Personeel

Akademia het uitnemende en roepinggedrewe personeel wat bydra tot ’n leerervaring van wêreldgehalte.

DEKANE

Prof. Gawie du Toit

Dekaan:
Opvoedkundige Wetenskappe

Professor Gawie du Toit het sy kwalifikasies, onder andere ʼn Hoër Onderwys Diploma, MSc-graad in Wiskunde en ʼn doktorsgraad in Didaktiek by die Universiteit van Vrystaat (UV) voltooi. Hy betree die hoër onderwys in 1987 as senior navorser in die destydse Navorsingsinstituut vir Onderwysbeplanning by dieselfde universiteit. In 1997 is hy aangestel as departementshoof van die Departement Didaktiek (later bekend as Kurrikulumstudie) in die Fakulteit Opvoedkunde aan die UV. Hy het ook die pos Programdirekteur: Voorgraadse programme van 2010-2013 beklee.

Op 1 November 2013 is hy vir drie jaar gesekondeer om die BEd (Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding)-program wat hy aan die UV ontwikkel het aan die nuutgestigte Sol Plaatje Universiteit (SPU) te implementeer. Sedert 2016 is hy voltyds by die SPU aangestel as Hoof: Skool vir Opvoedkunde. Sy navorsingsfokus is op wiskunde-onderwys en kurrikulumontwikkeling gerig. Sedert sy toetrede tot die Fakulteit Opvoedkunde in 1997 het hy nege artikels en vyf hoofstukke in akademiese boeke gelewer. Onder sy leiding het 22 meestergraadstudente en elf doktorale studente hulle studies suksesvol voltooi.

Prof. du Toit was ook betrokke by verskeie navorsingprojekte saam die Katolieke Universiteit van Leuven in België en die Universiteit van Alberta in Edmonton, Kanada. Verder was hy ook administrateur van verskeie bestuursopleidingseminare vir onderwysleiers in die Vrystaat.

Prof. Hannes Rautenbach

Dekaan:
Natuurwetenskappe

Nadat professor Hannes Rautenbach in 1987 ʼn BSc-graad in Weerkunde behaal, sluit hy die volgende jaar by die Suid-Afrikaanse Weerburo as ʼn weerkundige, en later in 1991 as ʼn senior weerkundige, aan. In 1991 word hy ook tydelik aangestel as navorsingsassistent by die nuutgestigte CORDATA Leerstoel in Weerkunde by die Departement Siviele Ingenieurswese van die Universiteit van Pretoria (UP). Hy word in 1995 voltyds as lektor aangestel, en word in 2000 bevorder tot senior lektor. In 2006 word hy medeprofessor. Gedurende hierdie periode dien hy ook as koördineerder van die Weerkunde Eenheid by UP – die enigste eenheid in die suidelike Afrika wat voorgraadse en nagraadse kwalifikasies in weerkunde aanbied. In 1999 ontvang hy ʼn doktorsgraad in Weerkunde vanaf dieselfde universiteit. In 2006 word hy as hoof van die Departement Geografie, Geoïnformatika en Meteorologie aangestel, ʼn posisie wat hy vir agt jaar beklee. Tussen 2010 en 2014 dien hy ook as direkteur van die UP Waterinstituut. Prof. Rautenbach het op verskeie rade wat navorsing evalueer gedien, en was ook leier van etlike navorsingsprojekte vir onder meer die Waternavorsingskommissie en die Nasionale Navorsingstigting. Hy het reeds meer as 50 artikels in vaktydskrifte gepubliseer, en oor die 100 referate by nasionale en internasionale konferensies aangebied. In 2017 word hy aangestel as buitengewone professor in die Skool vir Gesondheidstelsels en Publieke Gesondheid van die UP.

Prof. Pieter Duvenage

Dekaan:
Geesteswetenskappe

Professor Pieter Duvenage het aan verskeie Suid-Afrikaanse universiteite studeer (Stellenbosch, Pretoria en Port-Elizabeth) en het in 1994 sy doktorsgraad behaal. Hy het vanaf 1995 aan verskeie Suid-Afrikaanse universiteite, en twee Australiese universiteite met kampusse in Suid-Afrika, filosofie doseer. Vanaf 2011 tot 2018 was hy professor en hoof van die Departement Filosofie aan die Universiteit van die Vrystaat (UV). Hy is die skrywer en medeskrywer van verskeie boeke en 40 geakkrediteerde artikels in vaktydskrifte. Sy jongste boek is Afrikaanse filosofie: Perspektiewe en dialoë (2016). Pieter spesialiseer in politieke en sosiale filosofie binne die velde kritiese teorie, fenomenologie en hermeneutiek, en Suid-Afrikaanse intellektuele geskiedenis. Hy is sedert 2003 ʼn geakkrediteerde navorser by die Nasionale Navorsingstigting (NRF), sedert 2004 lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en ʼn voormalige president van die Wysgerige Vereniging van Suider-Afrika (PSSA). Vanaf 2015 is hy redakteur van die Joernaal vir Eietydse Geskiedenis (UV), en ʼn ereprofessor in politieke filosofie aan die Universiteit van Cardiff in die Verenigde Koninkryk.

PROGRAMKOÖRDINEERDERS

Elzette le Roux

Koördineerder: Onderrig- en Leersentrum

Elzette le Roux is koördineerder van die Onderrig- en Leersentrum en ʼn dosent in Publiekreg. Elzette het ʼn LLB-graad aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus, asook ʼn honneursgraad in Sielkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika, verwerf. Sy het ʼn Meestersgraad (LLM) in Konstitusionele Reg, met die navorsingsfokus “Vertolking van die Handves van Regte”, aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Haar mees onlangse referaat is oor Innoverende Onderrig by die 43ste jaarlikse internasionale konferensie van die IUT (Improving University Teaching) by Charles Sturt Universiteit in New South Wales, Australië, gelewer.

Elize-Mari Coetzer

Programkoördineerder:
BCom (Ondernemingsbestuur)

Elize-Mari Coetzer is ʼn dosent en programkoördineerder in Ondernemingsbestuur by Akademia en het ʼn BCom-graad in Korporatiewe Kommunikasie en Toerismebestuur (cum laude), asook ʼn honneurs- en meestersgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Elize-Mari se navorsingsfokus is markprofiele, bestedingspatrone en ekonomiese bydraes. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is die artikel “Expenditure-based segmentation of visitors to the Wacky Wine Festival”, in die vaktydskrif Tourism Recreation Research. Akademiese toekennings sluit in dat sy ʼn lid van die Golden Key International Honour Society is. Sy het twee jaar in die praktyk gewerk as ʼn konferensie- en spa-bestuurder en het nege jaar ondervinding in die hoëronderwysomgewing. Sy doseer die module Voorsieningskettingbestuur.

Alida Kok

Programkoördineerder:
BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie)

Alida Kok het tien jaar ervaring in die dosering van politieke wetenskappe, en was vantevore werksaam as dosent by die Universiteit van Pretoria (UP) en Unisa. Sy het ook voorheen as navorser en analis in die universiteits-, nieregerings- en privaatsektor, en as ʼn adjunk- en waarnemende direkteur vir die internasionale samewerkingprogram by die Departement van Wetenskap en Tegnologie gewerk. Alida is sedert 2016 ʼn rubriekskrywer vir Beeld en lewer gereeld kommentaar in die media oor Suid-Afrikaanse politiek. Sy het haar voorgraadse en honneursstudies (cum laude) in Politieke Wetenskap, met spesialisering in Internasionale Verhoudinge, by UP voltooi. Haar meestersgraad, waarvoor sy tans by Unisa geregistreer is, handel oor “liefde” en “die politieke” in die politieke teorie van Hannah Arendt. Hierdie studie het veral betrekking tot die manier waarop ons vandag ʼn openbare sfeer – wat ʼn spasie bied waarin diverse mense kan floreer – in ons Suid-Afrikaanse samelewing vorm. Alida doseer die modules Politiek en Internasionale Verhoudinge by Akademia.

Rika Nieuwoudt

Programkoördineerder:
BCom (Bestuursrekeningkunde)

Rika Nieuwoudt is die programkoördineerder van BCom (Bestuursrekeningkunde) en ʼn dosent in Finansiële Bestuur. Rika het ʼn BCom (Bestuursrekeningkunde), asook ʼn honneursgraad in hierdie dissipline, aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in Finansiële Bestuur; haar skripsie is getiteld “The impact of firm-specific attributes on shareholder value creation of listed South African companies”.

René de Klerk

Programkoördineerder:
BCom (Ekonomie en Regte)

René de Klerk is die programkoördineerder van die BCom (Ekonomie en Regte)-graad, en doseer in die Ekonomie en Regte- en Ondernemingsbestuur-program. Sy het ʼn BCom Regte-graad, LLB, LLM en ʼn PhD in Leierskap. Haar LLM het gehandel oor die fidusiêre verantwoordelikhede van sleutelrolspelers in die pensioenfonds­beleggingsketting. Haar doktorale proefskrif, getiteld “The social construction of leadership: A follower-centric investigation into integrated reporting”, is aan die Universiteit van Pretoria voltooi. René se navorsingsfokus is leierskap, geïntegreerde verslagdoening en verantwoordelike belegging. Haar mees onlangse werk is ʼn referaat oor die invloed van geïntegreerde verslagdoening op beleggingsbesluite by die Meditari PhD-byeenkoms wat by die Universiteit van Bologna in Italië gehou is. Sy werk al elf jaar as navorser en dosent. Sy doseer Volhoubaarheid en Verantwoordelike Burgerskap.

Nicolene Steenkamp

Programkoördineerder:
BCom (Finansi
ële Beplanning)

Nicolene Steenkamp is die programkoördineerder van BCom (Finansiële Beplanning) by Akademia en het ʼn BCom-graad in Finansiële Bestuur, ʼn honneursgraad in hierdie dissipline, asook ʼn Nagraadse Onderwyssertifikaat aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in belasting. Sy is ook ʼn praktiserende rekenmeester. Haar mees onlangse werk is ʼn referaat oor innoverende onderrig gelewer is by die 43ste jaarlikse internasionale Improving University Teaching (IUT)-konferensie, gehou by die Charles Sturt-Universiteit in New South Wales, Australië. Sy doseer die volgende modules: Finansiële Rekeningkunde in die eerste en tweede jaar, asook Belasting.

Jaun Kriel

Programkoördineerder:
Gevorderde Diploma in Projekbestuur

Jaun Kriel is die programkoördineerder van die Gevorderde Diploma in Projekbestuur. Hy verwerf sy BCom-graad in Korporatiewe Kommunikasie en Toerismebestuur, asook honneurs- en meestersgrade in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit. Hy is tans besig met ʼn doktorsgraad in Toerismebestuur. Hy begin in 2008 doseer in Toerismebestuur by Centurion Akademie, waarna hy as waarnemende Departementshoof gedien het. Hy sluit In 2012 as deeltydse dosent by Akademia aan. Jaun doseer Entrepreneurskap en Kleinsakebestuur.

Joey Vlok

Programkoördineerder:
Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie

Joey Vlok is ʼn dosent in Verpleegkunde by Akademia en het ʼn BCur honneursgraad, asook ʼn BCur (Administrasie en Onderwys)-graad, onderskeidelik aan die Universiteit van Johannesburg en Universiteit van Suid-Afrika verwerf. Sy is tans besig met die akkreditasie van die BNur-graad aan Akademia.

Roelien Botha

Programkoördineerder:
Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde

Roelien Botha is ʼn dosent in Bestuursrekeningkunde en waarnemende programkoördineerder van die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde by Akademia. Sy verwerf haar BCom Regte-graad (cum laude), asook haar honneurs- en meestersgrade (cum laude) in Finansiële Bestuur aan die Universiteit van Pretoria. Akademiese toekennings sluit in akademiese erekleure, Dekaansmerietelys en Golden Key International Honour Society-lidmaatskap.

DOSENTE

Berrie Stoop

Dosent:
Rekeningkundige Wetenskappe

Berrie Stoop is ʼn dosent in Rekeningkundige Wetenskappe by Akademia en het ʼn BCom-graad in Finansiële Rekeningkunde, asook ʼn honneursgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Hy is tans besig met ʼn meestersgraad in Finansiële Rekeningkunde. Hy is die outeur en aanbieder van verskeie werkswinkels en seminare wat in die rekeningkundige professie aangebied word en praktiseer al reeds vir vyftien jaar as rekenmeester. Hy doseer die volgende modules: Finansiële Rekeningkunde in die eerste en tweede jaar.

Chalté Venter

Dosent:
Statistiek en Beleggingsbestuur

Chalté Venter is ʼn dosent in Statistiek en Beleggingsbestuur en het ʼn BCom-graad in Ekonomie en Ekonometrie, asook ʼn honneursgraad in Ekonometrie, aan die Universiteit van Johannesburg verwerf. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in Ekonometrie en Beleggingsbestuur. Sy het vier jaar as opvoedkundige in die privaat onderwyssektor gepraktiseer. Sy doseer die volgende modules: Statistiek en Beleggingsbestuur.

Chazanne Grobler

Dosent:
Regsgeleerdheid

Chazanne Grobler is ʼn dosent in Regsgeleerdheid by Akademia en het ʼn LLB-graad, ʼn BA Regte met spesialisasie in Sielkunde en Kriminologie (cum laude), en ʼn meestersgraad in Publiekreg (cum laude) aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy is tans besig met ʼn doktorsgraad in Regsgeleerdheid met ʼn navorsingsfokus op interdissiplinêre studie in mediese reg en sielkunde. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is die artikel, “South African country report on disability rights” in die vaktydskrif African Disablity Rights Yearbook. Akademiese toekennings sluit in die Grotius-medalje, asook Gauteng Regsraad-toekenning vir die beste LLB-student aan die Universiteit van Pretoria. Chazanne het ook toekennings ontvang as beste presteerder in verskeie vakke en is ʼn lid van die Golden Key International Honour Society. Sy het vier jaar as ʼn prokureur in Pretoria gepraktiseer. Sy doseer die volgende modules: Wetsuitleg en Administratiefreg, asook Inleiding tot die Reg.

Daniëlla du Preez

Modulekoördineerder en dosent:
Bestuursrekeningkunde

Daniëlla du Preez is ʼn dosent in Rekeningkundige Wetenskappe by Akademia en het ʼn BCom-graad in Bestuursrekeningkunde, asook ʼn honneursgraad in Finansiële Rekeningkunde aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy het drie jaar klerkskap voltooi en die SAIPA-raadseksamen (South African Institute of Professional Accountants) geslaag. Daniëlla het vyf jaar se internasionale korporatiewe ondervinding in onder andere menslike hulpbronbestuur, rekeningkunde, belasting en kontrakonderhandeling. Sy doseer die volgende modules: Bestuursrekeningkunde, Finansiële Bestuur en Finansiële Rekeningkunde.

Edward Blight

Modulekoördineerder en dosent:
Ekonomie

Edward Blight is ʼn dosent in Ekonomie en het ʼn BA PFE (Politiek, Filosofie, en Ekonomie), ʼn BCom-honneursgraad in Algemene Ekonomie, en ʼn MCom-graad in Ekonomie aan die Universiteit van Johannesburg verwerf. Sy meestersgraad is getiteld “Prevalence of a mineral resource curse in South Africa: A critical analysis of the gold and diamond sectors”.

Sy navorsingsfokus is ekonomiese geskiedenis, en hy ontvang onder andere opleiding in die Oostenrykse ekonomie by die Mises Universiteit in Amerika. Hy lewer die referaat “Conflict of energy in South Africa” by die Economic Society of South Africa (ESSA) se tweejaarlikse konferensie in 2013. Edward is ook ʼn meningskrywer vir Maroela Media en publiseer verskeie artikels oor die Suid-Afrikaanse ekonomie. Hy doseer hoofsaaklik in Ekonomie en is ook verantwoordelik vir die ontwikkeling van nuwe modules in hierdie vakgebied.

Erik Heppell

Dosent:
Regsgeleerdheid

Erik Heppell het ʼn BCom-graad in Menslikehulpbronbestuur, ʼn honneursgraad in Arbeidsverhoudinge, asook ʼn LLB en LLM in Arbeidsreg aan die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit verwerf. Hy is tans besig met ʼn doktorale proefskrif in Arbeidsreg aan die Universiteit Stellenbosch en ʼn meestersgraad in Filosofie aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. Erik se navorsingsfokus is minimumlone. Akademiese toekennings sluit in om ʼn spreker te wees by die vyfde Internasionale Seminaar vir Internasionale en Vergelykende Arbeidsreg by die Cà Foscari Universiteit in Venesië, Italië. Hy is ʼn toegelate prokureur. Hy doseer tans die volgende modules: Arbeidsverhoudinge; Familiereg; Korporatiewe Bestuur; Menslikehulpbronbestuur; Personereg; asook Sakereg en Etiek.

Felicia Snyman

Modulekoördineerder en dosent:
Regsgeleerdheid

Felicia Snyman is ʼn dosent in Regsgeleerdheid by Akademia en het ʼn LLB  (cum laude), asook ʼn LLM in Handelsreg, met spesialisasie in Arbeidsreg en Sosiale Beskerming (cum laude), aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Verder het sy ʼn sertifikaat in Advanced Short Course in Business Rescue Practice voltooi. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is die artikel, “Social protection afforded to irregular migrant workers: Thoughts on the Southern Africa Development Community (with emphasis on Botswana and South Africa)”, in die Journal of African Law, Sy het ook in 2017 ʼn referaat oor die regswapenrusting: beskerm “die beste belang van die kind”teen die taalversperring in die Suid-Afrikaanse familiereg by die Recht en Taal: Internationaal Nederlandstalig Juristencongres in België gelewer. Akademiese toekennings sluit in die akademiese erekleure vir LLB en LLM, Dekaansmerietelys en Golden Key International Honour Societylidmaatskap. Sy het drie jaar as algemene praktisyn met verskyningsbevoegdheid in die Hoë Hof van Suid-Afrika by ʼn firma in Pretoria gepraktiseer, en is steeds ʼn konsultant in die praktiserende rol van prokureurs. Sy doseer die volgende modules: Handelsreg, Personereg en Familiereg, en Kontraktereg en Besondere Kontrakte.

Mareli van der Merwe

Dosent:
Ondernemingsbestuur

Mareli van der Merwe is ʼn dosent in Ondernemingsbestuur by Akademia en het ʼn BCom-graad in Arbeidsverhoudinge en Menslikehulpbronbestuur, asook ʼn honneursgraad in Psigologie aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Mareli het ook haar Nagraadse Onderwyssertifikaat (cum laude) aan die Noordwes-Universiteit voltooi waar sy die akademiese toekenning ontvang het as die beste presteerder in Rekeningkunde en Toerisme. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in Positiewe Psigologie. Mareli se navorsingsfokus is Onderrig en Leer. Sy het vyf jaar aan die Noordwes-Universiteit gewerk as navorsingsassistent en dosent in Toerisme-, Rekeningkunde- en Lewensoriënteringmetodiek. Haar mees onlangse akademiese werk is ʼn referaat oor innoverende onderrig wat gelewer is by die 43ste jaarlikse internasionale Improving University Teaching (IUT)-konferensie, gehou by die Charles Sturt-Universiteit in New South Wales, Australië. Sy doseer die volgende modules: Ondernemingsbestuur en Administratiewe Praktyk.

Michelle van Rooyen

Dosent:
Ouditkunde en Belasting

Michelle van Rooyen is ʼn dosent in beide Ouditkunde en Belasting. Michelle is ʼn geregistreerde geoktrooieerde rekenmeester en SAICA-assessor met vyf jaar se praktiese ondervinding in GR-praktyk. Michelle het haar BCom (Geoktrooieerde Rekenmeester) (cum laude) en honneursgraad aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Akademiese toekennings sluit in ʼn lidmaatskap aan die Golden Key International Honour Society. Sy doseer die volgende modules: Ouditkunde en Belasting.

Monique Visser

Modulekoördineerder en dosent:
Ondernemingsbestuur

Monique Visser is ʼn dosent in Ondernemingsbestuur by Akademia en het ʼn BCom-graad in Internasionale Handel en Bemarking, asook ʼn honneursgraad (cum laude) en meestersgraad in Internasionale Handel aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is die artikel “Identifying the comparative advantage of products and industries of South Africa’s Mpumalanga province” in die Southern African Business Review. Sy het vir twee jaar vir ʼn internasionale in- en uitvoermaatskappy gewerk. Sy het ook meer as sewe jaar ervaring in die akademiese omgewing by hoëronderwysinstellings. Akademiese toekennings sluit in lidmaatskap aan die Golden Key International Honour Society. Sy doseer Ondernemingsbestuur in verskeie BCom-grade.

Nadia Hunt

Dosent:
Ekonomie en Finansiële Beplanning

Nadia Hunt is ʼn dosent in Ekonomie en Finansiële Beplanning by Akademia en het ʼn BCom-graad in Ekonomie en Ekonometrie, asook ʼn honneursgraad in Internasionale Handel en Finansiële Ekonomie aan die Universiteit van Johannesburg verwerf. Sy het ongeveer twee jaar as ekonoom gepraktiseer in die kommoditeitsektor van Suid-Afrika. Sy doseer die volgende modules: Ekonomie, asook Finansiële- en Beleggingsbeplanning.

Riana Crafford

Dosent:
Inligtingstelsels

Riana Crafford is ʼn dosent in Bedryfsinligtingstelsels en het ʼn BSc-graad in Wiskundige en Rekenaarwetenskappe, asook ʼn meestersgraad in hierdie dissipline, onderskeidelik aan die universiteite van Johannesburg en Pretoria verwerf. Sy is tans besig met voorbereidende werk om haar doktorale proefskrif aan te pak. Riana se navorsingsfokus is die gebruik van inligtingstegnologie in onderwys en mikroleergeleenthede. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is ʼn artikel in die Association for Computing Machinery en ʼn referaat oor “Implementing open badges for recognition of learning achievements in South African organisations” by die South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists (SAICSIT) se jaarlikse konferensie in 2016. Sy het twintig jaar se ervaring as IT-praktisyn, lateraan spesialis in inligtingsekerheid en risikobestuur, en het vyftien jaar gepraktiseer in ʼn onderwys- en opleidinghoedanigheid. Sy doseer die volgende modules: Inleiding tot Bedryfsinligtingstelsels en Bedryfsinligtingstelsels.

Salomien Boshoff

Dosent:
Ondernemingsbestuur

Salomien Boshoff is ʼn dosent in Ondernemingsbestuur en het ʼn BCom-graad in Ondernemingsbestuur, asook ʼn honneursgraad in Bemarking aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Salomien se navorsingsfokus is indiensnemingsvaardighede en bemarking en sy is tans besig met ʼn meestersverhandeling in Bemarking getiteld “Spanwerk as ʼn indiensnemingsvaardigheid vir bemarkinggegradueerdes”. Akademiese toekennings sluit in die Viserektor: Institusionele Verandering, Studentesake en Gemeenskapsbetrokkenheid-toekenning in die kategorie Eksterne Vennootskappe (2018) asook die Visekanselier se Spanprys vir Uitnemendheid in Onderrig en Leer (2015). Sy het tien jaar se ondervinding in onderrig en leer, waartydens sy ʼn aantal ander toekennings – spesifiek vir haar assesseringspraktyke en samewerkingsooreenkomste met besighede – ontvang het. Sy doseer tans die volgende modules: Bedryfskommunikasie; Bemarkingsbestuur; en Operasionele Bestuur.

Stephen Nel

Dosent:
Regsgeleerdheid

Stephen Nel is ʼn dosent in Regsgeleerdheid aan Akademia. Hy het ʼn LLB-graad, asook ʼn LLM in Omgewingsreg, aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus verwerf. Stephen se mees onlangse referaat, getiteld “Waste Law and Policy Perspectives on Municipal landfill gas CDM projects in South Africa”, is by die Environmental Law Association se konferensie gelewer. Hy doseer die volgende modules: Maatskappyreg; Sakereg en Etiek; Korporatiewe Bestuur; en Sakereg.

Sunel Combrinck

Dosent:
Ondernemingsbestuur

Sunel Combrinck tree op as Studente-ondersteuningskoördineerder en deeltydse dosent in Ondernemingsbestuur by Akademia. Sy het ʼn BCom-graad in Internasionale Handel en Ekonomie, asook ʼn honneursgraad in Ondernemingsbestuur en Entrepreneurskap (cum laude) aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy het ook ʼn meestersgraad (cum laude) in Ondernemingsbestuur aan die Universiteit van Pretoria voltooi. Die navorsingsfokus van haar meestersverhandeling is Internasionale Bestuur, met ʼn spesifieke strategiese bestuursfokus. Sy het die akademiese toekenning vir die algehele beste meestersgraadstudent by die Departement van Ondernemingsbestuur aan die Universiteit van Pretoria verwerf. In 2011 het sy in haar eerste lektorspos aan die Universiteit van Pretoria begin, waarna sy in 2013 na Akademia verskuif het. Haar mees onlangse werk is ʼn referaat oor innoverende onderrig gelewer by die 43ste jaarlikse internasionale Improving University Teaching (IUT)-konferensie, gehou by die Charles Sturt-Universiteit in New South Wales, Australië. Sy doseer die module Internasionale Bestuur.

Victor Correia

Dosent:
Etiek

Victor Correia is ʼn dosent in Filosofie en Etiek en het ʼn BTh in Bybelse Tale en ʼn honneursgraad (BThHons), ʼn meestersgraad in Teologie (MDiv) en ʼn meestersgraad in Filosofie (MPhil) (cum laude) met ʼn fokus op die universiteitsidee aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Hy is tans besig met ʼn doktorsgraad wat handel oor die samelewingsfilosofie van H.G. Stoker. In 2017 het hy by die jaarlikse simposium van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ʼn voordrag gelewer oor Stoker se samelewingsfilosofie. Hy was voorheen verbonde aan Aros, waar hy vir vier jaar die vakke Navorsingsmetodiek, Bybelkunde en Filosofie gedoseer het. Hy het ook enkele populêre artikels in Maroela Media, Standpunte en enkele ander platforms gepubliseer. Hy doseer die modules: Filosofie, Etiek, en Bedryfsetiek.

Willem Scholtz

Modulekoördineerder en dosent:
Statistiek en Informatika

Willem Scholtz is ʼn dosent in Statistiek en Informatika en het ʼn BCom-graad in Informatika, asook ʼn honneursgraad in Statistiek, aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Hy is tans besig met ʼn meestersgraad in Ondernemingsbestuur. Willem se navorsingsfokus is ontwerpgesentreerde entrepreneurskap. Hy het tien jaar as sake-ontleder gepraktiseer, waarvan drie hiervan as die bestuurder van die Sake-ontleding en Gehaltebestuur-afdeling was. Hy doseer die volgende modules: Sakeberekeninge en Innovasiebestuur.

ADMINISTRASIE

Adele Venter

Administratiewe koördineerder

Aletha Marx

Administratiewe beampte

Alida Oosthuizen

Administratiewe beampte

Ansie van Niekerk

Administratiewe beampte

Helena Bekker

Persoonlike assistent

Karina Bestbier

Administratiewe beampte

Zelda van Niekerk

Administratiewe beampte

FINANSIES

Jane Becker

Finansiële bestuurder

Karin Dreyer

Professionele rekenmeester

Leoni Swanepoel

Boekhouer

Vanessa van der Westhuizen

Debiteureklerk

MENSLIKE HULPBRONNE

Michelle Marnewick

Menslikehulpbronbeampte

Michelle Oelofse

Menslikehulpbronbeampte

OPERASIONEEL

Gerdus Senekal

Publikasiebeampte

Hendrina Jordaan

Studenteadviseur: Wes-Kaap

Henry van Zyl

Bemarkingsassistent

Johan Lubbe

Studenteadviseur: Oos-Kaap

Jorese Prinsloo

Administratiewe beampte & ontvangsdame

Leah van Heerden

Bemarkingsprojekkoördineerder

Lizán Maree:

Hoof: Studenteadviseurs

Nadya Pretorius

Studenteadviseur: Gauteng

Pieter Jordaan

Studenteadviseur: Vrystaat

Tap du Plessis

Studenteadviseur: Gauteng

Tinus Dodds

Toesighouer

Wendy Bartlett

Kliëntediensbeampte

Zydèlia Venter

Kommunikasiebeampte

E-leer

Belinda Wiese

E-leer

Chanél Harris

E-leer

Inligtingstegnologie

Jaco Viljoen

Stelselontwikkelaar

Jaco-Louis Kruger

Junior IT-programmeerder

Juan Visser

IT-praktisyn

Michelle Louw

IT-praktisyn

Ateljee

Desmond Stols

Ateljeebestuurder

Casper Labuschagne

Ateljee-tegnikus

Divan Sassenberg

Ateljee-tegnikus

Franko Labuschagne

Ateljee-tegnikus

Jacques Leonard

Ateljee-tegnikus

Johann Schoeman

Ateljee-tegnikus

Tertius Roach

Ateljee-tegnikus

Wiehan Smith

Ateljee-tegnikus

Bestuur

Marthinus Visser

Besturende direkteur

Marthinus Visser is besturende direkteur van Akademia en het ʼn MBA-graad aan die Universiteit van Potchefstroom voltooi. Marthinus het ook BCom- en Bed-grade voltooi, en ʼn Hoër Onderwysdiploma by dieselfde universiteit verwerf. Marthinus is vir die afgelope dekade betrokke by die oprigting en ontwikkeling van die hoëronderwysinstellings Sol-Tech en Akademia. Marthinus is tans die voorsitter van die Sol-Tech-direksie. Marthinus dien ook op die direksies van Solidariteit Finansiële Dienste en Solidariteit Eiendomme, asook op die raad van trustees van Medihelp.

Prof. Danie Goosen

Akademiese hoof

Goosen studeer ekonomie, klassieke tale, teologie en filosofie aan die Universiteit van Pretoria (UP) en die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Hy voltooi die grade BCom, BA, BAHons (Wysbegeerte), BD en DTh.

Tydens sy studies is Goosen onder meer ʼn navorsingsassistent in die Departement Grieks aan die Universiteit van Pretoria. Hy voltooi sy proefskrif getiteld “Nietzsche en die verwondering” in die Departement Godsdienswetenskap aan Unisa. In dié tyd word hy ook as dosent in dieselfde departement aangestel, waar hy in 2008 tot volle professor bevorder word. In hierdie departement is hy veral verantwoordelik vir kursusse in die filosofie van die godsdiens. Goosen bied ook vir etlike jare lesings oor die filosofie van die argitektuur in UP se Departement Argitektuur aan, sowel as ʼn kursus oor die moderne ervaring van skaarste in die Departement Filosofie aan dieselfde universiteit.

Goosen is lid van verskeie akademiese verenigings, waaronder die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Sy navorsing fokus op die Westerse metafisiese denke, die teologies-politieke probleem, die modernisme en postmodernisme as idee-historiese verskynsels, asook die godsdiens- en politiekfilosofiese vrae van ons tyd.

Goosen hou ʼn verskeidenheid lesings in die binne- en die buiteland. Tegelyk publiseer hy ook ʼn wye verskeidenheid van wetenskaplike en populêre artikels in ʼn veelheid van media, waaronder die omvangryke Die Nihilisme (2007), oor die geestelik-kulturele problematiek van ons tyd. In 2015 publiseer hy ʼn politiek-filosofiese werk, Oor gemeenskap en plek: Anderkant die onbehae (2015). Hy skryf tans aan ʼn werk oor die moderne konserwatiewe gedagte.

Goosen is vanaf 2004 die voorsitter van die direksie van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK). Hy is ʼn direksielid van AfriForum, die burgerregte-organisasie van die Solidariteit Beweging, asook ʼn lid van die direksie van Akademia.

Dr. Saretha Brüssow

Dekaan: Onderrig en leer

Saretha Brüssow, Dekaan: Onderrig en Leer, het ʼn doktorsgraad in Hoër Onderwysstudies, ʼn meestersgraad in Gesondheidsberoepe-onderwys (cum laude), en ʼn honneursgraad in Kerngeneeskundige Radiografie (cum laude) aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) voltooi. Sy het die Dekaansmedalje vir die beste honneursstudent en erekleure vir haar meestersgraadstudie in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe ontvang. Ander voorgraadse kwalifikasies sluit in Diagnostiese en Radioterapeutiese Radiografie en ʼn diploma in Tersiêre Onderrig (DTO). Sy was ʼn Nasionale Navorsingstigting (NNS) Thuthuka-beurshouer in die program Navorsers in Opleiding, Onderwys en Uitdagings vir Verandering. Sy het waargeneem as registrateur aan die UV in die hoedanigheid van beide Studenteadministrasie, en Bestuur en Beleidsformulering, en was die direkteur van die Akademiese Beplanningseenheid in die Direktoraat vir Institusionele Navorsing en Akademiese Beplanning. Sy het deel van ʼn werksgroep gevorm om die kabinet te adviseer vir die verskuiwing van landboukolleges in Suid-Afrika vanaf die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye na die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Sy het verskeie referate op beide nasionale en internasionale vlak gelewer en artikels in geakkrediteerde vaktydskrifte, asook hoofstukke in boeke, gepubliseer.

Liana Venter

Registrateur

Liana Venter dien sedert 2016 as registrateur van Akademia. Liana het haar BCom Regte-graad, asook ʼn honneursgraad in Ekonomie, aan die Universiteit van die Vrystaat verwerf. Sy is tans besig met haar MBA-graad aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Liana het haar loopbaan in die privaat hoëronderwys twaalf jaar gelede by Pearson Institute of Higher Education as dosent in Ekonomie en Rekeningkunde afgeskop. Sy het later programbestuurder geword by dieselfde instelling, waar haar passie vir beide administrasie en beplanning ontwikkel het. Sy het haar kennis uitgebrei en die pos Hoof: Administrasie en Stelsels beklee en is later bevorder tot Registrateur.

Dr. Paul Steyn

Provost

Dr. Paul Steyn is die provost van Akademia. Dr. Steyn het in Januarie 1974 as onderwyser in Afrikaans by die Hoërskool Rustenburg toegetree tot die beroepswêreld en was vir vier jaar onderwyser. In Januarie 1978 het hy by Unisa aangesluit, waar hy vir ongeveer 22 jaar werksaam was. Gedurende hierdie tydperk was hy ʼn professor verbonde aan die Fakulteit Opvoedkunde, en hy het as studieleier vir meesters- en doktorale studente in Opvoedkunde en Verpleegopleiding opgetree. Vanaf 1992 was Dr. Steyn die Direkteur en Hoof van die Buro vir Universiteitsonderrig en was hy ook verantwoordelik vir die oorsig en bestuur van internasionale akademiese skakeling vir die universiteit. Gedurende 1992 tot 2001 was hy betrokke by verskeie senior bestuurskomitees van die universiteit en tree hy ook op as voorsitter vir ʼn internasionale komitee wat ʼn ondersoek geloods het na die opleidingstrukture van die Suid-Afrikaanse Polisiediens.

Vanaf 2001 was Dr. Steyn aangestel as die besturende direkteur en akademiese hoof van Midrand Graduate Institute (MGI) en Milpark Business School (MBS), privaat hoëronderwysinstellings van die Educor-groep. Vanaf 2002 word hy aangestel as akademiese direkteur van hierdie instellings. In 2005 word hy aangestel in die topbestuur van Educor as Uitvoerende hoof: Akademies en regulatories. Vanaf Januarie 2008 sluit hy by Centurion Akademie aan as die Hoof: Regulatories en korporatief. Vanaf 2011 is hy aangestel as die akademiese hoof by Akademia en vanaf Januarie 2016 beklee hy die pos van provost by Akademia.

Dr. Steyn was lid van die akkreditasiekomitee van die Hoëronderwysakkreditasiekomitee van die Raad op Hoër Onderwys van 2001 tot 2012 en is tans lid van die Nasionale Oorsig- en Hersieningskomitee van dieselfde liggaam. Van 2005 tot 2010 is Dr. Steyn deur die Minister van Onderwys vir twee termyne as lid van die Raad en Uitvoerende Komitee van Umalusi aangestel.

Dr. Steyn is die skrywer en medeskrywer van tien boeke, het verskeie artikels in verskillende vaktydskrifte gepubliseer en was die mede-outeur van ʼn aantal navorsingsverslae. Hy het ook verskeie kongresreferate by nasionale en internasionale kongresse gelewer en het ook ʼn aantal spesialiswerkswinkels en -lesings gelewer. Dr. Steyn het uitgebreide buitelandse besoeke gebring as die ontvanger van verskeie navorsingstoekennings en -beurse. Hy was lid van die Uitvoerende Komitee van die International University Consortium en was ook lid van ʼn aantal internasionale professionele verenigings. Dr. Steyn was die hoofredakteur van Progressio, Unisa se vaktydskrif vir personeelontwikkeling en was ook ʼn raadgewende redakteur vir die International Review of Research in Open and Distance Learning.

Paul Vogel

Operasionele bestuurder

Paul Vogel is die operasionele bestuurder by Akademia en het ʼn BCom-graad in Ondernemingsbestuur aan die Noordwes-Universiteit verwerf, asook ʼn honneursgraad in Ondernemingsbestuur en Menslikehulpbronne aan Unisa. Paul is tans besig met ʼn MBA aan die Noordwes-Universiteit. Paul het bykans ʼn dekade se ondervinding in organisasies sonder winsoogmerk en was voorheen ook betrokke by ʼn privaat hoëronderwysinstelling gewees. Paul se fokus is die konseptualisering en implementering van operasionele prosesse, strukture, en Akademia se handelsmerk binne en buite die organisasie.

Direksie

Marthinus Visser

Besturende direkteur

Prof. Danie Goosen

Akademiese hoof

Dr. Dirk Hermann

Direkteur

Henk Schalekamp

Voorsitter en direkteur

Prof. Jacques van der Els

Direkteur

Piet Steyn

Direkteur

WAT KAN EK STUDEER?

Akademia bied ‘n verskeidenheid van studierigtings aan om jou
loopbaan te verseker.

ONTDEK JOU MOONTLIKHEDE

WAAR IS ONS STUDIESENTRUMS GELEË?

Ons studiesentrums regoor Suid-Afrika, en in Namibië, plaas gehalte hoëronderwys binne bereik van voornemende studente.

VIND JOU NAASTE SENTRUM

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER