BEd (Intermediêre Fase-onderwys)

Die BEd (Intermediêre Fase-onderwys)-program sal die voornemende onderwysstudent met onderwyskennis toerus wat hom/haar van byvoorbeeld ʼn ekonoom of ʼn ingenieur sal onderskei. Die onderwyskennis sal ʼn student toerus om ʼn leeromgewing daar te stel wat leerders in staat sal stel om self, maar ook saam met ander, effektief te leer en ook om dit wat hulle geleer het in verband te bring met hulle bestaan, binne en buite skoolverband.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES
Onderwysroetekaart

WAT KAN EK MET DIE BEd (IF-ONDERWYS)-GRAAD DOEN?

Soos die naam aandui, is die BEd (IF-onderwys)-program op die opleiding van onderwysers vir grade 4 tot 6 toegespits. Met hierdie BEd-graad kan studente vier vakke, waarvan Afrikaans, Engels en wiskunde verpligtend is, aanbied. Die vierde vak is ʼn keusevak (sosiale wetenskappe, lewensvaardighede of natuurwetenskappe). Die studente sal wel in staat wees om die vakke tot op graad 7-vlak te kan aanbied.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 7

504 krediete

SAKO-nommer: 118282

ONDERRIGLEERMODEL: Voltydse kontakmodel

KWALIFISEER EK OM DIE BEd (IF-ONDERWYS)-GRAAD TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM DIE BEd (IF-ONDERWYS)-GRAAD TE STUDEER?

KLIK HIER

MODULES

VERPLIGTE MODULES

Die doel van hierdie module is om studente te laat besin ​​en betrokke te kry by verskillende kontekste en sosiale dimensies in die skoolsituasie om die rol as opvoeder en veranderingsagent te kan vervul.

Die doel van hierdie module is om studente daarop voor te berei om ʼn begrip te vorm rondom die bestendigheid asook verandering in die ontwikkeling en leer van adolessente op ʼn geïntegreerde, holistiese manier op die fisiese, kognitiewe, emosionele en sosiale terrein.

Die doel van die module is om studente met basiese kennis en vaardighede toe te rus ten einde die grondslae van gehalteonderrig en effektiewe (betekenisvolle) leer in verskillende kontekste toe te pas.

Die doel van hierdie module is om onderwysstudente te help om ʼn verskeidenheid vaardighede, bruikbare kennis, houdings en aanlegte te kan aanwend om sodoende te kan vorder en tot die professionele praktyk te kan toetree.

Die doel van hierdie modules is om vakinhoud by studente te verdiep en kennis daaroor te verbreed.

Die doel van hierdie modules is om vakinhoud by studente te verdiep en kennis daaroor te verbreed.

Die doel van hierdie modules is om vakinhoud by studente te verdiep en kennis daaroor te verbreed.

In jare een en twee leer studente van die praktyk (deur middel van virtuele en praktiese waarnemings), waarna daar dan daaroor besin word. Vir hierdie doel besoek studente skole in groepsverband.

Die doel van hierdie module is om studente in staat te stel om omvattende kennis toe te pas oor wat ʼn kurrikulum behels, om verskillende benaderings tot en perspektiewe op ʼn kurrikulum te interpreteer en krities te ontleed, en ook deel te neem aan die proses van kurrikulumontwikkeling op mikrovlak om effektiewe onderrig en leer te bevorder.

Die doel van hierdie module is om studente in staat te stel om die nodige kennis en vaardighede te vestig om sodoende bewustheid van die grondslae van leerhindernisse, wat ʼn invloed op suksesvolle onderrig en leer binne die inklusiewe onderwysklaskamerkonteks het, te ontwikkel.

Die doel van hierdie module is om studente met basiese kennis en vaardighede toe te rus ten einde toepaslike onderrigstrategieë en -media te implementeer om gehalteonderrig en gehalteleer in die onderrig- ​​en leerkonteks te verseker.

Die doel van die module is om studentonderwysers in staat te stel om klaskamerassessering binne ʼn opvoedkundige konteks te kontekstualiseer, assesseringspraktyke toe te pas om leer te verbeter, asook om assesseringspraktyke te evalueer om leerderprestasies binne ʼn outentieke klaskamerkonteks te verbeter.

Die doel van hierdie modules is om vakinhoud by studente te verdiep en kennis daaroor te verbreed.

Die doel van hierdie modules is om vakinhoud by studente te verdiep en kennis daaroor te verbreed.

Die doel van hierdie modules is om vakinhoud by studente te verdiep en kennis daaroor te verbreed.

In jare een en twee leer studente van die praktyk (deur middel van virtuele en praktiese waarnemings), waarna daar dan daaroor besin word. Vir hierdie doel besoek studente skole in groepsverband.

Die doel van hierdie module is dat studente filosofiese en teoretiese perspektiewe rondom die aard, doeleindes en praktyke van onderwys moet kan konseptualiseer, ten einde tot die opbou van ʼn regverdige, pluralistiese en demokratiese Suid-Afrika by te dra.

Die doel van die module is om studente toe te laat om die praktyk vanuit die geskiedenis van onderwys en onderwysbeleidperspektief te konseptualiseer, sodat hulle in staat gestel word om die oordrag van kultuurvormende mag binne ʼn hedendaagse beleidsraamwerk te bestuur.

Die doel van hierdie module is om die betrokke vakonderwyskennis by studente te ontwikkel wat studente dan in die Intermediêre Fase-klaskamer moet toepas. Die vakonderwyskennis is die integrasie van die verwerfde kennis aangaande die vakinhoud (KABV); kennis van die breër kurrikulum en toepaslike pedagogiese kennis.

Die doel van hierdie module is om die betrokke vakonderwyskennis by studente te ontwikkel wat studente in die Intermediêre Fase-klaskamer moet toepas. Die vakonderwyskennis is die integrasie van die verwerfde kennis aangaande die vakinhoud (KABV); kennis van die breër kurrikulum en toepaslike pedagogiese kennis.

Die doel van hierdie module is om die betrokke vakonderwyskennis by studente te ontwikkel wat studente in die Intermediêre Fase-klaskamer moet toepas. Die vakonderwyskennis is die integrasie van die verwerfde kennis aangaande die vakinhoud (KABV); kennis van die breër kurrikulum en toepaslike pedagogiese kennis.

In jare drie en vier van die program leer studente ván en ín die praktyk. In jaar drie spandeer studente nege weke by skole en in jaar vier ’n totaal van elf weke. Gedurende hierdie tye moet studente lesse aanbied, lesse waarneem en ook aan ander skoolaktiwiteite binne en buite die klaskamer deelneem.

Die doel van hierdie module is om die betrokke vakonderwyskennis by studente te ontwikkel wat dan in die Intermediêre Fase-klaskamer toegepas kan word. Die vakonderwyskennis is die integrasie van die verwerfde kennis aangaande die vakinhoud (KABV); kennis van die breër kurrikulum en toepaslike pedagogiese kennis.

Die doel van hierdie module is om die betrokke vakonderwyskennis by studente te ontwikkel wat studente dan in die Intermediêre Fase-klaskamer moet toepas. Die vakonderwyskennis is die integrasie van die verwerfde kennis aangaande die vakinhoud (KABV); kennis van die breër kurrikulum en toepaslike pedagogiese kennis.

Die doel van hierdie module is om die betrokke vakonderwyskennis by studente te ontwikkel wat studente in die Intermediêre Fase-klaskamer moet toepas. Die vakonderwyskennis is die integrasie van die verwerfde kennis aangaande die vakinhoud (KABV); kennis van die breër kurrikulum en toepaslike pedagogiese kennis.

Die doel van hierdie module is om die betrokke vakonderwyskennis by studente te ontwikkel wat studente in die Intermediêre Fase-klaskamer moet toepas. Die vakonderwyskennis is die integrasie van die verwerfde kennis aangaande die vakinhoud (KABV); kennis van die breër kurrikulum en toepaslike pedagogiese kennis.

In jare drie en vier van die program leer studente ván en ín die praktyk. In jaar drie spandeer studente nege weke by skole en in jaar vier ’n totaal van elf weke. Gedurende hierdie tye moet studente lesse aanbied, lesse waarneem en ook aan ander skoolaktiwiteite binne en buite die klaskamer deelneem.

Die doel van die module is om die student in staat te stel om kennis en vaardighede te vestig ten einde ʼn transdissiplinêre benadering in onderrig oor die hele kurrikulum in die intermediêre fase te volg.

Die doel van die module is om studente in staat te stel om Sepedi as gesprekstaal in die skoolomgewing aan te wend, en meer spesifiek om, waar nodig, Sepedi-sprekende leerders in die klaskamer by te staan.

KEUSEMODULES

’n Student kan een groep van keusemodules uit die drie opsies kies: