elite-beursprogram-by-akademia2

Inskrywings is reeds oop.
Aansoeke sluit 31 OKTOBER 2016

Doel van die Beursprogram

Die doel van die Elite Beursprogram is om aan gekeurde topstudente van oor Suid-Afrika die geleentheid te gee om nie net op akademiese vlak nie, maar ook op persoonlike vlak optimaal te ontwikkel. Dit word bereik deur ’n drie-jaar-graad in BCom Ondernemingsbestuur aan Akademia te kombineer met ’n gestruktureerde werkservaringprogram, wat relevante praktiese blootstelling en ervaring in die werkplek bied.


Wat bied die Elite Beursprogram?

Die Elite Beursprogram is ʼn allesomvattende beursprogram wat oor drie jaar strek.

Die waarde van die beurs is ongeveer R250 000 en sluit die volgende in:

 • Drie jaar se volle studiebeurs by Akademia
  • Sluit klasgelde, boeke, studiegidse, eksamen- en registrasiekoste in
  • Let wel– enige vakke wat herhaal word, word op eie koste herhaal
 • Drie jaar se studie-mentorskap
 • Drie jaar se uitkomsgebaseerde werkservaring
 • Persoonlike ontwikkelingsprogramme
 • Blootstelling aan verskeie industrieleiers en denkleiers
 • Sakgeld per maand
 • Oorsese studiereis in die derde jaar


Meer oor BCom Ondernemingsbestuur

Die Baccalaureusgraad in Ondernemingsbestuur wat deur Akademia aangebied word, is ’n algemene bestuursprogram wat op al die fasette van bestuur in die sakewêreld fokus. Die program is in samewerking met top-akademici en kundiges in die bestuurswese ontwikkel. Die doel is om elke student deur sy / haar drie jaar van graadstudie toe te rus met kennis en vaardighede in die beginsels en praktyk van alle aspekte van bestuur, waaronder ondernemingsbestuur, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek, entrepreneurskap, bemarkingsbestuur, aankopebestuur, voorsieningskettingbestuur en projekbestuur. Die student het ook ná die suksesvolle afhandeling van sy / haar graad verskeie nagraadse opsies om verder in die bestuursrigting van sy / haar keuse te spesialiseer.

Lees meer hier:

BCom Ondernemingsbestuur


Meer oor die werkservaring

Die georganiseerde werkservaringprogram se doel is om die studente relevante praktiese blootstelling aan die werksomgewing te gee. Hierdie program word deur die drie jaar van studie in drie verskillende vlakke verdeel.

EERSTE JAAR

ROTEER BINNE SOLIDARITEIT BEWEGING

 • Studente roteer tydens hul werksure in hul eerste jaar tussen die verskillende instellings binne die Solidariteit Beweging (Pretoria-omgewing)
 • Werksure: 08:00 – 13:00 op weeksdae volgens uiteengesette kalender
 • Daar is ’n toesighouer by elke instelling aan wie die student rapporteer
 • Kontrole: Opdragte, vergaderings, terugvoer van toesighouer 
Uitkomste wat bereik word:
1.    Ondernemingsbestuur:
 • Produk / diensbeskrywing
 • Teikenmark
 • Bemarking vir teikenmark
 • Hiërargie
 • Insette vs. uitsette
2.    Finansies en voorraad:
 • Voorraadbeheer
 • Aankoopproses
 • Prysbepaling
 • Finansies (finansiering en betalingsproses)
3.    Administrasie:
 • Vergaderings
 • Gebruik van Word, Excel en PowerPoint
4.    Bemarking en kommunikasie:
 • Sosiale media
 • Bemarkingsveldtogte
 • Interne kommunikasie
5.    Menslikehulpbronbestuur en stelsels:
 • Posbeskrywings
 • Werwing
 • Werknemerskontrak
 • Verlofstelsel
6.    Statistiek:
 • Dataversameling
 • Dataverwerking
 • Interpretasie van data  

PERSOONLIKE ONTWIKKELING

 • Interne rolspel en psigometriese toetse
 • Onderhoude met vyf sakeleiers
 • Bywoning van geïdentifiseerde kortkursusse
 • Bywoning van ’n sakebestuurswerkswinkel
 • Bekendstelling aan plek van werk vir die tweede jaar (maatskappy en skool)


TWEEDE JAAR

SKOLE (WAARNEMER/ASSISTENT-PROJEKTE) 

 • Slegs eerste kwartaal (skoolure) en een Saterdag in die kwartaal
 • Leerlingraad-voog en/of sportbestuurder se regterhand
 • Blootstelling aan die bestuur van funksies/aktiwiteite (ongeag die aard daarvan)
 • Kontrole: maandelikse terugvoer van Leerlingraad-voog en/of sportbestuurder, Skype-vergaderings met studente, uiteensetting van aksieplanne vir funksies/aktiwiteite

MAATSKAPPYE (SKADUWERK) 

 • Rotering tussen vyf afdelings en / of maatskappye vir vyf maande
 • Werksure: 08:00 – 13:00 op weeksdae volgens uiteengesette kalender
 • Toesighouer by elke maatskappy
 • Induksie by elke maatskappy
 • Kontrole: terugvoer van toesighouer, Skype-vergaderings, verslag

indien na elke roteringsessie

Uitkomste wat bereik word:
1.    Ondernemingsbestuur en entrepreneurskap:
 • Kreatiwiteit
 • Sakeplan
 • Bestuursareas
 • Bestuursvaardighede
 • Uitdagings
 • Aanpasbaarheid by omgewingsverandering
 • Visie, missie en doelwitte
 • Bestuursproses, tipe besluite en besluitnemingsmodelle
 • Waardeketting
 • Beheerstelsels
 • Rol en gedrag van werknemers
 • Werkspanne en probleemoplossing
 • Motivering as bestuursfunksie
2.    Finansies:
 • Rekeningkundige siklus
 • Finansiële state
 • Tydwaarde van geld
 • Waardering van bates
 • Bronne van finansiëring
 • Kapitaalstruktuur
 • Risiko’s
3.    Menslike Hulpbronbestuur en arbeidsverhoudinge:
 • Hiërargie
 • Aanstellings
 • Werwing
 • Keuringstoetse
 • Oriëntering en induksie
 • Prestasiemeting en posevalueringstelsel
 • Beloningspraktyke
 • Werknemerswelstand
 • Beëindiging van werksverhoudinge
4.    Bemarking:
 • Verbruikersbesluitnemingsproses
 • Marksegmentering, teikenmark en posisionering
 • Marknavorsing
 • Produklewensiklus
 • Geïntegreerde bemarkingsmengsel
 • Kliënteverhoudingsbestuur
5.    Aankope en operasioneel:
 • Aankoopproses
 • Keuring van verskaffers
 • Uitkontraktering
 • Voorraadbestuur
 • Prysbepaling
 • Operasionele bestuursmodel
 • Ontwerpproses
 • Posontwerp
 • Kwaliteitbestuur

PERSOONLIKE ONTWIKKELING

 • Persoonlike finansiële beplanning
 • Bestuur van krediet
 • Belastingbeplanning
 • Boedelbeplanning
 • Beleggingsbeplanning
 • Beplanning rondom die aankoop van eiendom
 • Mediesefondsbeplanning
 • Aftredebeplanning
 • Bywoning van ’n sakebestuurswerkswinkel
 • Onderhoude met sakepersone


DERDE JAAR

MAATSKAPPYE

 • Rotering tussen vyf afdelings en / of maatskappye
 • Werksure: 08:00 – 13:00 op weeksdae volgens uiteengesette kalender
 • Toesighouer by elke maatskappy
 • Oorsese studiereis aan die einde van die jaar
 • Kontrole: Terugvoer van toesighouer, Skype-vergaderings, verslag indien na elke roteringsessie

 1. Enige skoolverlater, tot en met die ouderdom van 20 jaar, wat belangstel om ‘n graad in BCom Ondernemingsbestuur nauurs in Afrikaans as taal van onderrig te studeer, en wat nie ’n vaste betrekking het nie, kan inskryf vir die beursprogram.
 2. ʼn Gemiddelde punt van 70% of hoër in graad 12 behaal, sal in ʼn aansoeker se guns tel. (Finale keuring vir die beurs sal van die kandidaat se matriekeindeksamen afhang).
 3. Gebalanseerdheid op skool (leierskaprolle, kultuur- en sportdeelname) sal in ʼn aansoeker se guns tel.
 4. Aansoekers moet aan die minimum vereistes vir graadstudie in BCom Ondernemingsbestuur voldoen.*(sien minimum vereistes op Akademia webblad)
 5. Geen Akademia personeel of hul direkte familie mag aan die beursprogram deelneem nie.
 6. Indien ʼn student ʼn vak druip, is hy/sy self verantwoordelik vir die koste verbonde aan die herhaling van die spesifieke vak.
 7. Indien die beurshouer ’n jaar druip, verval die beurs en is die beurshouer verantwoordelik vir die terugbetaling van die gelde wat reeds aan die studie bestee is.
 8. Akademia se standaardbepalings en voorwaardes geld.
 9. Daar sal van enige beurswenner by Akademia verwag word om ʼn Helpende Hand-beursaansoekvorm te voltooi, asook ʼn skuldbewys te teken alvorens so ʼn beurs bekragtig word.
 10. Dokumentasie benodig vir die Beursprogram sluit in:
  • Aansoekvorm vir die Elite Beursprogram
  • Gesertifiseerde afskrif van ID-dokument
  • Gesertifiseerde afskrif van graad 12-eindeksamensertifikaat

(matrikulante 2016 kan rekordeksamenpuntestaat indien vir voorlopige keuring)

 1. Die vyf suksesvolle aansoekers onderneem om hulle beskikbaar te stel vir werksplasing soos en wanneer dit deur die Elite Beursprogram bepaal word tydens hul drie jaar van studie ten einde hul indiensopleidingsmodules suksesvol te voltooi.
 2. Pryse kan nie verander, oorgedra, uitgestel, of omgeruil word vir kontant nie.
 3. Enige deelnemer gee met deelname aan hierdie beursprogram vir Akademia die nodige toestemming om hom/haar te kontak oor aanbiedinge van Akademia.

Let Wel: Toekening onderhewig aan finale matriek punte.

 1. Inskrywings is reeds oop. Aansoeke sluit 31 Oktober 2016.
 2. Deelnemers skryf aanlyn in vir die Elite Beursprogram. Inskrywingsvorms asook die bepalings en voorwaardes van die beursprogram is beskikbaar op die webtuiste van Akademia.
 3. Die voltooide inskrywingsvorm, gewaarmerkte afskrif van ID-dokument en ‘n gewaarmerkte afskrif van u rekordeksamenpunte / graad 12 sertifikaat  moet aanlyn opgelaai word by www.akademia.ac.za. Inskrywings kan ook per hand ingehandig word by Akademia , op die hoek van Von Willich- en Suidstraat, Die Hoewes, Centurion.
 4. ʼn Beurspaneel beoordeel die aansoeke in die week ná die sluitingsdatum, en stel ʼn kortlys van kandidate saam.
 5. Die kortlyskandidate sal tussen 7 en 11 November 2016 genooi word vir ’n persoonlike onderhoud by Akademia. Die wenners sal telefonies deur Akademia gekontak word, en sal op geleë tyd in die media bekend gemaak word.
 6. Akademia onderneem om die gekose wenners te kontak en sal dan die beurswenners deur die registrasieproses by Akademia lei. Akademia onderneem om hierna ook alle onsuksesvolle aansoekers te kontak om vas te stel of rentevrye studielenings vir studie aan Akademia moontlik aan van die verdienstelike aansoekers toegestaan kan word.
 • Elite Beursprogram inskrywingsvorm (onder op hierdie bladsy)
 • Gewaarmerkte afskrif van jou ID-dokument
 • Gewaarmerkte afskrif van matrieksertifikaat (jou rekordeksamenpunte in geval van matrikulante)
 1. Enige skoolverlater tot en met die ouderdom van 20 jaar, wat nie ’n vaste betrekking het nie, en wat BCom Ondernemingsbestuur nauurs in Afrikaans as taal van onderrig wil studeer, kan vir die beursprogram inskryf.
 2. ʼn Gemiddelde punt van 70% of hoër in matriek sal in ʼn aansoeker se guns tel. (Let wel: finale keuring sal afhang van die kandidaat se matriekeindeksamen uitslag)
 3. Gebalanseerde skoollewe met deelname aan verskeie kultuur-, sport- en / of ander aktiwiteite en leierskapsposisies sal in ʼn aansoeker se guns tel.
 4. Enige beurswenner moet aan die minimum vereistes vir studie in die bepaalde studierigting kwalifiseer.
 5. Enige beurswenner moet die bepalings en voorwaardes, soos deur Akademia daar gestel, onderteken.
 6. Geen personeel van Akademia of hul direkte familie mag aan die beursprogram deelneem nie.
 7. Die beurs staan bekend as die Elite Beursprogram by Akademia, en sluit die volgende tydens die studente se studie van drie jaar vir die graadkwalifikasie in:
  • Alle klasse aangebied deur Akademia ter voltooiing van die BCom Ondernemingsbestuurskwalifikasie aan Akademia;
   • Neem kennis dat as ʼn student ʼn vak druip, hy / sy self verantwoordelik is vir die koste verbonde aan die herhaling van die spesifieke vak. As ’n jaar gedruip word, verval die beurs en is die beursnemer verantwoordelik vir die terugbetaling van die uitstaande bedrag op die studiebeurs vir die spesifieke jaar wat gedruip is.
  • Alle registrasiekoste tydens die student se drie jaar van studie.
  • Alle studiegidse en handboeke wat tydens die studies by Akademia benodig word.
  • ʼn Rekenaar waarmee die student toegang het tot die e-studente-ondersteuningstelsel, die aanlyn biblioteek en alle toetse, werkopdragte, asook ondersteunende studiemateriaal.
  • Ingesluit in die studiegeld is een rekenaar per kwalifikasie waarvoor ’n student inskryf. Hierdie rekenaar se leeftyd word uitgewerk vir die standaardtydperk van die betrokke studie (een of drie jaar onderskeidelik). Sou ’n student sy of haar studietydperk verleng, is Akademia nie aanspreeklik vir verouderde tegnologie as gevolg van die langer studietydperk nie.)
 8. Inskrywings is reeds oop en sluit op 31 Oktober 2016. Deelnemers het dus geleentheid tot om middernag op 31 Oktober om vir die Elite Beursprogram in te skryf op die webtuisteakademia.ac.za/elitebeursprogram.
 9. ʼn Paneel beoordelaars sal ʼn kortlys van aansoekers saamstel en die gekose kandidate nooi vir onderhoude wat tussen 7 en 11 November 2016 by Akademia sal plaasvind.
 10. Die wenner sal hierna telefonies deur Akademia gekontak word, en sal ter geleë tyd in die media bekend gemaak word.
 11. Die wenners gee ook hiermee vir Akademia toestemming om hul foto’s en name te gebruik in advertensies en uitsendings ter aankondiging van die wenners.
 12. Daar sal van enige beurswenner of aansoeker om rentevrye studielenings by Akademia verwag word om ʼn beursvorm te voltooi, asook ʼn skuldbewys te teken, alvorens so ʼn beurs/rentevrye studielening bekragtig word.
 13. Dokumentasie benodig vir die Elite Beursprogram sluit in:
  • Aansoekvorm vir die Elitebeursprogram
  • Gesertifiseerde afskrif van ID-dokument
  • Gesertifiseerde afskrif van Graad 12-eindeksamensertifikaat

(matrikulante 2016 kan rekordeksamenpuntestaat indien vir voorlopige keuring)

 1. Die beslissing van die organiseerders van die beursprogram is finaal en geen korrespondensie sal in hierdie verband gevoer word nie.
 2. Akademia onderneem om met die wenners in verbinding te tree en hulle te begelei deur die aansoekproses by Akademia. Onsuksesvolle aansoekers sal wel ná die tyd deur Akademia gekontak word.
 3. Die suksesvolle Elite Beursprogram kandidate onderneem om hulle beskikbaar te stel vir werkplasing tydens hul drie jaar van studie soos en wanneer deur die Elite Beursprogram bepaal ten einde hul indiensopleidingsmodules suksesvol te voltooi. Tydens die hul drie jaar studie in die beursprogram moet hierdie kandidate hulself beskikbaar stel om in die groter Pretoria area werksaam te wees. Verblyf en die koste van verblyf word deur beursgewer gereël en deur die beurs gedek.
 4. Pryse kan nie verander, oorgedra, uitgestel of omgeruil word vir kontant nie.
 5. Elke deelnemer gee met deelname aan hierdie beursprogram vir Akademia die nodige toestemming om hom/haar te kontak oor aanbiedinge van Akademia.
 6. Met my deelname aan die Elite Beursprogram by Akademia aanvaar ek die bepalings en voorwaardes van hierdie beursprogram.

Let Wel: Toekening onderhewig aan finale matriek punte.

Inskrywingsvorm:

Doen nou aansoek