Vakante poste

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE: MENSLIKEHULPBRONNE

Akademia is ʼn geakkrediteerde privaat Afrikaanse hoëronderwysinstelling wat verskeie kwalifikasies bied. Akademia het tans ʼn voltydse posisie vir administratiewe beampte beskikbaar binne die menslikehulpbronne-afdeling. Om vir hierdie pos te kwalifiseer moet die kandidaat oor ʼn toepaslike kwalifikasie in menslikehulpbronne of kantooradministrasie beskik, of tans besig wees met sodanige kwalifikasie. Een tot twee jaar ervaring in ʼn administratiewe rol is ʼn voorvereiste vir die pos, terwyl ervaring en blootstelling binne die menslikehulpbron-omgewing, asook blootstelling aan personeelstelsels, in die ideale kandidaat se guns sal tel.

Daar sal van die posbekleër verwag word om ʼn wye spektrum van administratiewe take ter verrig met betrekking tot algemene personeelsake, werwing en keuring, die bywerking en instandhouding van MHB-verwante stelsels, bystand met inisiatiewe rakende personeel-welstand en MHB-projekte, aanstellings- en uittredeprosesse, asook algemene administrasie en die verlening van bystand aan die MHB-afdeling.

Die ideale kandidaat sal onderskei word deur goeie administratiewe vaardighede, interpersoonlike en kommunikasievaardighede, energie en ywer, organiseringsvaardighede, inisiatief, goeie tydsbestuur en prioritiseringsvermoë, deursettingsvermoë, goeie menseverhoudinge, rekenaarvaardighede, die vermoë om onder hoë druk te funksioneer, en ʼn oog vir detail.

Daar sal van die posbekleër verwag word om te reis en om met tye weg van die huis te slaap.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 3 Oktober 2019 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg u Afrikaanse CV daarby aan indien u probleme met die skakel ervaar.

VOLTYDSE DOSENT IN POLITIEK EN INTERNASIONALE VERHOUDINGE

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in die voorgraadse modules Politiek en Internasionale Verhoudinge beskikbaar. Om vir die pos aansoek te doen moet ʼn kandidaat oor ʼn goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys en met die voltooiing van ʼn meestersgraad in Politiek of Internasionale Verhoudinge besig wees. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig en leer-omgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels, en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in ʼn kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ’n spektrum van akademiese en verwante take te verrig, wat onder andere insluit: die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite in ʼn e-leer-omgewing; en die lewering van bystand en ondersteuning aan afstandsonderrigstudente.

Die ideale kandidaat vir hierdie pos moet in spanverband kan saamwerk, innoverend en hardwerkend wees, inisiatief kan neem, oplossingsgedrewe wees, oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer en onafhanklik te funksioneer, ʼn passie vir Afrikaans hê, en as ambassadeur van Akademia help om die instelling te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 1 Oktober 2019 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg u Afrikaanse CV daarby aan indien u probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER