BCom (Ondernemingsbestuur)

’n Toepaslike graadkwalifikasie as wegspringplek vir ʼn suksesvolle loopbaan word al belangriker in die moderne kennisekonomie. Nie net dui navorsingsresultate daarop dat gegradueerdes wat werkloos is slegs ’n baie klein deel van die werkloosheidspoel in enige land uitmaak nie, maar dat gegradueerdes in die werksplek gemiddeld groter inkomste verdien as werknemers daarsonder.

Graadstudies is daarop gemik om vir studente ’n stewige teoretiese onderbou van die studieveld te gee. By Akademia poog ons om ons studente ook in hul menswees te ontwikkel sodat suksesvolle student die arbeidsmark met selfvertroue en volwassenheid kan betree.

WAT KAN EK MET BCOM (ONDERNEMINGSBESTUUR) DOEN?

Die BCom (Ondernemingsbestuur)-graadkwalifikasie is deur akademici en sakeleiers saamgestel om vir jou ’n stewige fondasie in bestuur en sakebedrywighede te bied. Die uniekheid van die program lê in die feit dat dit vir jou deure in elke afdeling van ’n onderneming kan oopmaak weens die aard van die modules waaruit die program saamgestel is.

Die program bestaan uit 20 jaarmodules wat oor ’n tydperk van drie tot sewe jaar geneem kan word. As jy die BCom (Ondernemingsbestuur)-graad suksesvol voltooi, beskik jy oor ’n NKR-vlak 7-kwalifikasie, asook ’n breër insig oor elke aspek van ’n sakeonderneming en vaardighede om jou eie sakeonderneming op die been te bring.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR (NQF) vlak 7

380 krediete

SAQA ID-nommer: 93833

PROGRAMINLIGTING

KWALIFISEER EK OM BCOM (ONDERNEMINGSBESTUUR) TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM BCOM (ONDERNEMINGSBESTUUR) TE STUDEER?

KLIK HIER

MODULES

Hierdie module bied ’n oorsig oor die bestuur van sakeondernemings in die Suid-Afrikaanse sakeomgewing. Dit voorsien beginsels vir die bestuur van hulpbronne en aktiwiteite vir optimale winsgewendheid. Die module bied ook ’n inleiding tot die verskeie gespesialiseerde bestuursareas, naamlik menslikehulpbronne, bemarking, openbare betrekkinge, finansies, prosesse, aankope en voorsieningskettingbestuur.

Hierdie module bied kennis oor die funksionering van die ekonomie as ’n geheel, asook insig oor hoe om basiese ekonomiese probleme in verskillende ekonomiese stelsels op te los, hoe gesinne en ondernemings besluite neem en hoe pryse onder goeie of ongewensde mededingende omstandighede vasgestel word.

Hierdie module bied kennis van die basiese beginsels van handelsreg met ’n oorsig oor kontrakte.

Die module Bedryfskommunikasie bied grondbeginsels van bedryfskommunikasie binne die Suid-Afrikaanse sakeomgewing.

Hierdie module bied ’n oorsig van basiese bestuurswetenskaplike tegnieke wat in die praktyk toegepas kan word.

Bedryfsetiek stel die student aan die belangrike morele kwessies bloot wat in verskeie sakekontekste na vore tree. Dit bied ’n begrip vir die morele, maatskaplike en ekonomiese omgewings waarbinne daardie probleme plaasvind en stel etiese konsepte relevant tot probleemoplossing bekend. Dit bevorder ook die ontwikkeling van die nodige redeneringsvermoë en analitiese vaardighede om sodanige probleme op te los.

Hierdie module bied ’n begrip vir hedendaagse inligtingstelsels.

Die module bied aan studente kennis van algemene bestuursbeginsels, asook vaardigheid om die kennis prakties toe te pas. Daar word in besonder klem gelê op die bestuursfunksies van beplanning, organisering, leiding en beheer sodat studente goed voorbereid is om as bestuurders, werkers of entrepreneurs ’n bydrae tot die gemeenskap en sakegemeenskap te lewer. Die module bied ook kennis van en vaardigheid in hedendaagse bestuurskwessies.

Die module bied ‘n oorsig oor entrepreneurskap en kleinsakebestuur binne die Suid-Afrikaanse konteks.

Die module bied ’n oorsig oor die teorie en praktyk van aankope en voorsiening, asook ’n gestruktureerde behandeling van operasionele bestuur en hoe dit op ’n verskeidenheid sakeondernemings en organisasies toegepas word.

Die module bied ‘n oorsig oor die basiese beginsels en sfere van rekeningkunde, finansiële rekeningkunde en verslagdoening.

Die module bied ‘n diepliggende kennis van finansiële teorie en praktyk in die Suid-Afrikaanse konteks, asook ‘n omvattende oorsig oor persoonlike finansies.

Die module bied ‘n oorsig oor die belangrikste aspekte rakend die bestuur van menslikehulpbronne en arbeidsbetrekkinge in ’n organisasie.

Die module bied diepliggende teoretiese en praktiese kennis van bemarkingsbestuur in hedendaagse organisasies.

Hierdie module bied ’n oorsig oor die strategiese beplannings- en implementeringsprosesse wat deur topbestuur in hedendaagse organisasies uitgevoer word.

Die module bied ’n oorsig oor korporatiewe burgerskap en korporatiewe innovasie en entrepreneurskap.

Die module bied aan studente ’n gestruktureerde benadering om projekte te bestuur. Soos projekte se omvang en kompleksiteit toegeneem het, het die vermoë om projekte te beplan en te beheer ’n kern projekbestuurfunksie geword. Die module bied aan studente ’n begrip vir projekbestuur binne die Suid-Afrikaanse konteks, asook die onderliggende filosofie, konsepte en stelselbenadering tot projekbestuur.

Die module bied insig oor hoe voorsieningskettingbestuur ’n invloed op alle vlakke en prosesse van sakeondernemings uitoefen en toon hoe bestuurders hul mededingende posisie kan verbeter deur voorsieningskettingpraktyk toe te pas.

Die module bied ’n oorsig oor die bestuur van innovasie en tegnologie.

Die module bied insig in die metodologie van wêreldwye sakebestuur en strategieë, in die konteks van die wêreldwye sakeomgewing. Die hoofdoel is om bestuurders en ander beamptes wat by wêreldwye sakebestuurpraktyk betrokke is, met die nodige insig en toepassings toe te rus. Hulle verteenwoordig die mense wat direk deur die voortdurende proses van globalisering geraak word.

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van drie jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is sewe jaar.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n BCom (Ondernemingsbestuur)-graad wat tydens ’n amptelike gradeplegtigheidseremonie oorhandig sal word.

Deurlopende assessering – 40% van finale punt

Toetse en werkopdragte per module word gebruik in die berekening van die jaarpunt.

Samevattende finale assessering – 60% van finale punt

Summatiewe assessering sluit eksamen(s) in.

DOEN NOU AANSOEK OM ‘N BCOM (ONDERNEMINGSBESTUUR)-GRAAD TE STUDEER

DOEN AANSOEK

DOEN NOU AANSOEK OM ‘N BCOM (ONDERNEMINGSBESTUUR)-GRAAD TE STUDEER

DOEN AANSOEK