Search
Close this search box.

Vakante poste

Bedryfsafdeling

Akademia is ʼn geregistreerde onafhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel. Akademia brei steeds uit en het ʼn pos vir ʼn senior videograaf en -redigeerder in die Bemarking en Kommunikasie-afdeling beskikbaar. Om te kwalifiseer word ʼn sertifikaat/diploma in videografie en -redigering (NKR-vlak 6) vereis met ʼn minimum van vyf jaar se toepaslike ervaring in die verfilming en redigering van videoproduksies, sowel as een jaar in ʼn leierskaps-/mentorskaphoedanigheid.

Die hooffokus van ʼn senior videograaf en -redigeerder van Akademia is om uitnemende videoproduksies te lewer wat insluit: die beplanning, verfilming en redigering vir verskeie formate en platforms. Die posbekleër sal getaak word om mentorskap en leiding aan die videograwe te bied, en nou saam met die res van die kommunikasieafdeling te werk. Daar sal ook van die ideale kandidaat verwag word om te verseker dat gehalte videomateriaal gelewer en geargiveer word, wat belyn is met Akademia se strategiese oogmerke, identiteit en styl. Verder moet die persoon toesien dat die opstel van toerusting, liggingbestuur en die uitvoer van uitstekende tegniese videografievaardighede volgens beste praktykstandaarde geskied.

Take sluit die volgende rolle in alhoewel dit nie beperk is tot hierdie rolle nie: Om toerusting na te gaan vir goeie werking, kreatiewe bydraes te lewer tot storieverpakking, bemarking- en institusionele video’s te verfilm in die ateljee of by spesifieke liggings, video’s te redigeer en visuele elemente by te voeg en goedkeuring vir die afhandeling van video’s te verkry. Die suksesvolle kandidaat sal ook verantwoordelik wees om op hoogte van Akademia se handelsmerkstrategie en nuwe innoverende videografietegnieke/-neigings en -stelsels te bly.

Die ideale kandidaat moet oor sterk leierskapsvaardighede beskik en werk van goeie standaard lewer, gestruktureerd en noukeurig binne ʼn bepaalde tydraamwerk funksioneer en aan regulatoriese en wetgewende vereistes voldoen.

Kennis en ondervinding in klankvermenging (regstreeks, voor- en post-produksie), sowel as regstreekse uitsendings sal in die ideale kandidaat se guns tel. As deel van die aansoek word ʼn skakel na die aansoeker se videoproduksieportefeulje (insluitend verfilming en redigering) versoek.

Daar sal van die ideale kandidaat verwag word om te reis en met tye te oornag.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 29 Februarie 2024 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na personeelnavrae@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn geregistreerde onafhanklike hoëronderwysinstelling wat in Centurion geleë is. Akademia het tans ʼn voltydse pos vir ʼn assistent: biblioteek beskikbaar. Om daarvoor te kwalifiseer word ʼn tersiêre kwalifikasie in Biblioteek- en Inligtingkunde of ʼn nasionale sertifikaat en drie jaar ervaring in katalogisering vereis. Verder sal een tot twee jaar se katalogiseringservaring in MARC21, Worldshare (OCLC), DDC en RDA asook ervaring van die hoëronderwysomgewing tot ʼn kandidaat se voordeel strek.

 Daar sal van die posbekleër verwag word om ʼn spektrum van administratiewe en biblioteekverwante take te verrig, insluitende toonbankdiens en opleiding aan personeel en studente met verwysing na die gebruik van biblioteekhulpbronne asook die katalogisering van hardekopie- sowel as elektroniese bronne. Die persoon sal ook gemoeid wees met rekordhouding, sortering en instandhouding van boeke, bystaan met die biblioteek se bemarkingsgeleenthede en die boekklub.

Die ideale kandidaat sal onderskei word deur: sterk interpersoonlike vaardighede; die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk; besondere aandag aan detail; uitstekende kommunikasie- en rekenaarvaardighede. Verder word kliëntediensingesteldheid; beplanning- en organiseringsvaardighede vereis. Om te kwalifiseer moet jy Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Slegs Afrikaanse CV’s word aanvaar. Aansoeke moet voor of op 28 Februarie 2024 ingedien word. Neem kennis dat slegs aansoeke oorweeg word wat deur middel van die skakel ingedien word. Stuur gerus ʼn e-pos aan personeelnavrae@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.

Fakulteit Opvoedkunde

Akademia is ʼn geakkrediteerde onafhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn pos vir ʼn dosent in Vergelykende Opvoedkunde en/of Geskiedenis van die Opvoedkunde in die Fakulteit Opvoedkunde beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik. Ten minste drie jaar hoëronderwyservaring in die onderrig van een of meer van genoemde deeldissiplines van die Opvoedkunde, minstens ʼn PhD-kwalifikasie in een of meer van die genoemde deeldissiplines van die Opvoedkunde asook ʼn professionele onderwyskwalifikasie word vereis. Skoolonderwyservaring is ʼn aanbeveling. Kandidate met ʼn MEd-kwalifikasie in een van die genoemde deeldissiplines van die Opvoedkunde en met minstens drie jaar skoolonderwyservaring sal oorweeg word vir die pos. Hoëronderwyservaring in die onderrig van Opvoedkunde sal in die geval in die kandidaat se guns tel. Ervaring in versnitte leer (blended learning), blootstelling aan en vorige gebruik van onderwysmedia, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leeromgewing, praktykervaring, gepubliseerde akademiese artikels, en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in kandidate se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosente verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite in ʼn versnitteleeromgewing; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidate moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saamwerk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 29 Februarie 2024 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na personeelnavrae@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn geakkrediteerde onafhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn deeltydse aflospos vir ʼn dosent in Besigheidstudies-onderwys in die Nagraadse Onderwyssertifikaat (Verdere Onderwys en Opleiding) in die Fakulteit Opvoedkunde beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet kandidate oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans en ʼn professionele onderwyskwalifikasie beskik, ten minste drie jaar ervaring in die onderrig van Besigheidstudies in ʼn hoërskool en/of minstens twee jaar ervaring in die onderrig van Besigheidstudies en/of Besigheidstudies-onderwys in hoër onderwys hê. Kandidate moet oor minstens ʼn honneursgraad in Ondernemingsbestuur of oor ʼn BEd-honneursgraad beskik. In die geval van die BEd-honneursgraad, moet die kandidaat ook oor Ondernemingsbestuur 3 beskik. Die module word aanlyn volgens die nauurse afstandsmodel in die tweede semester aangebied.

Skoolonderwyservaring sal sterk in die kandidaat se guns tel. Ervaring in versnitte leer (blended learning), blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë insluitend die Moodle-leerbestuurstelsel, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-leeromgewing, praktykervaring en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal ook in die kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saamwerk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 28 Februarie 2024 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na personeelnavrae@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn geakkrediteerde onafhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn deeltydse aflospos vir ʼn dosent in Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-onderwys (Intermediêre Fase) in die Fakulteit Opvoedkunde beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet kandidate oor goeie taalvermoë in Afrikaans beskik. Verder moet die persoon oor ʼn professionele onderwyskwalifikasie beskik, ten minste drie jaar ervaring in die onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die laer- of hoërskool en/of twee jaar ervaring in die onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in hoër onderwys hê. Kandidate moet oor minstens ʼn honneurs of ʼn nagraadse diploma in Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en/of die onderwys daarvan beskik. Die module vorm deel van die BEd-program wat voltyds op kampus aangebied word.

Skoolonderwyservaring sal sterk in die kandidaat se guns tel. Ervaring in versnitte leer (blended learning), blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë insluitend die Moodle-leerbestuurstelsel, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-leeromgewing en praktykervaring sal in die kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van die ter sake module; die opstel van assesseringsaktiwiteite en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saamwerk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 28 Februarie 2024 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na personeelnavrae@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn privaat hoëronderwysinstelling in Centurion en het ʼn deeltydse aflospos vir ʼn dosent in Ekonomie-onderwys in die Nagraadse Onderwyssertifikaat vir Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys in die Fakulteit Opvoedkunde beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet kandidate oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans en ʼn professionele onderwyskwalifikasie beskik, ten minste drie jaar ervaring in die onderrig van Ekonomie in ʼn hoërskool en/of minstens twee jaar ervaring in die onderrig van Ekonomie en/of Ekonomie-onderwys in hoër onderwys hê. Kandidate moet oor minstens ʼn honneursgraad in Ekonomie of oor ʼn BEd-honneursgraad beskik. In die geval van die BEd-honneursgraad, moet die kandidaat ook oor Ekonomie 3 beskik. Die module word volgens die nauurse afstandsmodel in die tweede semester aangebied.

Skoolonderwyservaring sal sterk in die guns van die kandidaat tel. Ervaring in versnitte leer (blended learning), blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë insluitend die Moodle-leerbestuurstelsel, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-leeromgewing, praktykervaring en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in die kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saamwerk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 10 Maart 2024 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na personeelnavrae@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn privaat hoëronderwysinstelling in Centurion en het ʼn deeltydse pos vir ʼn dosent in Lewensoriëntering-onderwys in die Nagraadse Onderwyssertifikaat vir Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys in die Fakulteit Opvoedkunde beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet kandidate oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans en ʼn professionele onderwyskwalifikasie beskik, ten minste drie jaar ervaring in die onderrig van Lewensoriëntering in ʼn hoërskool en/of minstens twee jaar ervaring in die onderrig van Lewensoriëntering, Lewensvaardighede, Sielkunde of Menslike Bewegingskunde in hoër onderwys hê. Kandidate moet oor minstens ʼn honneursgraad in Sielkunde of Menslike Bewegingskunde of oor ʼn BEd-honneursgraad beskik. Menslike Bewegingskunde as hoofvak met minstens Sielkunde 1 in die graadstudie of Sielkunde as hoofvak in die graadstudie is ʼn vereiste indien die kandidaat oor ʼn BEd-honneursgraad beskik. Die module word volgens die nauurse afstandsmodel in die tweede semester aangebied.

Skoolonderwyservaring sal sterk in die guns van die kandidaat tel. Ervaring in versnitte leer (blended learning), blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë insluitend die Moodle-leerbestuurstelsel, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-leeromgewing, praktykervaring en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in die kandidaat se guns tel. Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saamwerk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

 Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 10 Maart 2024 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na personeelnavrae@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn privaat hoëronderwysinstelling in Centurion en het ʼn deeltydse pos vir ʼn akademiese assistent in die Fakulteit Opvoedkunde beskikbaar. Om vir hierdie pos te kwalifiseer moet die kandidaat oor ʼn goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans en ʼn professionele onderwyskwalifikasie beskik.

Daar sal van die akademiese assistent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig, insluitend die nasien van assesseringsaktiwiteite; modulespesifieke akademiese navorsing; asook algemene ondersteuning aan dosente waar van toepassing. Blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë insluitend die Moodle-leerbestuurstelsel, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-leeromgewing en praktykervaring sal in die kandidaat se guns tel.

Sterk interpersoonlike vaardighede en menseverhoudinge; die vermoë om onafhanklik en onder druk in ʼn span te werk; uitstekende administratiewe en kommunikasievaardighede; probleemoplossingsvaardighede; kreatiewe, organisatoriese, prioritiserings- en beplanningsvaardighede; asook tegniese vaardighede sal die ideale kandidaat onderskei.

Die pos is deeltyds van aard en die akademiese assistent sal ʼn maksimum van twintig ure per week vir ʼn vasgestelde periode gekontrakteer word.

 Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 10 Maart 2024 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na personeelnavrae@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

Kennisgewing web