Aansoek om akademiese krediete

‘n Student wat reeds vir ʼn kwalifikasie by ʼn ander hoër onderwysinstelling ingeskryf was en van die vakke geslaag het, mag moontlik vir akademiese krediete kwalifiseer. Dit beteken dat, sou die akademiese krediete wel toegestaan word, die student vrystelling van die soortgelyke vakke by Akademia kry.

Wanneer aansoek gedoen word vir die erkenning van vakkrediete vir vakke wat geslaag is, is dit belangrik dat soveel moontlike inligting oor die vakke wat reeds geslaag is aan Akademia verskaf word.

Die volgende moet elektronies verskaf word:
 • ʼn Voltooide aanlynregistrasievorm waarvan die “Aansoek om krediete”-afdeling volledig voltooi is.
 • ʼn Amptelike puntestaat wat uitgereik is deur die hoër onderwysinstelling waar die vakke geslaag is.
 • Alle moontlik inligting ten opsigte van die inhoud van die vakke wat geslaag is, byvoorbeeld ʼn kurrikulum of inhoudsopgawe van die handboek ter sprake.
By die aansoek om krediete moet die volgende asseblief in aanmerking geneem word:
 • Die krediete moet vir vakke wees wat geslaag is as deel van ʼn geakkrediteerde program aan ʼn geregistreerde privaat hoër onderwysinstelling of ʼn openbare universiteit.
 • Krediete kan slegs erken word as dit vir jaarvakke met ʼn kredietgewig van 20 of meer is. In spesiale gevalle sal semestervakke se krediete wel erken word mits dit dieselfde vak is wat in twee opeenvolgende semesters geneem is en die akkumulatiewe kredietgewig 20 krediete of meer is.
 • Vakke waarvoor om krediete aansoek gedoen word moet direkte ooreenstemming met die tersaaklike vakke in die Akademia-kurrikulum toon.
 • Krediete verwerf in ʼn program kan slegs erken word binne ʼn soortgelyke program. Hoër Sertifikaatkrediete kan dus aangebied word vir erkenning in ʼn soortgelyke Hoër Sertifikaat. Dieselfde geld vir Diploma- en Graadvakkrediete.
 • Krediete waarvoor reeds erkenning gegee is by Akademia of enige ander instelling, mag nie weer aangebied word nie.
Wanneer kwalifiseer jy nie vir krediete nie:
 • Krediete vir vakke wat langer as drie jaar voorafgaande die kredietaansoek geneem is, sal nie in aanmerking vir erkenning geneem word nie.
 • ʼn Kortkursus (korter as een jaar) asook bywoning van seminare en konferensies, sal nie in aanmerking geneem word vir krediete nie.
 • Kwalifikasies wat deur ʼn SETA geakkrediteer is, kwalifiseer nie vir krediete nie.
 • ʼn Vak waaraan daar ʼn NKR-vlak gekoppel is, kwalifiseer nie noodwendig vir krediete nie.
Doen nou aansoek