Gereelde vrae en antwoorde

Akademia se aansoeke vind eksklusief aanlyn via die “Doen aansoek”-portaal plaas. Laat sowat 20 minute vir die aansoekproses toe.

Stap 1 Skep ʼn profiel

Hierdie proses vind slegs een keer plaas. Klik op “Teken aan” en dan op “Skep profiel”.

Stap 2 Voltooi die inligting soos versoek, en skep ʼn wagwoord wat aan die volgende vereistes voldoen:

 • Moet ʼn hoofletter bevat
 • Moet kleinletters bevat
 • Moet ʼn syfer bevat
 • Moet ʼn spesiale karakter (– ! @ # $ % & *) bevat
 • Moet in totaal ten minste agt karakters bevat

Stap 3 Klik op “Skep my profiel”

Stap 4 Voltooi die persoonlike inligting en kies “Stoor”.

Stap 5 Klik op “My aansoeke”.

Stap 6 Klik op “Skep aansoek”.

Stap 7 Voltooi die persoonlike inligting wat gevra word en klik op “Stoor”.

Stap 8 Voltooi al die velde en heg die nodige dokumente aan.

Stap 9 Onthou om aan die einde op “Dien aansoek in” te klik.

Indien jy uitteken voordat al die inligting voltooi is, kan jy weer op ʼn latere stadium by jou inteken en die volgende stappe volg:

 • Kies “Teken aan” by die “Doen aansoek” skakel op Akademia se webblad.
 • Voltooi die inligting.
 • Kies dan “Teken aan”.
 • Klik op “My aansoeke”.
 • Klik op die afpyltjie aan die regterkant en klik “Voltooi aansoek”.
 • Jy kan dan voortgaan en jou aansoek voltooi.

Om jou aansoekstatus te volg, teken in en besigtig die volgende onder “Aansoekstatus”:

Aansoek – Dit beteken dat jou aansoek nog nie ingedien is nie.

Onthou om op “Dien aansoek in” te klik sodat jou aansoek ingedien kan word

Die ander fases van die aansoekproses:

Keuring – Tydens hierdie fase word jou aansoek voorberei om aan die keuringspaneel voorgelê te word.

Indien die dokumente nie korrek is nie sal jy ʼn e-pos ontvang wat dit aandui. Jy kan enige tyd inteken en die dokumente gaan regstel. Klik “Volgende” onderaan die aansoek en volg die stappe tot by die foutiewe/ontbrekende dokumente.

Onthou om weer op “Dien aansoek in” te klik.

Registreer – jou aansoek is afgehandel

Volg die stappe om weer in te teken en klik dan op die “Studeer by Akademia” dokument. Volg die instruksies in die dokument om jou Bevestiging van Registrasie en Studentekaart te vind.

 • Kies “Teken aan” by die “Doen aansoek” skakel op Akademia se webblad.
 • Voltooi die inligting.
 • Kies dan “Teken aan”.

Navrae of probleme kan gestuur word na registrasie@akademia.ac.za

Toelatingsvereistes vir graadstudies

Toelatingsvereistes vir elke kwalifikasie verskil. Soek op die Akademia-webblad by Inligting > Kwalifikasies na die kwalifikasie waarin jy belangstel en klik dan op die ‘Toelatingsvereistes’-opsie onderaan die ter sake bladsy.

Studente wat reeds matriek behaal het

 • Omvattende CV
 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Gesertifiseerde afskrif van Nasionale Senior Sertifikaat of staat van uitslae deur Umalusi uitgereik
 • Gesertifiseerde afskrifte van enige naskoolse kwalifikasies indien van toepassing

Tans Graad 12-student

 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Jongste Graad 11- of 12-punte (soos van toepassing)

Jy moet die Departement van Basiese Onderwys kontak. Hiermee die kontakbesonderhede:

 • Nasionale kantore: 012 312 5845/6/7
 • Oos-Kaap: 043 604 7709/73
 • Vrystaat: 051 404 8000
 • Gauteng: 011 355 0588
 • KwaZulu-Natal: 031 327 0538/0331
 • Limpopo: 015 290 7747/7830
 • Mpumalanga: 013 766 5807
 • Noord-Kaap: 053 839 6585
 • Noordwes: 018 384 3100/51
 • Wes-Kaap: 021 467 2483

’n Student wat reeds vir ’n kwalifikasie by ’n ander hoëronderwysinstelling ingeskryf was, mag vir ooreenstemmende, geslaagde module(s) aansoek om krediete doen. Indien die krediete toegestaan word, sal die student vir die soortgelyke module(s) vrystelling kry.

MEER INLIGTING

Die module is deel van ’n goedgekeurde kurrikulum wat deur die Raad vir Hoër Onderwys geakkrediteer is. Dit is dus in ooreenstemming met soortgelyke kurrikula by openbare universiteite. Die universiteit waarby aansoek om krediete gedoen word, het egter nog die reg om self te bepaal of hulle dit gaan toeken. Elke aansoek word op eie meriete beoordeel

Stuur ʼn e-pos aan jou betrokke programadres jou registrasie te kanselleer.

BEPALINGS EN VOORWAARDES

Stuur ʼn e-pos aan jou betrokke programadres om modules te staak.

BEPALINGS EN VOORWAARDES

ʼn Minimum van drie modules per jaar moet geneem word, behalwe by die Gevorderde Diploma in Projekbestuur, waar al die modules in een jaar voltooi moet word.

Klik hier vir ʼn volledige uiteensetting van ons progamaanbod.

Programme se tydsduur verskil. Soek op die Akademia-webblad by Inligting > Kwalifikasies na die kwalifikasie waarin jy belangstel en klik dan op die ‘Tydsduur’-opsie onderaan die bladsy.

Akademia bied oorhoofs jaarmodules aan. By die Baccalaureus Legum (LLB) word van die modules as semestermodules aangebied.

Daar word deurlopend ondersoek gedoen om studente se behoeftes aan akademiese programme te bepaal. Akademia beoog om in die toekoms ʼn volledige programaanbod oor ʼn verskeidenheid fakulteite aan te bied. Ons volg egter ʼn deeglike ontwikkelingsproses wat stelselmatig uitgerol word, en alle programme moet ook eers deur die Raad op Hoër Onderwys geakkrediteer word. Besoek ons webblad en teken in om die Akademia-nuusbrief te ontvang om dadelik in kennis gestel te word van nuwe kwalifikasies.

KLIK HIER VIR MEER INLIGTING OOR STUDIESENTRUMS

Daar word voortdurend navorsing gedoen om die behoefte rakend die uitbreiding van studiesentrums te bepaal. Akademia het ʼn e-leeropsie om studente te akkommodeer wat nie naby Akademia-studiesentrums geleë is nie. Klik hier vir meer inligting daaroor: https://akademia.ac.za/index.php/onderrigleermodelle/

Stuur ʼn e-pos aan jou betrokke programadres om van sentrums te verskuif.

Daar is beperkte studenteverblyf beskikbaar vir studente wat voltyds op die Centurion-kampus studeer. Stuur gerus ʼn e-pos na studenteverblyf@akademia.ac.za vir meer inligting. De Goede Hoop, ’n moderne, privaat Afrikaanse studentekoshuis in Pretoria bied ook verblyf aan studente. Besoek gerus De Goede Hoop se webblad.

Akademia is ’n privaat verskaffer wat geakkrediteerde universiteitsvlakkwalifikasies in Afrikaans aanbied. Die Akkreditasiekomitee van die Raad op Hoër Onderwys is die liggaam wat alle kwalifikasies van openbare universiteite en privaat verskaffers in Suid-Afrika akkrediteer, wat dus beteken dat Akademia se kwalifikasies aan dieselfde standaarde as dié van nasionale universiteite gemeet is.

Alle Akademia-kwalifikasies is volgens die riglyne wat deur die Raad op Hoër Onderwys vasgestel is geakkrediteer. Alle privaat hoëronderwysinstellings en openbare universiteite moet aan hierdie riglyne voldoen.

Geen hoëronderwysinstellings of openbare universiteit kan aandui dat hulle kwalifikasies internasionaal erken word nie, aangesien elke land ’n kwalifikasiereguleerder het wat kwalifikasies vanaf ander lande evalueer. Lande se wetgewing met betrekking tot sekere beroepe verskil ook tot so mate dat daar soms oorbruggende opleiding gedoen moet word. Akademia se kwalifikasies is egter van so gehalte dat van ons studente wat reeds in ander lande verder gaan studeer het of aansoek gedoen het vir werk, geen probleem ervaar het om erkenning te kry vir hulle kwalifikasies nie.

Die BCom (Bestuursrekeningkunde)-graad is ook volkome in pas met CIMA se vereistes, wat bewys dat Akademia sover moontlik verseker dat elke kwalifikasie belyn is vir en erken word in die ter sake bedryf.

Akademia is ’n geregistreerde hoëronderwysinstelling en kan daarom nie skoolvakke aanbied nie. Skoolvakke kan deur die volgende instansies verwerf word:

Let wel, die vakke geneem en punte behaal sal bepaal tot watter kwalifikasie jy toelating sal kry.

Afrikaans is die medium van onderrig en kommunikasie binne Akademia, in lyn met die beleidsriglyne wat weerspieël word in die Grondwet en die amptelike taalbeleid van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Alle aansoekers moet in staat wees om ʼn sekere vlak van vaardigheid in Afrikaans en Engels te toon, en hulle moet bewyse hiervan indien as deel van hulle studieaansoeke. ʼn Sleuteldoelstelling van Akademia se taalbeleid is om te verseker dat geregistreerde studente ook effektiewe Engelse geletterdheid verwerf. Akademia se taalbeleid is daarop gerig om te verseker dat alle studente bereid is om ten volle deel te neem aan ʼn diverse samelewing, waar sowel vaardigheid in as bewustheid van hierdie diversiteit benodig word.

Akademia bied nie oorbruggingskursusse aan nie. Indien jy nie aan die toelatingsvereistes van een van ons grade voldoen nie, maar wel Graad 12 geslaag het en aan die toelatingsvereistes van ’n hoër sertifikaat of diploma voldoen, kan jy vir die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde of die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie (met spesialisasie in Regs- of Projekadministrasie) gekeur word. Na suksesvolle voltooiing van ʼn hoër sertifikaat kan studente aansoek doen vir ʼn ooreenstemmende graadkwalifikasie.

 

Klik hier vir ʼn oorsig van elke program.

Op elke program-bladsy is inligting beskikbaar oor wat jy met die kwalifikasie kan doen. Soek op die Akademia-webblad by Inligting > Kwalifikasies na die kwalifikasie waarin jy belangstel.

Studiemateriaal

’n Lys van handboeke word aan elke student verskaf. Dit is die student se eie verantwoordelikheid om hierdie handboeke te bekom.

Bywoning van kontaksessies

Die onderrigmodel van Akademia is sodanig dat daar kontaksessies op ’n gereelde grondslag plaasvind. Die doel van hierdie kontaksessies is om die student deur die leerinhoud te begelei, om dit sodoende makliker te bemeester. Die kontaksessies word deur uitgesoekte vakkenners aangebied en regstreeks vanaf die Akademia-ateljee in Centurion na die dertien studiesentrums landwyd en in Namibië uitgesaai. Omdat die kontaksessies ten volle interaktief is, het studente ook die geleentheid om tydens die kontaksessies met die betrokke dosent te praat en vrae te vra.

Bykomende hulpbronne

Die Spens bied aan elke student ’n eie plek waar alle moontlike beskikbare inligting eie aan die student gepubliseer word. Studente kan dus hul punte, klasrooster en enige ander tersaaklike inligting op die Spens kry en ook daar met hul dosente kommunikeer. Verder dien die Spens ook as leerondersteuningstelsel en digitale biblioteek, waar jy toegang tot navorsingsdatabasisse, ekstra leeswerk en ander akademiese hulpbronne sal kry.

Studente-ondersteuning

Hoewel daar van die student verwag word om onafhanklik te studeer, is begeleiding en ondersteuning tydens studie vir Akademia baie belangrik. Behalwe vir die interaktiewe kontaksessies met dosente, kan akademiese personeel ook binne die gepubliseerde spreekure telefonies en per e-pos bereik word.

Bywoning van kontaksessies is verpligtend en ’n noukeurige bywoningsregister sal bygehou word.

Vir studies by Akademia is dit verpligtend dat studente toegang tot redelike internet- en skootrekenaarfasiliteite moet hê.

Let op die volgende minimum vereistes ten opsigte van die tegniese spesifikasies van ʼn skootrekenaar:

 • ʼn Core i3, i5 of i7 verwerker
 • 4GB RAM of meer (8GB RAM word aanbeveel)
 • 20GB beskikbare hardeskyfspasie
 • Werkende webkamera
 • Werkende mikrofoon
 • Nuutste weergawe van Google Chrome, wat ook op datum gehou moet word

Let op die volgende minimum vereistes ten opsigte van die internettoegang:

 • Internetspoed van ten minste 1,5 Mbps aflaaispoed en 1 Mbps vir oplaaispoed

Ander tegnologievereistes:

 • Student moet toegang tot ʼn drukker hê.
 • Student moet toegang tot ʼn skandeerder hê.

Die onderstaande kategorieë van verskonings kan aanvaar word. Dit is die student se verantwoordelikheid om die verskoning op die Spens in te dien en die stawende dokumentasie op te laai, asook datums met verwysing na watter kontaksessies nie bygewoon is/gaan word nie.

Mediese rede: Doktersbrief van ’n geregistreerde mediese diensverskaffer (geldig vir die student en naasbestaandes).

Werksverpligtinge: Getekende brief van werkgewer op ’n amptelike briefhoof.

Familieverpligtinge: Sterftes van geliefdes: met begrafnisbrief. Troues: Kaartjie/uitnodiging.

Die Spens leerondersteuningstelsel en digitale biblioteek waardeur alle navrae, klasnotas, ekstra leeswerk en akademiese artikels, klasopnames, afkondigings, ensovoorts gelaai word. Alle akademiese kommunikasie vind deur die Spens plaas.

Selfassessering

Selfassessering geskied deur middel van selfassesseringsaktiwiteite in jou handboek, vrae op die Spens en addisionele opdragte soos deur dosente gekommunikeer. Jou aantekeninge en antwoorde op die aktiwiteite sal toon oor watter kennis, vaardighede en vermoëns jy beskik. Punte word toegeken vir selfassessering en dit tel vir jou finale punt in die module.

’n Student mag meerkeuseklastoetse met ’n skootrekenaar of tablet aflê, maar dit is die student se verantwoordelikheid dat die toestel gelaai en in ’n werkende toestand is.

Formatiewe assessering

Formatiewe assessering is die deurlopende assessering in jou module wat punte tel en in berekening gebring word vir jou finale punt vir die module. Formatiewe assessering geskied tydens die onderrig- en leerproses deur middel van verpligte werkopdragte en klastoetse.

Werkopdragte

 • Daar is werkopdragte in elke module.
 • Sperdatums word deur die jaarprogram bepaal en word aangedui in die werkopdrag en die jaarbeplanner.
 • Geen uitstel word vir werkopdragte toegestaan nie.
 • Werkopdragte tel saam 10% van die finale punt.
 • ’n Student moet 50% behaal om ’n werkopdrag te slaag.
 • Terugvoer en die memorandum van alle opdragte word deur die dosent op die Spens aan die student gekommunikeer.

Toetse

 • Daar is toetse per module ter voorbereiding van eksamenomstandighede.
 • Toetse word by studiesentrums afgelê.
 • Geen uitsteltoets sal aan ’n student toegestaan word indien toetsgeleenthede gemis word nie. ’n Student kwalifiseer slegs vir ’n siektetoets met die indien van ’n geldige mediese sertifikaat. Sodanige aansoek en bewys moet binne 48 uur na die betrokke toets op die Spens gelaai word onder die afdeling “Siektetoets”. Geen verskonings word aanvaar indien ’n student ’n siektetoets nie kan skryf nie.
 • ’n Student moet 50% behaal om ’n toets te slaag.

Alle werkopdragte en toetse (formatiewe assessering) wat voor die relevante sperdatum ingedien word, sal nagesien word en bydra tot die kumulatiewe jaarpunt vir die module