Vakante poste

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn voltydse pos vir ʼn akademiese leerondersteuner in die Onderrig- en Leerafdeling. Die posbekleër sal onder­steuning bied aan dosente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurwetenskappe. Om vir hierdie pos te kwalifiseer word ʼn B-graad vereis, terwyl ʼn nagraadse kwalifikasie tot aansoekers se voordeel sal strek. Een tot twee jaar se ervaring in en kennis van die hoëronderwysomgewing binne die konteks van aanlyn leer sal die ideale kandidaat verder onderskei.

Daar sal van die akademiese leerondersteuner verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig, insluitende die nasien van assesseringsaktiwiteite, die vermoë om onder druk aan sperdatums te voldoen, modulespesifieke akademiese navorsing, instandhouding van die akademiese platform, bystand aan dosente in verband met voorbereiding vir kontaksessies, skakeling met studente en die hantering van studentenavrae, asook algemene ondersteuning aan dosente waar van toepassing.

Sterk interpersoonlike en mensevaardighede; die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk; uitstekende administratiewe en kommunikasievaardighede; probleemoplossing­vaardighede; kreatiewe, organisatoriese, prioritisering- en beplanningsvaardighede; asook analitiese en tegniese vaardighede sal die ideale kandidaat onderskei. Om te kwalifiseer moet kandidate Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 21 Januarie 2021 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Operasioneel – Kommunikasie

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling in Centurion geleë. Akademia het ʼn voltydse kommunikasiepos beskikbaar. Om te kwalifiseer word ʼn baccalaureusgraad in kommunikasie­bestuur en/of joernalistiek en/of mediaskakeling vereis, terwyl ʼn honneursgraad in die kandidate se guns sal tel. ʼn Verdere voorvereiste vir die pos is ʼn minimum van drie jaar se ervaring in kommunikasie. Kennis van grafiese ontwerp, webbladbestuur, en ervaring in die generering van inhoud vir webbladsye, nuusbriewe, sosiale media, mediaverklarings, artikels en dies meer sal in die ideale kandidaat se guns tel.

Die kommunikasiebeampte sal verantwoordelik wees vir onder andere die volgende take en pligte binne die Bemarking en Kommunikasie-afdeling: mediaskakeling; die skryf en koördinering van artikels, nuusbriewe en mediaverklarings; bestuur van sosiale media en Akademia se webblad; bemarkings­ondersteuning; asook onder meer skakeling met grafiese ontwerpers en die implementering van korporatiewe identiteits­riglyne.

Die kandidaat moet kennis van Akademia, en van die hoëronderwysomgewing in die algemeen, hê en moet onder andere oor die volgende beskik: uitsonderlike kommunikasievaardighede, bestuurs­vaardighede, aanbiedingsvaardighede, taal- en skryfvaardighede, organiserings- en prioritiseringsvermoë, rekenaarvaardighede, ʼn positiewe ingesteldheid, dryfkrag, motivering en inisiatief, asook die handhawing van goeie menseverhoudinge.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 21 Januarie 2021 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Operasioneel – Projekte

Akademia is ʼn geakkrediteerde privaat Afrikaanse hoëronderwysinstelling wat verskeie kwalifikasies bied. Akademia het tans ʼn pos vir ʼn projekkoördineerder in die bemarking- en werwingsafdeling beskikbaar wat spesifiek daarop sal fokus om studente vanuit die werkende mark te werf asook interne en eksterne projekte te inisieer en te koördineer. Om te kwalifiseer vir die pos word ʼn graad in Projekbestuur, Kommunikasie en/of Bemarking of ʼn gelykstaande kwalifikasie benodig, asook drie tot vyf jaar se ervaring in algemene bemarking en projekbestuur.

Daar sal van die posbekleër verwag word om met innoverende bemarkingsidees vorendag te kom om die werkende mark te teiken, asook ʼn wye spektrum van werwings- en bemarkingsaksies en -projekte vir Akademia te implementeer en te koördineer. Hierdie aksies sluit in die verteenwoordiging van die instelling in die sakeomgewing, betrokkenheid by sosiale media-veldtogte, die bemanning van loopbaanskoue, die bou van verhoudings en netwerke in die gemeenskap en sakesektor, asook verskeie ander aspekte wat met kommunikasie en die skakelwese verband hou. ʼn Goeie verstaan van die werkende mark, sakesektor en akademiese omgewing word sterk aanbeveel.

Goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede, koördineringsvaardighede, projek-gedrewenheid en doelgerigtheid, prioritiseringsvermoë, goeie menseverhoudinge, implementerings- en uitvoeringsvermoëns, en rekenaarvaardighede sal in die suksesvolle aansoeker se guns tel. ʼn Portefeulje wat getuig van sterk bemarkings- en projekbestuurs­ervaring, en kennis van sosiale media sal voordelig wees.

Daar sal van die kandidaat verwag word om te reis en om moontlik te oornag.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 21 Januarie 2021 ingedien word. Indien u probleme met die skakel ervaar, stuur u Afrikaanse CV aan mhb@akademia.ac.za.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER