Aansoeke is steeds oop

Vakante poste

Studentesake

Akademia is ʼn geregistreerde onafhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel. Akademia brei steeds uit en het tans ʼn pos vir ʼn voorligting-/opvoedkundige sielkundige in die Studentesakeafdeling beskikbaar. Om te kwalifiseer word ʼn M-graad in voorligtingsielkunde / opvoedkundige sielkunde vereis asook ʼn registrasie as ʼn onafhanklike praktisyn by die Raad op Gesondheidsberoepe (HPCSA) en ʼn minimum van vier jaar ervaring. Ervaring by ʼn tersiêre instelling kan tot die kandidaat se voordeel wees.

Die doel van die pos is om akademiese en psigososiale ondersteuningsprojekte en inisiatiewe te koördineer en uit te voer, gereelde behoeftebepalings van studente ten opsigte van akademiese ondersteuning te doen asook gereelde skakeling met die relevante fakulteite en afdelings. Die koördineerder is verantwoordelik om ondersteuning aan studente (in groepsverband of individueel) te verleen rakende die akademiese vaardighede wat hulle benodig om sukses in hulle studie te behaal.

Van die kandidaat sal verwag word om:

  • Goeie kennis te hê van beroepsvoorligting en hoe om studente te kan adviseer met betrekking tot module- en programkeuses.
  • Opleiding en kennis hê van relevante psigometrie vir die evaluering van studente se akademiese uitdagings (keuse van studierigting, studiemetodes, leerprobleme, akademiese ondersteuning deur middel van konsessieaansoeke).
  • Goeie kennis hê van die hedendaagse psigososiale uitdagings van studente en toepaslike teoretiese raamwerke wat gebruik word in die beplan en implementeer van ondersteunende en terapeutiese intervensies.

Die ideale kandidaat moet oor uitmuntende administrasie-, interpersoonlike, kommunikasie-, probleemoplossings- en analitiese vaardighede beskik. Daar sal ook van die kandidaat vereis word om oor kreatiewe, organisatoriese, prioritiserings- en beplanningvaardighede te beskik en onder druk te funksioneer.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 1 Desember 2023 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za indien jy probleme met die skakel ervaar.

Bedryfsafdeling

Akademia is ʼn geregistreerde onafhanklike hoëronderwysinstelling wat in Centurion geleë is. Akademia het tans ʼn pos vir ʼn klerk: Finansies en krediteure in die finansiële afdeling beskikbaar, wat spesifiek daarop sal fokus om algemene finansiële administrasietake binne die afdeling te verrig. Om te kwalifiseer moet die kandidaat ʼn matriekkwalifikasie hê, asook oor vyf jaar ondervinding as ʼn finansiële klerk of administratiewe beampte binne in ʼn finansiële afdeling beskik. ʼn Relevante graad of kursus/ondervinding in Pastel sal in die kandidaat se guns tel.

Daar sal van die posbekleër verwag word om verantwoordelikheid te neem vir die tydige byhou van rekeninge en om te verseker dat alle relevante dokumentasie geprosesseer word. Die bekleër van die pos sal ook verantwoordelik wees vir die verwerking en rekonsiliasie van krediteurestate, bankrekonsiliasies, die voorbereiding van krediteurebetalings asook ondersteuning met algemene rekeningkundige take.

Die ideale kandidaat sal onderskei word deur goeie kommunikasie-, organiserings- en emosionele intelligensie vaardighede; besluitnemings- en prioritiseringsvermoë; goeie menseverhoudinge; aandag aan detail gee; handhawing van vertroulikheid; vermoë om ondersteuning te bied; rekenaarvaardighede; ʼn besonderse vermoë om onder druk te werk en onafhanklik te funksioneer.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 8 Desember 2023 ingedien word. Indien jy probleme met die skakel ervaar, stuur jou Afrikaanse CV na mhb@akademia.ac.za.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE