Studieaansoeke vir 2025 is reeds oop

Search
Close this search box.

BA (Taalstudies)

Die BA (Taalstudies)-graad is ’n unieke program wat studente toerus met teoretiese en praktiese kennis om suksesvolle loopbane in die openbare en privaat sektore en ook in die akademie te volg. Hoewel studente in hierdie program in taalstudies spesialiseer, word hulle blootgestel aan ’n breë spektrum verwante dissiplines. Die program plaas klem op navorsingsvaardighede, kritiese denkvaardighede en analitiese en probleemoplossingsvaardighede in die konteks van taalstudies.

WAT KAN EK MET DIE BA (TAALSTUDIES) DOEN?

Studente wat die BA (Taalstudies)-program suksesvol voltooi, sal loopbane kan volg in onder meer enige van die volgende sektore: taalopleiding, vertaling en tolking, teksredigering, taalbeplanning en -ontwikkeling, kreatiewe skryfkuns, toerisme en diplomasie, die advertensiewese of openbare skakeling, joernalistiek, asook digitale media en inhoudskepping vir verskeie platforms.

WAT BEHELS DIE PROGRAM?

NKR-vlak 7

360 krediete

SAKO-nommer: 121197

ONDERRIGLEERMODEL: Voltydse kampusmodel

KWALIFISEER EK OM BA (TAALSTUDIES) TE STUDEER?

MODULES

Groep A (verpligtend)

Die doel van die module is om studente op te lei in die studie van die taal- en letterkunde van Afrikaans en Nederlands deur middel van inleidings tot aspekte van die linguistiese en letterkundige samestelling van Afrikaans – ook in sy verhouding tot Nederlands. Daarom sal ʼn kort oorsig gegee word van die verskillende komponente van die taalkunde van Afrikaans en van sy geskiedenis. Om die student voor te berei vir die akademiese diskoers oor Afrikaans sal normatiewe besinning oor die gebruik van Afrikaans deel vorm van die kursusinhoud in die eerste jaar. In die letterkundekomponent word verteenwoordigende poësie-, prosa- en dramatekste bestudeer in die raamwerk van ʼn oorsig oor die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde en van die sentrale temas en poëtiese raamwerke daarvan. Studente sal ook opgelei word in die vakkundige lees en ontleding van tekste.

Die doel van hierdie module is om studente toe te rus met ʼn basiese kennis en begrip van die vernaamste denkskole in die literatuurteorie van die 20st eeu. Daardeur moet die studente ʼn deeglike kennis en begrip van die basiese beginsels van literatuurteorie verwerf. Die vak bestaan uit ʼn sistematiese oorsig van verteenwoordigende literatuurteorieë (of benaderings tot die letterkunde) uit die 20ste eeu. In die eerste jaar val die klem op die aard van letterkunde en op skrywersgerigte benaderings tot die letterkunde, teksgerigte benaderings en lesergerigte benaderings.

Linguistiek 1 stel studente bekend aan basiese aspekte van die algemene linguistiek (ook bekend as taalwetenskap). In dié inleidende module word belangrike begrippe en konsepte, asook die gepaardgaande terminologie van hierdie vakgebied, aangebied. In die eerste jaar val die fokus veral op die definiëring van taal – dit is per slot van sake die ondersoeksvoorwerp van die linguistiek. Die ontwerpkenmerke van taal en die verskillende vlakke van taalstruktuur – klanke, woorde en sinne – word uitvoerig bespreek. Die module plaas ook die soeklig op die beskrywende linguistiek en die kernvelde van hierdie vakgebied. Die module sluit af met taaltipologie, dit wil sê met die klassifikasie van die tale van die wêreld.

Groep B (kies een)

Engels 1 stel studente bekend aan die akademiese bestudering van die Engelse taal- en letterkunde. Die module hanteer inleidende aspekte van die literatuurtradisie en letterkunde deur middel van die bestudering van tekste uit die hoofgenres, naamlik poësie, prosa en drama. Studente sal opgelei word om tekste te lees en analiseer. Die module lê verder ook klem op Engelse fonetiek en fonologie om begrip en waardering vir die verskillende uitsprake van Engels te kweek. Studente word ook voorberei op die gebruik van akkurate akademiese diskoers in Engels deur die bestudering van die grammatika.

Die taalkomponent van hierdie module stel ten doel om studente se basiese taalvermoë in Duits te ontwikkel tot op B1+-bevoegdheidsvlak, soos voorgeskryf deur die Gemeenskaplike Europese Verwysingsraamwerk vir Tale (CEFRL). Die module lê dus klem daarop om studente se taalvaardigheid te ontwikkel sodat hulle basiese Duits met gemak kan verstaan en gebruik in verskeie kontekste, eenvoudige tekste kan skep oor ʼn verskeidenheid onderwerpe, hul ervaringe kan beskryf en ook hul opinies kan verduidelik. Die module fokus gevolglik op die kernaspekte van taalverwerwing: die bemeestering van luister-, praat-, lees- en skryfvaardighede. Hierdie module stel verder ten doel om studente ʼn oorsigtelike inleiding tot Duitstalige letterkunde binne die historiese gegewe van die twintigste eeu te bied. ʼn Keur van geskrewe en visuele tekste sal krities bespreek word, met spesifieke verwysing na die sosio-politieke en kulturele Europese konteks waarbinne dit ontstaan het.

Verskeie genres word in die Frans 1-module bestudeer, soos die verhaal (of conte), kortverhaal en ʼn keur van gedigte. Die geskiedkundige gebeure in Frankryk wat bepaalde betekenis vir die Afrikaanssprekende student inhou, kom in die tweede semester van die eerste jaar aan die orde. Die module ontwikkel studente se vaardighede wat betref die interpretasie van tekste en die formulering van samehangende argumente om bepaalde interpretasies te motiveer. Wat die taalkundekomponent van die module betref, fokus die module daarop om studente se taalvaardigheid tot op B1-vlak te ontwikkel volgens die Gemeenskaplike Europese Verwysingsraamwerk vir Tale (CEFRL). B1-gebruikers van ʼn taal kan die belangrikste inhoud verstaan wanneer dit oor algemene onderwerpe handel (soos reis, werk en universiteit) en in duidelike, standaardfrans gekommunikeer word.

Die doel van hierdie module is om studente bekend te stel aan basiese Sepedi-grammatika met ʼn fokus op die linguistiese strukture met ʼn hoë funksionele lading. Die studente word bekendgestel aan die 300 mees gebruikte woorde in Sepedi wat gebaseer is op ʼn lys wat verkry is van ʼn elektroniese datakorpus. Die module fokus verder op die lees en verstaan van eenvoudige, kort tekste en die skep van eenvoudige sinne. Eenvoudige luister- en gespreksoefeninge gee vir studente blootstelling aan die uitspraak van moedertaalsprekers en die geleentheid om dit in te oefen.

Groep C (kies een)

Die module fokus eerstens daarop om studente bewus te maak van die basiese kompleksiteite van geskiedskrywing en hoe die verlede op verskillende wyses vertolk kan word. Die klem verskuif dan na die belangrike temas in die internasionale geskiedenis en hoe dit help vorm het aan ʼn moderne Suid-Afrika. Temas wat hier aan die orde kom, sluit in die Europese uitbreiding en die vestiging van rykes en slawehandel. Die module fokus ook op die vroeë beginjare van ʼn moderne Suid-Afrika en ondersoek onder meer die vestiging en ontwikkeling van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie aan die Kaap. Die verhoudinge tussen die onderskeie groepe en die geleidelike uitbreiding na die binneland – asook die implikasies hiervan – kom ook in hierdie module aan die orde.

Hierdie inleidende kursus in die filosofie – met ʼn historiese én sistemiese fokus – ondersoek hoe die antieke samelewings en klassieke bronne van filosofie steeds van toepassings is op hedendaagse denkwyses en optrede. Die module fokus op van die belangrikste filosofiese vraagstukke deur die denke van die vooraanstaande filosowe uit die Antieke, Grieks-Romeinse en Middeleeuse tydperke te bestudeer.

Die module bied aan studente ʼn oorsig van die geskiedenis, ontwikkeling en rol van massamedia in die samelewing. Ons bestudeer sleutelteorieë en -benaderings tot massamedia, soos agendastelling en nuusraming. In die tweede semester val die fokus op die ontwikkeling, rol en funksie van joernalistiek in die samelewing, met spesifieke verwysing na die Suid-Afrikaanse konteks. Ons besin oor die rol en verantwoordelikhede van die joernalis in ʼn digitale en globale wêreld en lê verder klem op die basiese beginsels en vaardighede in die joernalistiekbedryf. Uitsaaimedia (televisie en radio) kry veral aandag in hierdie module.

Hierdie module stel studente bekend aan die toepaslike komponente van taalpraktyk om hulle voor te berei op taalpraktyk as ʼn beroep. Die basiese teoretiese beginsels van vertaling, redigering, tolking, en die skryf en analise van tekste kom onder die loep met die doel om idees en inligting op ʼn doeltreffende wyse te kommunikeer. Taalpraktyk word ook vanuit verskeie linguistiese perspektiewe beskou. Studente leer die basiese vaardighede aan om tekste te vertaal en redigeer.

Groep A (verpligtend)

 • Afrikaans & Nederlands 2
 • Literatuurteorie 2
 • Linguistiek 2

Groep B (kies een)

 • Engels 2
 • Duits 2
 • Frans 2
 • Sepedi 2

Groep C (kies een)

 • Geskiedenis 2
 • Filosofie 2
 • Joernalistiek 2
 • Taalpraktyk 2

Groep A (verpligtend)

 • Afrikaans & Nederlands

Groep B (kies een)

 • Engels 3
 • Duits 3
 • Frans 3
 • Sepedi 3

Groep C (kies een)

 • Literatuurteorie 3
 • Linguistiek 3

ANDER INLIGTING

Minimum tydsduur vir die program is drie jaar en die maksimum toelaatbare tyd vir die voltooiing van die program is sewe jaar.

Toelatingsvereistes

 • ʼn Nasionale Senior Sertifikaat wat graadstudie spesifiseer met 50% vir Afrikaans.
 • ʼn Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien die aansoeker ʼn ander skoolverlaterkwalifikasie as ʼn NSS behaal het.
 • ʼn Hoër sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.

Programkoste vir 2025

Jaar een: Vanaf R61 296 | Jaar twee: Vanaf R57 800 | Jaar drie: Vanaf R57 800

Handboeklyste vir 2025 word na suksesvolle registrasie aan studente gekommunikeer.

 

DOEN NOU AANSOEK OM BA (TAALSTUDIES) TE STUDEER