Nuut: NP van Wyk Louw-sentrum

BA (Taalstudies)

Die BA (Taalstudies)-graad is ’n unieke kwalifikasie wat studente toerus met teoretiese en praktiese kennis om suksesvolle loopbane in die openbare en privaat sektore en ook in die akademie te volg. Hoewel studente in hierdie kwalifikasie in taalstudies spesialiseer, word hulle blootgestel aan ’n breë spektrum verwante dissiplines. Die kwalifikasie plaas klem op navorsingsvaardighede, kritiese denkvaardighede en analitiese en probleemoplossingsvaardighede in die konteks van taalstudies.

WAT KAN EK MET DIE BA (TAALSTUDIES) DOEN?

Studente wat die BA (Taalstudies)-kwalifikasie suksesvol voltooi, sal loopbane kan volg in onder meer enige van die volgende sektore: taalopleiding, vertaling en tolking, teksredigering, taalbeplanning en -ontwikkeling, kreatiewe skryfkuns, toerisme en diplomasie, die advertensiewese of openbare skakeling, joernalistiek, asook digitale media en inhoudskepping vir verskeie platforms.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 7

360 krediete

SAKO-nommer: UITSTAANDE

ONDERRIGLEERMODEL: Voltydse kampusmodel

KWALIFISEER EK OM BA (TAALSTUDIES) TE STUDEER?

MODULES

Die module bied ʼn oorsig van die sleutelbeginsels en -teorieë in kommunikasiestudies en rus studente toe om die teorie toe te pas in verskeie kommunikasiekontekste en alledaagse situasies. Onder meer interpersoonlike kommunikasie, kleingroepkommunikasie en veral interkulturele kommunikasie word in hierdie module onder die loep geneem.

In hierdie module maak studente kennis met organisasiekommunikasie en die onderskeie kommunikasiefunksies, soos bemarking, media- en openbare skakeling, en advertensies. Ander temas wat in hierdie module ingesluit word, is organisasiekultuur en -identiteit, en etiese en professionele optrede in hierdie konteks. Die module lê in die tweede semester klem op die sleutelteorieë, -beginsels en -benaderings tot kommunikasie in ʼn ontwikkelingskonteks.

Die module bied aan studente ʼn oorsig van die geskiedenis, ontwikkeling en rol van massamedia in die samelewing. Ons bestudeer sleutelteorieë en -benaderings tot massamedia, soos agendastelling en nuusraming. In die tweede semester val die fokus op die ontwikkeling, rol en funksie van joernalistiek in die samelewing, met spesifieke verwysing na die Suid-Afrikaanse konteks. Ons besin oor die rol en verantwoordelikhede van die joernalis in ʼn digitale en globale wêreld en lê verder klem op die basiese beginsels en vaardighede in die joernalistiekbedryf. Uitsaaimedia (televisie en radio) kry veral aandag in hierdie module.

Hierdie inleidende skryfmodule rus studente toe om die basiese teorieë en beginsels van goeie skryfwerk en redigering vir druk- en uitsaaimedia toe te pas. Studente ontwikkel die praktiese vaardighede om gehalte-kopie in Afrikaans en Engels te lewer.

In hierdie module word studente toegerus met die skryf- en navorsingsvaardighede om in ʼn akademiese omgewing te funksioneer en hul studies met selfvertroue en integriteit te voltooi.

Akademia strewe daarna om nie net die studente vir die arbeidsmark by wyse van die beste denkbare opleiding voor te berei nie, maar ook om die studente in denke en hart met die oog op ʼn volwasse, vrye en gelukkige lewe te vorm. In die module  Kuns van Studentwees word aandag aan die vorming van studente gegee. In die besonder word studente nie net ingelei in ʼn veelheid van onontbeerlike praktiese vaardighede vir die ‘wêreld daarbuite’ nie. Studente se vermoë om op ʼn wye en onbevange manier oor die groot wêreldbeskoulike vrae van ons tyd te dink, gesprek daaroor te voer en verantwoordelike opvattinge daaroor te ontwikkel, word ook tot op die hoogste universitêre vlak ontwikkel. Die module is verpligtend vir eerste- tot finalejaarstudente wat op die voltydse kampusmodel studeer.

Keusemodule (kies een)

Hierdie inleiding kursus in filosofie – met beide ʼn historiese en sistemiese fokus – gaan in op hoe antieke samelewings en klassieke bronne van filosofie steeds van toepassings is op hedendaagse denkwyses en optrede. Daar word in hierdie module gekyk na van die mees prominente filosofiese vraagstukke, deur eerstens te kyk na vooraanstaande filosowe uit die Antieke, Grieks-Romeinse en Middeleeuse tydperke. Hierdeur word die dinamiese aard van filosofie as dissipline geïllustreer, en word die studente voorsien van die kennis om hulself verder in die studie van filosofie te verdiep.

Hierdie inleidende module in politiek fokus op die basis van politieke wetenskap deur studente te lei om konsepte, teorie, modelle, ideologieë en breë politieke strukture te verstaan en te begin toepas om sin te maak van spesifieke politieke gevalle. Konsepte en teorie – wat definisies van politiek, die staat, politieke stelsels en owerheidsvorme, partystelsels, kiesstelsels, die verdeling van magte en staatsvorme insluit – word ook toegepas op voorbeelde vanuit die Suid-Afrikaanse politiek.

Hierdie inleidende module in internasionale verhoudinge en internasionale politieke ekonomie gee ʼn breë oorsig van die verskeie komponente en akteurs in internasionale verhoudinge (wat ook as internasionale of globale politiek bekendstaan). Die module stel studente in staat om sin te maak van die verweefde aard van verhoudinge in die internasionale gemeenskap. Temas in die module sluit in die staat en buitelandse beleid, mag en die globale orde in die 21ste eeu, menseregte, humanitêre intervensie, internasionale reg, internasionale organisasies, regionalisme, globale regering, die Bretton-Woods-stelsel, en China se rol in die globale ekonomie.

Hierdie module bied ʼn inleidende kursus in kritiese denke, die kuns van argumentering en die belang van retoriek. Die volgende aspekte kom in hierdie module aan bod:

  • Stiplees
  • Die begryp en oordeel van (veral filosofiese) tekste
  • Die ontleding en evaluasie van argumente
  • Die identifisering van dwaalbegrippe en denkfoute
  • Die skryf van filosofiese essays
  • Inleiding tot retoriek

Studente word deur die loop van die module getoets deur praktiese toepassing van teorie op relevante hedendaagse gevallestudies uit beide die plaaslike en internasionale openbare sfere.

Hierdie module bied studente ʼn breë bekendstelling aan die ekonomiese dissipline. Na voltooiing van hierdie module sal studente in staat wees om die fundamentele elemente van ekonomie in teorie en praktyk te begryp, en vorm die basis vir verdiepende studies in ekonomie.

Die eerste semester van hierdie module fokus op media- en openbare skakeling. Ons bestudeer toepaslike teorieë, beginsels en benaderings en pas dit toe op voorbeelde en gevallestudies. In die tweede semester kry studente ʼn breë oorsig van die wyse waarop die teorieë, tegnieke en besluitnemingsprosesse in bemarkingskommunikasie ʼn organisasie se handelsmerk en reputasie kan ondersteun. Daar word van studente verwag om teoretiese kennis toe te pas om ʼn basiese bemarkingskommunikasieplan vir ʼn organisasie saam te stel.

Hierdie jaarmodule fokus daarop om vir studente ʼn deeglike begrip te gee van digitale media en hoe dit die media- en kommunikasiebedryf beïnvloed. Die module rus studente toe met die praktiese vaardighede om digitale media te gebruik vir bemarkings-, media- en openbare skakelings- en joernalistieke doeleindes. Die module lê klem daarop om studente se visuele en digitale geletterdheid te bevorder en hulle in staat te stel om digitale media op ʼn doelgerigte, verantwoordelike, sinvolle en etiese manier toe te pas in die media- en kommunikasiebedryf.

Hierdie jaarmodule fokus op nuusontwerp. Studente word deur die loop van die jaar toegerus om koerante, tydskrifte en nuusbriewe te ontwerp vir drukmedia en digitale platforms. Studente word ook gelei om die teorie toe te pas om publikasies te beplan, bestuur en te lewer deur gebruik te maak van rekenaarsagteware. Media- en visuele geletterdheid word ook in hierdie module bestudeer, en studente se kennis en vaardigheid om visuele boodskappe en mediatekste krities te ontleed word deurgaans geslyp.

Hierdie module lê klem op skryfwerk en redigering vir bemarkings- en media- en openbare skakelingsdoeleindes. Kopieskryf en skryfwerk vir digitale media word hier ondersoek. Studente word toegerus om teoretiese beginsels toe te pas om gehalte-kopie vir veral digitale platforms in Afrikaans en Engels te skryf en redigeer.

In hierdie module word studente gelei om die verhouding tussen die media, politieke instansies en die publiek aan die hand van sleutelteorieë, -beginsels en ‑benaderings te ondersoek, met spesifieke verwysing na die Suid-Afrikaanse konteks. Studente word daarin onderrig om die teorie prakties toe te pas om kommunikasieboodskappe en -strategieë binne hierdie kontekste te beplan en ontleed.

In hierdie jaarmodule kry studente ʼn deeglike oorsig van die wetgewing en beleids- en etiese raamwerke waarbinne media- en kommunikasiepraktisyns hulle take in Suid-Afrika uitvoer. Ons ondersoek die teoretiese en filosofiese grondslag van etiek en normatiewe diskoers in die media- en kommunikasiekonteks, interne en eksterne regulering, asook kwessies soos laster, privaatheidskending en objektiwiteit aan die hand van praktiese voorbeelde en gevallestudies.

Akademia strewe daarna om nie net die studente vir die arbeidsmark by wyse van die beste denkbare opleiding voor te berei nie, maar ook om die studente in denke en hart met die oog op ʼn volwasse, vrye en gelukkige lewe te vorm. In die module  Kuns van Studentwees word aandag aan die vorming van studente gegee. In die besonder word studente nie net ingelei in ʼn veelheid van onontbeerlike praktiese vaardighede vir die ‘wêreld daarbuite’ nie. Studente se vermoë om op ʼn wye en onbevange manier oor die groot wêreldbeskoulike vrae van ons tyd te dink, gesprek daaroor te voer en verantwoordelike opvattinge daaroor te ontwikkel, word ook tot op die hoogste universitêre vlak ontwikkel. Die module is verpligtend vir eerste- tot finalejaarstudente wat op die voltydse kampusmodel studeer.

Kommunikasiebestuur 3 rus studente eerstens toe om strategiese kommunikasie-aktiwiteite soos krisiskommunikasie en verhoudingsbestuur in ʼn organisasie te bestuur. Studente pas teoretiese kennis toe om ʼn strategiese kommunikasieplan vir ʼn organisasie saam te stel en te evalueer. Studente word ook toegerus met die kennis, vaardighede en insig om volhoubare sosiale verandering te fasiliteer in die plaaslike ontwikkelingskommunikasiekonteks. Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid en gesondheids- en omgewingskommunikasie kom hier onder bespreking. In die tweede semester word studente gelei om ʼn geïntegreerde kommunikasieplan vir ʼn organisasie saam te stel deur die onderskeie kommunikasiefunksies soos media- en openbare skakeling, bemarking en advertensie te belyn. Studente werk deur die loop van die jaar aan portefeuljes.

In die eerste semester van hierdie module word studente toegerus om ʼn webwerf vir ʼn organisasie te beplan, ontwerp en te bestuur deur gebruik te maak van rekenaarsagteware. Studente word ook gelei om korporatiewe media wat gemik is op interne of eksterne belangegroepe te bestuur. Aan die einde van hierdie module sal studente dus ook in staat wees om sinvolle inhoud vir korporatiewe publikasies (soos webwerwe, tydskrifte en nuusbriewe) te beplan, te ontwerp en te skep. Studente werk deur die loop van die jaar aan portefeuljes.

In hierdie module word studente toegerus om as multimediajoernaliste in ʼn digitale en samelopende nuuskantoor te funksioneer en gehalte-inhoud op verskeie platforms vir ʼn verskeidenheid teikengehore te skep. Studente wat hierdie module suksesvol voltooi, sal in staat wees om inhoud met teks, klank, video en beeld te skep. In die tweede semester word studente se insig in die dinamiese verhouding tussen die media en die samelewing verdiep, en mediaverteenwoordiging en identiteit kom onder die loep. Ons ondersoek kwessies soos die media en gender, ras, MIV/Vigs en geweld. Studente werk deur die loop van die jaar aan portefeuljes.

In hierdie module maak studente kennis met navorsing in die sosiale wetenskappe en word gelei om onafhanklik navorsing te doen in die kommunikasie- en mediavelde. Die module fokus op die onderskeid tussen kwalitatiewe, kwantitatiewe en gemene metode -benaderings, en fokus op die stappe in en elemente van die navorsingsproses. Studente word gelei om die teorie prakties toe te pas om navorsing in die sosiale wetenskappe op ʼn kritiese en etiese wyse te doen. Hierdie module berei studente voor op nagraadse studies.

Akademia strewe daarna om nie net die studente vir die arbeidsmark by wyse van die beste denkbare opleiding voor te berei nie, maar ook om die studente in denke en hart met die oog op ʼn volwasse, vrye en gelukkige lewe te vorm. In die module  Kuns van Studentwees word aandag aan die vorming van studente gegee. In die besonder word studente nie net ingelei in ʼn veelheid van onontbeerlike praktiese vaardighede vir die ‘wêreld daarbuite’ nie. Studente se vermoë om op ʼn wye en onbevange manier oor die groot wêreldbeskoulike vrae van ons tyd te dink, gesprek daaroor te voer en verantwoordelike opvattinge daaroor te ontwikkel, word ook tot op die hoogste universitêre vlak ontwikkel. Die module is verpligtend vir eerste- tot finalejaarstudente wat op die voltydse kampusmodel studeer.

ANDER INLIGTING

Minimum tydsduur vir die program is drie jaar en die maksimum toelaatbare tyd vir die voltooiing van die program is ses jaar.

Toelatingsvereistes

  • ʼn Nasionale Senior Sertifikaat wat graadstudies spesifiseer met 50% vir Afrikaans.
  • ʼn Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien die aansoeker ʼn ander skoolverlaterkwalifikasie as ʼn NSS behaal het.
  • ʼn Hoër sertifikaat of diploma in ʼn ooreenstemmende studieveld.

Programkoste vir 2024

Jaar een: Vanaf R59 280 | Jaar twee: Vanaf R59 280 | Jaar drie: Vanaf R59 280

Handboeklyste vir 2023 word na suksesvolle registrasie aan studente gekommunikeer.

 

DOEN NOU AANSOEK OM BA (TAALSTUDIES) TE STUDEER