Personeel

Akademia het uitnemende en roepinggedrewe personeel wat bydra tot ’n leerervaring van wêreldgehalte.

BESTUUR
ONDERSTEUNING
AKADEMIE
BEMARKING
TEGNIES
DIREKSIE

DEKANE

Prof. Gawie du Toit

Dekaan:
Opvoedkunde

Professor Gawie du Toit het sy kwalifikasies, onder andere ʼn Hoër Onderwys Diploma, MSc-graad in Wiskunde en ʼn doktorsgraad in Didaktiek by die Universiteit van Vrystaat (UV) voltooi. Hy betree die hoër onderwys in 1987 as senior navorser in die destydse Navorsingsinstituut vir Onderwysbeplanning by dieselfde universiteit. In 1997 is hy aangestel as departementshoof van die Departement Didaktiek (later bekend as Kurrikulumstudie) in die Fakulteit Opvoedkunde aan die UV. Hy het ook die pos Programdirekteur: Voorgraadse programme van 2010-2013 beklee.

Op 1 November 2013 is hy vir drie jaar gesekondeer om die BEd (Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding)-program wat hy aan die UV ontwikkel het aan die nuutgestigte Sol Plaatje Universiteit (SPU) te implementeer. Sedert 2016 is hy voltyds by die SPU aangestel as Hoof: Skool vir Opvoedkunde. Sy navorsingsfokus is op wiskunde-onderwys en kurrikulumontwikkeling gerig. Sedert sy toetrede tot die Fakulteit Opvoedkunde in 1997 het hy nege artikels en vyf hoofstukke in akademiese boeke gelewer. Onder sy leiding het 22 meestergraadstudente en elf doktorale studente hulle studies suksesvol voltooi.

Prof. du Toit was ook betrokke by verskeie navorsingprojekte saam die Katolieke Universiteit van Leuven in België en die Universiteit van Alberta in Edmonton, Kanada. Verder was hy ook administrateur van verskeie bestuursopleidingseminare vir onderwysleiers in die Vrystaat.

Prof. Hannes Rautenbach

Dekaan:
Natuurwetenskappe

Nadat professor Hannes Rautenbach in 1987 ʼn BSc-graad in Weerkunde behaal, sluit hy die volgende jaar by die Suid-Afrikaanse Weerburo as ʼn weerkundige, en later in 1991 as ʼn senior weerkundige, aan. In 1991 word hy ook tydelik aangestel as navorsingsassistent by die nuutgestigte CORDATA Leerstoel in Weerkunde by die Departement Siviele Ingenieurswese van die Universiteit van Pretoria (UP). Hy word in 1995 voltyds as lektor aangestel, en word in 2000 bevorder tot senior lektor. In 2006 word hy medeprofessor. Gedurende hierdie periode dien hy ook as koördineerder van die Weerkunde Eenheid by UP – die enigste eenheid in die suidelike Afrika wat voorgraadse en nagraadse kwalifikasies in weerkunde aanbied. In 1999 ontvang hy ʼn doktorsgraad in Weerkunde vanaf dieselfde universiteit. In 2006 word hy as hoof van die Departement Geografie, Geoïnformatika en Meteorologie aangestel, ʼn posisie wat hy vir agt jaar beklee. Tussen 2010 en 2014 dien hy ook as direkteur van die UP Waterinstituut. Prof. Rautenbach het op verskeie rade wat navorsing evalueer gedien, en was ook leier van etlike navorsingsprojekte vir onder meer die Waternavorsingskommissie en die Nasionale Navorsingstigting. Hy het reeds meer as 50 artikels in vaktydskrifte gepubliseer, en oor die 100 referate by nasionale en internasionale konferensies aangebied. In 2017 word hy aangestel as buitengewone professor in die Skool vir Gesondheidstelsels en Publieke Gesondheid van die UP.

Prof. Pieter Duvenage

Dekaan:
Geesteswetenskappe

Professor Pieter Duvenage het aan verskeie Suid-Afrikaanse universiteite studeer (Stellenbosch, Pretoria en Port-Elizabeth) en het in 1994 sy doktorsgraad behaal. Hy het vanaf 1995 aan verskeie Suid-Afrikaanse universiteite, en twee Australiese universiteite met kampusse in Suid-Afrika, filosofie doseer. Vanaf 2011 tot 2018 was hy professor en hoof van die Departement Filosofie aan die Universiteit van die Vrystaat (UV). Hy is die skrywer en medeskrywer van verskeie boeke en 40 geakkrediteerde artikels in vaktydskrifte. Sy jongste boek is Afrikaanse filosofie: Perspektiewe en dialoë (2016). Pieter spesialiseer in politieke en sosiale filosofie binne die velde kritiese teorie, fenomenologie en hermeneutiek, en Suid-Afrikaanse intellektuele geskiedenis. Hy is sedert 2003 ʼn geakkrediteerde navorser by die Nasionale Navorsingstigting (NRF), sedert 2004 lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en ʼn voormalige president van die Wysgerige Vereniging van Suider-Afrika (PSSA). Vanaf 2015 is hy redakteur van die Joernaal vir Eietydse Geskiedenis (UV), en ʼn ereprofessor in politieke filosofie aan die Universiteit van Cardiff in die Verenigde Koninkryk.

PROGRAMKOÖRDINEERDERS

Dr. Alé Steyn

Programkoördineerder:
BA (Kommunikasie en Joernalistiek)

Dr. Alé Steyn is die programkoördineerder vir BA (Joernalistiek en Kommunikasie). Sy het haar meesters- en doktorsgraad in Kommunikasiestudies (met spesialisering in Joernalistiek) aan die Noordwes-Universiteit verwerf en honneurs- en meestersgrade in Engelse Letterkunde aan onderskeidelik die Universiteit van die Vrystaat en Kaapstad voltooi. Sy het ook ʼn sertifikaat in teksredigering van die Universiteit van Kaapstad. Alé het meer as tien jaar se ervaring as onder meer subredakteur, bladuitlegkunstenaar, joernalis, nuus- en inhoudsredakteur, manuskripontwikkelaar, teksredigeerder en media- en reklamepraktisyn. Sy was voorheen ’n senior dosent in Joernalistiek en Korporatiewe Kommunikasie aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus, waar sy erkenning ontvang het vir haar uitnemende en innoverende onderrig. Haar navorsing is al by plaaslike en internasionale kongresse voorgelê.

Alida Kok

Programkoördineerder:
BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie)

Alida Kok het tien jaar ervaring in die dosering van politieke wetenskappe, en was vantevore werksaam as dosent by die Universiteit van Pretoria (UP) en Unisa. Sy het ook voorheen as navorser en analis in die universiteits-, nieregerings- en privaatsektor, en as ʼn adjunk- en waarnemende direkteur vir die internasionale samewerkingprogram by die Departement van Wetenskap en Tegnologie gewerk. Alida is sedert 2016 ʼn rubriekskrywer vir Beeld en lewer gereeld kommentaar in die media oor Suid-Afrikaanse politiek. Sy het haar voorgraadse en honneursstudies (cum laude) in Politieke Wetenskap, met spesialisering in Internasionale Verhoudinge, by UP voltooi. Haar meestersgraad, waarvoor sy tans by Unisa geregistreer is, handel oor “liefde” en “die politieke” in die politieke teorie van Hannah Arendt. Hierdie studie het veral betrekking tot die manier waarop ons vandag ʼn openbare sfeer – wat ʼn spasie bied waarin diverse mense kan floreer – in ons Suid-Afrikaanse samelewing vorm. Alida doseer die modules Politiek en Internasionale Verhoudinge by Akademia.

Elize-Mari Coetzer

Programkoördineerder:
BCom (Ondernemingsbestuur)

Elize-Mari Coetzer is ʼn dosent en programkoördineerder in Ondernemingsbestuur by Akademia en het ʼn BCom-graad in Korporatiewe Kommunikasie en Toerismebestuur (cum laude), asook ʼn honneurs- en meestersgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Elize-Mari se navorsingsfokus is markprofiele, bestedingspatrone en ekonomiese bydraes. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is die artikel “Expenditure-based segmentation of visitors to the Wacky Wine Festival”, in die vaktydskrif Tourism Recreation Research. Akademiese toekennings sluit in dat sy ʼn lid van die Golden Key International Honour Society is. Sy het twee jaar in die praktyk gewerk as ʼn konferensie- en spa-bestuurder en het tien jaar ondervinding in die hoëronderwysomgewing. Sy doseer die module Voorsieningskettingbestuur.

Elzette le Roux

Koördineerder:
Onderrig- en Leersentrum

Elzette le Roux is koördineerder van die Onderrig- en Leersentrum en ʼn dosent in Publiekreg. Elzette het ʼn LLB-graad aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus, asook ʼn honneursgraad in Sielkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika, verwerf. Sy het ʼn Meestersgraad (LLM) in Konstitusionele Reg, met die navorsingsfokus “Vertolking van die Handves van Regte”, aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Haar mees onlangse referaat is oor Innoverende Onderrig by die 43ste jaarlikse internasionale konferensie van die IUT (Improving University Teaching) by Charles Sturt Universiteit in New South Wales, Australië, gelewer.

Prof. Hermie Coetzee

Programkoördineerder:
BCom (Ekonomie en Regte) / LLB

Professor Hermie Coetzee is die programkoördineerder vir beide die LLB- en die BCom (Ekonomie en Regte)-grade by Akademia. Sy behou ʼn BCom-graad in Regte (cum laude), ʼn LLB (cum laude), ʼn LLM deur navorsing (cum laude), asook ʼn LLD. Prof. Coetzee was vanaf 2006 tot Junie 2020 in verskeie hoedanighede aan die Universiteit van Pretoria verbonde. Sy is die skrywer en medeskrywer van 23 geakkrediteerde artikels, in beide nasionale en internasionale vaktydskrifte. Sy dra ook by as skrywer van handboeke. Hermie spesialiseer in verbruikerskredietreg- en verbruikersesinsolvensiereg. Sy het ook ʼn belangstelling in ondernemingsreg. Hermie was by verskeie navorsingsprojekte van onder andere die Wêreldbank en die Nasionale Kredietreguleerder betrokke. Sy is sedert 2018 ʼn C1-gegradeerde navorser soos deur die Nasionale Navorsingstigting (NRF) geakkrediteer. Vanaf 2020 neem sy waar as redakteur van die Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (THRHR) en is tans ook as buitengewone professor aan die Noordwes-Universiteit verbonde. Hermie is ʼn toegelate prokureur en lid van die Advieskomitee aangaande Projek 127 van die Suid-Afrikaanse Regshervormingskomissie. Prof. Coetzee is ook ʼn taalpraktisyn.

Jaun Kriel

Programkoördineerder:
Gevorderde Diploma in Projekbestuur

Jaun Kriel is programkoördineerder van die Gevorderde Diploma in Projekbestuur. Hy het ʼn BCom-graad in Korporatiewe Kommunikasie en Toerismebestuur, asook honneurs- en meestersgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Hy is tans besig met sy projekbestuursertifisering aan die PMI. Hy het twaalf jaar ondervinding as dosent asook sewe as programkoördineerder by Akademia. Hy doseer tans modules in die Gevorderde Diploma in Projekbestuur.

Joey Vlok

Programkoördineerder:
Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie

Joey Vlok is ʼn dosent in Verpleegkunde by Akademia en het ʼn BCur honneursgraad, asook ʼn BCur (Administrasie en Onderwys)-graad, onderskeidelik aan die Universiteit van Johannesburg en Universiteit van Suid-Afrika verwerf. Sy is tans besig met die akkreditasie van die BNur-graad aan Akademia.

Nicolene Steenkamp

Programkoördineerder:
BCom (Finansi
ële Beplanning)

Nicolene Steenkamp is die programkoördineerder van BCom (Finansiële Beplanning) en ʼn dosent in rekeningkundige wetenskappe by Akademia. Sy het ʼn BCom-graad en honneursgraad in Finansiële Bestuur, ʼn Nagraadse Onderwyssertifikaat en ʼn meestersgraad in belasting aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy is ook ʼn praktiserende rekenmeester (Professionele Rekenmeester (SA)). Sy doseer die volgende modules: Finansiële Rekeningkunde in die tweede en derde jaar, asook Belasting.

Rika Nieuwoudt

Programkoördineerder:
BCom (Bestuursrekeningkunde)

Rika Nieuwoudt is die programkoördineerder van BCom (Bestuursrekeningkunde) en ʼn dosent in Finansiële Bestuur. Rika het ʼn BCom (Bestuursrekeningkunde), asook ʼn honneursgraad in hierdie dissipline, aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy verwerf  ʼn meestersgraad in Finansiële Bestuur; haar skripsie is getiteld “The impact of firm-specific attributes on shareholder value creation of listed South African companies”.

Roelien Botha

Programkoördineerder:
Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde

Roelien Botha is ʼn dosent in Bestuursrekeningkunde en waarnemende programkoördineerder van die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde by Akademia. Sy verwerf haar BCom Regte-graad (cum laude), asook haar honneurs- en meestersgrade (cum laude) in Finansiële Bestuur aan die Universiteit van Pretoria. Akademiese toekennings sluit in akademiese erekleure, Dekaansmerietelys en Golden Key International Honour Society-lidmaatskap.

DOSENTE

Anél Steyn

Dosent:
Regsgeleerdheid

Anél Steyn is ʼn dosent in Regsgeleerdheid aan Akademia. Sy het ʼn LLB-graad, ʼn Regskooldiploma, asook ʼn LLM in Algemene Privaatreg aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Haar LLM proefskrif, getiteld “A critical analysis of the extension of existing common law grounds of unworthiness to inherit”, het gehandel oor die moontlike uitbreiding van die gemeenregtelike reël dat geen persoon mag erf van ʼn ander wie se dood hy veroorsaak het nie. Anél se huidige navorsingsfokus is die moontlike wettiging van genadedood en die grondwetlikheid daarvan binne die Suid-Afrikaanse regstelsel. Sy lewer ʼn referaat oor hierdie kontroversiële onderwerp by die Pearson Institute of Higher Education se jaarlikse Research Indaba in 2015. Sy doseer tans Kontraktereg, Handelsreg en Familiereg.

Berrie Stoop

Dosent:
Rekeningkundige Wetenskappe

Berrie Stoop is ʼn dosent in Rekeningkundige Wetenskappe by Akademia en het ʼn BCom-graad in Finansiële Rekeningkunde, asook ʼn honneursgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Hy is tans besig met ʼn meestersgraad in Finansiële Rekeningkunde. Hy is die outeur en aanbieder van verskeie werkswinkels en seminare wat in die rekeningkundige professie aangebied word en praktiseer al reeds vir vyftien jaar as rekenmeester. Hy doseer die volgende modules: Finansiële Rekeningkunde in die eerste en tweede jaar.

Carla Schutte

Dosent:
Projekbestuur

Carla Schutte is ʼn dosent in Projekbestuur by Akademia en het ʼn BCom-graad in Voorsieningskettingbestuur, ʼn honneursgraad in Ondernemingsbestuur en meestersgraad in Voorsieningskettingbestuur aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Carla se navorsingsfokus is die verhoudinge tussen kopers en verkopers in voorsienings­kettingbestuur. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is ʼn artikel in die vaktydskrif Acta Commercii asook ʼn referaat oor volhoubare voorsieningskettingbestuurpraktyke tussen kopers en verkopers by die jaarlikse SAIMS (The Southern African Institute for Management Scientists)-konferensie. Akademiese toekennings sluit onder meer in die toppresteerder in haar meestersgraadklas, en die Europese Sertifikaat vir Junior Logistikusse. Sy het ook as voorsieningskettingbestuurspesialis gepraktiseer. Sy doseer tans Projekbestuur (GPM307) in die BCom (Ondernemingsbestuur)-graad, en Projekbestuur (PPM105) in die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie.

Chalté Venter

Dosent:
Statistiek en Beleggingsbestuur

Chalté Venter is ʼn dosent in Statistiek en Beleggingsbestuur en het ʼn BCom-graad in Ekonomie en Ekonometrie, asook ʼn honneursgraad in Ekonometrie, aan die Universiteit van Johannesburg verwerf. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in Ekonometrie en Beleggingsbestuur. Sy het vier jaar as opvoedkundige in die privaat onderwyssektor gepraktiseer. Sy doseer die volgende modules: Statistiek en Beleggingsbestuur.

Daniëlla du Preez

Modulekoördineerder en dosent:
Bestuursrekeningkunde

Daniëlla du Preez is ʼn dosent in Rekeningkundige Wetenskappe by Akademia en het ʼn BCom-graad in Bestuursrekeningkunde, asook ʼn honneursgraad in Finansiële Rekeningkunde aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy het drie jaar klerkskap voltooi en die SAIPA-raadseksamen (South African Institute of Professional Accountants) geslaag. Daniëlla het vyf jaar se internasionale korporatiewe ondervinding in onder andere menslike hulpbronbestuur, rekeningkunde, belasting en kontrakonderhandeling. Sy doseer die volgende modules: Bestuursrekeningkunde, Finansiële Bestuur en Finansiële Rekeningkunde.

Edward Blight

Modulekoördineerder en dosent:
Ekonomie

Edward Blight is ʼn dosent in Ekonomie en het ʼn BA PFE (Politiek, Filosofie, en Ekonomie), ʼn BCom-honneursgraad in Algemene Ekonomie, en ʼn MCom-graad in Ekonomie aan die Universiteit van Johannesburg verwerf. Sy meestersgraad is getiteld “Prevalence of a mineral resource curse in South Africa: A critical analysis of the gold and diamond sectors”.

Sy navorsingsfokus is ekonomiese geskiedenis, en hy ontvang onder andere opleiding in die Oostenrykse ekonomie by die Mises Universiteit in Amerika. Hy lewer referate by verskeie nasionale konferensies. Edward is ook ʼn meningskrywer vir Maroela Media en publiseer verskeie artikels oor die Suid-Afrikaanse ekonomie. Hy doseer hoofsaaklik in Ekonomie en is ook verantwoordelik vir die ontwikkeling van nuwe modules in hierdie vakgebied.

Erik Heppell

Dosent:
Regsgeleerdheid

Erik is ʼn toegelate prokureur en dosent by Akademia. Hy het ʼn BCom-graad in Menslikehulpbronbestuur, ʼn honneursgraad in Arbeidsverhoudinge, LLB, LLM in Arbeidsreg, asook ʼn meestersgraad in Filosofie (cum laude) aan die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit verwerf. Hy is tans besig met ʼn doktorale proefskrif in Arbeidsreg aan die Universiteit Stellenbosch. Erik was onlangs ʼn spreker by die 5de Internasionale Seminaar vir Internasionale en Vergelykende Arbeidsreg by die Cà Foscari Universiteit in Venesië. Hy is ʼn genootskapwenner van die Internasionale Arbeidsorganisasie en het in 2019 ʼn aanbieding in Geneva, Switserland, gedoen by die organisasie se eeufeeskonferensie. In 2020 ontvang hy ʼn Erasmusbeurs vir doktorale studies in Roemenië. Hy is ʼn lid van Golden Key en afdelingwenner vir leierskap en akademiese uitnemendheid. Hy doseer tans die volgende modules: Arbeidsreg, Menslikehulpbronbestuur en Arbeidsverhoudinge, sowel as Filosofie.

Jean-Jacques Boshoff

Dosent:
Politiek

Jean-Jacques Boshoff is ʼn dosent in Politiek by Akademia en het ʼn honneursgraad in hierdie dissipline aan die Universiteit van Pretoria (UP) verwerf. Hy is tans besig met die voltooiing van ʼn meestersverhandeling in politieke wetenskappe. Jean-Jacques het agt jaar se ervaring in die dosering van politieke wetenskappe, en was voorheen verbonde aan UP en Unisa. Jean-Jacques se navorsingsfokus is politieke bemarking en Afrika-politiek. Sy mees onlangse gepubliseerde werk is ʼn artikel oor die verskynsel van negatiewe verkiesingsveldtogte gedurende die Suid-Afrikaanse nasionale verkiesing van 2014. Hy het ook as politieke konsultant by verskeie nieregeringsorganisasies gewerk.

Lichel Helmchen

Dosent:
Regsgeleerdheid

Lichel Helmchen is ʼn dosent in Regsgeleerdheid by Akademia. Sy het ʼn LLB-graad (cum laude), asook ʼn LLM in Privaatreg aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy is ʼn toegelate prokureur en doseer tans die volgende modules: Personereg, Sakereg en Deliktereg.

Mareli van der Merwe

Dosent:
Ondernemingsbestuur

Mareli van der Merwe is ʼn dosent in Ondernemingsbestuur by Akademia en het ʼn BCom-graad in Arbeidsverhoudinge en Menslikehulpbronbestuur, asook ʼn honneursgraad in Psigologie aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Mareli het ook haar Nagraadse Onderwyssertifikaat (cum laude) aan die Noordwes-Universiteit voltooi waar sy die akademiese toekenning ontvang het as die beste presteerder in Rekeningkunde en Toerisme. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in Positiewe Psigologie. Mareli se navorsingsfokus is Onderrig en Leer. Sy het vyf jaar aan die Noordwes-Universiteit gewerk as navorsingsassistent en dosent in Toerisme-, Rekeningkunde- en Lewensoriënteringmetodiek. Haar mees onlangse akademiese werk is ʼn referaat oor innoverende onderrig wat gelewer is by die 43ste jaarlikse internasionale Improving University Teaching (IUT)-konferensie, gehou by die Charles Sturt-Universiteit in New South Wales, Australië. Sy doseer die volgende modules: Ondernemingsbestuur en Administratiewe Praktyk.

Michelle Coetzee

Dosent:
Ouditkunde en Belasting

Michelle Coetzee is ʼn dosent in beide Ouditkunde en Belasting. Michelle is ʼn geregistreerde geoktrooieerde rekenmeester en SAICA-assessor met vyf jaar se praktiese ondervinding in GR-praktyk. Michelle het haar BCom (Geoktrooieerde Rekenmeester) (cum laude) en honneursgraad aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Michelle is tans die ondervoorsitter van die Suider-Afrikaanse Rekeningkundige Vereniging (Noord-Gauteng) en dien ook as nasiener van SAICA se ITC (Initial Test of Competence)- eksamen. Sy is ook ʼn ouditkunde-outeur vir LexisNexis, waar sy elektroniese ouditkundevraagboeke vir dié akademiese uitgewer se Passplus-platform skryf. Tans is sy ook in die proses om die CIMA Strategiese Vlak-kursus te voltooi. Akademiese toekennings sluit in ʼn lidmaatskap aan die Golden Key International Honour Society. Sy doseer die volgende modules: Ouditkunde en Belasting.

Monique Visser

Modulekoördineerder en dosent:
Ondernemingsbestuur

Monique Visser is ʼn dosent in Ondernemingsbestuur by Akademia. Sy het ʼn BCom-graad in Internasionale Handel en Bemarking, asook ʼn honneursgraad (cum laude) en meestersgraad in Internasionale Handel aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) verwerf. Haar mees onlangse artikel, “Identifying the comparative advantage of products and industries of South Africa’s Mpumalanga province”, is in die Southern African Business Review gepubliseer. Sy het vir twee jaar vir ʼn internasionale in- en uitvoermaatskappy gewerk, en het meer as nege jaar ervaring in die akademiese omgewing aan hoëronderwysinstellings. Sy doseer tans Strategiese Bestuur in die BCom (Ondernemingsbestuur)-graad, en twee CIMA-ondernemingsbestuurmodules in die BCom (Bestuursrekeningkunde)-graad.

Nadia Hunt

Dosent:
Ekonomie en Finansiële Beplanning

Nadia Hunt is ʼn dosent in Ekonomie en Finansiële Beplanning by Akademia en het ʼn BCom-graad in Ekonomie en Ekonometrie, asook ʼn honneursgraad in Internasionale Handel en Finansiële Ekonomie aan die Universiteit van Johannesburg verwerf. Sy het ongeveer twee jaar as ekonoom gepraktiseer in die kommoditeitsektor van Suid-Afrika. Sy doseer die volgende modules: Ekonomie, asook Finansiële- en Beleggingsbeplanning.

Pierre Muller

Dosent:
Etiek, Bedryfsetiek en die Kuns van Argumentering

Pierre Muller is dosent in Etiek, Bedryfsetiek, en die Kuns van Argumentering. Hy het ʼn BTh in Bybelse Tale en ʼn honneursgraad in filosofie. Hy is tans besig met sy meestersgraad in filosofie aan die Noordwes-Universiteit, waarin hy fokus op die verhouding tussen ons verstaan van vrye wil en wetenskapsfilosofie. Hy het al akademiese aanbiedings gelewer op beide nasionale en internasionale vlak. Hy was betrokke gewees by universiteitedebat as afrigter, beoordelaar en spreker, en het die Noordwes-Universiteit, en later Suid-Afrika, verteenwoordig by die 2019-kampioenskappe van die Universiteitewêrelddebat. Hy was voorheen verbonde aan die Noordwes-Universiteit as deeltydse dosent by die Skool vir Filosofie en as nagraadse merker in die Fakulteit Teologie.

Riana Crafford

Dosent:
Inligtingstelsels

Riana Crafford is ʼn dosent in Bedryfsinligtingstelsels en het ʼn BSc-graad in Wiskundige en Rekenaarwetenskappe, asook ʼn meestersgraad in hierdie dissipline, onderskeidelik aan die universiteite van Johannesburg en Pretoria verwerf. Sy is tans besig met voorbereidende werk om haar doktorale proefskrif aan te pak. Riana se navorsingsfokus is die gebruik van inligtingstegnologie in onderwys en mikroleergeleenthede. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is ʼn artikel in die Association for Computing Machinery en ʼn referaat oor “Implementing open badges for recognition of learning achievements in South African organisations” by die South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists (SAICSIT) se jaarlikse konferensie in 2016. Sy het twintig jaar se ervaring as IT-praktisyn, lateraan spesialis in inligtingsekerheid en risikobestuur, en het vyftien jaar gepraktiseer in ʼn onderwys- en opleidinghoedanigheid. Sy doseer die volgende modules: Inleiding tot Bedryfsinligtingstelsels en Bedryfsinligtingstelsels.

Salomien Boshoff

Dosent:
Ondernemingsbestuur

Salomien Boshoff is ʼn dosent in Ondernemingsbestuur en het ʼn BCom-graad in Ondernemingsbestuur, asook ʼn honneursgraad in Bemarking aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Salomien se navorsingsfokus is indiensnemingsvaardighede en bemarking en sy is tans besig met ʼn meestersverhandeling in Bemarking getiteld “Spanwerk as ʼn indiensnemingsvaardigheid vir bemarkinggegradueerdes”. Akademiese toekennings sluit in die Viserektor: Institusionele Verandering, Studentesake en Gemeenskapsbetrokkenheid-toekenning in die kategorie Eksterne Vennootskappe (2018) asook die Visekanselier se Spanprys vir Uitnemendheid in Onderrig en Leer (2015). Sy het tien jaar se ondervinding in onderrig en leer, waartydens sy ʼn aantal ander toekennings – spesifiek vir haar assesseringspraktyke en samewerkingsooreenkomste met besighede – ontvang het. Sy doseer tans die volgende modules: Bedryfskommunikasie; Bemarkingsbestuur; en Operasionele Bestuur.

Dr. Sandra Adendorff

Dosent:
Ekonomie en Internasionale Bestuur

Sandra Adendorff is ʼn dosent in Ekonomie by Akademia, en het ʼn meesters- en doktorsgraad in hierdie dissipline aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy was voorheen werksaam by die Universiteit van Pretoria, asook die Reserwebank. Sandra se navorsingsfokus is ekonomie, finansiële markte en instrumente, asook makro-ekonomiese beleid. As navorser is sy medeskrywer van ʼn aantal handboeke, onder meer Economic Indicators en Understanding South African Financial Markets (Van Schaik) en Monetary Economics in South Africa (Oxford). Daarbenewens het sy artikels en publikasies vir verskeie instansies geskryf, en ʼn aantal referate by internasionale konferensies gelewer. Sy was ook betrokke by ʼn aantal navorsingsprojekte, onder meer gefokus op finansiële integrasie in Suider-Afrika, en is ʼn genoot by die Suid-Afrikaanse Instituut vir Finansiële Markte. Sy doseer tans die modules Ekonomie en Internasionale Bestuur.

Stephen Nel

Dosent:
Regsgeleerdheid

Stephen Nel is ʼn dosent in Regsgeleerdheid aan Akademia. Hy het ʼn LLB-graad, asook ʼn LLM in Omgewingsreg, aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus verwerf. Stephen se mees onlangse referaat, getiteld “Waste Law and Policy Perspectives on Municipal landfill gas CDM projects in South Africa”, is by die Environmental Law Association se konferensie gelewer. Hy doseer die volgende modules: Maatskappyreg; Sakereg en Etiek; Korporatiewe Bestuur; en Sakereg.

Sunel Combrinck

Dosent:
Ondernemingsbestuur

Sunel Combrinck tree op as Studente-ondersteuningskoördineerder en deeltydse dosent in Ondernemingsbestuur by Akademia. Sy het ʼn BCom-graad in Internasionale Handel en Ekonomie, asook ʼn honneursgraad in Ondernemingsbestuur en Entrepreneurskap (cum laude) aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy het ook ʼn meestersgraad (cum laude) in Ondernemingsbestuur aan die Universiteit van Pretoria voltooi. Die navorsingsfokus van haar meestersverhandeling is Internasionale Bestuur, met ʼn spesifieke strategiese bestuursfokus. Sy het die akademiese toekenning vir die algehele beste meestersgraadstudent by die Departement van Ondernemingsbestuur aan die Universiteit van Pretoria verwerf. In 2011 het sy in haar eerste lektorspos aan die Universiteit van Pretoria begin, waarna sy in 2013 na Akademia verskuif het. Haar mees onlangse werk is ʼn referaat oor innoverende onderrig gelewer by die 43ste jaarlikse internasionale Improving University Teaching (IUT)-konferensie, gehou by die Charles Sturt-Universiteit in New South Wales, Australië. Sy doseer die module Internasionale Bestuur.

Willem Scholtz

Modulekoördineerder en dosent:
Statistiek en Informatika

Willem Scholtz is ʼn dosent in Statistiek en Informatika en het ʼn BCom-graad in Informatika, asook ʼn honneursgraad in Statistiek, aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Hy is tans besig met ʼn meestersgraad in Ondernemingsbestuur. Willem se navorsingsfokus is ontwerpgesentreerde entrepreneurskap. Hy het tien jaar as sake-ontleder gepraktiseer, waarvan drie hiervan as die bestuurder van die Sake-ontleding en Gehaltebestuur-afdeling was. Hy doseer die volgende modules: Sakeberekeninge en Innovasiebestuur.

DEELTYDSE DOSENTE

Angie Liebenberg

Dosent:
Finansiële Bestuur

Angie Liebenberg is ʼn deeltydse dosent in Finansiële Bestuur by Akademia.  Sy het haar BCompt-graad en BCompt (Hons) aan die Universiteit van Suid-Afrika verwerf.  Sy is ʼn geregistreerde AGA (SA) by SAICA, en het ook ʼn Gevorderde Diploma in Bestuursrekeningkunde by CIMA verwerf. Sy het 15 jaar nasionale sowel as internasionale korporatiewe ondervinding in die finansiële bedryf.

Anton Schutte

Dosent:
Finansiële Beplanning

Anton Schutte is ʼn deeltydse dosent vir derdejaarstudente in die BCom (Finansiële Beplanning)-kwalifikasie. Hy het 32 jaar se ondervinding as bestuurder, opleier, mentor, vakkundige en praktiserende finansiële beplanner. Anton het die destydse ILPA (Instituut van Lewens- en Pensioenadviseurs) se bevoegdheidseksamen geslaag, Unisa se Program in Beleggingsanalise en Portefeuljebestuur met onderskeiding voltooi, asook Milpark se Nasionale Sertifikaat in Finansiële Beplanning. Hy is tans ʼn takdirekteur en finansiële beplanner by ʼn Momentum-konsessie Edifying Life, asook medestigter van MoneyFit, ʼn maatskappy wat finansiële geletterdheid- en welstandswerkswinkels aanbied.

Henrike Putter

Dosent:
Regsgeleerdheid

Henrike Putter is ʼn dosent in Regsgeleerdheid by Akademia en het ʼn BCom-Regte graad (cum laude), LLB (cum laude), BComHon in Finansiële Bestuur, en LLM in Internasionale Handel- en Beleggingsreg in Afrika (cum laude) aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Haar akademiese toekennings sluit in Golden Key International Honour Society-lidmaatskap, asook die Dekaansmerietelys en akademiese erekleure aan die Universiteit van Pretoria. Sy is ʼn praktiserende prokureur en aktevervaardiger van die Hooggeregshof van Suid-Afrika en spesialiseer in aktes, die administrasie van bestorwe boedels en trusts, maatskappyreg en kontraktereg.

Johann Smith

Dosent:
Ondernemingsbestuur

Johann Smith is ʼn dosent in Ondernemingsbestuur aan Akademia. Hy het ʼn BCom-graad en honneursgraad in Informatika, asook ʼn meestersgraad in Kommunikasiebestuur, aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Hy het ook ʼn predoktorale kursus in Entrepreneurskap by die Ope Universiteit van Nederland in Heerlen bygewoon. Johann se navorsingsfokus is die identifisering van sakegeleenthede as ʼn kognitiewe konstruk. Hy praktiseer as ʼn bestuurskonsultant, maar is ook vir die laaste sestien jaar in die onderwyssektor betrokke. Hy doseer tans Entrepreneurskap en Kleinsakebestuur (ENP206).

Mariska Wannenburg

Dosent:
Kosterekeningkunde en Belasting

Mariska Wannenburg is ʼn deeltydse dosent in beide Kosterekeningkunde en Belasting by Akademia. Sy het ʼn BCom-graad in Rekeningkundige Wetenskappe, asook ʼn honneursgraad in Interne Oudit, aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy is tans besig om haar meestersgraad in Bedrogrisikobestuur aan dieselfde instansie te voltooi. Sy het tien jaar se internasionale korporatiewe ondervinding in interne ouditkunde, en het gepraktiseer by die ouditeursfirma Ernst & Young in Nederland en Suid-Afrika, waarna sy haar loopbaan as ʼn interne oudit operasionele bestuurder by Investec voortgesit het.

Natasha Venter

Dosent:
Afrikaanse en Engelse Taalvaardigheid in die Regskonteks

Natasha Venter is ’n deeltydse dosent aan Akademia waar sy Afrikaanse en Engelse Taalvaardigheid in die Regskonteks doseer. Sy het haar LLB-graad aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) verwerf, sowel as ’n BA-graad in Sielkunde en Linguistiek aan Unisa. Natasha is ’n veldtogbeampte by AfriForum, waar sy onder meer wetgewing en wetsontwerpe ontleed om dit op ’n verstaanbare wyse aan die publiek oor te dra. Sy is ook tans besig om haar LLM in Konstitusionele Reg aan die Universiteit van Pretoria te voltooi.

Dr. René de Klerk

Dosent:
Etiek, Korporatiewe Bestuur en Sakereg, en Volhoubaarheid en Verantwoordelike Burgerskap

Dr. René de Klerk is ʼn dosent in Bestuursrekeningkunde, Ondernemingsbestuur, en Ekonomie en Regte. Sy het ʼn BCom-graad in Regte asook ʼn LLB; LLM en DPhil (Leierskap) aan die Universiteit van Pretoria (UP) en Unisa verwerf. Haar LLM het gehandel oor die fidusiêre verantwoordelikhede van die sleutelrolspelers in die pensioenfondsbeleggingsketting. Sy het haar doktorale proefskrif, getiteld “The social construction of leadership: A follower-centric investigation into integrated reporting”, in leierskap aan UP voltooi. René se navorsingsfokus is leierskap, geïntegreerde verslagdoening en verantwoordelike belegging. Haar mees onlangse werk is ʼn referaat oor die invloed van geïntegreerde verslagdoening op beleggingsbesluite by die Meditari PhD-byeenkoms wat by die Universiteit van Bologna in Italië gehou is. Sy werk al twaalf jaar as navorser en dosent. Sy doseer tans die volgende modules: Etiek, Korporatiewe Bestuur en Sakereg, en Volhoubaarheid en Verantwoordelike Burgerskap.

AKADEMIESE ONDERSTEUNING

Dr. Corné de Ridder

Programontwikkelaar: BSc (Wiskundige Wetenskappe)

 

Eugene Steyn

Akademiese assistent

ADMINISTRASIE

Adele Venter

Administratiewe koördineerder

Aletha Marx

Administratiewe koördineerder

Alida Oosthuizen

Administratiewe beampte

Ansie van Niekerk

Administratiewe beampte

Helena Bekker

Persoonlike assistent

Karina Bestbier

Administratiewe beampte

Leandre Struwig

Administratiewe beampte

Riegardt Lambrechts

Junior stelseladministrateur

Zelda van Niekerk

Administratiewe beampte

FINANSIES

Karin Dreyer

Professionele rekenmeester

Leoni Swanepoel

Boekhouer

Vanessa van der Westhuizen

Debiteureklerk

MENSLIKE HULPBRONNE

Michelle Marnewick

Menslikehulpbronbeampte

Chantelle Naude

Menslike hulpbronne: Administratiewe beampte

OPERASIONEEL

Gerdus Senekal

Publikasiebeampte

Hendrina Basson

Studentewerwer: Wes-Kaap

Henry van Zyl

Operasionele beampte

Jeanmarie van Niekerk

Studentewerwer: Noordwes en Gauteng

Johan Lubbe

Studentewerwer: Oos-Kaap

Jorese Prinsloo

Administratiewe beampte & ontvangsdame

Leah van Heerden

Projekkoördineerder: Skole mark

Lizán Maree

Bestuurder: Studentewerwing

Maggie Britz

Toesighouer

Mareli Rall

Senior projekkoördineerder

Nadya Pretorius

Studentewerwer: Gauteng

Pieter Jordaan

Studentewerwer: Vrystaat

Sonja Blignaut

Toesighouer

Tap du Plessis

Studentewerwer: Gauteng

Tinus Dodds

Toesighouerkoördineerder

Wendy Bartlett

Kliëntediensbeampte

Zydèlia Venter

Bestuurder: Kommunikasie

E-leer

Belinda Wiese

E-leer

Chanél Harris

E-leer

Inligtingstegnologie

Jaco Viljoen

Stelselontwikkelaar

Jaco-Louis Kruger

Stelselontwikkelaar

Juan Visser

Senior IT-beampte

Michelle Louw

IT-praktisyn

Ateljee

Desmond Stols

Ateljeebestuurder

Casper Labuschagne

Ateljee-tegnikus

Divan Sassenberg

Ateljee-tegnikus

Franko Labuschagne

Ateljee-tegnikus

Jacques Leonard

Ateljee-tegnikus

Johann Schoeman

Ateljee-tegnikus

Tertius Roach

Ateljee-tegnikus

Wiehan Smith

Ateljee-tegnikus

Bestuur

Marthinus Visser

Besturende direkteur

Marthinus Visser is besturende direkteur van Akademia en het ʼn MBA-graad aan die Universiteit van Potchefstroom voltooi. Marthinus het ook BCom- en Bed-grade voltooi, en ʼn Hoër Onderwysdiploma by dieselfde universiteit verwerf. Marthinus is vir die afgelope dekade betrokke by die oprigting en ontwikkeling van die hoëronderwysinstellings Sol-Tech en Akademia. Marthinus is tans die voorsitter van die Sol-Tech-direksie. Marthinus dien ook op die direksies van Solidariteit Finansiële Dienste en Solidariteit Eiendomme, asook op die raad van trustees van Medihelp.

Prof. Danie Goosen

Akademiese hoof

Goosen studeer ekonomie, klassieke tale, teologie en filosofie aan die Universiteit van Pretoria (UP) en die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Hy voltooi die grade BCom, BA, BAHons (Wysbegeerte), BD en DTh.

Tydens sy studies is Goosen onder meer ʼn navorsingsassistent in die Departement Grieks aan die Universiteit van Pretoria. Hy voltooi sy proefskrif getiteld “Nietzsche en die verwondering” in die Departement Godsdienswetenskap aan Unisa. In dié tyd word hy ook as dosent in dieselfde departement aangestel, waar hy in 2008 tot volle professor bevorder word. In hierdie departement is hy veral verantwoordelik vir kursusse in die filosofie van die godsdiens. Goosen bied ook vir etlike jare lesings oor die filosofie van die argitektuur in UP se Departement Argitektuur aan, sowel as ʼn kursus oor die moderne ervaring van skaarste in die Departement Filosofie aan dieselfde universiteit.

Goosen is lid van verskeie akademiese verenigings, waaronder die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Sy navorsing fokus op die Westerse metafisiese denke, die teologies-politieke probleem, die modernisme en postmodernisme as idee-historiese verskynsels, asook die godsdiens- en politiekfilosofiese vrae van ons tyd.

Goosen hou ʼn verskeidenheid lesings in die binne- en die buiteland. Tegelyk publiseer hy ook ʼn wye verskeidenheid van wetenskaplike en populêre artikels in ʼn veelheid van media, waaronder die omvangryke Die Nihilisme (2007), oor die geestelik-kulturele problematiek van ons tyd. In 2015 publiseer hy ʼn politiek-filosofiese werk, Oor gemeenskap en plek: Anderkant die onbehae (2015). Hy skryf tans aan ʼn werk oor die moderne konserwatiewe gedagte.

Goosen is vanaf 2004 die voorsitter van die direksie van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK). Hy is ʼn direksielid van AfriForum, die burgerregte-organisasie van die Solidariteit Beweging, asook ʼn lid van die direksie van Akademia.

Liana Venter

Registrateur

Liana Venter dien sedert 2016 as registrateur van Akademia. Liana het haar BCom Regte-graad, asook ʼn honneursgraad in Ekonomie, aan die Universiteit van die Vrystaat verwerf. Sy het haar MBA-graad (cum laude) aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) voltooi. Liana het haar loopbaan in die privaat hoëronderwys twaalf jaar gelede by Pearson Institute of Higher Education as dosent in Ekonomie en Rekeningkunde afgeskop. Sy het later programbestuurder geword by dieselfde instelling, waar haar passie vir beide administrasie en beplanning ontwikkel het. Sy het haar kennis uitgebrei en die pos Hoof: Administrasie en Stelsels beklee en is later bevorder tot Registrateur.

Dr. Paul Steyn

Provost

Dr. Paul Steyn is die provost van Akademia. Dr. Steyn het in Januarie 1974 as onderwyser in Afrikaans by die Hoërskool Rustenburg toegetree tot die beroepswêreld en was vir vier jaar onderwyser. In Januarie 1978 het hy by Unisa aangesluit, waar hy vir ongeveer 22 jaar werksaam was. Gedurende hierdie tydperk was hy ʼn professor verbonde aan die Fakulteit Opvoedkunde, en hy het as studieleier vir meesters- en doktorale studente in Opvoedkunde en Verpleegopleiding opgetree. Vanaf 1992 was Dr. Steyn die Direkteur en Hoof van die Buro vir Universiteitsonderrig en was hy ook verantwoordelik vir die oorsig en bestuur van internasionale akademiese skakeling vir die universiteit. Gedurende 1992 tot 2001 was hy betrokke by verskeie senior bestuurskomitees van die universiteit en tree hy ook op as voorsitter vir ʼn internasionale komitee wat ʼn ondersoek geloods het na die opleidingstrukture van die Suid-Afrikaanse Polisiediens.

Vanaf 2001 was Dr. Steyn aangestel as die besturende direkteur en akademiese hoof van Midrand Graduate Institute (MGI) en Milpark Business School (MBS), privaat hoëronderwysinstellings van die Educor-groep. Vanaf 2002 word hy aangestel as akademiese direkteur van hierdie instellings. In 2005 word hy aangestel in die topbestuur van Educor as Uitvoerende hoof: Akademies en regulatories. Vanaf Januarie 2008 sluit hy by Centurion Akademie aan as die Hoof: Regulatories en korporatief. Vanaf 2011 is hy aangestel as die akademiese hoof by Akademia en vanaf Januarie 2016 beklee hy die pos van provost by Akademia.

Dr. Steyn was lid van die akkreditasiekomitee van die Hoëronderwysakkreditasiekomitee van die Raad op Hoër Onderwys van 2001 tot 2012 en is tans lid van die Nasionale Oorsig- en Hersieningskomitee van dieselfde liggaam. Van 2005 tot 2010 is Dr. Steyn deur die Minister van Onderwys vir twee termyne as lid van die Raad en Uitvoerende Komitee van Umalusi aangestel.

Dr. Steyn is die skrywer en medeskrywer van tien boeke, het verskeie artikels in verskillende vaktydskrifte gepubliseer en was die mede-outeur van ʼn aantal navorsingsverslae. Hy het ook verskeie kongresreferate by nasionale en internasionale kongresse gelewer en het ook ʼn aantal spesialiswerkswinkels en -lesings gelewer. Dr. Steyn het uitgebreide buitelandse besoeke gebring as die ontvanger van verskeie navorsingstoekennings en -beurse. Hy was lid van die Uitvoerende Komitee van die International University Consortium en was ook lid van ʼn aantal internasionale professionele verenigings. Dr. Steyn was die hoofredakteur van Progressio, Unisa se vaktydskrif vir personeelontwikkeling en was ook ʼn raadgewende redakteur vir die International Review of Research in Open and Distance Learning.

Paul Vogel

Hoof: Operasioneel

Paul Vogel is die operasionele bestuurder by Akademia en het ʼn BCom-graad in Ondernemingsbestuur aan die Noordwes-Universiteit verwerf, asook ʼn honneursgraad in Ondernemingsbestuur en Menslikehulpbronne aan Unisa. Paul het sy MBA aan die Noordwes-Universiteit voltooi. Paul het bykans ʼn dekade se ondervinding in organisasies sonder winsoogmerk en was voorheen ook betrokke by ʼn privaat hoëronderwysinstelling gewees. Paul se fokus is die konseptualisering en implementering van operasionele prosesse, strukture, en Akademia se handelsmerk binne en buite die organisasie.

Direksie

Marthinus Visser

Besturende direkteur

Prof. Danie Goosen

Akademiese hoof

Dr. Dirk Hermann

Direkteur

Henk Schalekamp

Voorsitter en direkteur

Prof. Jacques van der Elst

Direkteur

Piet Steyn

Direkteur

WAT KAN EK STUDEER?

Akademia bied ‘n verskeidenheid van studierigtings aan om jou
loopbaan te verseker.

ONTDEK JOU MOONTLIKHEDE

WAAR IS ONS STUDIESENTRUMS GELEË?

Ons studiesentrums regoor Suid-Afrika, en in Namibië, plaas gehalte hoëronderwys binne bereik van voornemende studente.

VIND JOU NAASTE SENTRUM

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER