Onderrigleermodelle 2018-06-05T15:19:07+00:00

Akademia se onderrigleermodelle

Akademia se suksesmodel vir die ondersteuning van afstandsonderrigstudente is geleë in die kontak met dosente en medestudente. Die gekombineerde metode van hoëronderwys by Akademia – afstandsleer aangevul met ʼn klaservaring – is oor die jare as ʼn wenresep bewys.

Akademia bied twee onderigleermodelle: ʼn na-uurse onderrigleermodel en ʼn blokmodel. Nuut-ingeskrewe studente by Akademia word outomaties op die na-uurse onderrigleermodel geplaas. Deur ʼn maklike aansoekproses te voltooi, kan studente vir die blokmodel oorweeg word, mits hulle aan die bepalings en voorwaardes vir die blokmodel voldoen. Die keuringskomitee behou die reg voor om toelating tot die blokmodel te beslis.

Luister na ʼn onderhoud op Pretoria FM, waar Akademia se besturende direkteur, Marthinus Visser,  meer vertel oor die blokmodel.

Oorwegings om vir die blokmodel te kwalifiseer, sluit ondermeer die volgende in:

Studente wat meer as 80 km van ʼn Akademia-studiesentrum woonagtig is.

Studente wat weens mediese redes vir ʼn bepaalde of permanente tydperk nie klas kan bywoon nie.

Studente wie se werksomstandighede dit nie toelaat om na-uurse klasse in ʼn bepaalde akademiese jaar by te woon nie.

DOEN VANDAG AANSOEK

Tydens die aanlyn aansoekproses kry voornemende studente die opsie om te kies op watter model hulle wil klasdraf. Huidige studente op die na-uurse onderrigleermodel kan enige tyd aansoek doen om oor te skakel na die blokmodel deur ʼn e-pos aan navrae@akademia.ac.za te stuur.

Die bloksessies word by die volgende studiesentrums aangebied: Bloemfontein, Boksburg, Centurion, George, Krugersdorp, Paarl, Port Elizabeth, Somerset-Wes, Vanderbijlpark en Windhoek.

Die keuringskomitee evalueer alle aansoeke. ʼn Registrasiebrief met die bevestiging van die student se modelkeuse word na keuring aan alle voornemende studente gestuur.

NA-UURSE ONDERRIGLEERMODEL

Studente woon elf kontaksessies per vak by, by enige van die
dertien Akademia-studiesentrums.

Toetse en eksamens word by verskeie Akademia-studiesentrums landswyd afgelê.

Studente word outomaties in die na-uurse onderrigleermodel ingedeel.

BLOKMODEL

Studente woon slegs vier keer per jaar, vanaf 08:00 tot 22:00, vir twee opeenvolgende dae lesings by, by uitgesoekte Akademia-studiesentrums.

Assesseringsentrums in studente se areas word na registrasie bevestig. Studente hoef dus nie na hulle naaste studiesentrum te reis om toetse of eksamens af te lê nie.

Studente voltooi ʼn aansoekproses om vir hierdie leermodel te kwalifiseer.

Kontaksessies van beide modelle word opgeneem
en beskikbaar gestel

op Akademia se digitale leerruimte, die Spens. Ingeskrewe studente vir ʼn bepaalde program kry toegang tot video-opnames
van beide die na-uurse onderrigleermodel én die blokmodel om sodoende dubbele ondersteuning aan studente te bied.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER