BCom (Ekonomie en Regte)

Die Baccalaureusgraad in Ekonomie en Regte bemagtig die student om die beginsels van Ekonomie en Regte te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van regswetenskap, die Suid-Afrikaanse regstelsel en toepassing in die praktyk. Die student word ook vir verdere studies in ekonomie of regte voorberei.

WAT KAN EK MET BCOM (EKONOMIE EN REGTE) DOEN?

Die Baccalaureusgraad in Ekonomie en Regte rus die student toe met basiese kennis en vaardighede in ’n verskeidenheid van velde binne die sake- en regsomgewing. Die student word met analitiese vaardighede, probleemoplossingsvaardighede, kritiese denke en ook regskennis toegerus. Hierdie verskeidenheid van kennis en vaardighede waarmee die student toegerus word, bemagtig die student om ’n suksesvolle loopbaan te betree en moontlike beroepe soos regsadviseur, ekonoom, navorser of konsultant te beoefen. Dit gee ook die student toegang tot verdere nagraadse studie in ekonomie of selfs ’n regskwalifikasie, soos ’n LLB-graad. Met die regskwalifikasie kan die student as prokureur of advokaat toegelaat word.

Die BCom (Ekonomie en Regte)-graad kan in ’n minimum van drie jaar voltooi word en het ’n NKR 7-uitgangsvlak.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR (NQF) vlak 7

410 krediete

SAQA ID-nommer: 97839

PROGRAMINLIGTING

KWALIFISEER EK OM BCOM (EKONOMIE EN REGTE) TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM BCOM (EKONOMIE EN REGTE) TE STUDEER?

KLIK HIER

MODULES

Hierdie module bied kennis oor die funksionering van die ekonomie as ’n geheel, asook insig oor hoe om basiese ekonomiese probleme in verskillende ekonomiese stelsels op te los, hoe gesinne en ondernemings besluite neem en hoe pryse onder goeie of ongewensde mededingende omstandighede vasgestel word.

Hierdie module bied ’n oorsig oor die bestuur van sakeondernemings in die Suid-Afrikaanse sakeomgewing. Dit voorsien beginsels vir die bestuur van hulpbronne en aktiwiteite vir optimale winsgewendheid. Die module bied ook ’n inleiding tot die verskeie gespesialiseerde bestuursareas, naamlik menslikehulpbronne, bemarking, openbare betrekkinge, finansies, prosesse, aankope en voorsieningskettingbestuur.

Hierdie module bied ’n oorsig van basiese bestuurswetenskaplike tegnieke wat in die praktyk toegepas kan word.

Hierdie module bied oorsig oor hedendaagse inligtingstelsels. Studente bevind hulle nou in die vierde industriële rewolusie en moet toegerus word om te kan bybly by die nuutste tegnologiese tendense. Hulle sal gedurig moet loopbaanpassings maak om relevant te bly en hulle poste te behou. Die doel van hierdie module is om hulle voor te berei vir sulke aanpassings.

Hierdie module behandel die voorbereiding van finansiële verslae vir enkel entiteite. Die verslae word binne ’n konseptuele en regulatoriese raamwerk saamgestel, met ’n begrip vir die verskeie alternatiewe wat waardering betref, asook die rol van wetgewing en van rekeningkundige standaarde. Deur rekeningkundige tegnieke en stelsels toe te pas, kan rekeninge vir verskillende bedrywe en vir spesifieke transaksies voorberei word. Die meting van finansiële prestasie deur die berekening van basiese verhoudings word behandel, asook die noodsaaklikheid om die nodige beheermeganismes vir rekeningkundige stelsels te verstaan en toe te pas deur na interne beheer en die aard van foute en bedrog te kyk.

Eerstens bied hierdie module ʼn oorsig oor hoe die reg as ʼn stelsel funksioneer, wat onder meer die geskiedenis van die reg en indeling daarvan behels. Die verskillende velde van reg, insluitend privaatreg, siviele prosesreg, strafreg, strafprosesreg en bewysreg word behandel. Tweedens bied die module vaardigheidsopleiding, waar daar gefokus word om op lees-, skryf, navorsings- en betoogsvaardighede te ontwikkel.

Die student sal leer wat die verband tussen die reg en die ontstaan, status en tenietgaan van die natuurlike persoon is. Familiereg is ’n afdeling van die privaatreg en reguleer die regsverhouding tussen gades, sowel as tussen ouers en kinders. Hierdie module gee studente blootstelling aan verskeie aspekte van die familiereg wat die regulering van die regsverhoudinge tussen gades, sowel as ouers en kinders beïnvloed.

Hierdie module sal studente bemagtig om die beginsels van mikro- en makro-ekonomie toe te pas. Dit gee agtergrond oor monetêre, finansiële en openbare ekonomie. Dit werp lig op die belangrikheid van internasionale en nasionale finansies en die rol van openbare ekonomie. Die module gebruik teorie, empiriese en beleidsraamwerke om probleme te analiseer. Dit dek ook Suid-Afrikaanse finansiële markte en hoe die verskillende instellings binne die plaaslike finansiële stelsel werk, asook die verskillende markte in die plaaslike ekonomie en die instrumente wat binne daardie markte verhandel word. Laastens analiseer die module die rol wat die regering binne ’n markekonomie behoort te speel.

Die module bied ʼn oorsig oor die basiese beginsels en sfere van rekeningkunde, finansiële rekeningkunde en verslaggewing.

Hierdie modules behandel die algemene aspekte en beginsels van kontraktereg. Onderwerpe soos die opstel, inhoud, geldigheid en interpretasie van kontrakte word bespreek. Studente word ook aan die basiese beginsels van en vaardighede in die opstel van kontrakte blootgestel. Die module fokus verder op spesifieke aspekte van besondere kontrakte, soos aankope en verkope, verhuring, sekerheidstelling en verteenwoordiging.

Die module behandel die algemene aspekte en beginsels van kontrakreg. Onderwerpe soos die opstel, inhoud en interpretasie van kontrakte word bespreek. Studente word ook aan die basiese beginsels van en vaardighede in die opstel van kontrakte blootgestel. Die module fokus verder op spesifieke aspekte van kontrakreg, soos aankope en verkope, verhuring, bemiddeling en waarborge.

Wetgewing wat met testate en intestate erflatings verband hou, word in hierdie module behandel. Studente word ook aan die basiese beginsels van boedelbereddering blootgestel.

Hierdie module het ten doel om jou kennis, begrip en kritiese denke oor die volgende te ontwikkel: die basiese inval en geskiedenis van konstitusionele reg; die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, insluitende die waardes waarop dié wet geskoei is; die strukturering en funksionering van die Suid-Afrikaanse regering; die grondwetlike regte wat deur die Grondwet toegeskryf word; en die ontwikkeling van grondwetlike regsleer in Suid-Afrika.

Hierdie twee semestermodules is gemoeid met die algemene aspekte en beginsels van twee spesialisvelde binne publiekreg, naamlik regsuitleg en administratiefreg. Regsuitleg het met die aard en interpretasie van wetgewing te make, asook die metodes van statutêre interpretasie. Hier kom filosofiese perspektiewe, die uitwerking van die Grondwet en konstitusionele interpretasie ook aan die bod. In administratiefreg word die aard en omvang van administratiefreg, en die prosedure van geregtelike hersiening – asook die moontlike redes daarvoor – ondersoek.

Ekonomie 3 bou voort op die beginsels van mikro-ekonomie en makro-ekonomie wat in Ekonomie 2 behandel is. Die module bespreek arbeidsekonomie met ’n fokus op mededingende verduidelikings van onlangse verwikkelinge in loon- en salarisverspreiding en in belangrike instellings en organisasies. Spesiale aandag word aan teorieë oor werkers se motivering en optrede gegee, asook die vasstelling van lone, tegnologie, maatskaplike stratifikasie en vakbondoptrede. Internasionale ekonomie word ook behandel, aangesien dit lig werp op fundamentele instellings en verhoudings wat lewenskwaliteit bepaal en ’n raamwerk bied waarbinne ’n begrip vir die besluitnemingsproses oor internasionale handel, beleggings en kapitaalvloei – veral in ontluikende markte – gevorm kan word. Die module analiseer ook huidige debatte oor die toepassing van ekonomiese teorie en probleme rondom ekonomiese ontwikkeling. Studente word bemagtig om teorie en beleid toe te pas en om ekonomiese uitdagings op te los sodat internasionale handel bevorder word, ekonomiese ontwikkeling versnel en arbeidsverhoudings verbeter.

Die module bied ’n oorsig oor korporatiewe burgerskap en korporatiewe innovasie en entrepreneurskap.

Die module behandel die algemene beginsels wat met sakereg verband hou. Dit dek konstitusionele aspekte van sakereg, eiendomsreg en ander regte in en verhoudings tot sake, soos beperkte saaklike regte, besit en houerskap.

Die module behandel die basiese beginsels van maatskappyreg, vennootskappe, besigheidstrusts en beslote korporasies.

Die module dien as inleiding tot die beginsels van individuele en kollektiewe arbeidsreg. Die beslegting van arbeidsgeskille en alternatiewe dispuutbeslegting, asook aspekte van die dienskontrak, diensverhouding en ontslag in die werkplek, word ontleed.

Die module stel die student aan die algemene beginsels van deliktereg bloot. Sekere aspekte van die beginsels wat op spesifieke delikte van toepassing is, word ook gedek.

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van drie jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is sewe jaar.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n BCom (Ekonomie en Regte)-graad wat tydens ’n amptelike gradeplegtigheidseremonie oorhandig sal word.

Deurlopende assessering – 40% van finale punt

Toetse en werkopdragte per module word gebruik in die berekening van die jaarpunt.

Samevattende finale assessering – 60% van finale punt

Summatiewe assessering sluit eksamen(s) in.

DOEN NOU AANSOEK OM ‘N BCOM-GRAAD IN EKONOMIE EN REGTE TE STUDEER

DOEN AANSOEK

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N BCOM-GRAAD IN EKONOMIE EN REGTE TE STUDEER

DOEN AANSOEK