BCom-graad in Ondernemingsbestuur

ʼn Toepaslike graadkwalifikasie as wegspringplek vir ʼn suksesvolle werksloopbaan, word al belangriker in die moderne kennisekonomie. Nie net dui navorsingsresultate daarop dat gegradueerdes wat werkloos is slegs ʼn baie klein deel van die werkloosheidspoel in enige land uitmaak nie, maar dat gegradueerdes in die werksplek gemiddeld groter inkomste verdien as mense daarsonder.

Graadstudies is daarop gemik om vir studente ʼn stewige teoretiese onderbou te gee van die studieveld. By Akademia poog ons om ons studente ook in hul menswees te ontwikkel sodat suksesvolle student die arbeidsmark met selfvertroue en volwassenheid kan betree.

  • NKR (NQF) vlak 7
  • 390 krediete
  • SAQA ID-nommer: 93833

Wat kan ek met my BCom-graad in Ondernemingsbestuur doen?

Akademia-BCom-Ondernemingsbestuur

Die BCom Ondernemingsbestuur-graadkwalifikasie is deur top akademici en sakeleiers saamgestel om vir jou ‘n stewige fondasie in bestuur en sakebedrywighede te bied. Die uniekheid van program lê in die feit dat dit vir jou deure kan oop in elke afdeling van `n onderneming weens die aard van die vakke waaruit dit saamgestel is.

Die program bestaan uit 20 jaarvakke wat oor `n tydperk van 3 tot 7 jaar geneem kan word. As jy die Bcom Ondernemingsbestuur graad sukses voltooi, beskik jy oor `n vlak 7 (NKR/NQF) kwalifikasie asook `n breër insig oor elke aspek van `n sakeonderneming en vaardighede om jou eie sakeonderneming op die been te bring.

Vakke

Ondernemingsbestuur (GBM105)

Hierdie vak bied ‘n oorsig oor die bestuur van sakeondernemings in die Suid-Afrikaanse sakeomgewing. Dit voorsien beginsels vir die bestuur van hulpbronne en aktiwiteite vir optimale winsgewendheid. Die vak bied ook ‘n inleiding tot die verskeie gespesialiseerde bestuursareas, naamlik menslikehulpbronne, bemarking, openbare betrekkinge, finansies, prosesse, aankope en voorsieningskettingbestuur.


Ekonomie (GAE105)

Hierdie vak bied kennis oor die funksionering van die ekonomie as ‘n geheel, asook insig oor hoe om basiese ekonomiese probleme in verskillende ekonomiese stelsels op te los, hoe gesinne en ondernemings besluite neem en hoe pryse onder goeie of ongewensde mededingende omstandighede vasgestel word.

 


Handelsreg (GCL105)

Hierdie vak bied kennis van die basiese beginsels van handelsreg met ‘n oorsig oor kontrakte.

 


Bedryfskommunikasie (GBC105)

Die vak Bedryfskommunikasie bied grondbeginsels van bedryfskommunikasie binne die Suid-Afrikaanse sakeomgewing.

 


Elementêre kwantitatiewe metodes (GQM105)

Hierdie vak bied ‘n oorsig van basiese bestuurswetenskaplike tegnieke wat in die praktyk toegepas kan word.

 


Bedryfsetiek (GBE105)

Bedryfsetiek stel die student aan die belangrike morele kwessies bloot wat in verskeie sakekontekste na vore tree. Dit bied ‘n begrip vir die morele, maatskaplike en ekonomiese omgewings waarbinne daardie probleme plaasvind en stel etiese konsepte relevant tot probleemoplossing bekend. Dit bevorder ook die ontwikkeling van die nodige redeneringsvermoë en analitiese vaardighede om sodanige probleme op te los.

 


Inleiding tot Bedryfsinligtingstelsels (GBI105)

Hierdie vak bied ‘n begrip vir hedendaagse inligtingstelsels.

