Vakante poste

Fakulteit: Opvoedkunde

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het ʼn voltydse pos vir ʼn departementshoof in professionele studies vir die Fakulteit Opvoedkunde beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor ʼn verwante doktorsgraad beskik, alhoewel vaardighede en bekwaamhede swaarder weeg en ʼn meestersgraad in so ʼn geval voldoende kan wees, oor ʼn sterk akademiese rekord van minstens vyf jaar beskik, beskik oor minstens vyf jaar hoëronderwyservaring, asook drie tot vyf jaar se bestuurservaring en ʼn goeie begrip van die akademiese dissiplines binne die departement.

Die primêre verantwoordelikheid van die posbekleër is akademiese leierskap, wat die bestuur en ontwikkeling van die departement behels ten opsigte van die hoogste vlak van uitnemendheid in alle funksies en aktiwiteite. Die departementshoof sal verantwoordelik wees vir onder andere die volgende take en pligte binne die departement: inisieer, formuleer en implementeer ʼn visioenêre akademiese strategie vir die departement wat ondersteunend en belyn is met die leidende strategiese dokumente van Akademia en die fakulteit, asook die vernuwing en belyning van programme binne die departement; gehalteversekering; algehele bestuur van die departement en personeel; akademiese leierskap om die betrokke dissiplines in die departement strategies binne Akademia en in die breër hoëronderwys­gemeenskap te vestig; skakeling met die werkgemeenskap en ander akademiese instellings; en algemene doseringsfunksies.

Die kandidaat moet kennis van Akademia en van die hoëronderwysomgewing in die algemeen hê en moet onder andere oor die volgende beskik: ʼn opvoedingsingesteldheid; goeie leierskap en bestuurs­vaardighede; die vermoë om konstruktief met mense om te gaan; uitstekende kommunikasievaardighede, interpersoonlike en konflikhanteringsvaardighede; probleemoplossings­vaardighede; die vermoë om mede­dingende eise te hanteer; uitstekende delegeringsvaardighede; buigsaam en aanpasbaar by veranderende omstandighede; in staat wees om hulle vaardighede te ontwikkel en advies vanuit verskillende bronne te aanvaar; die vermoë om prosesse te ontwikkel en te implementeer; asook ʼn positiewe ingesteldheid met dryfkrag, motivering en inisiatief.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 28 Oktober 2020 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Operasioneel

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling in Centurion geleë. Akademia het tans posisies beskikbaar vir persone wat belangstel om op ʼn onafhanklike basis as deeltydse sentrum­toesighouers vir 2021 op te tree. Afhangend van die betrokke streek kan dit ʼn voltydse of deeltydse posisie wees. Die suksesvolle kandidate sal Akademia se belange in die ter sake streke behartig en hoofsaaklik toesighoudende en administratiewe funksies verrig tydens kontak- en assesseringsessies. Om vir die posisies in aanmerking te kom word ’n senior sertifikaat en toepaslike ondervinding in toesighouding vereis.

Sterk mensvaardighede, goeie administratiewe vaardighede, tegnologiese vaardighede, inter­persoonlike en kommunikasievaardighede, uitstekende koördinerings-, prioritisering- en ondersteunings­vaardighede, en tik- en rekenaarvaardigheid sal die ideale kandidaat onderskei. Om te kwalifiseer moet jy Afrikaans magtig wees.

Die verskeie streke waar toesighouers benodig word is:

 • Bellville
 • Bloemfontein
 • Boksburg
 • Centurion
 • Ermelo
 • George
 • Kimberley
 • Krugersdorp
 • Middelburg
 • Paarl
 • Lynnwood (Pretoria)
 • Die Moot (Pretoria)
 • Rustenburg
 • Somerset Wes
 • Vanderbijlpark
 • Windhoek
 • Naboomspruit

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 03 November 2020 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn deeltydse pos vir ʼn dosent in Besigheidskommunikasie in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn BComHons in Kommunikasiekunde of ander relevante dissipline met Kommunikasie of soortgelyke module as deel van voorgraadse of nagraadse kwalifikasie beskik.

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hulle reeds besig is met verdere nagraadse studies in ʼn verwante dissipline. Ervaring in afstandonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwys­tegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykervaring, gepubliseerde akademiese artikels, en ervaring in die ontwikkeling van studie­materiaal sal in kandidate se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite in ʼn e-leer-omgewing; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede, uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede, onafhanklik of in spanverband kan saam­werk, inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees, goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê, oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer, ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 30 Oktober 2020 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER