Inligtingsessies en opedae

Search
Close this search box.

Wat kan ek
STUDEER?

Akademia bied ʼn verskeidenheid hoëronderwysprogramme aan om jou
loopbaan te verseker.

Nauurse afstandsmodel

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Die Nagraadse Diploma in Belasting is bedoel vir studente wat ʼn loopbaan in belasting beoog. Die student kry die kennis en vaardighede wat benodig word om ʼn belastingkenner te word wat in staat is om organisatoriese en individuele nakoming van die vereistes van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Nasionale Tesourie te verseker. Die suksesvolle student is in staat om ontwikkelinge in die verskillende velde van belasting te ontleed.

Die doel van die Nagraadse Diploma in Bestuursrekeningkunde is om studente voor te berei as bestuursrekenmeesters in die werkplek. Die program sal studente toerus met insig in die wêreld van finansiële bestuur vanuit ʼn korporatiewe en individuele perspektief, met die klem op die verbetering van besluitneming in ʼn mededingende omgewing.

Die Baccalaureusgraad in Bestuursrekeningkunde bemagtig die student om die beginsels van bestuursrekeningkunde te verstaan en in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van bestuursrekeningkunde, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek en korporatiewe bestuur.

Die Baccalaureusgraad in Ekonomie en Regte bemagtig die student om die beginsels van Ekonomie en Regte te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van regswetenskap, die Suid-Afrikaanse regstelsel, en toepassing in die praktyk. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of regte.

Die Baccalaureusgraad in Finansiële Beplanning bemagtig die student om die beginsels van ekonomie, beleggingsbestuur en finansiële beplanning te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van sakebestuur en beleggingsbestuur, en verwante dissiplines. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of finansiële bestuur.

Die BCom-graad in Ondernemingsbestuur stel die student in staat om die beginsels van bestuur in alle afdelings van ’n onderneming te verstaan en in die praktyk toe te pas. Dit is dus ’n omvattende program wat vir die student ’n breër insig sal gee oor elke aspek van ’n sakeonderneming en ook hoe om hulle eie sakeonderneming op te rig en suksesvol te bestuur.

Die uniekheid van die program lê in die feit dat dit vir jou deure in elke afdeling van ’n onderneming kan oop maak weens die aard van die vakke waaruit dit saamgestel is.

Die doel van die program is om studente toe te rus met die nuutste ondernemingsbestuurkennis, -vaardighede en -bevoegdhede om probleme binne globale besigheidbestuurkonteks te ontleed en op te los. Voorts berei dit studente voor om navorsingsmetodologie en -tegnieke te gebruik om navorsing binne die Ondernemingsbestuurveld te doen, ʼn navorsingsverslag te skryf en voor te lê.

Die Gevorderde Diploma in Projekbestuur bemagtig die student om die beginsels van projekbestuur te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas, sodat projekte suksesvol ontwikkel en bestuur kan word. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in projekbestuur, projekuitvoering en beheer, tydsbeplanning, kostebestuur en projekkwaliteit en -risikobestuur.
 
Die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie bemagtig die student om kantooradministrasiepraktyk te verstaan en om administratiewe funksies effektief te kan uitvoer. Kennis van administratiewe praktyk stel studente in staat om ’n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel van die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir skedulering en koördinering, kantoorstelsels, verslaghouding, organisasie en dataversekering in die toepaslike omgewing.
 
Die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde bemagtig die student om rekeningkundige praktyk te verstaan en om rekeningkundige funksies suksesvol te kan uitvoer. Kennis van rekeningkundige praktyk stel studente in staat om ’n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel van die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir eenvoudige finansiële en kosteberekeningsprosesse en die gepaardgaande omgewing.
 

Fakulteit Geesteswetenskappe

Die BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie) stel die student in staat om eietydse kwessies deur ’n interdissiplinêre benadering te beskou. Die politieke fokus in hierdie graad spreek beide plaaslike en internasionale aspekte aan, wat verseker dat die student ’n breë begrip van die onderwerp het; die filosofie-komponent bevorder kennis en insig vanuit ’n begronding van klassieke Griekse filosofie tot vandag se beoefening van hierdie dissipline; terwyl die ekonomiese fokus verseker dat studente verstaan hoe die ekonomie in die breë werk en dit binne ’n spesifieke filosofiese konteks van toepassing kan maak.

Fakulteit Opvoedkunde

 

Die doel van die Nagraadse Onderwyssertifikaat vir Senior Fase- en VOO-onderwys is om aan studente aanvanklike professionele opleiding te gee met die fokus op die ontwikkeling van die nodige pedagogiese inhoudskennis, vaardighede en ervaring in die werkplek. Hierdie vaardighede sal studente in staat stel om hul leer toe te pas as ʼn beginneronderwyser in skole waar verskillende kontekste bestaan.

Fakulteit Regsgeleerdheid

Akademia se LLB-graad is daarop gerig om bekwame, vaardige en dinamiese regsgraduandi te lewer wat toegerus is met ’n deeglike kennis en begrip van toepaslike regsbeginsels. Dit bied die nodige voorbereiding vir studie op meestersvlak en ontwikkel navorsingskapasiteit in die metodologie en tegnieke van die vakgebied.

Voltydse kampusmodel

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Die Baccalaureusgraad in Ekonomie en Regte bemagtig die student om die beginsels van Ekonomie en Regte te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van regswetenskap, die Suid-Afrikaanse regstelsel, en toepassing in die praktyk. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of regte.

Die program bied die teorie en toepassing van rekeningkundige beginsels en bestuur om te verseker dat studente die vermoë het om intellektueel te ontwikkel en te groei. Die hoofdoel van die program is om aan studente spesifieke, toegepaste vaardighede in finansiële en bestuursrekeningkunde en verwante dissiplines te bied, wat geleenthede bied vir winsgewende indiensnemingsaktiwiteit en lonende bydraes tot die samelewing. Die program stel studente dus in staat om ʼn waardevolle bydrae te lewer tot die wêreld van finansiële en bestuursrekeningkundige praktyke en stel hulle in die proses in staat om dissiplinegebaseerde studies voort te sit.

Die BCom-graad in Ondernemingsbestuur stel die student in staat om die beginsels van bestuur in alle afdelings van ’n onderneming te verstaan en in die praktyk toe te pas. Dit is dus ’n omvattende program wat vir die student ’n breër insig sal gee oor elke aspek van ’n sakeonderneming en ook hoe om hulle eie sakeonderneming op te rig en suksesvol te bestuur.

Die uniekheid van die program lê in die feit dat dit vir jou deure in elke afdeling van ’n onderneming kan oop maak weens die aard van die vakke waaruit dit saamgestel is.

Fakulteit Geesteswetenskappe

Die BA (Kommunikasie en Joernalistiek)-graad is ʼn gespesialiseerde program wat studente toerus met die teoretiese kennis en praktiese vaardighede om suksesvolle loopbane in die joernalistiek- en kommunikasiebedryf te volg. Studente word toegerus en uitgedaag om besluite te neem, krities oor sake te dink en vinnig aan te pas in ’n dinamiese professionele omgewing wat teen ’n snelle tempo verander.

 

Die BA (Taalstudies)-graad is ’n unieke program wat studente toerus met teoretiese en praktiese kennis om suksesvolle loopbane in die openbare en privaat sektore en ook in die akademie te volg. Hoewel studente in hierdie program in taalstudies spesialiseer, word hulle blootgestel aan ’n breë spektrum verwante dissiplines. Die program plaas klem op navorsingsvaardighede, kritiese denkvaardighede en analitiese en probleemoplossingsvaardighede in die konteks van taalstudies.

LEES MEER

Die BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie) stel die student in staat om eietydse kwessies deur ’n interdissiplinêre benadering te beskou. Die politieke fokus in hierdie graad spreek beide plaaslike en internasionale aspekte aan, wat verseker dat die student ’n breë begrip van die onderwerp het; die filosofie-komponent bevorder kennis en insig vanuit ’n begronding van klassieke Griekse filosofie tot vandag se beoefening van hierdie dissipline; terwyl die ekonomiese fokus verseker dat studente verstaan hoe die ekonomie in die breë werk en dit binne ’n spesifieke filosofiese konteks van toepassing kan maak.

Fakulteit Opvoedkunde

Die BEd (Grondslagfase-onderwys)-program sal die voornemende onderwysstudente met onderwyskennis toerus sodat hulle as professionele en gekwalifiseerde grondslagfase-onderwysers hulle plekke in die skool kan vol staan. Hierdie program sal al elf beginneronderwyser-bevoegdhede ontwikkel wat die geïntegreerde, pedagogiese en kurrikulumkennis van al vier grondslagfasevakke insluit. Beginneronderwysers sal in enige graad R-3-klaskamer ʼn leeromgewing daar kan stel waarin leerders self, maar ook saam met ander effektief kan leer en dit wat hulle geleer het in verband met hul bestaan, binne en buite skoolverband, kan bring.

Die BEd (Intermediêre Fase-onderwys)-program sal die voornemende onderwysstudent met onderwyskennis toerus wat hom/haar van byvoorbeeld ʼn ekonoom of ʼn ingenieur sal onderskei. Die onderwyskennis sal ʼn student toerus om ʼn leeromgewing daar te stel wat leerders in staat sal stel om self, maar ook saam met ander, effektief te leer en ook om dit wat hulle geleer het in verband te bring met hulle bestaan, binne en buite skoolverband.

Fakulteit Natuurwetenskappe

Die doel van die BSc (Rekenaarwetenskappe)-program is om studente in staat te stel om as kreatiewe, kritiese graduandi in die Rekenaarwetenskappe te gradueer. Die program is van so ʼn aard dat gegradueerdes nasionaal kompeterend en internasionaal relevant sal wees. Die leerplan sluit Wiskunde, Statistiek en Fisika in. Studente word sodoende toegerus om interdissiplinêr ʼn bydrae te lewer. Tans is daar ʼn groot aanvraag na rekenaarwetenskaplikes. Beroepe wat deur rekenaarwetenskaplikes beoefen kan word, sluit die verwerking en analise van data, ontwerp van stelsels vir verskillende toepassings, die implementering van wiskundige en teoretiese onderbou van grafika, kunsmatige-intelligensieontwerpe en ʼn bydrae tot die opvoedkunde in.

Die doel van die BSc (Wiskundige Wetenskappe)-graad is om studente toe te rus met ʼn soliede grondslag in die wiskundige, toegepaste wiskundige en wiskundige statistiek. In die derde studiejaar het die student die keuse om te spesialiseer in twee van die laasgenoemde wetenskappe. Daarbenewens word ook ʼn goeie basis vir die rekenaarwetenskappe in die eerste studies jaar gelê. Studente verwerf die vaardighede om praktiese probleme in wiskundige terme te interpreteer. Die program bied aan studente ʼn sterk basis om voor te berei vir ʼn loopbaan in onder andere die onderwys, wiskundige wetenskappe, analitiese sosiale- en natuurwetenskappe, sowel as in die finansiële bedryf.

https://akademia.ac.za/nagraadse-diploma-in-belasting/

Fakulteit Regsgeleerdheid

Akademia se LLB-graad is daarop gerig om bekwame, vaardige en dinamiese regsgraduandi te lewer wat toegerus is met ’n deeglike kennis en begrip van toepaslike regsbeginsels. Dit bied die nodige voorbereiding vir studie op meestersvlak en ontwikkel navorsingskapasiteit in die metodologie en tegnieke van die vakgebied.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE