BCom-graad in Finansiële Beplanning

Die Baccalaureusgraad in Finansiële Beplanning bemagtig die student om die beginsels van ekonomie, beleggingsbestuur en finansiële beplanning te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van sakebestuur en beleggingsbestuur en aanverwante dissiplines. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of finansiële bestuur.

  • NKR (NQF) vlak 7
  • 370 krediete
  • SAQA ID-nommer: 99642

Wat kan ek met my BCom-graad in Finansiële Beplanning doen?

Akademia-Bcom-Finansiële-Beplanning

Die Baccalaureusgraad in Finansiële Beplanning rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van sakebestuur en beleggingsbestuur en aanverwante dissiplines. Tipiese rigtings waarin studente kan gaan werk sluit in lang- en korttermyn versekeringswese, finansiële beplanning, ekonomie of finansiële bestuur.

Vakke

Ekonomie 1 (GAE 105)

Die vak bied aan student kennis oor hoe die ekonomie in sy geheel funksioneer, die beginsels van hoe mense ekonomiese besluite neem en hoe die verskillende sektore in die ekonomie op mekaar inwerk.


Finansiële en Beleggingsbeplanning (GFP 105)

Die vak bied aan student ‘n deeglike begrip vir die basiese beginsels en praktyke op die gebied van finansiële beplanning en beleggingsbestuur. Die vak verduidelik konsepte soos die finansiële beplanningsproses, persoonlike finansiële bestuur en tydwaarde van geld in verhouding tot die beleggingsbestuursproses en sekuriteitsmarkte. ‘n Begrip vir hierdie konsepte is noodsaaklik om meer gevorderde finansiële beplanning en beleggingsbestuurtegnieke en -teorieë toe te pas en te kombineer.


Bedryfsetiek (GBE 105)

Die doel van die vak is om studente aan die belangrike morele kwessies wat in verskeie sakekontekste na vore tree, bloot te stel; om ‘n begrip vir die morele, maatskaplike en ekonomiese omgewings waarbinne hierdie probleme voorkom te ontwikkel; om etiese konsepte wat relevant tot die oplossing van hierdie probleme is bekend te stel; en om die ontwikkeling van die nodige redeneringsvermoë en analitiese vaardighede om die probleme suksesvol op te los, te bevorder.

 

Finansiële Rekeningkunde (GAF 105)

Hierdie vak behandel die voorbereiding van finansiële verslae vir enkel entiteite. Die verslae word binne ‘n konseptuele en regulatoriese raamwerk saamgestel, met ‘n begrip vir die verskeie alternatiewe wat waardering betref, asook die rol van wetgewing en van rekeningkundige standaarde. Deur rekeningkundige tegnieke en stelsels toe te pas, kan rekeninge vir verskillende soorte bedrywe en vir spesifieke transaksies voorberei word. Die meting van finansiële prestasie deur die berekening an basiese ratio’s word behandel, asook die noodsaaklikheid om die nodige beheermeganismes vir rekeningkundige stelsels te verstaan en toe te pas deur na interne beheer en die aard van foute en bedrog te kyk.


Ondernemingsbestuur (GBM 105)

Die vak bied ‘n oorsig oor die bestuur van sakeondernemings in die Suid-Afrikaanse sakeomgewing. Dit behandel die beginsels waarvolgens organisasies hulpbronne en aktiwiteite vir maksimale winsgewendheid kan bestuur. Die vak bied ook ‘n inleiding tot die verskeie gespesialiseerde areas van bestuur, naamlik menslikehulpbronne, bemarking, openbare betrekkinge, finansies, prosesse, aankope en verskaffing.


Elementêre Kwantitatiewe Metodes (GQM105)

Die vak verskaf ʼn oorsig oor die elementêre bestuurswetenskaplike tegnieke wat ʼn bestuurder in werklikheid moet toepas.

 

Ekonomie 2 (GAE 206)

Hierdie vak en Ekonomie 3 stel studente in staat om die beginsels van mikro-ekonomie en makro-ekonomie toe te pas. Ekonomie 2 bied agtergrond oor monetêre, finansiële en openbare ekonomie. Dit behandel ook die belangrikheid van internasionale en nasionale finansies en die rol van openbare ekonomie. Die vak wend teoretiese, empiriese en beleidsraamwerke aan om aktuele probleme te analiseer. Dit dek ook Suid-Afrikaanse finansiële markte en hoe die verskeie instellings in die Suid-Afrikaanse finansiële stelsel werk, asook die verskillende finansiële markte in die Suid-Afrikaanse ekonomie en die instrumente waarmee in dié markte handel gedryf word. Die vak sluit af met ‘n analise van die rol wat die regering in ‘n markekonomie behoort te speel. Dit dek onderwerpe soos belasting en welsynsbeleid, werkloosheidsversekering, omgewingsbewaring, opvoedkundige beleid en maatskaplike sekuriteit.


Finansiële Beplanning 2 (GFP 206)

Die vak bied aan studente ‘n deeglike begrip vir die regulatoriese omgewing en fokus op etiek en wetgewing wat relevant en van toepassing op die finansiële beplanningsbedryf is. Konsepte soos versekeringsbeplanning en risikobestuur word behandel en die gesondheidsorgbedryf in Suid-Afrika word geanaliseer. ‘n Begrip vir hierdie konsepte is noodsaaklik vir die lewering van kwaliteit finansiële beplanningsdienste en help met die opstel van ‘n optimale finansiële plan.


Belasting (GET 206)

Die vak rus studente toe met kennis oor belasting in die sakeomgewing.


Beleggingsbestuur 2 (GAM 206)

Die vak bied ‘n deeglike begrip vir die ekwiteitsproses en die verbandwaarderingsproses. Die gebruik van afgeleide instrumente binne die beleggingsparadigma word ook in besonderheid bespreek. ‘n Begrip hiervoor is noodsaaklik met die opstel van ‘n optimale beleggingsportefeulje en om goeie beleggingsbesluite te neem.


Finansiële Rekeningkunde 2 (GAF 206)

Hierdie vak fokus op die voorbereiding van van ‘n volledige stel finansiële state vir ‘n enkele maatskappy en die gekonsolideerde finansiële verslae vir ‘n klein groep. ‘n Wye reeks van internasionale standaarde word gedek. ‘n Begrip vir die regulatoriese en etiese konteks van finansiële verslaggewing, wat van groot belang is om te verseker dat finansiële verslae aan gebruikers se behoeftes voldoen, word ook behandel. Belastingbeginsels word bespreek, aangesien dit ‘n rol in finansiële verslae speel en om ‘n grondslag te vorm vanwaar die rol van belasting in finansiële analises en besluitneming bestudeer kan word.

Ekonomie 3 (GAE 307)

Ekonomie 3 bou voort op die beginsels van mikro-ekonomie en makro-ekonomie wat in Ekonomie 2 behandel is. Die vak bespreek arbeidsekonomie met ‘n fokus op mededingende verduidelikings van onlangse verwikkelinge in loon- en salarisverspreiding en in belangrike instellings en organisasies. Spesiale aandag word aan teorieë oor werkers se motivering en optrede gegee, asook die vasstelling van lone, tegnologie, maatskaplike stratifikasie en vakbondoptrede. Internasional ekonomie word ook behandel, aangesien dit lig werp op fundamentele instellings en verhoudings wat lewenskwaliteit bepaal en ‘n raamwerk bied waarbinne ‘n begrip vir die besluitnemingsproses oor internasionale handel, beleggings en kapitaalvloei – veral in ontluikende markte – gevorm kan word. Die vak analiseer ook huidige debatte oor die toepassing van ekonomiese teorie en probleme rondom ekonomiese ontwikkeling. Studente word bemagtig om teorie en beleid toe te pas en om ekonomiese uitdagings op te los sodat internasionale handel bevorder word, ekonomiese ontwikkeling versnel en arbeidsverhoudings verbeter.


Finansiële Beplanning 3 (GFP 307)

Die vak bied aan studente ‘n deeglike begrip vir al die komponente wat nodig is vir die beplanningsproses rondom ‘n testament, aftrede en beleggings. ‘n Begrip vir hierdie konsepte is noodsaaklik met die opstel van ‘n effektiewe en optimale finansiële plan.


Beleggingsbestuur 3 (GAM 307)

Die vak bespreek die analise en bestuur van beleggingsportefeuljes deur op konsepte soos effektiewe kapitaalmarkte, batewaardasiemodelle en modelle vir risiko en omset – wat verskeie faktore in ag neem – te fokus. Die vak fokus ook op verskeie bestuurstrategieë vir ekwiteite en verbande en oorweeg evaleringsmetodes vir portefeuljeprestasie. Alternatiewe bates as beleggingsopsie word ook behandel en etiek binne die bedryf word oorweeg. Studente sal met voltooiing van die vak in staat wees om ‘n optimale beleggingsportefeulje op te stel deur die relevante teorieë en strategieë te kombineer.


Belastingbeplanning (GTP 307)

Die vak stel studente in staat om belastingbeplanning vir individue te doen.


Geïntegreerde Finansiële Beplanning (GIF 307)

Die vak stel studente in staat om konsepte oor ekonomie, belasting, finansiële beplanning en beleggingsbestuur te integreer om sodoende ‘n omvattende finansiële plan op te stel wat in die werklike lewe toegepas kan word. Die finansiële plan bestaan uit ‘n paar stappe. As eerste stap moet ‘n verhouding met die kliënt gevorm en gedefinieër word. Tweedens moet al die relevante inligting oor die kliënt ingesamel word, waarna die kliënt se finansiële status bepaal kan word. Derdens sal aanbevelings rakend finansiële beplanning aan die kliënt gemaak word. Wanneer dit goedgekeur is, sal die aanbevelings geïmplementeer word en die kliënt se situasie sal op ‘n gereëlde basis hersien word.

 

Ander inligting

Die program kan in ’n minimum tydsduur van 3 jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is 7 jaar.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n Akademia Baccalaureusgraad in Finansiële Beplanning wat tydens ’n geleentheid oorhandig sal word.

(Deurlopende assessering – 40% van finale punt)

  • 2 verpligte werkopdragte per vak
  • 3 toetse per vak – 2 meerkeuse en 1 geskrewe toets. Die beste 2 toetspunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal.

’n Minimum van 40% vir ’n jaarpunt moet behaal word vir eksamentoelating.

(Samevattende finale assessering – 60% van finale punt)
Daar word ’n finale eksamen per vak aan die einde van die jaar geskryf.

Doen nou aansoek