Kampusopedag 10 en 11 Mei 2024

Search
Close this search box.

Nagraadse Diploma in Bestuursrekeningkunde

Die doel van die Nagraadse Diploma in Bestuursrekeningkunde is om studente voor te berei as bestuursrekenmeesters in die werkplek. Die program sal studente toerus met insig in die wêreld van finansiële bestuur vanuit ʼn korporatiewe en individuele perspektief, met die klem op die verbetering van besluitneming in ʼn mededingende omgewing.

WAT KAN EK MET DIE NAGRAADSE DIPLOMA IN BESTUURSREKENINGKUNDE DOEN?

Die program is ontwikkel om aan die student ʼn begrip te gee van die rekeningkundige prosesse, asook van hoe relevante data hanteer moet word. Die program is bedoel om toelating tot die eksamens op strategiese vlak van die Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) te vergemaklik en om uiteindelik as geoktrooieerde bestuursrekenmeesters te kwalifiseer. Die program het ten doel om leerders toe te rus met kennis en begrip van relevante rekeningkundige en finansiële bestuurstrategieë. Hierdie program sal daarop gemik wees om bekwame professionele persone op te lei en waarde tot organisasies toe te voeg. Die program poog om studente te lewer wat vaardig is in strategiese bestuur, risikobestuur, die opstel van ʼn finansiële strategie, gevorderde belasting en gevallestudietegnieke.

WAT BEHELS DIE PROGRAM?

NKR-vlak 8

140 krediete

SAKO-nommer: 111260

ONDERRIGLEERMODEL: Nauurse afstandsmodel

KWALIFISEER EK OM DIE NAGRAADSE DIPLOMA IN BESTUURSREKENINGKUNDE TE STUDEER?

MODULES

Strategiese Bestuur het ten doel om die vaardighede en vermoëns van die strategiese leiers van die organisasie te ontwikkel, sodat hulle die visie en rigting kan skep vir die groei en volhoubare sukses van die organisasie.

Die module het ten doel om analisering, evaluering en toepassing deur middel van tegnieke, prosesse en interne beheerstelsels te bemeester wat bydra tot die bestuur van risiko’s. Hierdie insig word dan gebruik om die risiko’s wat verband hou met kontantvloei en kapitaalbeleggingsbesluite te bestuur – twee belangrike aspekte van die organisatoriese lewe waarvoor die finansieringsfunksie verantwoordelik is.

Finansiële strategie fokus op die formulering en implementering van finansiële strategieë ter ondersteuning van die algemene strategie van die organisasie. Dit bied die bevoegdheid om die finansieringsvereistes van organisasies te evalueer, sowel as die relatiewe meriete van alternatiewe finansieringsbronne, om aan hierdie vereistes te voldoen. Laastens ontwikkel dit die vaardighede wat nodig is om beleggingsgeleenthede te waardeer, insluitend die waardasie van korporatiewe entiteite vir samesmeltings, verkrygings en desinvesterings.

Om studente ʼn diepgaande begrip en praktiese toepassing van die Suid-Afrikaanse belastingstelsel te gee.

Hierdie module fokus op die tegniese kennis en sake-analise wat benodig word vir die uitvoer van sinvolle gevallestudies. Dit fokus ook op etiek, sakevernuf, sagte vaardighede en eksamentegnieke om suksesvol te wees in die CIMA Gevallestudie-eksamen. Daarbenewens is hierdie module bedoel om toekomstige finansieringspersoneel in staat te stel om verslae saam te stel wat besigheidsuitdagings aanspreek. Die module kombineer tegniese kennis met effektiewe en professionele kommunikasie.

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van een jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is drie jaar.

Om in aanmerking te kom vir toelating tot die Nagraadse Diploma in Bestuursrekeningkunde, word die volgende benodig:

  • Die student moet ʼn kwalifikasie op NKR 7-vlak besit met hoofmodules Finansiële Rekeningkunde en Bestuursrekeningkunde of Finansiële Bestuur op dieselfde vlak (NKR 7). Studente met Rekeningkunde en Bestuursrekeningkunde op NKR 6-vlak sal nie gekeur word vir die program nie.

Programkoste vir 2024

Jaar een: Vanaf R49 420

Handboeklyste word na suksesvolle registrasie aan studente gekommunikeer.

Nauurse afstandsmodel: Semester 1

Nauurse afstandsmodel: Semester 2

DOEN NOU AANSOEK OM ‘N NAGRAADSE DIPLOMA IN BESTUURSREKENINGKUNDE TE STUDEER