 

Ondernemingsbestuur (GBM206)

Die vak bied aan studente kennis van algemene bestuursbeginsels, asook vaardigheid om die kennis prakties toe te pas. Daar word in  besonder klem gelê op die bestuursfunksies van beplanning, organisering, leiding en beheer sodat studente goed voorbereid is om as bestuurders, werkers of entrepreneurs ‘n bydrae tot die gemeenskap en sakegemeenskap kan lewer. Die vak bied ook kennis van en vaardigheid in hedendaagse bestuurskwessies.

 


Entrepreneurskap en Kleinsakebestuur (GEM206)

Die vak bied ‘n oorsig oor entrepreneurskap en kleinsakebestuur binne die Suid-Afrikaanse konteks.

 


Aankope- & Operasionele Bestuur (GPO206)

Die vak bied ‘n oorsig oor die teorie en praktyk van aankope en voorsiening, asook ‘n gestruktureerde behandeling van operasionele bestuur en hoe dit op ‘n verskeidenheid sakeondernemings en organisasies toegepas word.


Finansiële Rekeningkunde (GAC206)

Die vak bied ‘n oorsig oor die basiese beginsels en sfere van rekeningkunde, finansiële rekeningkunde en verslagdoening.

 


Finansiële Bestuur & Persoonlike Finansiële Bestuur (GFM206)

Die vak bied ‘n diepliggende kennis van finansiële teorie en praktyk in die Suid-Afrikaanse konteks, asook ‘n omvattende oorsig oor persoonlike finansies.


Menslike Hulpbronbestuur & Arbeidsverhoudinge (GHR206)

Die vak bied ‘n oorsig oor die belangrikste aspekte rakend die bestuur van menslikehulpbronne en arbeidsbetrekkinge in ‘n organisasie.

 


Bemarkingsbestuur (GMM206)

Die vak bied diepliggende teoretiese en praktiese kennis van bemarkingsbestuur in hedendaagse organisasies.

 

Ondernemingsbestuur (GBM307)

Hierdie vak bied ‘n oorsig oor die strategiese beplannings- en implementeringsprosesse wat deur topbestuur in hedendaagse organisasies uitgevoer word.

 


Volhoubaarheid en Verantwoordelike Burgerskap (GSR307)

Die vak bied ‘n oorsig oor korporatiewe burgerskap en korporatiewe innovasie en entrepreneurskap.

 


Projekbestuur (GPM307)

Die vak bied ‘n oorsig oor die bestuur van projekte.

 


Voorsieningskettingbestuur (GSC307)

Die vak bied insig oor hoe voorsieningskettingbestuur ‘n invloed op alle vlakke en prosesse van sakeondernemings uitoefen en toon hoe bestuurders hul mededingende posisie kan verbeter deur voorsieningskettingpraktyk toe te pas.

 


Die Bestuur van Innovasie en Tegnologie (GIT307)

Die vak bied ‘n oorsig oor die bestuur van innovasie en tegnologie.

 


Internasionale Bestuur (GIM307)

Die vak bied insig in die metodologie van wêreldwye sakebestuur en strategieë, in die konteks van die wêreldwye sakeomgewing. Die hoofdoel is om bestuurders en ander beamptes wat by wêreldwye sakebestuurpraktyk betrokke is met die nodige insig en toepassings toe te rus. Hulle verteenwoordig die mense wat direk deur die voortdurende proses van globalisering geraak word.

 

Ander inligting

Die program kan in ’n minimum tydsduur van 3 jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is 7 jaar.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n Akademia Baccalaureusgraad in Ondernemingsbestuur wat tydens ’n geleentheid oorhandig sal word.

(Deurlopende assessering – 40% van finale punt)

  • 2 werkopdragte per vak – beide werkopdragpunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal
  • 3 toetse per vak – die beste 2 toetspunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal

‘n Minimum van 40% vir jaarpunt moet behaal word vir eksamentoelating

(Samevattende finale assessering – 60% van finale punt)
Daar word ’n finale eksamen per vak aan die einde van die jaar geskryf.

Drukkerweergawes

Doen nou aansoek