Nuut: NP van Wyk Louw-sentrum

Gevorderde Diploma in Projekbestuur

Die Gevorderde Diploma in Projekbestuur rus die student toe om die beginsels van projekbestuur te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas, sodat projekte suksesvol ontwikkel en bestuur kan word. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in projekbestuur, projekuitvoering en beheer, tydsbeplanning, kostebestuur, en projekkwaliteit en -risikobestuur.

WAT KAN EK MET ‘N GEVORDERDE DIPLOMA IN PROJEKBESTUUR DOEN?

Die Gevorderde Diploma in Projekbestuur dien as ’n basis vir verdere studies met die oog op die bestuur en lei van projekte binne die werkplek. Hierdie omvattende kwalifikasie is van toe­passing op beide internasionale en nasionale kontekste. Dit is ideale onderrig vir programbestuurders, projekbestuurders of enigeen wat alle­daagse take bestuur, en vul voltooide studies met insiggewende, praktiese vaardighede aan.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 7

130 krediete

SAKO-nommer: 99024

Nauurse afstandsmodel: Slegs e-leer

KWALIFISEER EK OM ‘N GEVORDERDE DIPLOMA IN PROJEKBESTUUR TE STUDEER?

MODULES

Die module bied aan studente ’n begrip vir projekbestuur binne die Suid-Afrikaanse konteks, asook die onderliggende filosofie, konsepte en stelselbenadering tot projekbestuur.

Die module bied aan studente ’n teoretiese grondslag vir projekskedulering en ’n redelike kennis van skeduleringsagteware.

Die module bied aan studente ’n begrip vir kosteberaming en kostebestuur binne die konteks van ’n projek, spesifiek om te voorkom dat begrotings as gevolg van swak projekdefinisie en swak projekbeheermaatreëls oorskry word.

Die module bied aan studente ’n begrip vir die konsep van kwaliteit en die prosesse en tegnieke van kwaliteitsbestuur, asook risikobepaling en risikobestuur binne die konteks van ’n projek.

Die module stel studente in staat om ’n begrip vir beplanningsbeginsels, asook vir beheerinstrumente vir projekbestuur te ontwikkel.

Die module bied aan studente ’n begrip vir projekbestuur in die korporatiewe omgewing, insluitend die uitwerking van organisatoriese gedrag op projekbestuur.

Kontaksessies is verpligtend, en vind via e-leer plaas. Studente moet agt kontaksessies op Saterdae via Teams bywoon. Raadpleeg die jaarbeplanner met betrekking tot kontaksessies. Deelname aan kontaksessies word gemonitor en maak deel uit van die verpligte klasbywoningvereistes.

ANDER INLIGTING

Die program word in een jaar voltooi.

Toelatingsvereistes

  • Geakkrediteerde driejaarkwalifikasie op NKR-vlak 6.
  • OF deur Erkenning van Vorige Leer (EVL) wat met ʼn vlak 6-kwalifikasie ooreenstem (verwys na afdeling 13.5).

Programkoste vir 2024

Jaar een: Vanaf R45 890

Handboeklyste vir 2023 word na suksesvolle registrasie aan studente gekommunikeer.

DOEN NOU AANSOEK OM ‘N GEVORDERDE DIPLOMA IN PROJEKBESTUUR TE STUDEER