BCom-graad in Bestuursrekeningkunde 2018-08-07T10:16:39+00:00

BCom-graad in Bestuursrekeningkunde

Die Baccalaureusgraad in Bestuursrekeningkunde bemagtig die student om die beginsels van bestuursrekeningkunde te verstaan en om dié beginsels in die praktyk te verstaan. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van bestuursrekeningkunde, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek en korporatiewe bestuur.

BCom-graad in Bestuurs-rekeningkunde

Die Baccalaureusgraad in Bestuursrekeningkunde bemagtig die student om die beginsels van bestuursrekeningkunde te verstaan en om dié beginsels in die praktyk te verstaan. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van bestuursrekeningkunde, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek en korporatiewe bestuur.

WAT KAN EK MET MY BCOM-GRAAD IN BESTUURSREKENINGKUNDE DOEN?

Die Baccalaureusgraad in Bestuursrekeningkunde rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van bestuursrekeningkunde, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek en korporatiewe bestuur. Hierdie graad is ontwikkel binne die riglyne van die internasionale CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)-kwalifikasie.

Wanneer die CIMA-kwalifikasie hierna suksesvol voltooi word, kan suksesvolle studente registreer as internasionaal geoktrooieerde bestuursrekenmeesters by CIMA. Studente se tipiese werksrigtings met ’n BCom Bestuursrekeningkundegraad sluit finansiële bestuursposte of onafhanklike finansiële konsultante in.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR (NQF) vlak 7

370 krediete

SAQA ID-nommer: 94806

PROGRAMINLIGTING

KWALIFISEER EK VIR ‘N BCOM-GRAAD IN BESTUURSREKENINGKUNDE?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK VIR ‘N BCOM-GRAAD IN BESTUURSREKENINGKUNDE?

KLIK HIER

MODULES

Hierdie vak behandel die basiese tegnieke vir die identifisering en beheer van kostes en kostebestuur. Dit beskryf die konteks van bestuursrekeningkunde in kommersiële en openbare sektor liggame en sy wyer rol in die gemeenskap. Dit identifiseer die posisie van die bestuursrekeningkundige binne organisasies, asook CIMA se rol. Klassifikasie van kostes en kostegedrag verskaf ’n grondslag om die verskeie beskikbare instrumente vir beplanning, beheer en besluitneming te begryp. Begrotingsbeheer noodsaak die vasstel van teikens en standaarde, terwyl die analise van veranderlikes die prestasievlakke binne organisasies demonstreer. Rekeningkundige beheermeganismes word geïdentifiseer en toegepas om bestuurders te help om operasionele effektiwiteit te behaal. Beleggingswaardasies, gelykbreekanalises en winsmaksimalisering word vir lang- en korttermyn besluitneming gebruik.

Hierdie vak behandel die voorbereiding van finansiële verslae vir enkel entiteite. Die verslae word binne ’n konseptuele en regulatoriese raamwerk saamgestel, met ’n begrip vir die verskeie alternatiewe wat waardering betref, asook die rol van wetgewing en van rekeningkundige standaarde. Deur rekeningkundige tegnieke en stelsels toe te pas, kan rekeninge vir verskillende bedrywe en vir spesifieke transaksies voorberei word. Die meting van finansiële prestasie deur die berekening van basiese verhoudings word behandel, asook die noodsaaklikheid om die nodige beheermeganismes vir rekeningkundige stelsels te verstaan en toe te pas deur na interne beheer en die aard van foute en bedrog te kyk.

Die vak verskaf ’n oorsig oor die elementêre bestuurswetenskaplike tegnieke wat ’n bestuurder in werklikheid moet toepas.

Die vak behandel die ekonomiese konteks van sakeondernemings en hoe mededinging, beweging van finansiële markte en regerings se ekonomiese beleid ’n onderneming kan beïnvloed. Dit behandel ook die belangrikste mikro-ekonomiese tegnieke wat onderliggend tot prysvasstellings en winsmaksimaliseringsbesluite is. Die sillabus fokus daarop om aan studente ’n begrip vir die ekonomiese aktiwiteite relevant tot ’n organisasie se besluitneming te bied.

Die vak weerspieël die wetlike raamwerk vir sakeondernemings en behandel die grondslag van kommersiële aktiwiteit. Dit sluit wetlike aspekte oor kontrakte en indiensneming in, asook die finansiering, administrasie en bestuur van maatskappye.

Die wêreld van finansiële bestuur sowel as die bestuur van geld, was en sal altyd ’n integrale deel van ons samelewing wees. Die beginsels en begrippe van finansiële bestuur sal ’n wesenlike invloed op die student se finansiële toekoms as individu en in die sakewêreld hê.

Die vak behandel hoofsaaklik die instrumente en tegnieke wat inligting genereer om huidige en voorgenome prestasie te evalueer. Die vooruitskatting van sleutel veranderlikes en die identifisering van onsekerhede rakend toekomstige gebeure is die grondslag vir begrotingsbeplanning. Die begroting word dan saam met kostestelsels gebruik om werklike prestasie te meet. Projekevaluering maak ook op finansiële projeksies staat om die inligting waarop bestuurders verwagte prestasie en werklike resultate kan evalueer, te voorsien. Begrotingsbeplanning en projekevaluering benadruk albei die kritiese belangrikheid daarvan om kontantvloei te optimaliseer. Hierdie tema word ook vanuit die perspektief van bedryfskapitaal en die bestuur daarvan behandel.

Hierdie vak fokus op die voorbereiding van ’n volledige stel finansiële state vir ’n enkele maatskappy en die gekonsolideerde finansiële verslae vir ’n klein groep. ’n Wye reeks van internasionale standaarde word gedek. ’n Begrip vir die regulatoriese en etiese konteks van finansiële verslaggewing, wat van groot belang is om te verseker dat finansiële verslae aan gebruikers se behoeftes voldoen, word ook behandel. Belastingbeginsels word bespreek, aangesien dit ’n rol in finansiële verslae speel en om ’n grondslag te vorm vanwaar die rol van belasting in finansiële analises en besluitneming bestudeer kan word.

Hierdie vak spreek verskeie funksionele sakekwessies aan en stel studente aan die ekonomiese, maatskaplike en politieke konteks van die internasionale sakewêreld bloot. Die verskillende afdelings behandel inligtingstelsels, bedryfsprosesse, bemarking en menslikehulpbronbestuur, sodat studente bewus is van groot verwikkelinge op die gebied, asook van instrumente en tegnieke wat belangrik is vir elke funksionele sakekwessie.

Die vak rus studente toe met kennis oor belasting in die sakewêreld.

Die vak bied aan studente die nodige kennis oor ouditkunde om in die sakewêreld toe te pas.

Hierdie vak bou voort op die analitiese tema van Bestuursrekeningkunde 2, maar fokus nog meer op die toepassing van inligting in die bestuursprosesse van besluitneming en beheer, om prestasie sodoende te optimaliseer. Die eerste twee afdelings behandel die belangrikste bydraers tot operasionele prestasie – inkomste (besluite oor wat om te vervaardig en teen watter prys) en uitgawes (hoe om dit vir maksimale winsgewendheid te bestuur). Die rol van beheer om prestasie te monitor en verbeter word in die laaste twee afdelings behandel.

Die vak brei uit op die inhoud van Finansiële Rekeningkunde 2 met meer gevorderde onderwerpe in finansiële rekeningkunde (voorbereiding van volledige gekonsolideerde finansiële verslae en beginselkwessies in rekeningkundige standaarde wat met meer komplekse areas te doen het) en met verwikkelinge in eksterne verslaggewing. Met die gevorderde vlak van finansiële rekeningkunde en verslaggewing wat in hierdie vak bereik word, word rekeninge in meer diepte geanaliseer en geïnterpreteer.

Hierdie vak beweeg weg van die klem op funksionele kennis wat in Ondernemingsbestuur 1 behandel is, om ’n holistiese, geïntegreerde begrip vir bestuur binne ’n organisasie te kweek. Deur op belangrike konsepte in strategiese bestuur te bou, ontwikkel hierdie vak instrumente en tegnieke om belangrike aspekte rakend mededingendheid te identifiseer. Die vaardighede van projekbestuur word ook uitgelig. Die vak behandel die vaardighede wat nodig is om met spanne te werk, dit te bestuur en dit te ontwikkel. Dit sluit die regsaspekte van menslikehulpbronbestuur, asook die sagter elemente van onderhandeling en leierskapsvaardighede in.

Die vak behandel die belangrikste elemente in die ontwerp en bestuur van ’n organisasie se finansiële strategie, met die oog daarop om tot die organisasie se doelwitte by te dra, veral met eksterne struikelblokke soos die algemene regulatoriese en beleggingsomgewing in ag genome. Die eienskappe en toepassing van die volle reeks belangrike finansiële instrumente word behandel. ’n Wye reeks van verskillende beleggingsbesluite word ook gedek, met inagneming dat hierdie besluite rekening moet hou met breër strategiese kwessies en die finansiële analise.

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van drie jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is sewe jaar.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n Akademia Baccalaureusgraad in Bestuursrekeningkunde wat tydens ’n geleentheid oorhandig sal word.

(Deurlopende assessering – 40% van finale punt)

  • Twee werkopdragte per vak – die werkopdragpunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal.
  • Drie toetse per vak – die beste twee toetspunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal.

’n Minimum van 40% vir ’n jaarpunt moet behaal word vir eksamentoelating.

(Samevattende finale assessering – 60% van finale punt)
Daar word ’n finale eksamen per vak aan die einde van die jaar geskryf.

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N BCOM-GRAAD IN BESTUURSREKENINGKUNDE TE STUDEER

DOEN AANSOEK

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N BCOM-GRAAD IN BESTUURSREKENINGKUNDE TE STUDEER

DOEN AANSOEK