n omvattende program wat vir die student ’n breër insig sal gee oor elke aspek van ’n sakeonderneming en ook hoe om hulle eie sakeonderneming op te rig en suksesvol te bestuur.

Die uniekheid van die program lê in die feit dat dit vir jou deure in elke afdeling van ’n onderneming kan oop maak weens die aard van die vakke waaruit dit saamgestel is.

LEES MEER

FAKULTEIT GEESTESWETENSKAPPE

NAUURSE ONDERRIGMODEL

Die BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie) stel die student in staat om eietydse kwessies deur ’n interdissiplinêre benadering te beskou. Die politieke fokus in hierdie graad spreek beide plaaslike en internasionale aspekte aan, wat verseker dat die student ’n breë begrip van die onderwerp het; die filosofie-komponent bevorder kennis en insig vanuit ’n begronding van klassieke Griekse filosofie tot vandag se beoefening van hierdie dissipline; terwyl die ekonomiese fokus verseker dat studente verstaan hoe die ekonomie in die breë werk en dit binne ’n spesifieke filosofiese konteks van toepassing kan maak.

LEES MEER

FAKULTEIT GEESTESWETENSKAPPE

VOLTYDSE KONTAKMODEL

Die BA (Kommunikasie en Joernalistiek)-graad is ’n gespesialiseerde kwalifikasie wat studente toerus met die teoretiese kennis en praktiese vaardighede om suksesvolle loopbane in die joernalistiek- en kommunikasiebedryf te volg. Studente word toegerus en uitgedaag om besluite te neem, krities oor sake te dink en vinnig aan te pas in ’n dinamiese professionele omgewing wat teen ’n snelle tempo verander.

LEES MEER

Die BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie) stel die student in staat om eietydse kwessies deur ’n interdissiplinêre benadering te beskou. Die politieke fokus in hierdie graad spreek beide plaaslike en internasionale aspekte aan, wat verseker dat die student ’n breë begrip van die onderwerp het; die filosofie-komponent bevorder kennis en insig vanuit ’n begronding van klassieke Griekse filosofie tot vandag se beoefening van hierdie dissipline; terwyl die ekonomiese fokus verseker dat studente verstaan hoe die ekonomie in die breë werk en dit binne ’n spesifieke filosofiese konteks van toepassing kan maak.

LEES MEER

FAKULTEIT OPVOEDKUNDE

NAUURSE ONDERRIGMODEL

 

Die doel van die Nagraadse Onderwyssertifikaat vir Senior Fase- en VOO-onderwys is om aan studente aanvanklike professionele opleiding te gee met die fokus op die ontwikkeling van die nodige pedagogiese inhoudskennis, vaardighede en ervaring in die werkplek. Hierdie vaardighede sal studente in staat stel om hul leer toe te pas as ʼn beginneronderwyser in skole waar verskillende kontekste bestaan.

LEES MEER

FAKULTEIT OPVOEDKUNDE

VOLTYDSE KONTAKMODEL