Gevorderde Diploma in Projekbestuur

Die Gevorderde Diploma in Projekbestuur bemagtig die student om die beginsels van Projekbestuur te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas, sodat projekte suksesvol ontwikkel en bestuur kan word. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in projekbestuur, projekuitvoering en beheer, tydsbeplanning, kostebestuur en projekkwaliteit en -risikobestuur.

VIR WIE IS DIE GEVORDERDE DIPLOMA IN PROJEKBESTUUR?

Suid-Afrika het bekwame en opgeleide projekbestuurders nodig wat projekte kan administreer en bestuur. Suksesvolle projekuitvoering verhoog die kwaliteit van ondernemings, dit ontwikkel welgestelde gemeenskappe en ’n welgestelde land.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR (NQF) vlak 7

130 krediete

SAQA ID-nommer: 99024

PROGRAMINLIGTING

KWALIFISEER EK VIR ‘N GEVORDERDE DIPLOMA IN PROJEKBESTUUR?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK VIR ‘N GEVORDERDE DIPLOMA IN PROJEKBESTUUR?

KLIK HIER

MODULES

Die module bied aan studente ’n begrip vir projekbestuur binne die Suid-Afrikaanse konteks, asook die onderliggende filosofie, konsepte en stelselbenadering tot projekbestuur.

Die module bied aan studente ’n teoretiese grondslag vir projekskedulering en ’n redelike kennis van skeduleringsagteware.

Die module bied aan studente ’n begrip vir kosteberaming en kostebestuur binne die konteks van ’n projek, spesifiek om te voorkom dat begrotings as gevolg van swak projekdefinisie en swak projekbeheermaatreëls oorskry word.

Die module bied aan studente ’n begrip vir die konsep van kwaliteit en die prosesse en tegnieke van kwaliteitsbestuur, asook risikobepaling en risikobestuur binne die konteks van ’n projek.

Die module stel studente in staat om ’n begrip vir beplanningsbeginsels, asook vir beheerinstrumente vir projekbestuur te ontwikkel.

Die module bied aan studente ’n begrip vir projekbestuur in die korporatiewe omgewing, insluitend die uitwerking van organisatoriese gedrag op projekbestuur.

Kontaksessies is verpligtend. Studente moet agt kontaksessies op Saterdae by hulle geregistreerde studiesentrum bywoon (let daarop dat studente in Die Moot en Lynnwood hulle kontaksessies by die Centurion-studiesentrum bywoon). Raadpleeg die jaarbeplanner met betrekking tot kontaksessies. Deelname aan kontaksessies word gemonitor en maak deel uit van die verpligte klasbywoningvereistes.

ANDER INLIGTING

Die program strek oor die tydperk van 1 jaar en word aan die einde van elke jaar voltooi.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n Akademia Gevorderde Diploma in Projekbestuur wat formeel tydens ’n geleentheid oorhandig sal word.

Deurlopende assessering – 40% van finale punt

  • Toetse en werkopdragte per module word gebruik in die berekening van die jaarpunt.

Samevattende finale assessering – 60% van finale punt

Geen geskrewe eksamen vir hierdie program. ‘n Omvattende individuele projekplan word ingedien waar inhoudelike toedeling aan elke module bepunt word. ‘n Voorlegging van die projekplan word aan ‘n paneel voorgelê om finale summatiewe assessering te bepaal.

Toelatingsvereistes:

  • NKR-vlak 6 OF gelykstaande/hoër kwalifikasie
  • Praktiese werkervaring in ʼn veld wat met die vlak 6-kwalifikasie ooreenstem sal voordelig wees
  • Volledige CV moet die aansoek vergesel (met gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID)
  • Skootrekenaar

Ander voorwaardes:

  • Program word as geheel geneem (geen vak inskrywings)
  • Bywoning van alle kontaksessies is verpligtend
  • Alle assessering moet voltooi word en op tyd ingehandig word
  • ‘n Finale punt van 50% moet vir elke module behaal word om die program te slaag

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N GEVORDERDE DIPLOMA IN PROJEKBESTUUR TE STUDEER

DOEN AANSOEK

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N GEVORDERDE DIPLOMA IN PROJEKBESTUUR TE STUDEER

DOEN AANSOEK