BCom-graad in Ekonomie en Regte

Die Baccalaureusgraad in Ekonomie en Regte bemagtig die student om die beginsels van Ekonomie en Regte te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van regswetenskap, die Suid-Afrikaanse regstelsel en toepassing in die praktyk. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of regte.

  • NKR (NQF) vlak 7
  • 410 krediete
  • SAQA ID-nommer: 97839

Wat kan ek met my BCom-graad in Ekonomie en Regte doen?

Akademia-BCom-Ekonomie-en-Regte

Die Baccalaureusgraad in Ekonomie en Regte rus die student toe met basiese kennis en vaardighede in ‘n verskeidenheid van velde binne die sake- en regsomgewing. Die student word toegerus met analitiese vaardighede, probleemoplossingsvaardighede, kritiese denke en ook regskennis. Hierdie verskeidenheid van kennis en vaardighede waarmee die student toegerus word, bemagtig die student om ‘n suksesvolle loopbaan te betree en moontlike beroepe soos regsadviseur, ekonoom, navorser of konsultant te beoefen. Dit gee ook die student toegang tot verdere nagraadse studie in ekonomie of selfs ‘n regskwalifikasie, soos ‘n LLB. Met die regskwalifikasie kan die student toegelaat te word as prokureur of advokaat.

Die BCom Ekonomie en Regte kan in ‘n minimum van drie jaar voltooi word en het ‘n NKR 7 (NQF 7) uitgangsvlak.

Vakke

Ekonomie 1 (GAE 105)

Hierdie vak bied kennis oor die funksionering van die ekonomie as ‘n geheel, asook insig oor hoe om basiese ekonomiese probleme in verskillende ekonomiese stelsels op te los, hoe gesinne en ondernemings besluite neem en hoe pryse onder goeie of ongewensde mededingende omstandighede vasgestel word.


Ondernemingsbestuur (GBM 105)

Hierdie vak bied ‘n oorsig oor die bestuur van sakeondernemings in die Suid-Afrikaanse sakeomgewing. Dit voorsien beginsels vir die bestuur van hulpbronne en aktiwiteite vir optimale winsgewendheid. Die vak bied ook ‘n inleiding tot die verskeie gespesialiseerde bestuursareas, naamlik menslikehulpbronne, bemarking, openbare betrekkinge, finansies, prosesse, aankope en voorsieningskettingbestuur.


Elementêre Kwantitatiewe Metodes (GQM 105)

Hierdie vak bied ‘n oorsig van basiese bestuurswetenskaplike tegnieke wat in die praktyk toegepas kan word.


Inleiding tot Bedryfsinligtingstelsels (GBI 105)

Hierdie vak bied ‘n begrip vir hedendaagse inligtingstelsels. Dit bied ‘n grondslag waarop ‘n loopbaan gebou kan word.


Finansiële Rekeningkunde (GFA 105)

Hierdie vak behandel die voorbereiding van finansiële verslae vir enkel entiteite. Die verslae word binne ‘n konseptuele en regulatoriese raamwerk saamgestel, met ‘n begrip vir die verskeie alternatiewe wat waardering betref, asook die rol van wetgewing en van rekeningkundige standaarde. Deur rekeningkundige tegnieke en stelsels toe te pas, kan rekeninge vir verskillende bedrywe en vir spesifieke transaksies voorberei word. Die meting van finansiële prestasie deur die berekening van basiese verhoudings word behandel, asook die noodsaaklikheid om die nodige beheermeganismes vir rekeningkundige stelsels te verstaan en toe te pas deur na interne beheer en die aard van foute en bedrog te kyk.


Inleiding tot die Reg (GLA105)

Die vak bied blootstelling aan die verskillende fasette van die reg wat ondermeer insluit hoe die reg ontstaan het en verdeel word. Die verskillende velde van die reg, soos privaatreg, siviele prosesreg, strafreg, strafprosesreg en bewysreg word behandel.


Personereg en Familiereg (GPF105)

Die student sal leer wat die verband is tussen die reg en die ontstaan, status en tenietgaan van die natuurlike persoon. Familiereg is ‘n afdeling van die privaatreg en reguleer die regsverhouding tussen gades, sowel as tussen ouers en kinders. Hierdie vak gee studente blootstelling aan verskeie aspekte van die familiereg wat die regulering van die regsverhoudinge tussen gades, sowel as ouers en kinders beïnvloed.

Ekonomie 2 (GAE 206)

Hierdie vak sal studente bemagtig om die beginsels van mikro- en makro-ekonomie toe te pas. Dit gee agtergrond oor monetêre, finansiële en openbare ekonomie. Dit werp lig op die belangrikheid van internasionale en nasionale finansies en die rol van openbare ekonomie. Die vak gebruik teorie, empiriese en beleidsraamwerke om probleme te analiseer. Dit dek ook Suid-Afrikaanse finansiële markte en hoe die verskillende instellings binne die plaaslike finansiële stelsel werk, asook die verskillende markte in die plaaslike ekonomie en die instrumente wat binne daardie markte verhandel word. Laastens analiseer die vak die rol wat die regering binne ‘n markekonomie behoort te speel.


Finansiële Rekeningkunde 2 (GFA 206)

Die vak bied ‘n oorsig oor die basiese beginsels en sfere van rekeningkunde, finansiële rekeningkunde en verslaggewing.


Finansiële Bestuur & Persoonlike Finansiële Bestuur (GFM 206)

Die vak bied ‘n diepliggende begrip vir finansiële teorie en praktyk binne die Suid-Afrikaanse konteks, asook ‘n omvattende oorsig oor persoonlike finansies.


Kontrakte en Besondere Kontrakte (GSC206)

Die vak behandel die algemene aspekte en beginsels van kontrakreg. Onderwerpe soos die opstel, inhoud en interpretasie van kontrakte word bespreek. Studente word ook aan die basiese beginsels van en vaardighede in die opstel van kontrakte blootgestel. Die vak fokus verder op spesifieke aspekte van kontrakreg, soos aankope en verkope, verhuring, bemiddeling en waarborge.


Erfreg (GLS 206)

Wetgewing wat met testate en intestate erflating verband hou, word in hierdie vak gedek. Studente word ook aan die basiese beginsels van boedeladministrasie blootgestel.


Konstitusionele Reg (GLC206)

Hierdie vak het ten doel om jou kennis, begrip en kritiese denke oor die volgende te ontwikkel: die basiese inval en geskiedenis van konstitusionele reg; die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, insluitende die waardes waarop dié wet geskoei is; die strukturering en funksionering van die Suid-Afrikaanse regering; die grondwetlike regte wat deur die Grondwet toegeskryf word; en die ontwikkeling van grondwetlike regsleer in Suid-Afrika.


Regsuitleg en Administratiefreg (GLI206)

Hierdie vak is gemoeid met die algemene aspekte en beginsels wat verband hou met twee spesialisvelde van publieke reg, naamlik regsuitleg en administratiefreg. Regsuitleg het te make met die aard en interpretasie van wetgewing, asook die metodes van statutêre interpretasie. Hier kom filosofiese perspektiewe, die uitwerking van die Grondwet en konstitusionele interpretasie ook aan die bod. In administratiefreg word die aard en omvang van administratiefreg, en die prosedure van regterlike hersiening – asook die moontlike redes daarvoor – ondersoek.

Ekonomie 3 (GAE 307)

Ekonomie 3 bou voort op die beginsels van mikro-ekonomie en makro-ekonomie wat in Ekonomie 2 behandel is. Die vak bespreek arbeidsekonomie met ‘n fokus op mededingende verduidelikings van onlangse verwikkelinge in loon- en salarisverspreiding en in belangrike instellings en organisasies. Spesiale aandag word aan teorieë oor werkers se motivering en optrede gegee, asook die vasstelling van lone, tegnologie, maatskaplike stratifikasie en vakbondoptrede. Internasionale ekonomie word ook behandel, aangesien dit lig werp op fundamentele instellings en verhoudings wat lewenskwaliteit bepaal en ‘n raamwerk bied waarbinne ‘n begrip vir die besluitnemingsproses oor internasionale handel, beleggings en kapitaalvloei – veral in ontluikende markte – gevorm kan word. Die vak analiseer ook huidige debatte oor die toepassing van ekonomiese teorie en probleme rondom ekonomiese ontwikkeling. Studente word bemagtig om teorie en beleid toe te pas en om ekonomiese uitdagings op te los sodat internasionale handel bevorder word, ekonomiese ontwikkeling versnel en arbeidsverhoudings verbeter.


Volhoubaarheid & Verantwoordelike Burgerskap (GSR 307)

Die vak bied ‘n oorsig oor korporatiewe burgerskap en korporatiewe innovasie en entrepreneurskap.


Sakereg (GLT 307)

Die vak behandel die algemene beginsels wat met sakereg verband hou. Dit dek konstitusionele aspekte van sakereg, eienaarskap en huurderskap en beperkte saaklike regte soos ondermeer serwitute en sekuriteitsregte.


Maatskappyreg (GCL 307)

Die vak behandel die basiese beginsels wat met vennootskappe, saketrusts, beslote korporasies en maatskappyreg verband hou.


Arbeidsreg (GLL 307)

Die vak dien as inleiding tot die basiese beginsels van individuele en kollektiewe reg. Die beslegting van arbeidsgeskille en alternatiewe dispuutbeslegting, asook aspekte van sosiale sekerheidsreg, word bespreek.


Deliktereg (GLD 307)

Die vak stel die student aan die algemene beginsels van deliktereg bloot. Sekere aspekte van die beginsels wat op spesifieke delikte van toepassing is, word ook gedek.

Ander inligting

Die program kan in ’n minimum tydsduur van 3 jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is 7 jaar.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n Akademia Baccalaureusgraad in Ekonomie en Regte wat tydens ’n geleentheid oorhandig sal word.

(Deurlopende assessering – 40% van finale punt)

  • 2 werkopdragte per vak.
  • 3 klastoetse per vak – die beste 2 toetspunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal.
  • Die student kan ook deurlopend getoets word in sommige vakke.

’n Minimum van 40% vir ’n jaarpunt moet behaal word vir eksamentoelating.

(Samevattende finale assessering – 60% van finale punt)
Daar word ’n finale eksamen per vak aan die einde van die jaar geskryf.

Doen nou aansoek