Personeel

Akademia het uitnemende en roepinggedrewe personeel wat bydra tot ’n leerervaring van wêreldgehalte.

BESTUUR
ONDERSTEUNING
AKADEMIE
BEMARKING
TEGNIES
DIREKSIE

DEKANE

Prof. Gawie du Toit

Dekaan:
Opvoedkunde

Professor Gawie du Toit het sy kwalifikasies, onder andere ʼn Hoër Onderwys Diploma, MSc-graad in Wiskunde en ʼn doktorsgraad in Didaktiek by die Universiteit van Vrystaat (UV) voltooi. Hy betree die hoër onderwys in 1987 as senior navorser in die destydse Navorsingsinstituut vir Onderwysbeplanning by dieselfde universiteit. In 1997 is hy aangestel as departementshoof van die Departement Didaktiek (later bekend as Kurrikulumstudie) in die Fakulteit Opvoedkunde aan die UV. Hy het ook die pos Programdirekteur: Voorgraadse programme van 2010-2013 beklee.

Op 1 November 2013 is hy vir drie jaar gesekondeer om die BEd (Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding)-program wat hy aan die UV ontwikkel het aan die nuutgestigte Sol Plaatje Universiteit (SPU) te implementeer. Sedert 2016 is hy voltyds by die SPU aangestel as Hoof: Skool vir Opvoedkunde. Sy navorsingsfokus is op wiskunde-onderwys en kurrikulumontwikkeling gerig. Sedert sy toetrede tot die Fakulteit Opvoedkunde in 1997 het hy nege artikels en vyf hoofstukke in akademiese boeke gelewer. Onder sy leiding het 22 meestergraadstudente en elf doktorale studente hulle studies suksesvol voltooi.

Prof. du Toit was ook betrokke by verskeie navorsingprojekte saam die Katolieke Universiteit van Leuven in België en die Universiteit van Alberta in Edmonton, Kanada. Verder was hy ook administrateur van verskeie bestuursopleidingseminare vir onderwysleiers in die Vrystaat.

Prof. Hannes Rautenbach

Dekaan:
Natuurwetenskappe

Nadat professor Hannes Rautenbach in 1987 ʼn BSc-graad in Weerkunde behaal, sluit hy die volgende jaar by die Suid-Afrikaanse Weerburo as ʼn weerkundige, en later in 1991 as ʼn senior weerkundige, aan. In 1991 word hy ook tydelik aangestel as navorsingsassistent by die nuutgestigte CORDATA Leerstoel in Weerkunde by die Departement Siviele Ingenieurswese van die Universiteit van Pretoria (UP). Hy word in 1995 voltyds as lektor aangestel, en word in 2000 bevorder tot senior lektor. In 2006 word hy medeprofessor. Gedurende hierdie periode dien hy ook as koördineerder van die Weerkunde Eenheid by UP – die enigste eenheid in die suidelike Afrika wat voorgraadse en nagraadse kwalifikasies in weerkunde aanbied. In 1999 ontvang hy ʼn doktorsgraad in Weerkunde vanaf dieselfde universiteit. In 2006 word hy as hoof van die Departement Geografie, Geoïnformatika en Meteorologie aangestel, ʼn posisie wat hy vir agt jaar beklee. Tussen 2010 en 2014 dien hy ook as direkteur van die UP Waterinstituut. Prof. Rautenbach het op verskeie rade wat navorsing evalueer gedien, en was ook leier van etlike navorsingsprojekte vir onder meer die Waternavorsingskommissie en die Nasionale Navorsingstigting. Hy het reeds meer as 50 artikels in vaktydskrifte gepubliseer, en oor die 100 referate by nasionale en internasionale konferensies aangebied. In 2017 word hy aangestel as buitengewone professor in die Skool vir Gesondheidstelsels en Publieke Gesondheid van die UP.

Prof. Pieter Duvenage

Dekaan:
Geesteswetenskappe

Professor Pieter Duvenage het aan verskeie Suid-Afrikaanse universiteite studeer (Stellenbosch, Pretoria en Port-Elizabeth) en het in 1994 sy doktorsgraad behaal. Hy het vanaf 1995 aan verskeie Suid-Afrikaanse universiteite, en twee Australiese universiteite met kampusse in Suid-Afrika, filosofie doseer. Vanaf 2011 tot 2018 was hy professor en hoof van die Departement Filosofie aan die Universiteit van die Vrystaat (UV). Hy is die skrywer en medeskrywer van verskeie boeke en 40 geakkrediteerde artikels in vaktydskrifte. Sy jongste boek is Afrikaanse filosofie: Perspektiewe en dialoë (2016). Pieter spesialiseer in politieke en sosiale filosofie binne die velde kritiese teorie, fenomenologie en hermeneutiek, en Suid-Afrikaanse intellektuele geskiedenis. Hy is sedert 2003 ʼn geakkrediteerde navorser by die Nasionale Navorsingstigting (NRF), sedert 2004 lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en ʼn voormalige president van die Wysgerige Vereniging van Suider-Afrika (PSSA). Vanaf 2015 is hy redakteur van die Joernaal vir Eietydse Geskiedenis (UV), en ʼn ereprofessor in politieke filosofie aan die Universiteit van Cardiff in die Verenigde Koninkryk.

Dr. Rachel Maritz

Dekaan:
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Dr. Rachel Maritz het in 2008 haar doktorsgraad in Ondernemingsbestuur (met spesialisasie in Strategiese Bestuur) aan die Universiteit van Pretoria (UP) behaal. Sy behaal ʼn meestersgraad in bedryfsleiding (MBL) aan Unisa (2002) en ʼn meestersgraad in Afrikaans (Mediakommunikasie) (met lof) by UP, asook BA (Tale) en honneursgraad in Afrikaans (met lof) by dieselfde instansie. Sy ontvang toekennings vir die beste doktorale proefskrif, meestersverhandeling en beste honneursstudent.

Rachel was vroeër vir sestien jaar voltyds verbonde aan die Universiteit van Pretoria se Departement Ondernemingsbestuur (Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe). Sy dien as Hoof: Onderrig en Leer in hierdie departement, dien op die Fakulteitskomitee vir Onderrig en Leer, asook op die fakulteitstaakspan vir die fakulteit se internasionale akkreditasie. Tussen 1997 en 2001 was sy werksaam by Telkom as senior konsultant vir interne oudit en Bestuurder: Mededingende Intelligensie.

Rachel het wye ervaring as ʼn strategiekonsultant vir PWC, asook Enterprises UP, en was betrokke by strategieprojekte (onder andere die ontwikkeling, oudit en implementering van strategie) vir uiteenlopende maatskappye. Sy ontwikkel kursusse in strategie vir UP, die plaaslike bedryf, asook vir die internasionale MBA van die Guglielmo Marconi Universiteit in Rome. Sy tree op as studieleier vir meesters- en doktorale studies, asook as eksterne moderator en eksaminator vir programme, verhandelinge en proefskrifte aan ander universiteite. Sy is betrokke by die skryf van handboeke in strategiese bestuur en publiseer verskeie navorsingsartikels in internasionale vaktydskrifte. Haar navorsing fokus op ontplooiende en kreatiewe strategie, strategie in die praktyk, en korporatiewe bestuur.

DEPARTEMENTSHOOFDE

Alida Kok

Departementshoof:
Sosiale Wetenskappe

Alida Kok het tien jaar ervaring in die dosering van politieke wetenskappe, en was vantevore werksaam as dosent by die Universiteit van Pretoria (UP) en Unisa. Sy het ook voorheen as navorser en analis in die universiteits-, nieregerings- en privaatsektor, en as ʼn adjunk- en waarnemende direkteur vir die internasionale samewerkingprogram by die Departement van Wetenskap en Tegnologie gewerk. Alida is ʼn rubriekskrywer vir Beeld en Die Burger en lewer gereeld kommentaar in die media oor Suid-Afrikaanse politiek. Sy het haar voorgraadse en honneursstudies (cum laude) in Politieke Wetenskap, met spesialisering in Internasionale Verhoudinge, by UP voltooi. Haar meestersgraad handel oor “liefde” en “die politieke” in die politieke teorie van Hannah Arendt. Hierdie studie het veral betrekking tot die manier waarop ons vandag ʼn openbare sfeer – wat ʼn spasie bied waarin diverse mense kan floreer – in ons Suid-Afrikaanse samelewing vorm. Alida doseer Politiek en Politieke Teorie by Akademia.

Dr. Alé Steyn

Departementshoof:
Tale en Kultuurwetenskappe

Dr. Alé Steyn is die departementshoof vir Tale en Kultuurwetenskappe. Sy het haar meesters- en doktorsgraad in Kommunikasiestudies (met spesialisering in Joernalistiek) aan die Noordwes-Universiteit verwerf en honneurs- en meestersgrade in Engelse Letterkunde aan onderskeidelik die Universiteit van die Vrystaat en Kaapstad voltooi. Sy verwerf ook ʼn sertifikaat in teksredigering van die Universiteit van Kaapstad. Alé het meer as tien jaar se ervaring as onder meer subredakteur, bladuitlegkunstenaar, joernalis, nuus- en inhoudsredakteur, manuskripontwikkelaar, teksredigeerder en media- en reklamepraktisyn. Sy was voorheen senior dosent in Joernalistiek en Korporatiewe Kommunikasie aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus, waar sy erkenning ontvang het vir haar uitnemende en innoverende onderrig. Haar navorsing is by plaaslike en internasionale kongresse voorgelê en sy het al etlike gaslesings by universiteite in die buiteland aangebied.

Dr. Annelie Wassenaar

Departementshoof:
Professionele Studies

Dr. Annelie Wassenaar is die departementshoof: Professionele Studies, program-koördineerder: NGOS, en dosent in die Fakulteit Opvoedkunde. Sy het ʼn BCom-graad en ʼn BEd-honneursgraad aan die Randse Afrikaanse Universiteit verwerf, en daarna ʼn meestersgraad (MEd. in Didaktiek en ʼn doktorsgraad in Hoëronderwysstudies aan die Universiteit van die Vrystaat verwerf. Haar meestersgraad het gehandel oor “Situasie-analise as eerste element in die ontwerp van doeltreffende lesings” en haar doktorale verhandeling is getiteld “Profiles of successful BCom (Finance) students entering a South African university before and after the introduction of the National Senior Certificate.”

Dr. Wassenaar is ʼn ervare en passievolle onderwyskundige, kurrikulumkundige en onderwysbestuurder wat oor die afgelope dertig jaar as dosent in onderwysopleiding en as onderwysbestuurder gepraktiseer het. Sy het sodoende grondige praktykervaring as opvoeder in alle fases van voor skool tot in hoër onderwys opgedoen. Haar navorsingsfokus is die begeleiding van universiteitstudente in suksesvolle afhandeling van voor- en nagraadse kwalifikasies.

Haar onlangse werke sluit onder andere die volgende artikels in geakkrediteerde akademiese vaktydskrifte, asook referate en plakkate gelewer by nasionale en internasionale konferensies in:

  • Artikel: “Factors associated with success in first-year accounting after the implementation of the National Senior Certificate. Acta Academica, 44(3):156-174.
  • Artikel: “An investigation into the extent to which the NSC equips university finance students with required skills. Journal of Economic and Financial Sciences, 4(1):31-50.
  • Referaat: “Characteristics distinguishing successful and unsuccessful BCom (Finance) students”.
  • Referaat: Perceptions of teacher education students regarding skills they acquired at secondary school and skills they require for success in higher education: A comparative analyses across two academic years’ intakes”.
  • Plakkaat: “Understanding our students: How first-year teacher education students’ experiences can inform practice for success and retention”.
  • Plakkaat: “The design and implementation of the first South African Sign Language Teachers’ Training Programme”.

Dr. Wassenaar doseer die volgende NGOS-modules by Akademia:

  • Kurrikulum, Onderrig en Assessering (OKUNG171)
  • Werksgeïntegreerde Leer (OWING170)

Elize-Mari Coetzer

Departementshoof:
Bestuurswetenskappe

Elize-Mari Coetzer is Bestuurswetenskappe-departementshoof in Akademia se Fakulteit Ekonomiese -en Bestuurswetenskappe.  Sy het ʼn BCom-graad in Korporatiewe Kommunikasie en Toerismebestuur (cum laude), asook ʼn honneurs- en meestersgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Elize-Mari se navorsingsfokus is markprofiele, bestedingspatrone en ekonomiese bydraes. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is die artikel “Expenditure-based segmentation of visitors to the Wacky Wine Festival”, in die vaktydskrif Tourism Recreation Research. Akademiese toekennings sluit in lidmaatskap van die Golden Key International Honour Society. Sy het twee jaar in die praktyk as ʼn konferensie- en spa-bestuurder gewerk en het elf jaar ondervinding in die hoëronderwysomgewing, onder andere as programkoördineer en dosent.

Prof. Hermie Coetzee

Departementshoof:
Regsgeleerdheid

Professor Hermie Coetzee is die Departementshoof: Regsgeleerdheid by Akademia. Sy behou ʼn BCom-graad in Regte (cum laude), ʼn LLB (cum laude), ʼn LLM deur navorsing (cum laude), asook ʼn LLD. Prof. Coetzee is die skrywer en medeskrywer van 23 geakkrediteerde artikels in beide nasionale en internasionale vaktydskrifte. Sy dra ook by as skrywer van handboeke. Prof. Coetzee spesialiseer in verbruikerskredietreg- en verbruikersinsolvensiereg. Sy het ook ʼn belangstelling in ondernemingsreg. Hermie was by verskeie navorsingsprojekte van onder andere die Wêreldbank en die Nasionale Kredietreguleerder betrokke. Sy is sedert 2018 ʼn C1-gegradeerde navorser soos deur die Nasionale Navorsingstigting (NRF) geakkrediteer. Prof. Coetzee was vanaf 2006 tot Junie 2020 in verskeie hoedanighede aan die Universiteit van Pretoria verbonde. Vanaf 2020 neem sy waar as redakteur van die Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (THRHR) en is tans ook as buitengewone professor aan die Noordwes-Universiteit verbonde. Hermie is ʼn toegelate prokureur en lid van die Advieskomitee aangaande Projek 127 van die Suid-Afrikaanse Regshervormingskommissie. Prof. Coetzee doseer tans die volgende modules: Sakereg en Ondernemingsreg.

Rika Nieuwoudt

Departementshoof:
Ekonomie en Finansiële Wetenskappe

Rika Nieuwoudt is die departementshoof van Ekonomie en Finansiële Wetenskappe en programkoördineerder van die Nagraadse Diploma (Bestuursrekeningkunde), sowel as ʼn dosent in Finansiële Bestuur en Finansiële Strategie. Rika het ʼn BCom (Bestuursrekeningkunde)-graad en honneursgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy verwerf ʼn meestersgraad in Finansiële Bestuur met ʼn skripsie getiteld “The impact of firm-specific attributes on shareholder value creation of listed South African companies”.

PROGRAMKOÖRDINEERDERS

Jaun Kriel

Programkoördineerder:
Gevorderde Diploma in Projekbestuur

Jaun Kriel is ʼn dosent en die programkoördineerder van die Gevorderde Diploma in Projekbestuur. Hy het ʼn BCom-graad in Korporatiewe Kommunikasie en Toerismebestuur, asook honneurs- en meestersgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Hy is tans besig met sy projekbestuursertifisering aan die Projekbestuurinstituut (PMI). Hy het dertien jaar ondervinding as dosent, asook agt as programkoördineerder by Akademia. Hy doseer tans modules in die Gevorderde Diploma in Projekbestuur asook BCom (Ondernemingsbestuur).

Joey Vlok

Programkoördineerder:
Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie

Joey Vlok is ʼn dosent in Verpleegkunde by Akademia en het ʼn BCur honneursgraad, asook ʼn BCur (Administrasie en Onderwys)-graad, onderskeidelik aan die Universiteit van Johannesburg en Universiteit van Suid-Afrika verwerf. Sy is tans besig met die akkreditasie van die BNur-graad aan Akademia.

Nicolene Steenkamp

Programkoördineerder:
BCom (Finansi
ële Beplanning)

Nicolene Steenkamp is die programkoördineerder van BCom (Finansiële Beplanning) en ʼn dosent in rekeningkundige wetenskappe by Akademia. Sy het ʼn BCom-graad en honneursgraad in Finansiële Bestuur, ʼn Nagraadse Onderwyssertifikaat en ʼn meestersgraad in belasting aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy is ook ʼn praktiserende rekenmeester (Professionele Rekenmeester (SA)). Sy doseer die volgende modules: Finansiële Rekeningkunde in die tweede en derde jaar, asook Belasting.

Roelien Botha

Programkoördineerder:
Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde

Roelien Botha is ʼn dosent in Bestuursrekeningkunde, Risikobestuur en Finansiële Strategie en ook waarnemende programkoördineerder van die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde en BCom (Bestuursrekeningkunde) by Akademia. Sy verwerf haar BCom Regte-graad (cum laude), asook haar honneurs- en meestersgrade (cum laude) in Finansiële Bestuur aan die Universiteit van Pretoria. Roelien se navorsingsfokus is die finansiële bestuuraktiwiteite van klein sakeondernemings. Akademiese toekennings sluit in akademiese erekleure, Dekaansmerietelys en Golden Key International Honour Society-lidmaatskap.

DOSENTE

Anél Steyn

Dosent:
Regsgeleerdheid

Anél Steyn is ʼn dosent in Regsgeleerdheid aan Akademia. Sy het ʼn LLB-graad, ʼn Regskooldiploma, asook ʼn LLM in Algemene Privaatreg aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Haar LLM proefskrif, getiteld “A critical analysis of the extension of existing common law grounds of unworthiness to inherit”, handel oor die moontlike uitbreiding van die gemeenregtelike reël dat geen persoon mag erf van ʼn ander wie se dood hy veroorsaak het nie. Anél se huidige navorsingsfokus is die moontlike wettiging van genadedood en die grondwetlikheid daarvan binne die Suid-Afrikaanse regstelsel. Sy lewer ʼn referaat oor hierdie kontroversiële onderwerp by die Pearson Institute of Higher Education se jaarlikse Navorsingsindaba in 2015. Akademiese toekennings sluit in Golden Key International Honor Society-lidmaatskap. Sy doseer tans Inleiding tot die Reg, asook Erfreg.

Dr. Annerie Geyer

Dosent:
Kommunikasie

Dr. Annerie Geyer is ʼn Kommunikasie-dosent by Akademia en het ʼn BA-graad, ʼn honneurs-, meesters- en doktorsgraad (met spesialisasie in Kommunikasiebestuur) in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit en Universiteit van Pretoria verwerf. Annerie se navorsingsfokus is organisasiekommunikasie, met spesifieke fokus op verhoudingsbestuur en werknemerbetrokkenheid. Haar mees onlangse werk is ʼn referaat wat handel oor werknemerbetrokkenheid by die Internasionale Navorsingsimposium vir Openbare Betrekkinge (BledCom). Sy het vier jaar as kommunikasiekonsultant gepraktiseer en doseer reeds agt jaar in kommunikasie. Sy doseer tans die volgende modules: Kommunikasiebestuur 1, Korporatiewe Media 1, Akademiese Geletterdheid 1 en Bedryfskommunikasie.

Berrie Stoop

Dosent:
Rekeningkundige Wetenskappe

Berrie Stoop is ʼn dosent in Rekeningkundige Wetenskappe by Akademia en het ʼn BCom-graad in Finansiële Rekeningkunde, asook ʼn honneursgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Hy is tans besig met ʼn meestersgraad in die filosofie van hoër onderwys by die Universiteit Stellenbosch. Hy is die outeur en aanbieder van verskeie werkswinkels en seminare wat in die rekeningkundige beroep aangebied word en praktiseer al reeds vir agtien jaar as rekenmeester. Stoop is tans die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Kommersiële Boekhouding (SAIBA) se Opvoedingskomitee. Hy doseer Finansiële Rekeningkunde in die eerste en tweede jaar.

Carla Schutte

Dosent:
Projekbestuur, Operasionele Bestuur en Voorsieningskettingsbestuur

Carla Schutte het ʼn BCom-