Vakante poste 2018-08-15T08:34:21+00:00

Vakante poste

Met sy unieke karakter en opleidingsmodel benodig Akademia gereeld roepinggedrewe gekwalifiseerde personeel en dosente om deel van die Akademia-span te word!

PROGRAMBESTUURDER: REKENINGKUNDE – CENTURION

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling en is in Centurion geleë. Akademia brei steeds uit en het tans ʼn voltydse akademiese pos vir ʼn programbestuurder in die BCom Geoktrooieerde Rekeningkunde-graad beskikbaar. Om daarvoor te kwalifiseer word ʼn meestersgraad in rekeningkunde, en registrasie as ʼn geoktrooieerde rekenmeester (GR), benodig. Drie tot vyf jaar ervaring in die hoëronderwysomgewing, is verdere vereistes.

Daar sal van die programbestuurder verwag word om akademiese leiding aan akademiese personeel binne hierdie akademiese program te gee met betrekking tot hulle doseerfunksie, kurrikulering en die opstel van studiemateriaal. Die programbestuurder is ook verantwoordelik vir die koördinering van personeelaktiwiteite wat met die aanbieding van die program gepaard gaan.

Sterk leierseienskappe en mensevaardighede, kommunikasie- en netwerkvaardighede, administratiewe bevoegdheid, doelgerigtheid en rekenaarvaardighede sal van u ʼn ideale kandidaat maak. Om te kwalifiseer moet u Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 22 Augustus 2018 ingedien word. Indien u probleme met die skakel ervaar, stuur u Afrikaanse CV aan mhb@solidariteitbeleggings.co.za.

Indien u nie binne drie weke ná die sluitingsdatum vir aansoeke terugvoer ontvang nie, kan u aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is. Akademia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak nie.

DEKANE: EKONOMIES- EN BESTUURSWETENSKAPPE; GEESTESWETENSKAPPE; NATUURWETENSKAPPE; OPVOEDKUNDE; EN INGENIEURSWESE – CENTURION

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling en is in Centurion geleë. Akademia brei steeds uit en het tans vyf voltydse dekaanposte in die volgende fakulteite beskikbaar: Ekonomies- en Bestuurswetenskappe; Geesteswetenskappe; Natuurwetenskappe; Opvoedkunde; en Ingenieurswese. Om hiervoor te kwalifiseer word ʼn doktorsgraad benodig, tesame met ʼn minimum van vyf jaar akademiese ervaring aan ʼn hoëronderwysinstelling, met bewese kennis van onderrig en leer en/of ʼn verwante dissipline.  Verder is drie tot vyf jaar bestuurservaring ook ʼn voorvereiste vir die poste.

Akademia se doel is om vir Afrikaanssprekende gemeenskappe die kulturele en wetenskaplike vrugte van akademiese strewe te verseker, en die internasionalisering daarvan te fasiliteer.  Akademia streef daarna om ʼn hoëronderwysinstelling te wees wat rede, geloof, die verlede en die toekoms, gemeenskap en individu in ʼn breë, Westers-Christelike tradisie te integreer.

Akademia maak tans van ʼn hoëtegnologie-onderrigmodel gebruik, waarmee studente by enige van dertien sentra landwyd in Suid-Afrika en in Namibië kan studeer.  Naas dié model ontwikkel Akademia tans ook ʼn residensiële kampusmodel vir die afsienbare toekoms. Akademia beoog om in die residensiële model sterk aansluiting te vind by die tradisionele universiteitsidee en klem te plaas op sowel ʼn klassieke, breë opvoeding as gevorderde spesialisasie – ʼn oogmerk wat bydraes van die dekaan sal vereis.

Die dekaan sal verantwoordelik wees vir onder andere die volgende take en pligte binne die verwante fakulteit: daaglikse operasionele bestuur; akademiese bestuur en beplanning; gehalteversekering; hulp en bystand met die uitbou van navorsing; personeelaangeleenthede van ʼn akademiese aard; en die integrering van Akademia se uitgangspunte met akademiese programme.

Vaardighede wat tot voordeel sal strek is dinamiese leierskap; akademiese beplanning; organiseringvaardighede; interpersoonlike vaardighede; ʼn positiewe ingesteldheid; dryfkrag; motivering en inisiatief; handhawing van akademiese integriteit; en selfgelding. Om te kwalifiseer moet u Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 27 Augustus 2018 ingedien word.  Indien u probleme met die skakel ervaar, stuur ʼn e-pos aan mhb@solidariteitbeleggings.co.za en heg u Afrikaanse CV daarby aan.

Indien u nie binne drie weke ná die sluitingsdatum vir aansoeke terugvoer ontvang nie, kan u aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is. Akademia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak nie.

PROGRAMKOÖRDINEERDER: POLITIEK, FILOSOFIE EN EKONOMIE – CENTURION

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling en is in Centurion geleë. Akademia brei steeds uit en het tans ʼn voltydse akademiese pos beskikbaar vir ʼn programkoördineerder in die kwalifikasie BSocSci (Politiek, Filosofie, en Ekonomie), meer algemeen bekend as PFE. Om daarvoor te kwalifiseer word ʼn meestersgraad in Politieke Wetenskappe, Filosofie of Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, of ʼn soortgelyke dissipline, benodig. Verder word vier jaar se ervaring in en kennis van die hoëronderwysomgewing vereis. Vorige blootstelling aan ʼn bestuurs- en leierskapsrol sal tot u voordeel strek.

Die programkoördineerder is verantwoordelik vir die voorbereiding en uitvoering van akademiese pligte wat verband hou met die verwante program, onder andere die aanbieding van modules, die opstel van assesseringspraktyke, ensovoorts. Die program­koördineerder funksioneer ook in ʼn sleutel­leierskapsposisie binne die verwante program en sal daar van die programkoördineerder verwag word om onder andere leiding te verskaf aan die akademiese personeel met betrekking tot die voorbereiding en uitvoering van akademiese pligte, die gehalte van onderrig- en assesseringspraktyke, ondersteuning in kurrikulum­ontwikkeling, die opstel van studiemateriaal en aflewering van die program.

Sterk leierseienskappe; spanoriëntering; interpersoonlike en konflikhanteringsvaardighede; goeie kommunikasie- en skakelingsvermoëns; probleemoplossingsvaardighede; asook uitstekende analitiese vaardighede sal die ideale kandidaat onderskei. Bewese kreatiewe, organisatoriese en beplanningsvaardighede sal verder tot u voordeel strek. Om te kwalifiseer moet u Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 27 Augustus 2018 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg u Afrikaanse CV daarby aan indien u probleme met die skakel ervaar.

Indien u nie binne drie weke ná die sluitingsdatum vir aansoeke terugvoer ontvang nie, kan u aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is. Akademia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak nie.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER