BCom (Finansiële en Bestuursrekeningkunde)

Die program bied die teorie en toepassing van rekeningkundige beginsels en bestuur om te verseker dat studente die vermoë het om intellektueel te ontwikkel en te groei. Die hoofdoel van die kwalifikasie is om aan studente spesifieke, toegepaste vaardighede in finansiële en bestuursrekeningkunde en verwante dissiplines te bied, wat geleenthede bied vir winsgewende indiensnemingsaktiwiteit en lonende bydraes tot die samelewing. Die program stel studente dus in staat om ʼn waardevolle bydrae te lewer tot die wêreld van finansiële en bestuursrekeningkundige praktyke en stel hulle in die proses in staat om dissiplinegebaseerde studies voort te sit.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

BCom (Finansiële en Bestuursrekeningkunde)

Die program bied die teorie en toepassing van rekeningkundige beginsels en bestuur om te verseker dat studente die vermoë het om intellektueel te ontwikkel en te groei. Die hoofdoel van die kwalifikasie is om aan studente spesifieke, toegepaste vaardighede in finansiële en bestuursrekeningkunde en verwante dissiplines te bied, wat geleenthede bied vir winsgewende indiensnemingsaktiwiteit en lonende bydraes tot die samelewing. Die program stel studente dus in staat om ʼn waardevolle bydrae te lewer tot die wêreld van finansiële en bestuursrekeningkundige praktyke en stel hulle in die proses in staat om dissiplinegebaseerde studies voort te sit.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

WAT KAN EK MET DIE BCOM (FINANSIËLE EN BESTUURSREKENINGKUNDE) DOEN?

Die doel van die BCom (Finansiële en Bestuursrekeningkunde)-graad is om studente toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om ʼn suksesvolle loopbaan in ʼn verskeidenheid beroepe te volg, insluitend ʼn rekenmeester, ouditeur, koste-analis, belastingpraktisyn of leerlingbestuurder.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 7

360 krediete

SAKO-nommer: 110807

ONDERRIGLEERMODEL: Voltydse kontakmodel

KWALIFISEER EK OM BCOM (FINANSIËLE EN BESTUURSREKENINGKUNDE) TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM BCOM (FINANSIËLE EN BESTUURSREKENINGKUNDE) TE STUDEER?

KLIK HIER

MODULES

Hierdie module behandel die basiese tegnieke vir die identifisering en beheer van kostes en kostebestuur. Dit beskryf die konteks van bestuursrekeningkunde in kommersiële en openbare sektor liggame en sy wyer rol in die gemeenskap. Dit identifiseer die posisie van die bestuursrekeningkundige binne organisasies, asook CIMA se rol. Klassifikasie van kostes en kostegedrag verskaf ’n grondslag om die verskeie beskikbare instrumente vir beplanning, beheer en besluitneming te begryp. Begrotingsbeheer noodsaak die vasstel van teikens en standaarde, terwyl die analise van veranderlikes die prestasievlakke binne organisasies demonstreer. Rekeningkundige beheermeganismes word geïdentifiseer en toegepas om bestuurders te help om operasionele effektiwiteit te behaal. Beleggingswaardasies, gelykbreekanalises en winsmaksimalisering word vir lang- en korttermyn besluitneming gebruik.

Hierdie module behandel die voorbereiding van finansiële verslae vir enkel entiteite. Die verslae word binne ’n konseptuele en regulatoriese raamwerk saamgestel, met ’n begrip vir die verskeie alternatiewe wat waardering betref, asook die rol van wetgewing en van rekeningkundige standaarde. Deur rekeningkundige tegnieke en stelsels toe te pas, kan rekeninge vir verskillende bedrywe en vir spesifieke transaksies voorberei word. Die meting van finansiële prestasie deur die berekening van basiese verhoudings word behandel, asook die noodsaaklikheid om die nodige beheermeganismes vir rekeningkundige stelsels te verstaan en toe te pas deur na interne beheer en die aard van foute en bedrog te kyk.

Die doel van hierdie module is om studente toe te rus met ʼn oorsig van statistiek en die tegnieke vir die aanwending daarvan.

Die module behandel die ekonomiese konteks van sakeondernemings en hoe mededinging, beweging van finansiële markte en regerings se ekonomiese beleid ’n onderneming kan beïnvloed. Dit behandel ook die belangrikste mikro-ekonomiese tegnieke wat onderliggend tot prysvasstellings en winsmaksimaliseringsbesluite is. Die sillabus fokus daarop om aan studente ’n begrip vir die ekonomiese aktiwiteite relevant tot ’n organisasie se besluitneming te bied.

Die module weerspieël die wetlike raamwerk vir sakeondernemings en behandel die grondslag van kommersiële aktiwiteit. Dit sluit wetlike aspekte oor kontrakte en indiensneming in, asook die finansiering, administrasie en bestuur van maatskappye.

Inligting binnekort beskikbaar

Die module behandel hoofsaaklik die instrumente en tegnieke wat inligting genereer om huidige en voorgenome prestasie te evalueer. Die vooruitskatting van sleutel veranderlikes en die identifisering van onsekerhede rakend toekomstige gebeure is die grondslag vir begrotingsbeplanning. Die begroting word dan saam met kostestelsels gebruik om werklike prestasie te meet. Projekevaluering maak ook op finansiële projeksies staat om die inligting waarop bestuurders verwagte prestasie en werklike resultate kan evalueer, te voorsien. Begrotingsbeplanning en projekevaluering benadruk albei die kritiese belangrikheid daarvan om kontantvloei te optimaliseer. Hierdie tema word ook vanuit die perspektief van bedryfskapitaal en die bestuur daarvan behandel.

Hierdie module fokus op die voorbereiding van ’n volledige stel finansiële state vir ’n enkele maatskappy en die gekonsolideerde finansiële verslae vir ’n klein groep. ’n Wye reeks van internasionale standaarde word gedek. ’n Begrip vir die regulatoriese en etiese konteks van finansiële verslaggewing, wat van groot belang is om te verseker dat finansiële verslae aan gebruikers se behoeftes voldoen, word ook behandel. Belastingbeginsels word bespreek, aangesien dit ’n rol in finansiële verslae speel en om ’n grondslag te vorm vanwaar die rol van belasting in finansiële analises en besluitneming bestudeer kan word.

Hierdie module spreek verskeie funksionele sakekwessies aan en stel studente aan die ekonomiese, maatskaplike en politieke konteks van die internasionale sakewêreld bloot. Die verskillende afdelings behandel inligtingstelsels, bedryfsprosesse, bemarking en menslikehulpbronbestuur, sodat studente bewus is van groot verwikkelinge op die gebied, asook van instrumente en tegnieke wat belangrik is vir elke funksionele sakekwessie.

Die module rus studente toe met kennis oor belasting in die sakewêreld.

Die module bied aan studente die nodige kennis oor ouditkunde om in die sakewêreld toe te pas.

Die wêreld van finansiële bestuur sowel as die bestuur van geld, was en sal altyd ’n integrale deel van ons samelewing wees. Die beginsels en begrippe van finansiële bestuur sal ’n wesenlike invloed op die student se finansiële toekoms as individu en in die sakewêreld hê.

Verpligte modules

Hierdie module bou voort op die analitiese tema van Bestuursrekeningkunde 2, maar fokus nog meer op die toepassing van inligting in die bestuursprosesse van besluitneming en beheer, om prestasie sodoende te optimaliseer. Die eerste twee afdelings behandel die belangrikste bydraers tot operasionele prestasie – inkomste (besluite oor wat om te vervaardig en teen watter prys) en uitgawes (hoe om dit vir maksimale winsgewendheid te bestuur). Die rol van beheer om prestasie te monitor en verbeter word in die laaste twee afdelings behandel.

Die module brei uit op die inhoud van Finansiële Rekeningkunde 2 met meer gevorderde onderwerpe in finansiële rekeningkunde (voorbereiding van volledige gekonsolideerde finansiële verslae en beginselkwessies in rekeningkundige standaarde wat met meer komplekse areas te doen het) en met verwikkelinge in eksterne verslaggewing. Met die gevorderde vlak van finansiële rekeningkunde en verslaggewing wat in hierdie vak bereik word, word rekeninge in meer diepte geanaliseer en geïnterpreteer.

Keusemodules (kies drie)

Hierdie module beweeg weg van die klem op funksionele kennis wat in Ondernemingsbestuur 1 behandel is, om ’n holistiese, geïntegreerde begrip vir bestuur binne ’n organisasie te kweek. Deur op belangrike konsepte in strategiese bestuur te bou, ontwikkel hierdie vak instrumente en tegnieke om belangrike aspekte rakend mededingendheid te identifiseer. Die vaardighede van projekbestuur word ook uitgelig. Die vak behandel die vaardighede wat nodig is om met spanne te werk, dit te bestuur en dit te ontwikkel. Dit sluit die regsaspekte van menslikehulpbronbestuur, asook die sagter elemente van onderhandeling en leierskapsvaardighede in.

Die module behandel die belangrikste elemente in die ontwerp en bestuur van ’n organisasie se finansiële strategie, met die oog daarop om tot die organisasie se doelwitte by te dra, veral met eksterne struikelblokke soos die algemene regulatoriese en beleggingsomgewing in ag genome. Die eienskappe en toepassing van die volle reeks belangrike finansiële instrumente word behandel. ’n Wye reeks van verskillende beleggingsbesluite word ook gedek, met inagneming dat hierdie besluite rekening moet hou met breër strategiese kwessies en die finansiële analise.

Hierdie bied aan studente kennis oor ingewikkelde belastingkwessies vir individue en ingewikkelde belastingkwessies in die sake-omgewing in Suid-Afrika.

Hierdie module rus studente met die kennis toe om sleutelbegrippe van ouditkunde te begryp, en berei hulle voor om ouditkundige beginsels in die sakewêreld toe te pas.

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van drie jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is sewe jaar.

Toelatingsvereistes

  • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
    • Afrikaans 50%
    • Wiskunde 50%
    • Rekeningkunde 50%
  • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
  • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.

Programkoste vir 2022:

Vanaf R45 240 (jaar een)

DOEN NOU AANSOEK OM BCOM (FINANSIËLE EN BESTUURSREKENINGKUNDE) TE STUDEER

DOEN AANSOEK

DOEN NOU AANSOEK OM BCOM (FINANSIËLE EN BESTUURSREKENINGKUNDE) TE STUDEER

DOEN AANSOEK