BCom (Finansiële Beplanning)

Die Baccalaureusgraad in Finansiële Beplanning bemagtig die student om die beginsels van ekonomie, beleggingsbestuur en finansiële beplanning te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in die beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van sake- en beleggingsbestuur en aanverwante dissiplines. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of finansiële bestuur.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES
PROGRAMME INFORMATION AND FEES

WAT KAN MET BCOM (FINANSIËLE BEPLANNING) DOEN?

Tipiese rigtings waarin studente kan gaan werk sluit in lang- en korttermynversekeringswese, finansiële beplanning, ekonomie of finansiële bestuur.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 7

385 krediete

SAKO-nommer: 99642

ONDERRIGLEERMODEL: Nauurse onderrigmodel

KWALIFISEER EK OM BCOM (FINANSIËLE BEPLANNING) TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM BCOM (FINANSIËLE BEPLANNING) TE STUDEER?

KLIK HIER

MODULES

Die module bied aan student kennis oor hoe die ekonomie in sy geheel funksioneer, die beginsels van hoe mense ekonomiese besluite neem en hoe die verskillende sektore in die ekonomie op mekaar inwerk.

Die module bied aan student ’n deeglike begrip vir die basiese beginsels en praktyke op die gebied van finansiële beplanning en beleggingsbestuur. Die module verduidelik konsepte soos die finansiële beplanningsproses, persoonlike finansiële bestuur en tydwaarde van geld in verhouding tot die beleggingsbestuursproses en sekuriteitsmarkte. ’n Begrip vir hierdie konsepte is noodsaaklik om meer gevorderde finansiële beplanning en beleggingsbestuurtegnieke en -teorieë toe te pas en te kombineer.

Die doel van die module is om studente aan die belangrike morele kwessies wat in verskeie sakekontekste na vore tree, bloot te stel; om ‘n begrip vir die morele, maatskaplike en ekonomiese omgewings waarbinne hierdie probleme voorkom te ontwikkel; om etiese konsepte wat relevant tot die oplossing van hierdie probleme is bekend te stel; en om die ontwikkeling van die nodige redeneringsvermoë en analitiese vaardighede om die probleme suksesvol op te los, te bevorder.

Hierdie module behandel die voorbereiding van finansiële verslae vir enkel entiteite. Die verslae word binne ʼn konseptuele en regulatoriese raamwerk saamgestel, met ʼn begrip vir die verskeie alternatiewe wat waardering betref, asook die rol van wetgewing en van rekeningkundige standaarde. Deur rekeningkundige tegnieke en stelsels toe te pas, kan rekeninge vir verskillende soorte bedrywe en vir spesifieke transaksies voorberei word. Die meting van finansiële prestasie deur die berekening van basiese ratio’s word behandel, asook die noodsaaklikheid om die nodige beheermeganismes vir rekeningkundige stelsels te verstaan en toe te pas deur na interne beheer en die aard van foute en bedrog te kyk.

Die module bied ʼn oorsig oor die bestuur van sakeondernemings in die Suid-Afrikaanse sakeomgewing. Dit behandel die beginsels waarvolgens organisasies hulpbronne en aktiwiteite vir maksimale winsgewendheid kan bestuur. Die module bied ook ’n inleiding tot die verskeie gespesialiseerde areas van bestuur, naamlik menslikehulpbronne, bemarking, openbare betrekkinge, finansies, prosesse, aankope en verskaffing.

Die module verskaf ’n oorsig oor die elementêre bestuurswetenskaplike tegnieke wat ʼn bestuurder in werklikheid moet toepas.

Hierdie module het ten doel om die student se begrip van ekonomie te verdiep deur te demonstreer hoe en hoekom gebeurtenisse in die ekonomiese sisteem plaasvind. Hierdie module fokus op beide die intermediêre makro- en mikro-ekonomie.

Die module bied aan studente ‘n deeglike begrip vir die regulatoriese omgewing en fokus op etiek en wetgewing wat relevant en van toepassing op die finansiële beplanningsbedryf is. Konsepte soos versekeringsbeplanning en risikobestuur word behandel en die gesondheidsorgbedryf in Suid-Afrika word geanaliseer. ‘n Begrip vir hierdie konsepte is noodsaaklik vir die lewering van kwaliteit finansiële beplanningsdienste en help met die opstel van ‘n optimale finansiële plan.

Die module rus studente toe met kennis oor belasting in die sakeomgewing.

Die module bied ‘n deeglike begrip vir die ekwiteitsproses en die verbandwaarderingsproses. Die gebruik van afgeleide instrumente binne die beleggingsparadigma word ook in besonderheid bespreek. ‘n Begrip hiervoor is noodsaaklik met die opstel van ‘n optimale beleggingsportefeulje en om goeie beleggingsbesluite te neem.

Hierdie module fokus op die voorbereiding van van ‘n volledige stel finansiële state vir ‘n enkele maatskappy en die gekonsolideerde finansiële verslae vir ‘n klein groep. ‘n Wye reeks van internasionale standaarde word gedek. ‘n Begrip vir die regulatoriese en etiese konteks van finansiële verslaggewing, wat van groot belang is om te verseker dat finansiële verslae aan gebruikers se behoeftes voldoen, word ook behandel. Belastingbeginsels word bespreek, aangesien dit ‘n rol in finansiële verslae speel en om ‘n grondslag te vorm vanwaar die rol van belasting in finansiële analises en besluitneming bestudeer kan word.

Ekonomie 3 bou voort op die beginsels van mikro-ekonomie en makro-ekonomie wat in Ekonomie 2 behandel is. Die module bespreek arbeidsekonomie met ʼn fokus op mededingende verduidelikings van onlangse verwikkelinge in loon- en salarisverspreiding en in belangrike instellings en organisasies. Spesiale aandag word aan teorieë oor werkers se motivering en optrede gegee, asook die vasstelling van lone, tegnologie, maatskaplike stratifikasie en vakbondoptrede. Internasionale ekonomie word ook behandel, aangesien dit lig werp op fundamentele instellings en verhoudings wat lewenskwaliteit bepaal en ʼn raamwerk bied waarbinne ʼn begrip vir die besluitnemingsproses oor internasionale handel, beleggings en kapitaalvloei – veral in ontluikende markte – gevorm kan word. Die module analiseer ook huidige debatte oor die toepassing van ekonomiese teorie en probleme rondom ekonomiese ontwikkeling. Studente word bemagtig om teorie en beleid toe te pas en om ekonomiese uitdagings op te los sodat internasionale handel bevorder word, ekonomiese ontwikkeling versnel en arbeidsverhoudings verbeter.

Die module bied aan studente ʼn deeglike begrip vir al die komponente wat nodig is vir die beplanningsproses rondom ʼn testament, aftrede en beleggings. ʼn Begrip vir hierdie konsepte is noodsaaklik met die opstel van ʼn effektiewe en optimale finansiële plan.

Die module bespreek die analise en bestuur van beleggingsportefeuljes deur op konsepte soos effektiewe kapitaalmarkte, batewaardasiemodelle en modelle vir risiko en omset – wat verskeie faktore in ag neem – te fokus. Die module fokus ook op verskeie bestuurstrategieë vir ekwiteite en verbande en oorweeg evalueringsmetodes vir portefeuljeprestasie. Alternatiewe bates as beleggingsopsie word ook behandel en etiek binne die bedryf word oorweeg. Studente sal met voltooiing van die vak in staat wees om ʼn optimale beleggingsportefeulje op te stel deur die relevante teorieë en strategieë te kombineer.

Hierdie bied aan studente kennis oor ingewikkelde belastingkwessies vir individue en ingewikkelde belastingkwessies in die sake-omgewing in Suid-Afrika.

Die module stel studente in staat om konsepte oor ekonomie, belasting, finansiële beplanning en beleggingsbestuur te integreer om sodoende ʼn omvattende finansiële plan op te stel wat in die werklike lewe toegepas kan word. Die finansiële plan bestaan uit ʼn paar stappe. As eerste stap moet ʼn verhouding met die kliënt gevorm en gedefinieer word. Tweedens moet al die relevante inligting oor die kliënt ingesamel word, waarna die kliënt se finansiële status bepaal kan word. Derdens sal aanbevelings rakend finansiële beplanning aan die kliënt gemaak word. Wanneer dit goedgekeur is, sal die aanbevelings geïmplementeer word en die kliënt se situasie sal op ʼn gereëlde basis hersien word.

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van drie jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is sewe jaar.

Toelatingsvereistes

  • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
    • Afrikaans 50%
    • Wiskunde 50%
    • Rekeningkunde 50%
  • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
  • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.

Programkoste vir 2022:

Vanaf R47 125 (jaar een)

DOEN NOU AANSOEK OM ‘N BCOM  (FINANSIËLE BEPLANNING)-GRAAD TE STUDEER

DOEN AANSOEK

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N BCOM-GRAAD IN FINANSIËLE BEPLANNING TE STUDEER

DOEN AANSOEK