NGOS-inligtingsessie | 5 Oktober

Vakante poste

Studentesake

Akademia is ʼn onafhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel. Akademia brei steeds uit en het ʼn pos vir ʼn administrateur in studenteadministrasie beskikbaar. Om vir hierdie pos te kwalifiseer moet die kandidaat oor ʼn hoër sertifikaat in kantooradministrasie, sekretariële of projekbestuur asook goeie vaardigheid in Microsoft Office-pakkette, veral Excel, beskik. Ervaring in studenteadministrasie in hoër onderwys, databasisbestuur, datavaslegging, kliëntediens en prosesontwikkeling is ook ʼn vereiste.

Die doel van die pos is om die administrasie vir aansoeke en registrasies van voornemende en huidige studente uit te voer. Die administrateur werk nóú saam met die werwingsafdeling en toegekende fakulteite in die uitvoer van die take. Die suksesvolle kandidaat sal ook vir die kommunikasie van toelatings- en registrasie-administrasie en studenteondersteuning verantwoordelik wees.

Die ideale kandidaat sal onderskei word deur sterk spanwerk en kommunikasievaardighede, gesonde interpersoonlike verhoudinge te handhaaf, die vermoë om tyd goed te bestuur, uitstekende administratiewe en organisatoriese vaardighede; prioritiserings- en beplanningsvaardighede; die vermoë om onafhanklike te werk asook inligting te analiseer.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 16 Oktober 2023 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.

Fakulteit Geesteswetenskappe

Akademia is ʼn onafhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion en het met aanvang 2024 ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in Afrikaans in die Fakulteit Geesteswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos in aanmerking te kom, moet die kandidaat beskik oor ʼn doktorsgraad in Afrikaanse en Nederlandse letterkunde of taalkunde, twee tot vyf jaar se ervaring in die hoër onderwys, asook bewys kan lewer van gepubliseerde artikels in geakkrediteerde joernale. Kandidate met ʼn meestergraad wat oor die bostaande beskik en tans aan ʼn doktorsgraad werk, sal ook oorweeg word.

Daar sal van die suksesvolle kandidaat verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig, wat onder meer insluit: voorbereiding, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en moderering van assesseringsaktiwiteite; die lewering van bystand en ondersteuning aan studente; en navorsing.

Kennis en ervaring in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, asook ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in die kandidaat se guns tel.

Die ideale kandidaat vir hierdie pos moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede in Afrikaans en Engels; uitnemende kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saamwerk; innoverend en hardwerkend wees; inisiatief kan neem; oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 18 Oktober 2023 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn afhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion en het met aanvang 2024 ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in Engels in die Fakulteit Geesteswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos in aanmerking te kom, moet die kandidaat beskik oor ʼn doktorsgraad in Engelse letterkunde of taalkunde, twee tot vyf jaar se ervaring in die hoër onderwys, asook bewys kan lewer van gepubliseerde artikels in geakkrediteerde joernale. Kandidate met ʼn meestergraad wat oor die bostaande beskik en tans aan ʼn doktorsgraad werk, sal ook oorweeg word. Die moontlikheid bestaan dat die geskikte kandidaat of kandidate ná afhandeling van die werwing- en keuringproses op grond van operasionele vereistes op ʼn deeltydse basis aangestel kan word.

Daar sal van die suksesvolle kandidaat verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig, wat onder meer insluit: voorbereiding, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en moderering van assesseringsaktiwiteite; die lewering van bystand en ondersteuning aan studente; en navorsing. Kennis en ervaring in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in die kandidaat se guns tel.

Die ideale kandidaat vir hierdie pos moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede in Afrikaans en Engels; uitnemende kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saamwerk; innoverend en hardwerkend wees; inisiatief kan neem; oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 18 Oktober 2023 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE