BCom (Bestuursrekeningkunde)

Die Baccalaureusgraad in Bestuursrekeningkunde bemagtig die student om die beginsels van bestuursrekeningkunde te verstaan en in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van bestuursrekeningkunde, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek en korporatiewe bestuur.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

BCom (Bestuursrekeningkunde)

Die Baccalaureusgraad in Bestuursrekeningkunde bemagtig die student om die beginsels van bestuursrekeningkunde te verstaan en  in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van bestuursrekeningkunde, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek en korporatiewe bestuur.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

WAT KAN EK MET BCOM (BESTUURSREKENINGKUNDE) DOEN?

Die Baccalaureusgraad in Bestuursrekeningkunde rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van bestuursrekeningkunde, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde en strategiese bestuur. Hierdie graad is ontwikkel binne die riglyne van die internasionale CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)-kwalifikasie.

Indien jy die BCom (Bestuursrekeningkunde)-kwalifikasie by Akademia verwerf, ontvang jy ʼn graadkwalifikasie en kan jy ʼn versnelde roete neem om die CIMA-kwalifikasie te voltooi. Jy kan ook roetes volg om ʼn professionele rekenmeester ingevolge SAIPA (The South African Institute of Professional Accountants) en SAIBA (Southern African Institute for Business Accountants) te word.

Studente se tipiese werksrigtings met ’n BCom (Bestuursrekeningkunde)-graad sluit finansiële bestuursposte of onafhanklike finansiële konsultante in.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 7

380 krediete

SAKO-nommer: 94806

ONDERRIGLEERMODEL: Nauurse onderrigmodel

AKKREDITASIES

Die Chartered Institute for Management Accountants (CIMA) is die wêreld se vooraanstaande en grootste professionele liggaam van bestuursrekenmeesters. Saam met die American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) het CIMA in 2012 die Chartered Global Management Accountant (CGMA)-benaming geskep om lede ʼn nuwe vlak van hulpbronne en erkenning te bied.

Die CIMA-kwalifikasie kan verwerf word deur die eksamens by CIMA self af te lê. Jy kan ook vrystelling vir sommige CIMA-eksamens ontvang deur jou kwalifikasie by ʼn CIMA-geakkrediteerde instansie soos Akademia te verwerf. Indien jy die BCom (Bestuursrekeningkunde)-kwalifikasie by Akademia verwerf, ontvang jy ʼn graadkwalifikasie by Akademia wat vrystelling vir agt van die sestien eksamens by CIMA inhou.

Die CIMA-kwalifikasie is opgedeel in vier vlakke. Ná suksesvolle voltooiing van elke vlak ontvang jy ʼn sertifikaat.

 1. Sertifikaatvlak (vier eksamens, naamlik BA1, BA2, BA3 en BA4)
 2. Operasionele vlak (drie eksamens, naamlik E1, P1 en F1, asook ʼn gevallestudie-eksamen)
 3. Bestuursvlak (drie eksamens, naamlik E2, P2 en F2, asook ʼn gevallestudie-eksamen)
 4. Strategiese vlak (drie eksamens, naamlik E3, P3 en F3, asook ʼn gevallestudie-eksamen)

Die vlakke moet chronologies voltooi word, en jy moet eers al die eksamens in ʼn vlak slaag voordat jy die gevallestudie-eksamens van daardie vlak kan aflê. Die gevallestudie-eksamen is ʼn samevatting van al die inhoud in die E-, P- en F-pilare. (E = Enterprise, P = Performance, F = Financial)

Die stappe om jou CIMA-kwalifikasie en professionele CGMA-benaming te ontvang is soos volg:

 1. Voltooi jou BCom (Bestuursrekeningkunde)-graad (dit is ʼn driejaarkwalifikasie).
 2. Registreer as student by CIMA en doen aansoek om vrystellings. Ontvang vrystellings vir BA1, BA2, BA3, BA4, E1, P1, F1 en die operasionele vlak se gevallestudie-eksamen (sertifikaat- en operasionele vlak)
 3. Skryf die bestuurs- en strategiese vlak via CIMA.
 4. Doen drie jaar se praktiese ervaring op. Jy kan jou praktiese ervaring opdoen terwyl jy besig is om te studeer. Volg hierdie skakel vir meer inligting met betrekking tot CIMA se vereistes ten opsigte van praktiese ervaring.
 5. Ontvang jou CIMA-kwalifikasie en word erken as ʼn Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Volg hierdie skakel vir verdere inligting oor CIMA.

Die South African Institute of Professional Accountants (SAIPA) is ‘n professionele rekeningkundige organisasie wat daartoe verbind is om die openbare belang te dien en te beskerm. Akademia se BCom (Bestuursrekeningkunde)-kwalifikasie is deur SAIPA geakkrediteer.

Om lidmaatskap by SAIPA te verkry moet die volgende stappe gevolg word:

 1. Die SAIPA-roete behels dat jy tydens of ná jou BCom (Bestuursrekeningkunde)-studies by Akademia, aangestel word as ʼn klerk of vakleerling by ʼn rekeningkundige firma wat as ʼn Approved Training Centre (ATC) by SAIPA geregistreer is.
 2. Jy voltooi dan ʼn driejaarklerkskap by die goedgekeurde rekeningkundige firma (ATC).
 3. Aan die einde van die driejaarklerkskap ondergaan jy ʼn professionele evaluasie-eksamen voordat jy ʼn lid van SAIPA word.

Volg hierdie skakel vir meer inligting met betrekking tot die vereistes om ʼn SAIPA-klerk te word.

Die Southern African Insititute for Business Accountants (SAIBA) is ʼn erkende beheerliggaam en geregistreerde professionele liggaam vir besigheidsrekenmeesters. SAIBA het ʼn unieke inisiatief saam met Akademia van stapel gestuur, naamlik die SAIBA U²Pro-inisiatief wat studente in staat stel om ʼn professionele rekeningkundige benaming met hul kwalifikasie te behaal wanneer hulle gradueer.

Hoe werk die SAIBA