Studieaansoeke vir 2025 is reeds oop

Search
Close this search box.

Vakante poste

Mediasentrum

Akademia is ʼn geregistreerde onafhanklike hoëronderwysinstelling wat in Centurion geleë is. Akademia het tans ʼn pos vir ʼn assistent: Biblioteek (20 ure per week) beskikbaar. Om daarvoor te kwalifiseer word ʼn tersiêre kwalifikasie in Biblioteek- en Inligtingkunde of ʼn nasionale sertifikaat en drie jaar ervaring in katalogisering vereis. Verder sal een tot twee jaar se katalogiseringservaring in MARC21, WorldShare (OCLC), DDC en RDA asook ervaring in die hoëronderwysomgewing tot ʼn kandidaat se voordeel strek.

Daar sal van die posbekleër verwag word om ʼn spektrum van administratiewe en biblioteekverwante take te verrig, insluitende toonbankdiens en opleiding aan personeel en studente met verwysing na die gebruik van biblioteekhulpbronne asook die katalogisering van hardekopie- sowel as elektroniese bronne. Die persoon sal ook gemoeid wees met rekordhouding, sortering en instandhouding van boeke, bystaan met die biblioteek se bemarkingsgeleenthede en die boekklub.

Die ideale kandidaat sal onderskei word deur: sterk interpersoonlike vaardighede; die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk; besondere aandag aan detail; asook uitstekende kommunikasie- en rekenaarvaardighede. Verder word kliëntediensingesteldheid; beplanning- en organiseringsvaardighede vereis. Om te kwalifiseer moet jy Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Slegs Afrikaanse CV’s word aanvaar. Aansoeke moet voor of op 21 Mei 2024 ingedien word. Neem kennis dat slegs aansoeke oorweeg word wat deur middel van die skakel ingedien word. Stuur gerus ʼn e-pos na personeelnavrae@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurwetenskappe

Akademia is ʼn onafhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandmodel. Akademia het tans ʼn deeltydse pos vir die tweede semester vir ʼn dosent in die vakgebied projekbestuur in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskikbaar.

Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, onderrigervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn honneurs in ʼn relevante dissipline beskik (met Projekbestuur as deel van voorgraadse of nagraadse kwalifikasie), asook oor teoretiese en/of praktykervaring binne die breë projekbestuurdissipline.

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hy/sy reeds besig is met verdere nagraadse studie in Projekbestuur of ʼn verwante dissipline of oor ʼn PMP-kwalifikasie beskik. Ervaring in afstandonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leeromgewing, praktykervaring, gepubliseerde akademiese artikels, en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in kandidate se guns tel. Daar sal van die aangestelde deeltydse dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en nasien van assesseringsaktiwiteite in ʼn e-leeromgewing; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente. Die suksesvolle kandidaat sal op die nauurse afstandmodel doseer.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede, uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede, onafhanklik of in spanverband kan saamwerk, inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees, goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê, oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer, ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 26 Mei ingedien word. Stuur ʼn e-pos na personeelnavrae@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.

Bemarking en Kommunikasie

Akademia is ʼn geregistreerde onafhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel. Akademia brei steeds uit en het tans ʼn pos vir ʼn videograaf en -redigeerder in die Bemarking en Kommunikasie-afdeling beskikbaar. Om te kwalifiseer word ʼn sertifikaat/diploma in videografie (NKR-vlak 6) vereis met ʼn minimum van drie jaar se toepaslike ervaring.

Die hooffokus van ʼn videograaf en -redigeerder van Akademia is die beplanning, verfilming en redigering van ʼn verskeidenheid videobeeldmateriaal volgens bestepraktykstandaarde.

Take sluit die volgende rolle in alhoewel dit nie beperk is tot hierdie rolle nie: Om toerusting na te gaan vir goeie werking, bemarking- en institusionele video’s te verfilm in die ateljee of by spesifieke liggings, video’s te redigeer en visuele elemente by te voeg en goedkeuring vir die afhandeling van video’s te verkry. Die suksesvolle kandidaat sal ook verantwoordelik wees om op hoogte te bly van Akademia se handelsmerk- en kommunikasiestrategie sowel as nuwe innoverende videografietegnieke/tendense en stelsels.

Die ideale kandidaat moet werk van goeie standaard lewer, gestruktureerd en noukeurig binne ʼn bepaalde tydraamwerk funksioneer en aan regulatoriese en wetgewende vereistes voldoen. Kennis en ondervinding in klankvermenging (regstreeks, pre- en postproduksie), regstreekse uitsendings en animering sal in jou guns tel. Kandidate word versoek om ʼn videoportefeulje by hul aansoek aan te heg om vir die pos oorweeg te word.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 28 Mei 2024 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na personeelnavrae@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.

Inligting- en Kommunikasietegnologie

Akademia is ʼn onafhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel. Akademia brei steeds uit en het tans ʼn internskappos vir tegniese IT-ondersteuning beskikbaar. Vaardigheid in Afrikaans en ʼn hoër sertifikaat in IT is ’n vereiste. Verder sal kandidate met enige ervaring in ʼn IT-omgewing oorweeg word, en daar sal voorkeur gegee word aan kandidate met spesifieke ervaring in die Microsoft Office-pakket en kennis van kubersekuriteit en POPIA.

 Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die opstel en instandhouding van netwerke en stelsels, bystand met die instandhouding van Akademia se tegniese infrastruktuur (harde- en sagteware), IT-administrasie asook algemene IT-ondersteuning aan die personeel en studente van Akademia.  

Sterk probleemoplossingsvaardighede, interpersoonlike en konflikhanteringsvaardighede, goeie kommunikasie- en skakelvermoëns, selfgelding asook die handhawing van vertroulikheid sal die ideale kandidaat onderskei. Die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk, te prioritiseer en te beplan sal verder tot jou voordeel strek.

Hierdie internskap sal vir ʼn tydperk van 12 maande wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 22 Mei 2024 ingedien word.

Neem kennis dat slegs aansoeke oorweeg word wat deur middel van die skakel ingedien word. Stuur gerus ʼn e-pos na personeelnavrae@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE