Vakante poste

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling wat in Centurion geleë is. Akademia beskik oor twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel. Daar is tans ʼn voltydse senior pos vir ʼn dosent op die vakgebied van Finansiële Rekeningkunde in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor ʼn goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn MCom in Finansiële Rekeningkunde of ander relevante dissipline met Finansiële Rekeningkunde en Belasting of soortgelyke modules as deel van nagraadse kwalifikasies beskik.

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hy/sy hoër gekwalifiseerd is as die minimumvereiste of reeds besig is met verdere nagraadse studies in Finansiële Rekeningkunde of Belasting, of beskik oor ʼn voltooide professionele kwalifikasie in ʼn verwante dissipline. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in ʼn kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en nasien van assesseringsaktiwiteite; asook die lewering van bystand en ondersteuning aan studente. Daar sal van die dosent verwag word om op beide die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel klas aan te bied. Die ideale kandidaat moet oor sterk skryf- en redigeervaardighede beskik; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede hê; onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 2 Oktober 2022 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling wat in Centurion geleë is. Akademia beskik oor twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel. Daar is tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent op die vakgebied van Finansiële Rekeningkunde in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor ʼn goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn BComHons in Finansiële Rekeningkunde of ander relevante dissipline met Finansiële Rekeningkunde en Belasting of soortgelyke modules as deel van voorgraadse of nagraadse kwalifikasies beskik.

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hy/sy hoër gekwalifiseerd is as die minimumvereiste of reeds besig is met verdere nagraadse studies in Finansiële Rekeningkunde of Belasting, of beskik oor ʼn voltooide professionele kwalifikasie of ʼn verwante dissipline. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in ʼn kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en nasien van assesseringsaktiwiteite; asook die lewering van bystand en ondersteuning aan studente. Daar sal van die dosent verwag word om op beide die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel klas aan te bied.

Die ideale kandidaat moet oor sterk skryf- en redigeervaardighede beskik; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede hê; onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 2 Oktober 2022 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling wat in Centurion geleë is. Akademia beskik oor twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel.

Daar is tans twee voltydse poste op die vakgebied Finansiële Beplanning en Beleggingsbestuur op die nauurse afstandsmodel beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn BComHons in Finansiële Beplanning of ander relevante dissipline met Finansiële Beplanning of Beleggingsbestuur of soortgelyke module as deel van voorgraadse of nagraadse kwalifikasie beskik.

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hy/sy hoër gekwalifiseerd is as die minimumvereiste of reeds besig is met verdere nagraadse studies in Finansiële Beplanning of ʼn verwante dissipline. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels, en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in kandidate se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ’n spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite in ʼn e-leeromgewing; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente. Daar kan van die dosent verwag word om later op beide die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel klas aan te bied.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe te wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 2 Oktober 2022 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling geleë in Centurion. Akademia brei steeds uit en het ʼn voltydse pos vir ʼn akademiese assistent by die Departement Bestuurswetenskappe in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurwetenskappe beskikbaar. Om vir hierdie pos te kwalifiseer moet die kandidaat beskik oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans en oor ʼn BCom- voorgraadse of nagraadse kwalifikasie in ʼn relevante dissipline.

Daar sal van die akademiese assistent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig. Dit sluit in die opstel, moderering en nasien van assesseringsaktiwiteite; modulespesifieke akademiese navorsingsoektogte; bystand aan dosente in verband met voorbereiding vir kontaksessies; hulpverlening met klasaktiwiteite op kampus; skakeling met studente en die hantering van studentenavrae; asook algemene ondersteuning aan dosente waar van toepassing.

Sterk interpersoonlike en mensvaardighede; die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk; uitstekende administratiewe en kommunikasievaardighede; probleemoplossingsvaardighede; kreatiewe, organisatoriese, prioritiserings- en beplanningsvaardighede; die vermoë om onder druk aan sperdatums te voldoen; asook tegniese vaardighede sal die ideale kandidaat onderskei.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Slegs Afrikaanse CV’s word aanvaar. Aansoeke moet voor of op 3 Oktober  2022 ingedien word. Neem kennis dat slegs aansoeke oorweeg word wat deur middel van die skakel ingedien word. Stuur gerus ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.  

Bedryfsafdeling

Akademia is ʼn geakkrediteerde privaat Afrikaanse hoëronderwysinstelling wat verskeie kwalifikasies aanbied. Akademia het tans ʼn pos vir ʼn projekkoördineerder in die kommunikasie- en bemarkingsafdeling beskikbaar wat spesifiek daarop sal fokus om studente vanuit die werkende mark te werf asook interne en eksterne projekte te inisieer, te koördineer en uit te voer. Hierdie pos is in Centurion gebaseer. Om vir die pos te kwalifiseer word ʼn graad in Projekbestuur, Kommunikasie en/of Bemarking of ʼn gelykstaande kwalifikasie benodig, asook drie tot vyf jaar se ervaring in algemene bemarking en projekbestuur.

Daar sal van die posbekleër verwag word om met innoverende bemarkingsinisiatiewe vorendag te kom om die werkende mark te teiken. Die posbekleër sal ook verantwoordelik wees om verskeie werwings- en bemarkingsaksies asook projekte vir Akademia te implementeer en te koördineer. Werwings- en bemarkingsaksies sluit in die verteenwoordiging van die instelling in die sakeomgewing, bou van netwerke in die sakeomgewing, bevordering van die studenteloopbaansentrum en betrokkenheid by kommunikasieveldtogte. ʼn Goeie verstaan van die werkende mark, sakesektor en akademiese omgewing word sterk aanbeveel.

Die ideale kandidaat sal onderskei word deur goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede, koördineringsvaardighede, projekgedrewenheid en doelgerigtheid, prioritiseringsvermoë, implementerings- en uitvoeringsvermoëns, en rekenaarvaardighede. ʼn Portefeulje wat getuig van sterk bemarkings- en projekbestuurs­ervaring, en kennis van sosiale media sal voordelig wees.

Daar sal van die kandidaat verwag word om te reis en om moontlik te oornag.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 3 Oktober 2022 ingedien word. Indien u probleme met die skakel ervaar, stuur u Afrikaanse CV na mhb@akademia.ac.za.

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling wat in Centurion geleë is. Akademia het tans ʼn pos vir ʼn bestuurder van die afdeling Finansies beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet jy oor ʼn nagraadse diploma of honneursgraad op NKR-vlak 8 beskik, ses (6) jaar werkservaring in ʼn finansiële of soortgelyke afdeling en minimum twee (2) jaar bestuurservaring. Die ideale kandidaat moet ook oor uitgebreide kennis en ervaring in finansiële stelsels beskik.

Verantwoordelikhede van hierdie pos sluit in: opstel van finansiële state en die ouditering daarvan, belasting, begrotings en rapportering, bestuur van debiteure en krediteure, bestuur van bates, bywoning van vergaderings en komitees asook personeelbestuur en algemene finansiële bestuur.

Die ideale kandidaat sal onderskei word deur kommunikasievaardighede, organiseringsvaardighede, besluitnemingsvermoë, leierskapsvaardighede, aandag aan detail, handhawing van vertroulikheid, vermoë om sperdatums te bestuur, rekenaarvaardighede en ʼn besonderse vermoë om onder druk te werk en onafhanklik te funksioneer.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 12 Oktober 2022   ingedien word. Indien u probleme met die skakel ervaar, stuur u Afrikaanse CV na mhb@akademia.ac.za.

Fakulteit Opvoedkunde

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in Inklusiewe Onderwys en/of Opvoedkundige Sielkunde beskikbaar in die Fakulteit Opvoedkunde. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste een jaar hoëronderwyservaring in die onderrig van Opvoedkunde hê, oor minstens ʼn MEd-kwalifikasie in Inklusiewe Onderwys en/of Opvoedkundige Sielkunde beskik. Skoolonderwyservaring is ʼn aanbeveling. Kandidate met ʼn BEd-honneursgraad of ʼn nagraadse diploma in Inklusiewe Onderwys of Opvoedkundige Sielkunde en met minstens drie jaar skoolonderwyservaring in die onderrig van Lewensvaardighede, Voorligting en/of Lewensoriëntering sal oorweeg word vir die pos.

Hoëronderwyservaring in die onderrig van Inklusiewe en/of Opvoedkundige Sielkunde sal in dié geval in die kandidaat se guns tel. Ervaring in versnitte leer (“blended learning”), blootstelling aan en vorige gebruik van onderwysmedia, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykervaring, gepubliseerde akademiese artikels, en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in kandidate se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite in ʼn versnitteleeromgewing; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede. Die kandidaat moet ook onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 19 September 2022 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn deeltydse pos vir ʼn dosent in Rekenaarvaardighede in die Nagraadse Onderwyssertifikaat vir Senior Fase- en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys in die Fakulteit Opvoedkunde beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet kandidate oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans en ʼn professionele onderwyskwalifikasie beskik, ten minste drie jaar ervaring in die onderrig van Inligtingstegnologie in ʼn hoërskool en/of minstens twee jaar ervaring in die onderrig van Inligtingstegnologie of Rekenaarswetenskap in hoër onderwys hê. Die kandidate moet oor minstens ʼn honneursgraad in Inligtingstegnologie of Rekenaarswetenskap of ʼn BEd-honneursgraad beskik. Inligtingstegnologie of Rekenaarswetenskap as hoofvak in die graadstudie is ʼn vereiste indien die kandidaat oor ʼn BEd-honneursgraad beskik. Die module word volgens die nauurse afstandsmodel in die eerste semester aangebied.

Skoolonderwyservaring sal sterk in die guns van die kandidaat tel. Ervaring in versnitte leer (“blended learning”), blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë insluitend die Moodle-leerbestuurstelsel, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-leeromgewing, praktykervaring en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in die kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 3 Oktober 2022 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans deeltydse poste vir dosente in ʼn Lewensvaardighede-module in die programme BEd (Grondslagfase-onderwys) en BEd (Intermediêre Fase-onderwys) in die Fakulteit Opvoedkunde beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet kandidate oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans en ʼn professionele onderwyskwalifikasie beskik, ten minste drie jaar ervaring in die onderrig van Musiek en/of Drama en/of Liggaamsopvoeding in ʼn skool en/of minstens twee jaar ervaring in die onderrig van Musiek en/of Drama en/of Liggaamsopvoeding in hoër onderwys hê. Die kandidaat/kandidate moet oor minstens ʼn honneursgraad in Musiek en/of Drama en/of Liggaamsopvoeding of ʼn BEd-honneursgraad beskik. Musiek en/of Drama en/of Liggaamsopvoeding (Menslike Bewegingskunde) as hoofvak in die graadstudie is ʼn vereiste indien die kandidaat oor ʼn BEd-honneursgraad beskik. Die modules word volgens die voltydse kampusmodel by die Centurion-kampus aangebied. Elk van die spesialisasies maak 25% van die Lewensvaardighede-module uit.

Skoolonderwyservaring sal sterk in die guns van die kandidaat tel. Ervaring in versnitte leer (“blended learning”), blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-leeromgewing, praktykervaring en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in die kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 3 Oktober 2022 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE