Gereelde Vrae en Antwoorde 2018-08-01T12:35:51+00:00

Gereelde vrae en Antwoorde

 

Laai die dokument af wat die verskeie programme met hul SAQA-nommer en NKR-vlak lys. Verder word algemene inligting oor die program ook deurgegee, soos hoeveel krediete die program behels, hoeveel vakke in die totale kwalifikasie is en binne hoeveel jaar die kwalifikasie voltooi moet word.

Akademia-Kwalifikasies

‘n Een-jaar hoër sertifikaat moet binne drie jaar voltooi word.

‘n Drie-jaar graad moet binne sewe jaar voltooi word.

Akademia bied jaarvakke aan.

Daar word deurlopend ondersoek gedoen om toekomstige studente se behoeftes oor moontlike nuwe programme te bepaal. Programme moet eers geakkrediteer word voordat dit aangebied kan word.

Bloemfontein: Groenewoudstraat 48, Bloemfontein

Boksburg: NG Kerk Boksburg-Suid, Jubileestraat 55, Boksburg

Centurion: H/v Von Willichlaan en Suidstraat, Die Hoewes, Centurion

George: Eerste vloer, Joubert-plaza, Meadestraat 100, George

Krugersdorp: Lismorestraat 20, Kenmare, Krugersdorp

Paarl: Pastorielaan 11, Paarl

Port Elizabeth: Broadwaylaan, Fernglen, Port Elizabeth

Pretoria – Die Moot: NG Kerk Pierneefrand, Heckroodtlaan 314, Die Moot, Pretoria

Pretoria – Lynnwood: Lynnwoodweg 408, Pretoria

Somerset-Wes: Firmountweg 82, Briza, Somerset-Wes

Tygervallei: Montrose Place – 2de Vloer, Bela Rosastraat 2, Rosenpark

Vanderbijlpark: Hobhousestraat 2 (h/v Hendrik van Eck en Hobhouse), Vanderbijlpark

Windhoek: Blohmstraat 41, Windhoek

Daar word voortdurend navorsing gedoen om die behoefte rakend die uitbreiding van studiesentrums te bepaal.

Doen by navrae@akademia.ac.za aansoek om van studiesentrum te verander.

Nee, Akademia is ‘n afstandsonderriginstansie met verskeie studiesentrums om dit meer toeganklik vir studente te maak om kontaksessies by te woon.

Akademia is ’n privaat verskaffer wat geakkrediteerde universiteitsvlak-kwalifikasies in Afrikaans aanbied. Die Akkreditasiekomitee van die Raad op Hoër Onderwys is die liggaam wat alle universiteitsvlak-kwalifikasies van openbare universiteite en privaat verskaffers in Suid-Afrika akkrediteer, wat dus beteken dat Akademia se kwalifikasies aan dieselfde standaarde as dié van universiteite gemeet is.

Kwalifikasies word nie onvoorwaardelik internasionaal/nasionaal deur hoër onderwys instellings erken nie. Elke hoëronderwysinstelling het bepaalde toelatingsvereistes wat gebruik word om studente vir verdere studies te keur. Studente moet self by die betrokke hoëronderwysinstelling om toelating aansoek doen.

Akademia is ‘n geregistreerde hoëronderwysinstelling en kan daarom nie Graad 12-vakke aanbied nie. ’n Graad 12-kwalifikasie kan deur Cambridge International Examinations (CIE) verwerf word. CIE word in Suid-Afrika as gelykstaande aan Graad 12 erken. Let wel, die vlakke en punte in die CIE behaal, bepaal tot watter kwalifikasie jy toelating sal kry.

Akademia bied nie oorbruggingskursusse aan nie. Akademia bied naskoolse kwalifikasies aan. Indien jy nie aan die toelatingsvereistes van een van ons grade voldoen nie, maar wel Graad 12 geslaag het en aan die toelatingsvereistes van ‘n hoër sertifikaat of diploma voldoen, kan jy vir die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde of die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie (Regs- en Projekadministrasie) gekeur word. Na suksesvolle voltooiing van die Hoër Sertifikaat kan jy aansoek doen om BCom Ondernemingsbestuur te studeer. Na voltooiing van die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde kan jy aansoek doen om enige van Akademia se BCom-grade te studeer.

 

Graadkwalifikasies

BCom Bestuursrekeningkunde
Die program fokus op die beginsels van bestuursrekeningkunde en hoe om dié beginsels in die korporatiewe wêreld toe te pas. BCom Bestuursrekeningkunde kombineer rekeningkunde, finansies en bestuur. Die student gaan leer om die bestuur van ‘n onderneming oor die finansiële implikasies van projekte te adviseer; die finansiële uitwerking van besluite te verduidelik; besigheidstrategieë te formuleer en finansiële beheer deur middel van interne besigheidsoudits uit te voer. Die student gaan ook oor basiese ekonomiese, etiese, ondernemingsbestuurs- en wiskundige beginsels leer. Lees meer >

BCom Ekonomie en Regte
Die program handel oor verskillende ekonomiese beginsels en die toepassing daarvan in die sakewêreld. Die student leer verskillende rekeningkundige beginsels en hoe dit in die praktyk werk. Verskillende regsvakke word ook aangebied vir basiese regskennis binne die sakewêreld. Die program leer studente hoe om aktuele sake vanuit ‘n regs- en ekonomiese hoek te beoordeel en daarop kommentaar te lewer. Lees meer >

BCom Finansiële Beplanning
Die Baccalaureusgraad in Finansiële Beplanning bemagtig die student om die beginsels van ekonomie, beleggingsbestuur en finansiële beplanning te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis van en vaardighede in die beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van sakebestuur en beleggingsbestuur en aanverwante dissiplines. Die student word ook vir verdere studies in ekonomie of finansiële bestuur voorberei. Lees meer >

BCom Ondernemingsbestuur
Die program stel die student in staat om die beginsels van bestuur in alle afdelings van ’n onderneming te verstaan en in die praktyk toe te pas. Dit is dus ’n omvattende program wat vir die student ’n breër insig sal gee oor elke aspek van ’n sakeonderneming en ook hoe om sy/haar eie sakeonderneming tot stand te bring en suksesvol te bestuur. Lees meer >

Gevorderde Diplomas

Gevorderde Diploma in Projekbestuur
Die Gevorderde Diploma in Projekbestuur bemagtig die student om die beginsels van projekbestuur te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas, sodat projekte suksesvol ontwikkel en bestuur kan word. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in projekbestuur, projekuitvoering en beheer, tydsbeplanning, kostebestuur en projekkwaliteit en -risikobestuur. Lees meer >

Hoër Sertifikate

Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie
Die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie bemagtig die student om kantooradministrasiepraktyk te verstaan en om basiese administratiewe funksies suksesvol uit te voer. Kennis van administratiewe praktyk en vaardighede stel studente in staat om ’n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel vir die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is tot skedulering en koördinering, eenvoudige kantoorstelsels, verslaghouding, organisasie en dataversekering in die toepaslike omgewing. Lees meer >

Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde
Die program fokus op die basiese rekeningkundige beginsels om studente vir verdere graadstudies of vir die praktyk voor te berei. In breë trekke word daar op alle fasette van ‘n onderneming se finansiële departement gefokus, onder andere die uitvoer van oudits, die beginsels van belasting en die uitvoer van rekeningkundige kosteberekeninge. Die student gaan ook oor die rol van die Suid-Afrikaanse ekonomie en die belangrikheid van kliëntediens in ondernemings leer. Lees meer >

Nadat die eerste groep studente ’n BCom Bestuursrekeningkunde-graad voltooi het, evalueer CIMA die standaard van die program, waarna dit geëndosseer word en akkreditasie toegeken word. Die eerste jaar van die BCom-graad word deur CIMA erken en Akademia is tans in die proses om vir die tweede en derde jaar aansoek te doen – dit sal eers voltooi kan word sodra die eerste groep afgestudeer het.

 • BCom Ondernemingsbestuur – Algemene bestuurders en spesialiste in die verskillende hoofvakrigtings.
 • BCom Bestuursrekeningkunde – Bestuursrekenmeester, finansiële bestuurder, finansiële rekeningkundige, klerk ens.
 • BCom Ekonomie en Regte – Ekonoom, regsadviseur, prokureur, advokaat.
 • Gevorderde Diploma in Projekbestuur – Projekbestuurder.
 • Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie – Algemeen: algemene en kantooradministrasiebeampte; Projekadministrasie: administrasiebeampte by spesialisondernemings wat op projekte fokus. Beide verleen toegang tot graadstudie na suksesvolle voltooiing.
 • Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde – Boekhouer, klerk en toegang tot graadstudie.

Studiemateriaal

Akademia het studiemateriaal in Afrikaans ontwikkel wat formeel gepubliseer en elektronies in die openbare domein beskikbaar is. Die handboeke word deur begeleidingsgidse in Afrikaans, wat deur Akademia ontwikkel is, aangevul. ’n Lys van handboeke word aan elke student verskaf. Dit is die student se eie verantwoordelikheid om hierdie handboeke te bekom.

Bywoning van kontaksessies

Die onderrigmodel van Akademia is sodanig dat daar verpligte kontaksessies op ’n gereelde grondslag plaasvind. Die doel van hierdie kontaksessies is om die student deur die leerinhoud te begelei, om dit sodoende makliker te bemeester. Die kontaksessies word deur uitgesoekte vakkenners aangebied en regstreeks vanaf die Akademia-ateljee in Centurion na die dertien studiesentrums landwyd en in Namibië uitgesaai. Omdat die kontaksessies ten volle interaktief is, het studente ook die geleentheid om tydens die kontaksessies met die betrokke dosent te praat en vrae te vra.

Bykomende hulpbronne

Benewens die handboek (wat deur die graadstudente aangeskaf moet word), die begeleidingsgids vir graadstudente en die studiehandleiding vir diploma- en hoër sertifikaatstudente wat vir elke vak voorsien word, asook interaktiewe skakeling met dosente tydens lesings, word die student ook op verskeie ander maniere tydens sy of haar studie begelei. Elke student ontvang ná registrasie sy of haar eie tabletrekenaar wat vir navorsing, werkopdragte, klastoetse en kommunikasie met Akademia gebruik word. Die Akademia Spens bied ook aan elke student ’n eie plek waar alle moontlike beskikbare inligting eie aan die student gepubliseer word. Studente kan dus hul punte, klasrooster en enige ander tersaaklike inligting op die Spens kry en ook daar met hul dosente kommunikeer.

Studente-ondersteuning

Hoewel daar van die student verwag word om onafhanklik te studeer, is begeleiding en ondersteuning tydens studie vir Akademia baie belangrik. Behalwe vir die interaktiewe kontaksessies met dosente, kan hulle ook binne vooraf ooreengekome spreekure telefonies en per e-pos bereik word.

Bywoning van kontaksessies is verpligtend en ’n noukeurige bywoningsregister sal bygehou word. Die toepaslike roosters vir kontaksessies en die dokument wat belangrike datums uitlig is op die webblad beskikbaar. Gaan dié dokumente asseblief na om seker te maak dat jy beskikbaar is om al die kontaksessies van die voornemende studieprogram by te woon. Sou daar enige rede bestaan waarom alle kontaksessies nie deur die voornemende student bygewoon kan word nie, moet daar eers met Akademia in verbinding getree word by navrae@akademia.ac.za om ’n afspraak te maak VOORDAT ’n aansoek om voorlopige registrasie voltooi word.

Klasbywoning is verpligtend vir eksamentoelating en dit gaan soos volg bereken word:

Eerstejaarstudente (10 kontaksessies): Toelating word gegee as jy agt uit die tien kontaksessies bywoon. ’n Student kan vier geldige verskonings deur die loop van die jaar op die Spens indien. ’n Student moet ten minste ses van die kontaksessies bywoon (in die klas wees). Verskonings moet binne 48 uur na afloop van ’n klas wat nie bygewoon is nie, op die Spens ingedien word.

Tweedejaarstudente (7 kontaksessies) (3 tutoriale): Toelating word gegee as jy agt uit die tien kontaksessies/tutoriale bywoon. ’n Student kan vier geldige verskonings deur die loop van die jaar op die Spens indien. Studente moet ten minste vyf van die kontaksessies bywoon. Verskonings moet binne 48 uur na afloop van ’n klas wat nie bygewoon is nie, op die Spens ingedien word.

Derdejaarstudente (4 kontaksessies) (6 tutoriale): Geen afwesigheid van kontaksessies of tutoriale word aanvaar nie. Uitsonderlike gevalle moet aan Akademia gekommunikeer word.

Alle kontaksessie is verpligtend. Daar word regstreeks op die spesifieke tyd en dag soos die rooster meld vanuit die ateljee na die verskeie studiesentrums uitgesaai.

Tutoriale vind vanaf die tweede studiejaar plaas (en met Projekbestuur) om kontaksessies te verminder. Tutoriale is vooraf opgeneemde klasse wat op die Spens (kommunikasieforum) gelaai word met vrae rakend die werk wat in die kontaksessie hanteer is. Die studente het ‘n venstertydperk van ‘n week om die betrokke tutoriaal te voltooi (soos gemeld op die ‘belangrike datums’-dokument).

Die onderstaande kategorieë van verskonings sal as aanvaarbaar beskou word. Dit is die student se verantwoordelikheid om die verskoning op die Spens in te dien en die stawende dokumentasie op te laai, asook datums met verwysing na watter kontaksessies nie bygewoon is/gaan word nie.

Mediese rede: Doktersbrief van ’n geregistreerde mediese diensverskaffer (geldig vir die student en sy of haar naasbestaandes).

Werksverpligtinge: Getekende brief van werkgewer op ’n briefhoof.

Familieverpligtinge: Sterftes van geliefdes: met begrafnisbrief. Troues: Kaartjie/uitnodiging.

Die Spens is die kommunikasieforum waardeur alle navrae, klasskyfies, klasopnames, afkondigings ensovoorts gelaai word. Alle kommunikasie vind deur die Spens plaas.

Alle werkopdragte en toetse (formatiewe assessering) sal nagesien word en dra tot die kumulatiewe jaarpunt by. Die jaarpunt word bereken deur die gemiddeld van die twee beste toetspunte en werkopdragpunte te bereken. Hierdie punte word verwerk tot ’n punt uit 40. Die finale eksamen (summatiewe assessering) tel uit 100 en die punt word verwerk tot ’n punt uit 60. Die totaal van formatief en summatief (100) bepaal die slaagpunt. Indien die subminimum van 40% (40 punte) in die eksamen egter nie behaal is nie, beteken dit dat die vak gedruip word, ongeag of die jaarpunt en/of die finale punt 50% of meer is. Slaagpunt: ’n Student moet 50% finale punt behaal om ’n vak te slaag.

Die assessering geskied soos volg:

Selfassessering deur middel van selfassesseringsaktiwiteite in jou begeleidingsgids en handboek. Jou aantekeninge en antwoorde op die aktiwiteite sal toon oor watter kennis, vaardighede en houdings jy beskik. Geen punte word vir selfassessering toegeken nie.

Formatiewe assessering is assessering wat tydens die onderrig- en leerproses deur middel van verpligte werkopdragte en klastoetse geskied. Jy sal die antwoorde op werkopdragte met algemene terugvoering op die Spens ontvang.

Werkopdragte:

 • Werkopdragte tel 20% van die finale punt.
 • Daar is twee werkopdragte.
 • Elke werkopdrag tel 100 punte.
 • Die beste twee werkopdragpunte word vir die jaarpunt gebruik.

Klastoetse:

 • Klastoetse tel 20% van die finale punt.
 • Daar is drie toetse.
 • Die beste twee klastoetspunte word vir die jaarpunt gebruik.

Summatiewe assessering vind deur middel van een skriftelike drie-uur eksamenvraestel aan die einde van die akademiese jaar plaas.

 • Eksamentoelating: ’n Student moet ’n subminimum van 40% as jaarpunt behaal om vir eksamentoelating te   kwalifiseer.
 • Eksamen: ’n Student moet ’n subminimum van 40% in die eksamenvraestel behaal om die vak te slaag.
 • Hereksamen: ’n Student moet ’n minimum gemiddeld van tussen 45% en 49% as ’n finale punt hê met ’n subminimum van 40% in die eksamen om vir ’n hereksamen te kwalifiseer. Hereksamens word tot ’n totaal van 50% gemerk om te slaag. Die jaarpunt en/of die eksamenpunt word nie in ag geneem om die slaagpunt te bereken nie.
 • Siekte-eksamen: ‘n Student kwalifiseer slegs vir ’n siekte-eksamen nadat bewys gelewer is dat hy of sy ten tye van die eindeksamen siek was. Sodanige bewys moet vergesel wees van ’n geldige mediese sertifikaat en moet binne 48 uur ná die betrokke vraestel ingehandig word.
 • Spesiale eksamen: ’n Student kwalifiseer vir ’n spesiale eksamen slegs wanneer die betrokke vak die enigste vak is wat uitstaande is om die kwalifikasie te voltooi. Spesiale eksamens word tot ’n totaal van 50% gemerk om te slaag. Die jaarpunt en/of die eksamenpunt word nie in ag geneem om die slaagpunt te bereken nie.
 • Werkopdragte – soos uiteengesit in die jaarbeplanning.
 • Toetse – die punte is dadelik op die Spens beskikbaar.
 • Eksamen – die punte word ’n week voor die hereksamen beskikbaar gestel.
 • Hereksamen – die punte word in die middel van Desember beskikbaar gestel.

Daar word van die student verwag om self die handboeke aan te koop. Die student is welkom om self te besluit of hy/sy die elektroniese boek of ’n gedrukte boek wil koop.

Die handboeke is by die volgende akademiese boekwinkels beskikbaar: (Studente is welkom om van ander boekwinkels gebruik te maak):

 • Juta
 • Red Pepper Books
 • Van Schaik-boekwinkel
 • BrightBooks
 • Mind-Matters Educational Bookstore
 • Protea
 • Frontline

Alle studente regoor die land kry dieselfde geleentheid om elektronies met dosente te kommunikeer, geen studente mag dus bevoordeel word deur persoonlik met ‘n dosent in kontak te tree nie.

Klagtes:

 • Vakinhoud – kontak toepaslike dosent
 • Programinhoud – kontak toepaslike programbestuurder

By elke studiesentrum is daar sentrumbestuurders wat kontrolelyste beskikbaar stel. Dit is die student se verantwoordelikheid om die kontrolelys te teken.

Rig ’n versoek aan die betrokke vak se programbestuurder om aan die eksamenkomitee voor te lê.

 

Toelatingsvereistes vir graadstudies:

 • ’n Nasionale Seniorsertifikaat deur Umalusi gesertifiseer met ’n minimum van 40% in die onderrigtaal van Akademia; of minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (een vak moet Engels of Afrikaans wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal; of
 • ’n Nasionale sertifikaat (beroepsgerig) vlak 4 deur Umalusi gesertifiseer met ’n minimum van 60% in drie fundamentele vakke waarvan die onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die drie verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke;
 • BCom Bestuursrekeningkunde: Verpligte punt vir Wiskunde – 50% en Rekeningkunde – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom Ekonomie en Regte: Verpligte punt vir Wiskunde of Rekeningkunde – 50% OF besigheidsvakke – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom Finansiële Beplanning: Verpligte punt vir Wiskunde – 60% of Rekeningkunde – 60% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom Ondernemingsbestuur: Verpligte punt vir Wiskunde of Rekeningkunde – 50% OF besigheidsvakke – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • OF ’n hoër sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld;
 • OF ’n gevorderde sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld;
 • OF ‘n diploma in ’n ooreenstemmende studieveld en toepaslike skoolvakke. Verskeie vakke word vir spesifieke programme oorweeg.
 • Addisionele vereistes – rekenaargeletterdheid.

Toelatingsvereistes vir ’n gevorderde diploma:

 • ʼn Geakkrediteerde driejaarkwalifikasie op NKR vlak 6 of gelykstaande/hoër;
 • EN ten minste drie jaar praktiese werkervaring in ’n veld ooreenstemmend met die vlak 6-kwalifikasie.
 • Addisionele vereistes – rekenaargeletterdheid.

Toelatingsvereistes vir ’n hoër sertifikaat:

 • ’n Nasionale Seniorsertifikaat deur Umalusi gesertifiseer met ’n minimum van 30% in die onderrigtaal; of
 • ’n Nasionale Sertifikaat (beroepsgerig) vlak 4 deur Umalusi gesertifiseer met ‘n minimum van 30% in die onderrigtaal en toepaslike skoolvakke;
 • Addisionele vereistes – rekenaargeletterdheid.
Akademia se aansoeke vind slegs aanlyn plaas. Die aanlyn-aansoek is op die webblad te vinde. Laat sowat 20 minute toe vir die aanlyn-aansoekproses. Die hele registrasieproses neem sowat twee maande.

Stap 1: Skep ’n profiel

Hierdie vind slegs een keer plaas (studente wat herregistreer moet nie weer ’n profiel skep nie). Vul die demografiese inligting in en dien in. ’n Verifikasie e-pos word na die e-posadres wat op die vorm ingevul is, gestuur. Klik op die “Verifieer my inligting”-skakel.

Stap 2: Doen aansoek

Vul die velde in, maak drie programkeuses en laai die nodige gesertifiseerde dokumente op. Sodra alles voltooi is, dien dan die aansoek in.

Stap 3: Betaal die registrasiefooie

Die registrasiefooi beloop R250 vir 2019, betaal dit in Akademia se rekening en stuur die bewys van betaling aan finansiesnavrae@akademia.ac.za.

Stap 4: Administrasiefunksie en keuring

Jou aansoek word vir keuring verwerk. Keuring is aan die volledigheid van die aansoek en die toelatingsvereistes onderhewig. Na afloop van die keuring sal jy van die resultate in kennis gestel word en indien jou aansoek suksesvol was, sal jy ’n studentenommer ontvang. Na die afloop van hierdie proses is jy ’n geregistreerde student aan Akademia.

Indien jy nie aan die vereistes voldoen om ’n BCom-graad aan Akademia te studeer nie, is daar die opsie om ’n Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde of ’n Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie (Projekbestuur – vir BCom Ondernemingsbestuur) te doen.

Studente wat reeds matriek behaal het:

 • Omvattende CV
 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Gesertifiseerde afskrif van Nasionale Senior Sertifikaat deur Umalusi uitgereik

Tans Graad 12-student:

 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Huidige punte (mees onlangse punte) of rekordeksamenuitslae (kandidaat word voorlopig op die rekordeksamen gekeur)
 • Gesertifiseerde afskrif van uitslae
 • Graad 12 Nasionale Senior Sertifikaat of NCV-kwalifikasie deur Umalusi uitgereik

Jy moet die Departement van Basies Onderwys kontak. Hiermee die kontakbesonderhede:

 • Nasionale kantore: 012 312 5845/6/7
 • Oos-Kaap: 043 604 7709/73
 • Vrystaat: 051 404 8000
 • Gauteng: 011 355 0588
 • KwaZulu-Natal: 031 327 0538/0331
 • Limpopo: 015 290 7747/7830
 • Mpumalanga: 013 766 5807
 • Noord-Kaap: 053 839 6585
 • Noordwes: 018 384 3100/51
 • Wes-Kaap: 021 467 2483

’n Student wat reeds vir ’n kwalifikasie by ’n ander tersiêre onderwysinstelling ingeskryf was, mag vir ooreenstemmende, geslaagde vakke aansoek om krediete doen. Indien die krediete toegestaan word, sal die student vir die soortgelyke vak(ke) vrystelling kry.

Inligting wat die aansoek om krediete moet vergesel saam met die aansoek om by Akademia te studeer:

 • “Aansoek om krediete”-aanlyn aansoekvorm
 • Puntestaat van die vorige instansie
 • Inligting in verband met die vakke
MEER INLIGTING

Die vakke is deel van ’n geakkrediteerde kurrikulum wat deur die Raad vir Hoër Onderwys geakkrediteer is. Dit is dus in ooreenstemming met soortgelyke kurrikullums by hoofstroom openbare universiteite. Die universiteit waarby aansoek om krediete gedoen word, het egter nog die reg om self te bepaal of hulle dit gaan toeken. Elke aansoek word op sy eie meriete beoordeel.

Nee, Akademia is internet-gebaseer, daarom vind die aansoek en registrasie aanlyn plaas.

Skep eers ’n profiel, waarna ’n verifikasie e-pos aan jou gestuur word. Volg die skakel om die aansoek te voltooi. Volg die volgende stappe om die aansoek te voltooi:

 • Gaan na die DOEN AANSOEK bladsy
 • Nuwe aansoekers klik op “Skep my profiel”.
 • Vul die nodige velde in. Wanneer die inligting aanvaar word, verkleur die spasie. Indien dit nie gebeur nie, probeer ander kombinasies (veral in die veld van wagwoorde, let daarop dat die wagwoord ’n HOOFLETTER, KLEINLETTER, NOMMER EN ’n SPESIALE KARAKTER moet bevat). Wanneer alles voltooi is, klik op “Sluit aan”.
 • Jy sal ’n e-pos ontvang. Klik op “Verifieer my inligting”, waarna die aansoek voltooi sal word.
 • Die skakel neem jou na die webleser waar jy op “Gaan voort” moet klik.
 • Klik dan op “DOEN AANSOEK”. Klik slegs op die “DATEER BESONDERHEDE OP”-knoppie as jou inligting verander het.
 • Die “Aansoek om voorlopige registrasie”-blad verskyn nou. Aan die linkerkant is daar ’n lys van prosedures wat gevolg en voltooi moet word.
 • Let op die volgende:
  • Rooi blokkies is verpligte velde.
  • Onder “Kwalifikasie inligting” is daar ’n opsie wat gekies moet word: “Graad 12 behaal” met die opsies van “ja”, “nee” of “tans graad 12-leerling”. Indien die opsie “ja” gekies word, is dit wanneer jy graad 12 verlede jaar of vroeër behaal het. Die opsie “tans graad 12-leerling” is vir skoolgaande leerders wat aan die einde van die huidige jaar graad 12 gaan behaal.
  • By “Voorgenome studies” is daar drie keuses van studierigtings wat in die volgorde van belangstelling gekies moet word. Verder is daar ‘n opsie vir aansoek om krediete – dit is slegs vir studente wat reeds ’n kwalifikasie na graad 12 behaal het.
  • NB: Hierdie is die enigste geleentheid om aansoek om krediete te doen.
  • ’n Minimum van drie vakke moet per jaar geneem word.
  • Die dokumente (behalwe CV) wat opgelaai word, moet gesertifiseerd wees en nie groter as 3MB wees nie.
  • Graad 12-leerlinge moet later hul rekordeksamenuitslae, eindeksamenuitslae en die Nasionale Seniorsertifikaat by hul aansoek oplaai.
 • Nadat die aansoek volledig en korrek ingevul is, klik jy op “DIEN AANSOEK IN”.
 • ’n E-pos met ’n bevestiging van aansoek om voorlopige registrasie sal aan jou gestuur word.
  • Jy kan die status van jou aansoek volg en jou persoonlike inligting by die “SLEUTEL AAN” of “Teken aan”-knoppies bywerk indien nodig.

Probeer later weer, dit kan moontlik die internetskakeling of die webleser wees. Maak asb van “Internet Explorer/Google Chrome/Mozilla Firefox” gebruik. Indien jy steeds nie regkom nie, stuur ’n gedetailleerde e-pos aan navrae@akademia.ac.za waarin jy die situasie verduidelik.

Indien jy sou besluit om jou studies gedurende die jaar te kanselleer, moet die administratiewe departement in kennis stel. Let wel, bepalings en voorwaardes is van toepassing. Kommunikasie moet deur navrae@akademia.ac.za geskied.

Formele kommunikasie moet aan navrae@akademia.ac.za gestuur word met stawende redes vir die vermindering van vakke. Hou in gedagte dat ’n minimum van drie vakke per jaar geneem moet word.

BEPALINGS EN VOORWAARDES

Na afloop van die registrasie en keuringsproses word daar aan studente ’n formele registrasiebrief met alle nodige inligting en studentenommer gestuur.

 

 • Indien jy vir meer as drie maande (voor aanlyn-aansoek voltooi is) ’n betaalde lid van Solidariteit is, kan jy vir 20% afslag op jou studiegeld kwalifiseer. Hierdie voordele is nie van toepassing op ’n lid van een van die filiale nie.

Let wel: Bepalings en voorwaardes geld en indien ’n student vir meer as een afslag kwalifiseer, sal slegs die hoogste geld.

Solidariteit Helpende Hand het ’n beperkte aantal rentevrye lenings wat aan studente toegestaan kan word. Jy moet om die Helpende Hand rentevrye lening aansoek doen deur die skakel na Helpende Hand se Studiefondsplatform vanaf Akademia se webblad te volg.

Let wel: Aansoek om ’n Helpende Hand rentevrye lening en aansoek om voorlopige registrasie is twee verskillende prosesse.

Besoek Helpende Hand se webblad vir meer inligting.

Studente wat nie oor die nodige fondse beskik om by Akademia te studeer nie, kan by derdeparty-diensverskaffers wat deur Akademia gekeur is vir lenings aansoek doen. Een hiervan is FNB, wat uitstekende studielenings bied. Skakel FNB by 0861 40 40 40.

Daar is twee betalingsopsies:
Opsie 1: Volle studiegelde betaal teen 31 Januarie 2019.
Opsie 2: Na betaling van die registrasiefooi kan die student ʼn afbetalingsooreenkoms met Akademia sluit, waarvolgens afbetaling van die oorblywende studiegelde (minus die registrasiefooi) soos volg gereël word:

 • 1/5 van uitstaande studiegeld betaalbaar teen 28 Februarie 2019
 • 1/5 van uitstaande studiegeld betaalbaar teen 31 Maart 2019
 • 1/5 van uitstaande studiegeld betaalbaar teen 30 April 2019
 • 1/5 van uitstaande studiegeld betaalbaar teen 31 Mei 2019
 • 1/5 van uitstaande studiegeld betaalbaar teen 30 Junie 2019

VIR ENIGE VERDERE VRAE, KONTAK ONS

Algemene navrae:
0861 222 888
navrae@akademia.ac.za

Finansiële navrae:
0861 222 888
finansiesnavrae@akademia.ac.za

STUUR ‘N BOODSKAP

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER