BCom (Finansiële Beplanning)

Die Baccalaureusgraad in Finansiële Beplanning bemagtig die student om die beginsels van ekonomie, beleggingsbestuur en finansiële beplanning te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in die beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van sake- en beleggingsbestuur en aanverwante dissiplines. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of finansiële bestuur.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

WAT KAN MET BCOM (FINANSIËLE BEPLANNING) DOEN?

Tipiese rigtings waarin studente kan gaan werk sluit in lang- en korttermynversekeringswese, finansiële beplanning, ekonomie of finansiële bestuur.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 7

385 krediete

SAKO-nommer: 99642

ONDERRIGLEERMODEL: Nauurse onderrigmodel

AKKREDITASIES

Akademia se BCom (Finansiële Beplanning)-program is deur die Finansiëlebeplannings-instituut van Suider-Afrika (Financial Planning Institute of Southern Africa – FPI) goedgekeur as ʼn gemagtigde verskaffer van opleiding (Recognised Education Provider) vir die benoeming Finansiëlediensteadviseur (FINANCIAL SERVICES ADVISOR™ – FSA™).

Die FPI is deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasieowerheid (South African Qualification Authority – SAQA) erken as ʼn professionele liggaam vir Finansiële Beplanners in Suid-Afrika. Die FPI word ook deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens as ʼn erkende beherende liggaam (Recognised Controlling Body – RCB) goedgekeur.

Om by die FPI te registreer as ʼn FSA™ moet die volgende stappe gevolg word:

  1. Verwerf ʼn toepaslike voorgraadse kwalifikasie op NKR-vlak 7
  2. Voltooi die professionele vaardigheidseksamen (Professional Competency Examinations) by die FPI
  3. Verkry twee jaar toepaslike werkservaring
  4. Voldoen aan die etiese gedragskode van die FPI

Die voordeel van verkryging van jou kwalifikasie vir die FSA™-benoeming by ʼn gemagtigde verskaffer van opleiding is dat jy vrygestel word van die professionele vaardigheidseksamen by die FPI. Studente wat BCom (Finansiële Beplanning) by Akademia studeer, kan hul twee jaar toepaslike werkservaring opdoen terwyl hulle studeer en hul pad na ʼn professionele loopbaan in finansiële beplanning versnel.

Hierdie FPI-akkreditasie is ʼn bevestiging van die hoogstaande opleiding wat deur Akademia gebied word.

Die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor (Financial Sector Conduct Authority – FSCA), voorheen bekend as die Raad op Finansiële Dienste (Financial Services BoardFSB), is die reguleerder vir die markgedrag van finansiële instellings wat finansiële produkte en dienste voorsien en gelisensieerd is ingevolge finansiëlesektor-wetgewing, insluitende banke, versekeraars, aftreefondse en administrateurs en ander finansiëlemark-infrastrukture. Die FSCA poog om die doeltreffendheid en integriteit van finansiële markte te verbeter en te ondersteun, en om finansiële klante te beskerm deur hul billike behandeling deur finansiële instellings te bevorder, asook om finansiële klante finansiële opvoeding te gee. Die FSCA help verder met die handhawing van finansiële stabiliteit in Suid-Afrika.

Finansiële diensteverskaffers, hulle sleutelpersone, verteenwoordigers en voldoeningsbeamptes moet voldoen aan die geskikte en behoorlike vereistes (fit and proper) volgens die FAIS-wet (Financial Advisory and Intermediary Services Act). Een van die vereistes is ʼn goedgekeurde minimum kwalifikasie wat aan die kandidaat die relevante kennis en vaardighede besorg om verantwoordelikhede ingevolge die FAIS-wet uit te voer. Die registrateur van die FSCA erken verskillende soorte kwalifikasies as toepaslik vir verskillende kategorieë van finansiële diensteverskaffers, verteenwoordigers en sleutelpersone, asook vir verskillende soorte finansiële dienste en produkte.

Die insluiting van die BCom (Finansiële Beplanning) op die lys van erkende kwalifikasies ingevolge die geskikte en behoorlike vereistes, beteken dat studente wat die kwalifikasie voltooi het, voldoen aan die FAIS-wetlike vereiste vir ʼn kategorie I – IV finansiële diensteverskaffer, verteenwoordiger, sleutelpersoon en voldoeningsbeampte.

Dit stel afgestudeerde studente in staat om in die finansiële dienstebedryf ʼn loopbaan te volg.

KWALIFISEER EK OM BCOM (FINANSIËLE BEPLANNING) TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM BCOM (FINANSIËLE BEPLANNING) TE STUDEER?