Vakante poste

Bedryfsafdeling

Akademia is ʼn geakkrediteerde privaat Afrikaanse hoëronderwysinstelling wat verskeie kwalifikasies bied. Akademia het tans ʼn pos vir ʼn operasionele beampte in die operasionele afdeling beskikbaar. Om vir die pos in aanmerking te kom, benodig jy ten minste ’n matrieksertifikaat. ʼn BCom-graadkwalifikasie sal in die kandidaat se guns tel asook minstens drie (3) jaar ondervinding in operasionele of logistieke werksaamhede. Kandidate met toepaslike ondervinding in die hoër onderwys en wat Akademia se waardes deel, sal voorkeur geniet.

Die posbekleër sal verantwoordelik wees om operasionele take van Akademia uit te voer, insluitend logistieke werksaamhede, administrasie, toesighouding, lokaalbestuur en fasiliteitbestuur.

Vaardighede en eienskappe wat tot jou voordeel sal strek, is sterk mens-, interpersoonlike en kommunikasievaardighede; goeie administratiewe en tegnologiese vaardighede; uitstekende koördinerings-, prioritisering- en ondersteuningsvaardighede; asook tik- en rekenaarvaardighede sal die ideale kandidaat onderskei. Om te kwalifiseer moet jy Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Slegs Afrikaanse CV’s word aanvaar. Aansoeke moet voor of op 1 Desember 2021 ingedien word. Neem kennis dat slegs aansoeke oorweeg word wat deur middel van die skakel ingedien word. Stuur gerus ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.

Fakulteit Opvoedkunde

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in Wiskunde-onderwys in die Fakulteit Opvoedkunde beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, oor ʼn professionele onderwyskwalifikasie beskik, minstens een jaar hoëronderwyservaring in die onderrig van Wiskunde en/of Wiskunde-onderwys hê en/of ten minste vyf jaar skoolonderwyservaring in die onderrig van Wiskunde hê. Minstens ʼn Honneursgraad in Opvoedkunde of Wiskunde-onderwys of Wiskunde is ʼn vereiste. ʼn Fokus op vakonderwys is ʼn sterk aanbeveling. Laerskoolonderwyservaring, die aanbied van Natuurwetenskappe, ervaring in versnitte leer (“blended learning”), blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, gepubliseerde akademiese artikels en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in kandidate se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ’n spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder meer insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite in ʼn versnitte-leer-omgewing; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saamwerk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Slegs Afrikaanse CV’s word aanvaar. Aansoeke moet voor of op 3 Desember 2021 ingedien word. Neem kennis dat slegs aansoeke oorweeg word wat deur middel van die skakel ingedien word. Stuur gerus ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kontakmodel en die nauurse onderrigmodel. Akademia het tans ʼn deeltydse pos vir die eerste semester vir ʼn dosent in Risikobestuur in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer, moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn MCom in Finansiële Bestuur of Bestuursrekeningkunde of ander relevante dissipline met Finansiële Risikobestuur (CIMA P3) of soortgelyke module as deel van voorgraadse of nagraadse kwalifikasie beskik.

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hy/sy hoër gekwalifiseerd is as die minimumvereiste of reeds besig is met verdere nagraadse studies in Finansiële Bestuur, Bestuursrekeningkunde, voltooide CIMA-kwalifikasie of ʼn verwante dissipline. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in ʼn kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en nasien van assesseringsaktiwiteite; asook die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet oor sterk skryf- en redigeervaardighede beskik; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede hê; onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 30 November 2021 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kontakmodel en die nauurse onderrigmodel. Akademia het tans ʼn deeltydse pos vir die eerste semester vir ʼn dosent in Internasionale Belasting in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer, moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn MCom in Belasting of ander relevante dissipline met Internasionale Belasting of soortgelyke module as deel van nagraadse kwalifikasie beskik.

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hy/sy hoër gekwalifiseerd is as die minimumvereiste of reeds besig is met verdere nagraadse studies in Belasting of ʼn verwante dissipline. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in ʼn kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en nasien van assesseringsaktiwiteite; asook die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet oor sterk skryf- en redigeervaardighede beskik; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede hê; onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 30 November 2021 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kontakmodel en die nauurse onderrigmodel. Akademia het tans ʼn deeltydse pos vir die eerste semester vir ʼn dosent in Finansiële Bestuur in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer, moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn BCom Honneursgraad in Finansiële Bestuur, Bestuursrekeningkunde of Finansiële Rekeningkunde of soortgelyke module as deel van voorgraadse of nagraadse kwalifikasie beskik.

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hy/sy hoër gekwalifiseerd is as die minimumvereiste of reeds besig is met verdere nagraadse studies in Finansiële Bestuur of Bestuursrekeningkunde of oor ʼn CIMA-kwalifikasie beskik. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in ʼn kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en nasien van assesseringsaktiwiteite; asook die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet oor sterk skryf- en redigeervaardighede beskik; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede hê; onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 30 November 2021 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kontakmodel en die nauurse onderrigmodel. Akademia het tans ʼn deeltydse pos vir die vir ʼn dosent in Navorsingsmetodologie in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer, moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn MCom in Belasting of ander relevante dissipline met Navorsingsmetodologie of soortgelyke module as deel van nagraadse kwalifikasie beskik.

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hy/sy hoër gekwalifiseerd is as die minimumvereiste of reeds besig is met verdere nagraadse studies in ʼn verwante dissipline. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in ʼn kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en nasien van assesseringsaktiwiteite; asook die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet oor sterk skryf- en redigeervaardighede beskik; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede hê; onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 30 November 2021 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kontakmodel en die nauurse onderrigmodel. Akademia het tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer, moet ʼn kandidaat:

  • oor ʼn goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik;
  • ten minste drie jaar ervaring in die hoër onderwys hê; en
  • oor ʼn gepaste honneurs in ʼn relevante dissipline beskik (met Etiek, Korporatiewe Bestuur, Volhoubare Korporatiewe Bestuur of soortgelyke module as deel van ʼn voorgraadse of nagraadse kwalifikasie).

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hy/sy hoër gekwalifiseerd is as die minimumvereiste of reeds besig is met verdere nagraadse studies in Korporatiewe Beheer en Sosiale Verantwoordelikheid of ʼn verwante dissipline. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in ʼn kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en nasien van assesseringsaktiwiteite; asook die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet oor sterk skryf- en redigeervaardighede beskik; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede hê; onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 28 November 2021 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER