Akademia is ’n Christelike hoëronderwysinstelling

wat op ’n oop, onbevange en kritiese wyse ’n leidinggewende rol binne die hendendaagse universiteitswese speel.

Akademia is ’n Christelike hoëronderwys-instelling

wat op ’n oop, onbevange en kritiese wyse ’n leidinggewende rol binne die hendendaagse universiteitswese speel.

Akademia se waardes

UITNEMENDHEID

Akademia streef na onderrig en opvoeding van die hoogste gehalte.

INTEGRITEIT

Akademia is daarop ingestel om eerbaar, eerlik en opreg op te tree.

GEMEENSKAP

Akademia fokus daarop om die Afrikaanssprekende gemeenskap toe te rus met die vaardighede om ’n goeie toekoms te kan skep.

CHRISTELIK

Akademia se fondament is op die Westers-Christelike tradisie gelê.

VISIE

Akademia se visie is om ʼn leidinggewende verskaffer
van hoëronderwyskwalifikasies te wees.

MISSIE

Akademia onderskei haarself van ander onderriginstansies deur leergeleenthede en studente-ondersteuning deur middel van ’n moderne tegnologiese stelsel aan te bied. Gegronde studiebegeleiding deur moedertaalonderrig en ’n elektroniese ondersteuningstelsel bied geleentheid om intellektuele vermoëns en potensiaal te ontsluit deur die nuwe kennis en vaardighede, gebaseer op sterk waardebeginsels, te behaal.

Terwyl Akademia ’n moderne, toekomsgerigte hoëronderwysinstelling is

sluit sy tegelyk by die Klassieke universiteitswese en die opvoedingsideale ten grondslag daarvan aan.

EMBLEEMOMSKRYWING
VOLLEDIGE BEGRONDING

’n Christelike hoëronderwysinstelling

Akademia speel op ’n oop, onbevange en kritiese wyse ’n leidinggewende rol binne die hedendaagse universiteitswese.

Vanuit haar Christelike vertrekpunte aanvaar Akademia dat daar nie ’n onoorbrugbare kloof tussen geloof en rede bestaan nie. Sonder geloof verskraal die rede tot ’n blote instrument van kontrole en magsuitoefening (terwyl die geloof sonder die denke tot ’n irrasionele saak verskraal word).

In positiewe terme geformuleer: Met sy ankers in die geloof word die rede in staat gestel om na die aard van die ganse skeppingswerklikheid in sy onpeilbare goedheid, waarheid en skoonheid te vra.

Klassieke universiteitswese

Akademia is tot die ideale van die Klassieke universiteitswese verbind soos wat dit vanuit ou Griekeland en die Middeleeue gevorm en binne die moderne Europese universiteitswese gestalte gekry het.

Tot die wese van die Klassieke universiteitswese staan die gedagte dat die denke tot haar reg kom wanneer dit a). oopstaan vir die wonder van die werklikheid as geheel en dit b). op ’n krities-dialogiese wyse na die aard en wese daarvan vra.

Afrikaans

Akademia is ’n Afrikaanse instelling. Dit beteken dat Akademia uitnemende opleiding en uitstaande opvoeding in Afrikaans – een van die mees ontwikkelde universitêre tale van die moderne era – aanbied.

Gemeenskapsinstelling

Akademia is ’n gemeenskapsinstelling wat, in aansluiting by die voorbeeld van vooraanstaande gemeenskapsuniversiteite elders in die wêreld, daarop gerig is om die universitêre ideale van ’n spesifieke taal- en kultuurgemeenskap te dien.

As gemeenskapsinstelling strewe Akademia tegelyk goeie verhoudinge en wedersydse samewerking met universiteite in Suid-Afrika en elders in die universitêre wêreld na. Die terme “gemeenskap” en “globaal” staan nie by Akademia in spanning met mekaar nie. Inteendeel, die spesifieke gemeenskap en die globale wêreld word by Akademia eerder in onderlinge samehang raakgesien.

Private hoëronderwysinstelling

Akademia is ’n private en selfstandige instelling. As sodanig is dit nie van die staat, sy veelheid van semi-staatlike filiale en heersende politieke neigings afhanklik nie. Ingevolge ekonomiese filosofie word Akademia met behulp van die beste moontlike praktyke binne die konteks van die vrye mark bestuur.

Uitnemende professionele en beroepsgerigte opleiding

Akademia is daartoe verbind om op ’n uitnemende wyse aan die behoefte van professionele opleiding te voorsien. Akademia sien toe dat Afrikaanse studente die arbeidsmark in haar veelheid van segmente suksesvol betree.

Ten grondslag van Akademia se verbintenis tot uitnemende opleiding staan haar roepingsbesef – en in die besonder die ideaal dat studente ook in en deur die beroepslewe geroepe sal wees om ’n Bybelse “lig vir die wêreld” te wees.

Die Klassieke ideaal van opvoeding

Akademia is eweneens verbind tot die Klassieke ideaal van opvoeding soos wat dit in tradisionele universiteitswese na vore getree het.

In die hart van die Klassieke opvoedingsideaal staan die gedagte dat studente nie net spesialiste binne ’n bepaalde dissipline sal wees nie, maar dat hulle tegelyk insig in die geheel van dinge sal hê. Ingevolge die Klassieke opvoedingsideaal word dié insig met die strewe na wysheid geïdentifiseer.

Akademia stel ondersoek in na wyses waarop die sogenaamde “groot boeke-tradisie” uit die Westerse kultuurgeskiedenis (onder meer die groot boeke in die letterkunde, die geskiedenis, die teologie, die filosofie, die ekonomie, die wiskunde, die fisika en chemie) ’n integrale plek in haar taak as opvoedingsuniversiteit sal inneem.

Laasgenoemde vooruitsig word onderlê deur die verwagting dat opleiding en opvoeding vanaf die grondfase gelyktydig en met toenemende klem op spesialisering en beroepsgerigtheid sal geskied.

Net soos met haar verbintenis tot opleiding word Akademia se verbintenis tot uitstaande opvoeding gemotiveer deur die roeping om ’n “lig vir die wêreld” te wees.

Navorsing en dosering

Universiteite wêreldwyd word deur ’n spanning tussen navorsing (die teoretiese werk van universiteite) en dosering (die praktiese werk van universiteite) gekenmerk. Navorsing word toenemend ’n selfstandige rol toegeken, met die gevolg dat dosering ten koste van die studente ’n mindere waarde toegeken word. So kom teorie en praktyk op ’n ekstrinsieke grondslag los van mekaar te staan.

Akademia is nie net tot uitnemende navorsing en dosering verbind nie, maar ook tot die noodsaak om beide in hul intrinsieke samehang uit te bou en te ontwikkel. By Akademia ondersteun die belangrike werk van navorsing die ewe belangrike werk van dosering.

Kultuur van openheid en die rol van die vraag

Ondanks die aansprake van bestaande universiteite dat hulle forums van openheid, verdraagsaamheid en kritiese gesprek is, word hulle ironies genoeg toenemend deur politiek-korrekte voorskrifte en ideologies gedrewe programme gekenmerk.

Akademia verstaan haarself as ’n forum wat ’n onbevange en kritiese gesprek bemiddel en moontlik maak. In die hart van dié oogmerk staan die sentrale rol wat Akademia en haar dosente aan die ‘vraag’ in hul dosering toeken. In aansluiting by gemeenskapsuniversiteite in die VSA soos Baylor Universiteit en Hillsdale Kollege gaan Akademia uit van die gedagte dat die sentrale plek wat die vraag in die dosering beklee ’n belangrike rede is waarom laasgenoemde deur ’n jeugdige lewenskragtigheid, ’n sin vir die eksperiment en die avontuurlike soeke na die waarheid gekenmerk word.

Kortom, in en deur die sentrale plek wat die vraag beklee en die gesprek wat dit uitlok, oefen die dosering aan Akademia ’n magnetiese krag op haar studente uit.

Universiteitsargitektuur

Akademia gaan uit van die standpunt dat die wyse waarop sy in haar universiteitsargitektuur beliggaam word, nie maar net ’n sekondêre verskynsel is wat as ’n blote aanhangsel tot die wese van die universiteit self gesien kan word nie.

Inteendeel, net soos wat daar tussen teorie (navorsing) en praktyk (dosering) ’n onbreekbare band bestaan, net so is daar ook ’n onbreekbare band tussen die innerlike (die wese van die universiteit) en die uiterlike (onder meer versinnebeeld deur die argitektuur van die universiteitswese).

Akademia strewe daarna om in die toekoms haar Christelike en Klassieke aard in die beste moontlike praktyke van die universiteitsargitektuur te beliggaam.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER