Gereelde vrae en antwoorde

 

 

Akademia se aansoeke vind eksklusief aanlyn via die “Doen aansoek”-portaal plaas. Laat sowat 20 minute vir die aansoekproses toe.

Stap 1 Skep ʼn profiel

Hierdie proses vind slegs een keer plaas. Klik op “Teken aan” en dan op “Skep profiel”.

Stap 2 Voltooi die inligting soos versoek, en skep ʼn wagwoord wat aan die volgende vereistes voldoen:

 • Moet ʼn hoofletter bevat
 • Moet kleinletters bevat
 • Moet ʼn syfer bevat
 • Moet ʼn spesiale karakter (– ! @ # $ % & *) bevat
 • Moet in totaal ten minste agt karakters bevat

Stap 3 Klik op “Skep my profiel”

Stap 4 Voltooi die inligting soos versoek. Die velde wat met ʼn rooi asterisk gemerk is, is verpligtend. Stoor die inligting.

Stap 5 Klik op die “Bevestig my e-posadres”-skakel. Die stelsel sal jou e-posadres bevestig. Alle kommunikasie vanaf Akademia sal na dié e-posadres gestuur word, dit is dus belangrik om dit gereeld te monitor.

Stap 6 Op die hoofblad waar jy die aansoek begin het, kan jy boaan op die opsie “My aansoeke” klik.

Stap 7 Klik op “Nuwe aansoek”.

Stap 8 Voltooi die inligting soos versoek.

Stap 9 Wanneer jy al die inligting voltooi het, klik op “Dien aansoek in”.

Stap 10 Jy kan dan regs bo uitteken om die aansoek toe te maak.

Indien jy uitteken voordat al die inligting voltooi is, kan jy weer op ʼn latere stadium by jou inteken en die volgende stappe volg:

 • Kies die “Doen aansoek” skakel op Akademia se webblad.
 • Kies “Teken aan”.
 • Kies “Teken aan” en voltooi die inligting.
 • Kies dan “Teken in”.
 • Klik op “My aansoeke”.
 • Klik op die afpyltjie aan die regterkant en klik “Vertoon aansoek”.
 • Jy kan dan voortgaan en jou aansoek voltooi.

Om jou aansoekstatus te volg, teken in en besigting die volgende onder “Aansoekstatus”:

Aansoek – Dit beteken dat jou aansoek ingedien is. Tydens hierdie fase word jou dokumente nagegaan.

Indien die dokumente nie korrek is nie sal jy ʼn e-pos ontvang wat dit aandui. Jy kan enige tyd inteken en die dokumente gaan regstel. Klik “Volgende” onderaan die aansoek en volg die stappe tot by die foutiewe/ontbrekende dokumente.

Onthou om weer op “Dien aansoek in” te klik.

Die ander fases van die aansoekproses:

Finansies – Tydens hierdie fase is Finansies besig om jou betaling te verifieer.

Keuring – Tydens hierdie fase word jou aansoek voorberei om aan die keuringspaneel voorgelê te word.

Geregistreer – jou aansoek is afgehandel en ʼn brief ter bevestiging van registrasie is gestuur na die e-pos wat jy tydens jou aansoek aangedui het. Kyk in jou gemorspos indien jy dit nie ontvang het nie. Doen navraag by registrasie@akademia.ac.za indien jy die dokument glad nie kan vind nie.

Toelatingsvereistes vir graadstudies

 • ’n Nasionale Seniorsertifikaat deur Umalusi gesertifiseer met ’n minimum van 40% in die onderrigtaal van Akademia; of minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (een vak moet Engels of Afrikaans wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal.
 • OF ’n Nasionale sertifikaat (beroepsgerig) vlak 4 deur Umalusi gesertifiseer met ’n minimum van 60% in drie fundamentele vakke waarvan die onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die drie verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke.
 • BCom (Bestuursrekeningkunde): Verpligte punt vir Wiskunde – 50% en Rekeningkunde – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom (Ekonomie en Regte): Verpligte punt vir Wiskunde – 50% OF Rekeningkunde – 50% OF besigheidsvakke – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom (Finansiële Beplanning): Verpligte punt vir Wiskunde – 60% en Rekeningkunde – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom (Ondernemingsbestuur): Verpligte punt vir Wiskunde – 50% OF Rekeningkunde – 50% OF besigheidsvakke – 50%(Graad 12-skoolvlak)
 • BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie): Verpligte punt vir Wiskunde 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • OF ’n hoër sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld.
 • OF ’n gevorderde sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld.
 • OF ’n diploma in ’n ooreenstemmende studieveld en toepaslike skoolvakke. Verskeie vakke word vir spesifieke programme oorweeg.
 • Rekenaargeletterheid sal tot jou voordeel strek.

Toelatingsvereistes vir ’n gevorderde diploma

 • ʼn Geakkrediteerde driejaarkwalifikasie op NKR-vlak 6 of gelykstaande/hoër kwalifikasie;
 • EN ten minste drie jaar praktiese werkservaring in ’n veld ooreenstemmend met die vlak 6-kwalifikasie.
 • Rekenaargeletterheid sal tot jou voordeel strek.

Toelatingsvereistes vir ’n hoër sertifikaat

 • ’n Nasionale Senior Sertifikaat deur Umalusi gesertifiseer met ’n minimum van 30% in die onderrigtaal; OF
 • ’n Nasionale Sertifikaat (beroepsgerig) vlak 4 deur Umalusi gesertifiseer met ’n minimum van 30% in die onderrigtaal en toepaslike skoolvakke;
 • Rekenaargeletterheid sal tot jou voordeel strek.

Studente wat reeds matriek behaal het

 • Omvattende CV
 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Gesertifiseerde afskrif van Nasionale Senior Sertifikaat of staat van uitslae deur Umalusi uitgereik
 • Gesertifiseerde afskrifte van enige naskoolse kwalifikasies indien van toepassing

Tans Graad 12-student

 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Jongste Graad 11- of 12-punte (soos van toepassing)

Jy moet die Departement van Basiese Onderwys kontak. Hiermee die kontakbesonderhede:

 • Nasionale kantore: 012 312 5845/6/7
 • Oos-Kaap: 043 604 7709/73
 • Vrystaat: 051 404 8000
 • Gauteng: 011 355 0588
 • KwaZulu-Natal: 031 327 0538/0331
 • Limpopo: 015 290 7747/7830
 • Mpumalanga: 013 766 5807
 • Noord-Kaap: 053 839 6585
 • Noordwes: 018 384 3100/51
 • Wes-Kaap: 021 467 2483

’n Student wat reeds vir ’n kwalifikasie by ’n ander hoëronderwysinstelling ingeskryf was, mag vir ooreenstemmende, geslaagde module(s) aansoek om krediete doen. Indien die krediete toegestaan word, sal die student vir die soortgelyke module(s) vrystelling kry.

MEER INLIGTING

Die module is deel van ’n goedgekeurde kurrikulum wat deur die Raad vir Hoër Onderwys geakkrediteer is. Dit is dus in ooreenstemming met soortgelyke kurrikula by openbare universiteite. Die universiteit waarby aansoek om krediete gedoen word, het egter nog die reg om self te bepaal of hulle dit gaan toeken. Elke aansoek word op eie meriete beoordeel.

Nee, Akademia volg ’n digitale model, daarom vind die aansoek en registrasie aanlyn plaas.

Probeer later weer, dit kan moontlik die internetskakeling of die webleser wees. Maak asb van  Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox” gebruik. Indien jy steeds nie regkom nie, stuur ’n gedetailleerde e-pos aan navrae@akademia.ac.za waarin jy jou probleem verduidelik.

Indien jy sou besluit om jou studies gedurende die jaar te kanselleer, moet Akademia se die administratiewe afdeling in kennis gestel word. Korrespondensie in hierdie verband moet aan navrae@akademia.ac.za gerig word.

BEPALINGS EN VOORWAARDES

Formele kommunikasie moet aan navrae@akademia.ac.za gestuur word met stawende redes vir die vermindering van modules. Hou in gedagte dat ’n minimum van drie modules per jaar geneem moet word.

BEPALINGS EN VOORWAARDES

Na afloop van die registrasie- en keuringsproses word daar aan studente ’n formele registrasiebrief met alle nodige inligting, insuitende studentenommer, gestuur.

 

Laai die onderstaande dokument af, wat die verskeie programme met SAQA-registrasienommer en NKR-vlak lys. Verder word algemene inligting oor  programme deurgegee, insluitend hoeveel krediete die onderskeie programme behels, uit hoeveel modules die kwalifikasies bestaan, en binne hoeveel jaar dit voltooi moet word.

Akademia-Kwalifikasies

’n Hoër sertifikaat moet binne drie jaar voltooi word (kan in minimum een jaar voltooi word).

’n Graad moet binne sewe jaar voltooi word (kan in minimum drie jaar voltooi word).

Akademia bied jaarmodules aan.

Daar word deurlopend ondersoek gedoen om studente se behoeftes aan akademiese programme te bepaal. Akademia beoog om in die toekoms ʼn volledige programaanbod oor ʼn verskeidenheid fakulteite aan te bied. Ons volg egter ʼn deeglike ontwikkelingsproses wat stelselmatig uitgerol word, en alle programme moet ook eers deur die Raad op Hoër Onderwys geakkrediteer word. Besoek ons webblad en teken in om die Akademia-nuusbrief te ontvang om dadelik in kennis gestel te word van nuwe kwalifikasies.

KLIK HIER VIR MEER INLIGTING OOR STUDIESENTRUMS

Daar word voortdurend navorsing gedoen om die behoefte rakend die uitbreiding van studiesentrums te bepaal.

Doen by navrae@akademia.ac.za aansoek om van studiesentrum te verander.

Nee, Akademia is ’n afstandsonderriginstansie met verskeie studiesentrums om dit meer toeganklik vir studente te maak om kontaksessies by te woon.

Akademia is ’n privaat verskaffer wat geakkrediteerde universiteitsvlakkwalifikasies in Afrikaans aanbied. Die Akkreditasiekomitee van die Raad op Hoër Onderwys is die liggaam wat alle kwalifikasies van openbare universiteite en privaat verskaffers in Suid-Afrika akkrediteer, wat dus beteken dat Akademia se kwalifikasies aan dieselfde standaarde as dié van nasionale universiteite gemeet is.

Alle Akademia-kwalifikasies is volgens die riglyne wat deur die Raad op Hoër Onderwys vasgestel is geakkrediteer. Alle privaat hoëronderwysinstellings en openbare universiteite moet aan hierdie riglyne voldoen.

Geen hoëronderwysinstellings of openbare universiteit kan aandui dat hulle kwalifikasies internasionaal erken word nie, aangesien elke land ’n kwalifikasiereguleerder het wat kwalifikasies vanaf ander lande evalueer. Lande se wetgewing met betrekking tot sekere beroepe verskil ook tot so mate dat daar soms oorbruggende opleiding gedoen moet word. Akademia se kwalifikasies is egter van so gehalte dat van ons studente wat reeds in ander lande verder gaan studeer het of aansoek gedoen het vir werk, geen probleem ervaar het om erkenning te kry vir hulle kwalifikasies nie.

Die BCom (Bestuursrekeningkunde)-graad is ook volkome in pas met CIMA se vereistes, wat bewys dat Akademia sover moontlik verseker dat elke kwalifikasie belyn is vir en erken word in die ter sake bedryf.

Akademia is ’n registreerde hoëronderwysinstelling en kan daarom nie Graad 12-vakke aanbied nie. ’n Graad 12-kwalifikasie kan deur die volgende instansies verwerf word:

Let wel, die vakke geneem en punte behaal sal bepaal tot watter kwalifikasie jy toelating sal kry.

Akademia bied nie oorbruggingskursusse aan nie. Indien jy nie aan die toelatingsvereistes van een van ons grade voldoen nie, maar wel Graad 12 geslaag het en aan die toelatingsvereistes van ’n hoër sertifikaat of diploma voldoen, kan jy vir die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde of die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie (met spesialisasie in Regs- of Projekadministrasie) gekeur word. Na suksesvolle voltooiing van ’n hoër sertifikaat kan jy aansoek doen om BCom (Ondernemingsbestuur) te studeer. Na voltooiing van die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde kan jy aansoek doen om enige van Akademia se BCom-grade te studeer.

 

Graadkwalifikasies

BCom (Bestuursrekeningkunde)
Die program fokus op die beginsels van bestuursrekeningkunde en hoe om dié beginsels in die korporatiewe wêreld toe te pas. BCom (Bestuursrekeningkunde) kombineer rekeningkunde, finansies en bestuur. Die student gaan leer om die bestuur van ’n onderneming oor die finansiële implikasies van projekte te adviseer; die finansiële uitwerking van besluite te verduidelik; besigheidstrategieë te formuleer en finansiële beheer deur middel van interne oudits uit te voer. Die student gaan ook oor basiese ekonomiese, etiese, ondernemingsbestuur- en wiskundige beginsels leer. Lees meer >

BCom (Ekonomie en Regte)
Die program handel oor verskillende ekonomiese beginsels en die toepassing daarvan in die sakewêreld. Die student leer verskillende rekeningkundige beginsels en hoe dit in die praktyk werk. Verskillende regsmodules word ook aangebied vir basiese regskennis binne die sakewêreld. Die program leer studente hoe om aktuele sake vanuit ’n regs- en ekonomiese hoek te beoordeel en daarop kommentaar te lewer. Lees meer >

BCom (Finansiële Beplanning)
Die Baccalaureusgraad in Finansiële Beplanning bemagtig die student om die beginsels van ekonomie, beleggingsbestuur en finansiële beplanning te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis van en vaardighede in die beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van sakebestuur en beleggingsbestuur en aanverwante dissiplines. Die student word ook vir verdere studies in ekonomie of finansiële bestuur voorberei. Lees meer >

BCom (Ondernemingsbestuur)
Die program stel die student in staat om die beginsels van bestuur in alle afdelings van ’n onderneming te verstaan en in die praktyk toe te pas. Dit is dus ’n omvattende program wat vir die student ’n breër insig sal gee oor elke aspek van ’n sakeonderneming en ook hoe om hulle eie sakeonderneming tot stand te bring en suksesvol te bestuur. Lees meer >

BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie)

Die graad stel die student in staat om eietydse kwessies deur ’n interdissiplinêre benadering te beskou. Die politieke fokus in hierdie graad spreek beide plaaslike en internasionale aspekte aan, wat verseker dat die student ’n breë begrip van die onderwerp het; die filosofie-komponent bevorder kennis en insig vanuit ’n begronding van klassieke Griekse filosofie tot vandag se beoefening van hierdie dissipline; terwyl die ekonomiese fokus verseker dat studente verstaan hoe die ekonomie in die breë werk en dit binne ’n spesifieke filosofiese konteks van toepassing kan maak. Lees meer >

Gevorderde Diplomas

Gevorderde Diploma in Projekbestuur
Die Gevorderde Diploma in Projekbestuur bemagtig die student om die beginsels van projekbestuur te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas, sodat projekte suksesvol ontwikkel en bestuur kan word. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in projekbestuur, projekuitvoering en beheer, tydsbeplanning, kostebestuur en projekkwaliteit en -risikobestuur. Lees meer >

Hoër Sertifikate

Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie
Die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie bemagtig die student om kantooradministrasiepraktyk te verstaan en om basiese administratiewe funksies suksesvol uit te voer. Kennis van administratiewe praktyk en vaardighede stel studente in staat om ’n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel vir die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is tot skedulering en koördinering, eenvoudige kantoorstelsels, verslaghouding, organisasie en dataversekering in die toepaslike omgewing. Lees meer >

Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde
Die program fokus op die basiese rekeningkundige beginsels om studente vir verdere graadstudies of vir die praktyk voor te berei. In breë trekke word daar op alle fasette van ’n onderneming se finansiële departement gefokus, onder andere die uitvoer van oudits, die beginsels van belasting en die uitvoer van rekeningkundige kosteberekeninge. Die student gaan ook oor die rol van die Suid-Afrikaanse ekonomie en die belangrikheid van kliëntediens in ondernemings leer. Lees meer >

 • BCom (Ondernemingsbestuur) – Algemene bestuurders en spesialiste in die verskillende hoofvakrigtings.
 • BCom (Bestuursrekeningkunde) – Bestuursrekenmeester, finansiële bestuurder, finansiële rekeningkundige, klerk ens.
 • BCom (Ekonomie en Regte) – Ekonoom, regsadviseur, prokureur, advokaat.
 • BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie) – ’n Beroep in die politieke arena, joernalistiek, bankwese en finansies, asook die rol van ekonomiese en politieke ontleders in beide akademiese en korporatiewe instellings.
 • Gevorderde Diploma in Projekbestuur – Projekbestuurder.
 • Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie – Basiese administratiewe funksies suksesvol uit te voer. Spesialisasie in projekadministrasie: projekbestuurondersteuning; Spesialisasie in regsadministrasie: akte-tikster of regsadministrateur.
 • Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde – Boekhouer, klerk en toegang tot graadstudie.

Studiemateriaal

’n Lys van handboeke word aan elke student verskaf. Dit is die student se eie verantwoordelikheid om hierdie handboeke te bekom.

Bywoning van kontaksessies

Die onderrigmodel van Akademia is sodanig dat daar kontaksessies op ’n gereelde grondslag plaasvind. Die doel van hierdie kontaksessies is om die student deur die leerinhoud te begelei, om dit sodoende makliker te bemeester. Die kontaksessies word deur uitgesoekte vakkenners aangebied en regstreeks vanaf die Akademia-ateljee in Centurion na die dertien studiesentrums landwyd en in Namibië uitgesaai. Omdat die kontaksessies ten volle interaktief is, het studente ook die geleentheid om tydens die kontaksessies met die betrokke dosent te praat en vrae te vra.

Bykomende hulpbronne

Die Spens bied aan elke student ’n eie plek waar alle moontlike beskikbare inligting eie aan die student gepubliseer word. Studente kan dus hul punte, klasrooster en enige ander tersaaklike inligting op die Spens kry en ook daar met hul dosente kommunikeer. Verder dien die Spens ook as leerondersteuningstelsel en digitale biblioteek, waar jy toegang tot navorsingsdatabasisse, ekstra leeswerk en ander akademiese hulpbronne sal kry.

Studente-ondersteuning

Hoewel daar van die student verwag word om onafhanklik te studeer, is begeleiding en ondersteuning tydens studie vir Akademia baie belangrik. Behalwe vir die interaktiewe kontaksessies met dosente, kan akademiese personeel ook binne die gepubliseerde spreekure telefonies en per e-pos bereik word.

Bywoning van kontaksessies is verpligtend en ’n noukeurige bywoningsregister sal bygehou word.

Die onderstaande kategorieë van verskonings kan aanvaar word. Dit is die student se verantwoordelikheid om die verskoning op die Spens in te dien en die stawende dokumentasie op te laai, asook datums met verwysing na watter kontaksessies nie bygewoon is/gaan word nie.

Mediese rede: Doktersbrief van ’n geregistreerde mediese diensverskaffer (geldig vir die student en naasbestaandes).

Werksverpligtinge: Getekende brief van werkgewer op ’n amptelike briefhoof.

Familieverpligtinge: Sterftes van geliefdes: met begrafnisbrief. Troues: Kaartjie/uitnodiging.

Die Spens leerondersteuningstelsel en digitale biblioteek waardeur alle navrae, klasnotas, ekstra leeswerk en akademiese artikels, klasopnames, afkondigings, ensovoorts gelaai word. Alle akademiese kommunikasie vind deur die Spens plaas.

Selfassessering

Selfassessering geskied deur middel van selfassesseringsaktiwiteite in jou handboek, vrae op die Spens en addisionele opdragte soos deur dosente gekommunikeer. Jou aantekeninge en antwoorde op die aktiwiteite sal toon oor watter kennis, vaardighede en vermoëns jy beskik. Punte word toegeken vir selfassessering en dit tel vir jou finale punt in die module.

’n Student mag meerkeuseklastoetse met ’n skootrekenaar of tablet aflê, maar dit is die student se verantwoordelikheid dat die toestel gelaai en in ’n werkende toestand is.

Formatiewe assessering

Formatiewe assessering is die deurlopende assessering in jou module wat punte tel en in berekening gebring word vir jou finale punt vir die module. Formatiewe assessering geskied tydens die onderrig- en leerproses deur middel van verpligte werkopdragte en klastoetse.

Werkopdragte

 • Daar is werkopdragte in elke module.
 • Sperdatums word deur die jaarprogram bepaal en word aangedui in die werkopdrag en die jaarbeplanner.
 • Geen uitstel word vir werkopdragte toegestaan nie.
 • Werkopdragte tel saam 10% van die finale punt.
 • ’n Student moet 50% behaal om ’n werkopdrag te slaag.
 • Terugvoer en die memorandum van alle opdragte word deur die dosent op die Spens aan die student gekommunikeer.

Toetse

 • Daar is toetse per module ter voorbereiding van eksamenomstandighede.
 • Toetse word by studiesentrums afgelê.
 • Geen uitsteltoets sal aan ’n student toegestaan word indien toetsgeleenthede gemis word nie. ’n Student kwalifiseer slegs vir ’n siektetoets met die indien van ’n geldige mediese sertifikaat. Sodanige aansoek en bewys moet binne 48 uur na die betrokke toets op die Spens gelaai word onder die afdeling “Siektetoets”. Geen verskonings word aanvaar indien ’n student ’n siektetoets nie kan skryf nie.
 • ’n Student moet 50% behaal om ’n toets te slaag.

Alle werkopdragte en toetse (formatiewe assessering) wat voor die relevante sperdatum ingedien word, sal nagesien word en bydra tot die kumulatiewe jaarpunt vir die module.

Summatiewe assessering

Summatiewe assessering is die finale assessering in die module. Dit geskied deur middel van skriftelike eksamenvraestelle vir alle hoër sertifikaat- en graadprogramme. By die Gevorderde Diploma in Projekbestuur word ’n omvattende portefeulje, wat deur die loop van die jaar saamgestel moet word, ter summatiewe assessering ingedien.

Eksamen

’n Student moet ’n subminimum van 40% in die eksamen behaal, ongeag of die jaarpunt en/of finale punt 50% of meer is, om die module te slaag.

’n Student moet ’n finale punt van 50% behaal om ’n module te slaag, met inagname van bogenoemde punte.

Eksamenvraestelle kan uit die volgende bestaan: meerkeusevrae, kortvrae, langvrae, gevallestudies, praktiese toepassings ens.

Finale eksamenpunt

Die finale punt word soos volg bereken:

40% jaarpunt (formatiewe assessering) + 60% eksamenpunt

Hermerkproses

Aansoek om hermerk en bewys van betaling van die administrasiefooi hiervoor (R350) moet binne twee dae na die vrystelling van finale punte onder die afdeling “Hermerk en aanvullende eksamens” op die Spens gelaai word. Die hermerkpunt wat die student ontvang word gesien as die finale eksamenpunt vir die module, ongeag of dit hoër of laer as die oorspronklike punt is.

Aanvullende eksamens

Aanvullende eksamens bestaan uit die volgende.

Hereksamen

 • Hereksamens word gemerk tot ’n totaal van 50% om te slaag. Die jaarpunt en/of die eksamenpunt word nie in ag geneem om die slaagpunt te bereken nie. Die hereksamenpunt is die finale punt wat behaal word vir module.
 • Alle hereksamens vind aan die einde van die akademiese jaar plaas en handel oor die totale module-inhoud.
 • Aansoek vir ’n hereksamen word op die Spens gedoen.
 • Sou ’n student ’n hereksamen moet skryf, sal dit op die akademiese rekord aangedui word. ’n Administratiewe fooi van R350 per hereksamen moet binne twee dae na die vrystelling van finale punte betaal word, tesame met die bewys van betaling van die administratiewe fooi en ’n afskrif van die akademiese rekord wat voor aanvang van die hereksamen op die Spens gelaai word onder die afdeling “Hermerk en aanvullende eksamens”.

Siekte-eksamen

 • ’n Student kwalifiseer slegs vir ’n siekte-eksamen met die indien van ’n geldige mediese sertifikaat. Sodanige aansoek en bewys moet binne 48 uur ná die betrokke vraestel op die Spens gelaai word onder die afdeling “Hermerk en aanvullende eksamens”.
 • Geen verskonings word aanvaar indien ’n student ’n siekte-eksamen nie kan skryf nie. Die student sal die module in die volgende akademiese jaar moet herhaal.

Spesiale eksamen

 • ’n Student kwalifiseer slegs vir ’n spesiale eksamen wanneer die betrokke module die enigste module is wat uitstaande is om die kwalifikasie te voltooi. Die student moes reeds vir die module geregistreer wees en moes ’n jaarpunt verwerf het.
 • Spesiale eksamens word gemerk tot ’n totaal van 50% om te slaag. Die jaarpunt word nie in ag geneem om die slaagpunt te bereken nie. Die punt wat die student in die spesiale eksamen behaal, sal die finale punt vir die module wees.
 • Indien ’n student ’n spesiale eksamen druip, moet die student herregistreer vir die module.
 • Sou ’n student kwalifiseer vir ’n spesiale eksamen, sal dit op die student se akademiese rekord aangedui word. ’n Administratiewe fooi van R350 moet betaal word en bewys van betaling moet tesame met ’n afskrif van die akademiese rekord op die Spens gelaai word onder die afdeling “Hermerk en aanvullende eksamens”.
 • Werkopdragte  Word deur betrokke dosent bepaal.
 • Toetse  Elektroniese toetse se punte is dadelik op die Spens beskikbaar.  Handgeskrewe toetse se punte word ongeveer twee weke na die laaste toetsdatums op die Spens beskikbaar gestel.
 • Eksamen  Punte word ongeveer twee weke na die laaste eksamendatum gepubliseer.
 • Aanvullende eksamen (her- en siekteeksamen) – Punte word ongeveer ’n week na die laaste aanvullende eksamendatum gepubliseer.

Daar word van die student verwag om self die handboeke aan te koop. Die student is welkom om self te besluit of die elektroniese of  drukweergawe gebruik word.

Die handboeke is by die volgende akademiese boekwinkels beskikbaar. Studente is welkom om van ander boekwinkels, of platforms soos Takealot, gebruik te maak.

 • Juta
 • Red Pepper Books
 • Van Schaik
 • BrightBooks
 • Mind-Matters Educational Bookstore
 • Protea
 • Frontline

Alle studente regoor die land kry dieselfde geleentheid om elektronies met dosente te kommunikeer, geen studente mag dus bevoordeel word deur persoonlik met ’n dosent in kontak te tree nie.

Klagtes:

 • Vakinhoud – kontak betrokke dosent
 • Programinhoud – kontak betrokke programkoördineer

By elke studiesentrum is daar sentrumbestuurders wat kontrolelyste beskikbaar stel. Dit is die student se verantwoordelikheid om die kontrolelys te teken.

Rig ’n versoek aan die betrokke module se programkoördineerder om aan die eksamenkomitee voor te lê.

 

Bank: FNB
Rekeningnaam: Akademia
Rekeningtipe: Tjekrekening
Rekeningnommer: 62333881143
Tak: Centurion (261550)

Gebruik identiteits- of studentenommer as verwysing

Solidariteit het ʼn studiekorting vir vakbondlede en hulle afhanklikes beding. Om vir ’n studiekorting by Akademia te kwalifiseer, is daar sekere bepalings en voorwaardes van toepassing. Hierdie voordele is nie van toepassing op ’n lid van een van die Beweging-filiale nie.

Solidariteit Helpende Hand het ’n beperkte aantal rentevrye lenings wat aan studente toegestaan kan word. Jy moet om die Helpende Hand rentevrye lening aansoek doen deur die skakel na Helpende Hand se Studiefondsplatform vanaf Akademia se webblad te volg.

Let wel: Aansoek om ’n Helpende Hand rentevrye lening en aansoek om voorlopige registrasie is twee verskillende prosesse.

Besoek Helpende Hand se webblad vir meer inligting.

Daar is twee betalingsopsies:
Opsie 1: Volle studiegelde betaal teen 31 Januarie van betrokke akademiese jaar.
Opsie 2: Na betaling van die registrasiefooi kan die student ʼn afbetalingsooreenkoms met Akademia sluit, waarvolgens afbetaling van die oorblywende studiegelde (minus die registrasiefooi) soos volg gereël word:

 • 1/5 van uitstaande studiegeld betaalbaar teen 28 Februarie van betrokke akademiese jaar.
 • 1/5 van uitstaande studiegeld betaalbaar teen 31 Maart van betrokke akademiese jaar.
 • 1/5 van uitstaande studiegeld betaalbaar teen 30 April van betrokke akademiese jaar.
 • 1/5 van uitstaande studiegeld betaalbaar teen 31 Mei van betrokke akademiese jaar.
 • 1/5 van uitstaande studiegeld betaalbaar teen 30 Junie van betrokke akademiese jaar.

VIR ENIGE VERDERE VRAE, KONTAK ONS

Algemene navrae
0861 222 888
navrae@akademia.ac.za

Finansiële navrae
0861 222 888
finansiesnavrae@akademia.ac.za

STUUR ‘N BOODSKAP

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER